Uploaded by User2927

ANOREXIA NERVOSA

advertisement
ANOREXIA NERVOSA
Karolina Grzybowska, Dietetyka, III rok, WWSSE,
album 5259
Co to jest anoreksja?
■
Anoreksja, inaczej jadłowstręt psychiczny, jest zespołem chorobowym, który przejawia się świadomym ograniczaniem
przyjmowania pokarmów i zmniejszaniem kaloryczności posiłków, co prowadzi do znaczącego spadku masy ciała
i wychudzenia. Anoreksji towarzyszą liczne powikłania somatyczne, zaburzenia metaboliczne i hormonalne.
■
Do podstawowych objawów choroby należą:
•
utrata wagi lub brak przybierania na wadze w okresie wzrostu prowadzące do obniżenia masy ciała o co najmniej 15
proc. w stosunku do masy oczekiwanej,
•
świadome zachowania ograniczające jedzenie w celu zmniejszenia masy ciała,
•
zaburzenia wizerunku własnego ciała i silny lęk przed przytyciem,
•
zaburzenia hormonalne, zanik miesiączek, spadek zainteresowań seksualnych.
Kiedy pojawiają się objawy?
Objawy anoreksji z reguły pojawiają się w okresie dojrzewania i są związane
z nadmierną, niekiedy wręcz obsesyjną koncentracją na własnym wyglądzie i z
przesadnym pragnieniem utrzymania szczupłej sylwetki. Nierzadko czynnikiem
wyzwalającym jest wcześniejsza otyłość, towarzyszące pokwitaniu zmiany proporcji ciała
lub czyjaś krytyczna uwaga dotycząca figury. Niebagatelną rolę odgrywa tu obecne
u nastolatków nadmierne skupienie na zewnętrznym wyglądzie i wrażliwość na ocenę
otoczenia (wg badań ok. 60% polskich nastolatek jest niezadowolonych ze swojego
wyglądu). Zaburzenia rozpoczynają się od celowego ograniczania posiłków, zmiany diety,
unikania potraw wysokokalorycznych lub pieczywa. Częste jest omijanie wspólnych
posiłków, ukrywanie jedzenia. Diecie towarzyszą intensywne ćwiczenia. Bywa, że pojawia
się nadużywanie leków przeczyszczających, środków obniżających łaknienie, niekiedy
narkotyków, prowokowanie wymiotów.
Kogo to dotyczy?
Występowanie jadłowstrętu psychicznego ocenia się na 0,5% do 1% w populacji młodzieży i na 0,2%do
0,8% wśród dorosłych. Zaburzenia odżywiania u osób dorosłych występują najczęściej wśród kobiet w
czasie i po okresie ciąży. Pojawiają się również wśród kobiet w okresie przekwitania.
Najczęściej choroba występuje między 12 a 35 rokiem życia, a maksymalne nasilenie zachorowań
przypada na 15-19 r.ż. Dane wskazują, że anoreksja występuje około 15 razy częściej u kobiet niżu
mężczyzn. W większości wypadków dotyczy dziewcząt z tzw. wyższych i średnich warstw społecznych, o
zaostrzonym zmyśle rywalizacji, perfekcjonistkach, którym zależy na sukcesach szkolnych i pozycji
społecznej. Typowa anorektyczka to dobra uczennica, której iloraz inteligencji albo znacznie przewyższa
średnią albo jest rekompensowany wytężoną pracą. Dane wskazują, że anorektyczką jest jedna na sto
wśród 12-18-letnich dziewcząt.
Anoreksja a dieta - różnica
Zaburzenia odżywiania, takie jak anoreksja, związane są nie tyle
z potrzebą redukcji masy ciała, ile z lękiem przed przytyciem
mimo utrzymywania niedowagi. Anoreksja to przewlekłe
głodzenie się prowadzące do niedoborów żywieniowych
i wyniszczenia. Jedzeniu towarzyszy poczucie winy, obsesyjne
monitorowanie kalorii, dyskomfort wywoływany naturalnymi
odczuciami fizjologicznymi. Wszelkie prozdrowotne
ograniczenia żywieniowe nie prowadzą do spadku masy ciała
poniżej należnej, opierają się na diecie zbilansowanej,
niepowodującej niedoborów żywieniowych.
Czynniki ryzyka anoreksji
■ Czynniki kulturowe i społeczne
Założenie, że dbałość o ciało zmniejsza ryzyko zachorowania na wiele chorób, zostało
obecnie rozszerzone o założenie, że osoby szczupłe łatwiej znajdują partnera życiowego,
pracę, są szczęśliwsze i częściej osiągają życiowy sukces. Wiele osób stara się więc pilnować
swojej wagi, zwraca uwagę na kaloryczność potraw, unika tłuszczów i węglowodanów w
diecie, uprawia ćwiczenia fizyczne. Współczesne dzieci, czerpiące wzorce z masmediów,
oglądające reklamy telewizyjne, bombardowane są informacjami, że trzeba i wypada być
szczupłym. Zwrot w kierunku ideału szczupłej sylwetki zbiega się z jednoczesnym
zwiększonym występowaniem nadwagi i otyłości. Powoduje to niejednokrotnie zwiększony lęk
przed przybraniem na wadze u osób o zwiększonej potrzebie kontroli i wysokim poziomie
niezadowolenia ze swojego ciała oraz przejawiających nadmierne zainteresowanie nim, w
szczególności dotyczy to nastolatek i młodych kobiet.
Czynniki ryzyka anoreksji
■ Czynniki kulturowe i społeczne
Problemy związane z zaburzeniami odżywiania mają nie tylko społeczny i kulturowy
kontekst. Nie sprowadzają się tylko do kwestii pożywienia, masy i wymiarów ciała. Są
nierozerwalnie związane z wewnętrznymi konfliktami, problemami uczuciowymi,
potrzebą określenia własnej tożsamości i negatywnego obrazu własnej osoby oraz
problemami związanymi z przebiegiem rozwoju psychoseksualnego. Są często również
wynikiem nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu rodzinnego oraz predyspozycji
biologicznych.
Czynniki ryzyka anoreksji.
■ Czynniki osobowościowe.
■ Anorektyczki w wielu wypadkach wykazują typ osobowości anankastycznej, upatrują zła w
swojej cielesności i głodząc swoje ciało, wymierzają sobie karę. Mają też skłonności
autodestrukcyjne oraz skłonności narcystyczne. Są niezadowolenie ze swojego wyglądu,
przejawiają zaburzenia w postrzeganiu własnego ciała z tendencją do przeceniania jego
rozmiarów oraz masy ciała. Często także prowadzą styl życia zgodnie z ukształtowanymi
normami moralnymi i religijnymi.
■ W dzieciństwie większość anorektyczek przywiązuje dużą wagę do własnych osiągnięć.
Są inteligentne, niejednokrotnie wszechstronnie uzdolnione, sumienne, pracowite,
dokładne i obowiązkowe. W szkole są stawianymi za wzór prymuskami. W każdej
dziedzinie życia starają się być perfekcjonistkami, jednak wielu ich działaniom towarzyszy
niepewność siebie i niezadowolenie z osiągniętego celu. Mają dużą potrzebę sukcesu,
ale stale pomniejszają swoje osiągnięcia.
Czynniki ryzyka anoreksji.
■ Czynniki osobowościowe.
■
Cechą charakterystyczną dla ich struktury „ja” jest nieadekwatna, zaniżona samoocena. Osoby o
niskiej samoocenie w literaturze przedmiotu opisywane są jako nadwrażliwe, lękliwe, napięte
emocjonalnie, podejrzliwe i nie ufające innym. Cechuje je negatywna postawa wobec samych
siebie, nadwrażliwość na krytykę, poczucie beznadziejności. Towarzyszący im stale lęk przed
niepowodzeniem, jest przyczyną niskiej motywacji ukierunkowanej na działania. Prowadzi to do
poczucia bezwartościowości, braku wiary we własne siły a w sferze społecznej przejawia się
trudnościami w kontaktach interpersonalnych i dystansie w stosunku do innych osób. Często
towarzyszy temu tendencja do uległości i wycofywania się.
■
Interesujący jest też związek u tych osób pomiędzy samooceną a zewnętrznym poczuciem
umiejscowienia kontroli nad otoczeniem. Osoby o zewnętrznym poczuciu kontroli opisywane są jako
gorzej przystosowane. Brak im wiary w możliwość wywierania wpływu na bieg zdarzeń, przyjmują
bierną postawę wobec otaczającego świata, łatwiej ulegają presji otoczenia, starają się spełniać
społeczne oczekiwania a efekty zadania uzależniają od losu. Każda zmiana warunków
zewnętrznych, interpretowana przez taką osobę jako jej zagrażająca lub dla niej niekorzystna, może
przyczynić się do wystąpienia jadłowstrętu psychicznego.
Czynniki ryzyka anoreksji.
■ Czynniki rodzinne.
1.
Usidlenie
Ma miejsce wtedy, gdy relacje między członkami danej rodziny ulegają swoistemu zasklepieniu,
ale nie tracą przy tym na swojej intensywności. Paradoksem jest, że choć wszyscy w takiej rodzinie
są ze sobą silnie związani, to każdy jest przeraźliwie samotny. Wiąże ich bowiem silne poczucie
lojalności, ale nie są sobie bliscy. Członkowie takiej rodziny mają poczucie, że ich zadaniem jest
troszczenie się o innych członków rodziny, a nie o siebie. Rodzice nadmiernie angażują się w
sprawy dzieci, a dzieci często przyjmują postawę opiekuńczą wobec rodziców lub rodzeństwa.
Każdy członek rodziny natrętnie ingeruje w życie i uczucia pozostałych. Przesadne wymagania
członków rodziny upośledzają prywatność i wolność jednostki. W efekcie autonomia i
indywidualność oraz granice między tym, kto jest dzieckiem, a kto rodzicem, zacierają się. W
rodzinach usidlonych zatraca się indywidualność a rozwój osobowości zostaje zahamowany.
Czynniki ryzyka anoreksji.
■ Czynniki rodzinne.
2. Nadopiekuńczość
W rodzinach takich wszyscy okazują sobie uczucia i chcą dla siebie jak najlepiej. Jednak
panuje też przeświadczenie, że świat zewnętrzny nie jest bezpieczny i dlatego trzeba
trzymać się razem, by przed tymi niebezpieczeństwami się uchronić. Efektem tego jest
nadopiekuńczość rodziców, która ogranicza rozwój osobowości i samodzielność dziecka.
Czynniki ryzyka anoreksji.
■ Czynniki rodzinne.
3. Sztywność.
Członkowie rodzin unikają wszelkich zmian. Tworzą sztywne, ścisłe zasady w celu
zachowania swojego status quo. W momencie, gdy pojawia się sytuacja, która wymusza
zmiany, np. zmiana szkoły czy rozwód rodziców, członkowie rodziny nie są w stanie ze
zmianami sobie poradzić.
Czynniki ryzyka anoreksji.
■ Czynniki rodzinne.
4. Unikanie konfliktów.
Nadrzędnym celem rodziny jest zachowanie harmonii. Dlatego otwarte wyjaśnianie
problemów staje się zagrożeniem i spotyka się z dezaprobatą. O problemach członków
rodziny nie mówi się lub się je ignoruje. Unika się konfliktów, które pozostają
nierozwiązane.
Czynniki ryzyka anoreksji.
■ Czynniki rodzinne.
5. Wciąganie dzieci w konflikt małżeński
Rodzice nie potrafią otwarcie ze sobą rozmawiać i unikają ujawniania wszelkich
konfliktów. Stopniowo w konflikt zostaje wciągnięte dziecko, które może sprzymierzać
się z jednym z rodziców lub odgrywać rolę mediatora. Nadrzędnym celem rodziny jest
zachowanie harmonii. Dlatego otwarte wyjaśnianie problemów staje się zagrożeniem i
spotyka się z dezaprobatą. O problemach członków rodziny nie mówi się lub się je
ignoruje. Unika się konfliktów, które pozostają nierozwiązane.
Czynniki ryzyka anoreksji.
■ Inne czynniki rodzinne.
■ Skupianie się rodziców głównie na tym, by być dobrymi rodzicami, zanik ich
indywidualności.
■ Odrzucająca postawa rodziców, brak czułości, uwaga „z doskoku”.
■ Lęk ojca przed seksualnością dorastającej córki, brak jego akceptacji dla faktu, iż ta
staje się kobietą.
■ Oparte na rodzinnych tradycjach wymagania dopasowania się do norm otoczenia i
reagowanie uczuciem wstydu i winy wówczas, gdy normy te nie są przestrzegane.
„Porządni obywatele”.
Model wieloczynnikowy anoreksji.
1.
Czynniki predysponujące - predyspozycje biologiczne, a więc cechy
osobowościowe, podatność na silne przeżywanie emocji i zaburzenia odczuwania
głodu oraz ogólne niezadowolenie z życia, które ma swoje źródła w konfliktach
związanych z brakiem autonomii i w dysfunkcyjnych relacjach rodzinnych,
problemach szkolnych i społecznych, urazowych doświadczeniach seksualnych.
2.
Czynniki wyzwalające - sytuacje „spustowe”. Są to np. uwagi rówieśników na
temat wyglądu lub wagi ciała oraz identyfikowanie się z osobami odchudzającymi
się. Funkcję taką mogą również pełnić istotne wydarzenia życiowe, jak zmiana
szkoły czy rozwód rodziców. Wydarzenia takie stają się zagrożeniem dla osób o
dużej zależności i niskiej samoocenie. Okres dojrzewania, jako czas tak wielu
zmian, jest więc szczególnie predysponującym dla wystąpienia zaburzeń
odżywiania.
3.
Czynniki podtrzymujące - dolegliwości gastryczne i uczucie przesytu, które
pojawiają się u chorych podczas próby zjedzenia nawet niewielkich ilości
jedzenia. Czynnikiem podtrzymującym będzie również poczucie satysfakcji z
kontroli jedzenia i głodu.
Etapy anoreksji.
Konsekwencje anoreksji.
Poznawcze:
• Trudności z koncentracją
• Często pogorszenie wyników w nauce (AN w późniejszym etapie
choroby)
• Rezygnacja z zainteresowań, ograniczenie aktywności
• Zmęczenie, brak energii
Emocjonalne i społeczne:
• Nagła popularność z tendencją do zmiany w ostracyzm
• Izolowanie się od rówieśników, samotność
• Znaczący spadek samooceny, uzależnienie jej od wagi/wyglądu
• Eskalujące napięcie w relacjach rodzinnych
• Pogorszenie, często utrata relacji z rówieśnikami i innymi bliskimi
• Depresja i ryzyko samouszkodzeń
• Dużo nieobecności w szkole
• Poważne konsekwencje zdrowotne, które mogą powodować
konieczność powtarzania klasy / zmiany szkoły / załamania ścieżki
rozwoju
Pro-Ana. Co dają grupy wsparcia w sieci.
■
Pozwalają zachować anonimowość.
■
Chronią przed wstydem, odrzuceniem, przyznaniem się do problemów, uznaniem choroby.
■
Koncentrują uwagę na jednym dostępnym (właściwym dla użytkowników) źródle wiedzy – grupie
wsparcia.
■
Pozwalają zbudować społeczność wokół wspólnego celu i doświadczeń.
■
Społeczność opiera się na założeniach, że:
•
Anoreksja to alternatywny sposób życia, który pozwala na osiągnięcie szczęścia i perfekcji.
•
Nie istnieje autodestrukcja, jest tylko dążenie do samokontroli.
•
Liczy się siła, wola, totalna kontrola nad potrzebami, absolutne poświęcenie.
•
Społeczność Ana/ Rexies to elita, dumni wybrańcy, którzy dzięki samokontroli posiedli władzę
nad swoimi ciałami. Elita, która odrzuca konwencjonalne, słabe wartości i wyznacza nowe.
•
Dieta uświęca, a głodzenie się jest oznaką (religijnej) czystości.
Pro-Ana. Co dają grupy wsparcia w sieci.
Przykłady.
Thin commandments (10 przykazań
szczupłości).
1.
Nie jesteś atrakcyjna jeśli nie jesteś chuda.
2.
Bycie chudą jest ważniejsze niż bycie zdrową.
3.
Musisz kupować odpowiednie ubrania, mieć odpowiednią fryzurę, używać środków
przeczyszczających –robić wszystko, co sprawi, że będziesz chudsza.
4.
Nie będziesz jeść bez poczucia winy.
5.
Nie będziesz jeść tuczących rzeczy bez późniejszej kary.
6.
Będziesz liczyć kalorie i stosować restrykcje żywieniowe.
7.
To, co pokazuje waga jest najważniejsze.
8.
Tracenie na wadze jest dobre, przybieranie na wadze jest złe.
9.
Nigdy nie możesz być zbyt chuda.
10. Bycie chudą i niejedzenie są oznakami prawdziwej siły i sukcesu.
Wyznanie wiary w Anę.
Wierzę w kontrolę, jedyną siłę, która może wprowadzić porządek w chaos mojego świata.
Wierzę, że jestem najbardziej podłym, nic nie wartym stworzeniem, jakie kiedykolwiek żyło na tym świecie i że jestem całkowicie
niewarta niczyjej uwagi ani czasu.
Wierzę w wszystkie przymusy, powinności i nakazy jako w niezłomne prawa, które określają moją codzienną egzystencję.
Wierzę w perfekcję i dążę do jej osiągnięcia.
Wierzę w zbawienie poprzez głodzenie.
Wierzę, że tabele kaloryczne są świętym słowem bożym i nabożnie je zapamiętuję.
Wierzę, że wskazania wagi są wyznaczniki mojego codziennego sukcesu i codziennej porażki.
Wierzę w piekło, czasami myślę, że w nim żyję.
Wierzę w czarno-biały świat, w utratę wagi, karę za grzechy, wyrzeczenie się ciała i głodówkę do końca życia
Leczenie anoreksji.
■ Leczenie najlepiej rozpocząć jak najwcześniej, kiedy tylko pojawią się niepokojące
objawy. Zapobiega to utrwalaniu się nieprawidłowych schematów zachowań
i myślenia, wystąpieniu powikłań somatycznych. Na wczesnym etapie choroby łatwiej
też o pełne jej wyleczenie.
■ W przypadku obserwowanej utraty masy ciała, zmienionych zachowań i sposobu
odżywania wstępnej pomocy możemy oczekiwać od lekarza rodzinnego, który poza
oceną stanu fizycznego pomoże wykluczyć inne, potencjalne choroby somatyczne:
choroby tarczycy, cukrzycę, chorobę Addisona, chorobę Leśniowskiego-Crohna,
wrzodziejące zapalenie jelit, reumatoidalne zapalenie stawów, nowotwór. W dalszej
kolejności postępowaniem leczniczym powinien kierować psychoterapeuta, w razie
potrzeby psychiatra oraz dietetyk specjalizujący się w terapii zaburzeń odżywiania.
Leczenie anoreksji.
■ Leczenie jest długim procesem i wymaga zaangażowania kilku specjalistów –
internisty, psychologa, psychiatry, dietetyka wyspecjalizowanego w zaburzeniach
odżywiania, fizjoterapeuty i personelu pielęgniarskiego, przy zaburzeniach
hormonalnych, kardiologicznych lub metabolicznych także specjalistów
z poszczególnych dziedzin. Podstawowym celem leczenia jest przywrócenie
prawidłowej masy ciała, wyrównywanie niedoborów żywieniowych, a niekiedy również
leczenie fizycznych następstw długotrwałego niedożywienia. Równolegle prowadzona
jest psychoterapia ukierunkowana na zmianę przekonań, nieprawidłowych wzorców
myślenia, wyobrażeń dotyczących obrazu własnej osoby, znaczenia wyglądu oraz
poprawę relacji z otoczeniem. Ważnym uzupełnieniem oddziaływań jest terapia
rodzinna, która pozwala wywrzeć właściwy wpływ na codzienne środowisko pacjenta
oraz wesprzeć go w walce z chorobą.
■ Terapia jest wieloletnia, a czas jej trwania wyznacza indywidualne tempo
uzyskiwania poprawy w zakresie stanu fizycznego, zmiany zachowań żywieniowych
i poprawy ogólnego funkcjonowania. Leczenie z reguły trwa od dwóch do pięciu lat.
Hospitalizacja?
Hospitalizacja jest konieczna, gdy niedożywienie doprowadza do stanu bezpośrednio
zagrażającego życiu. Bezzwłocznie leczenie szpitalne należy podjąć w przypadku spadku
masy większego niż 75 proc. dolnej granicy normy, przy poważnych zaburzeniach
elektrolitowych, spadku ciśnienia, zaburzeniach rytmu serca. Przy znacznym
wyniszczeniu pierwsze etapy wyrównywania niedoborów żywieniowych powinny być
prowadzone w warunkach szpitalnych. Hospitalizacja psychiatryczna bywa konieczna
przy współwystępowaniu objawów depresji, tendencji samobójczych lub objawów
psychotycznych. Leczenie w warunkach szpitalnych warto także rozważyć, gdy mimo
terapii ambulatoryjnej postępuje utrata masy. Pomocne tu mogą być wyspecjalizowane
ośrodki leczenia zaburzeń odżywiania. W czasie kilkumiesięcznego pobytu prowadzone
jest kompleksowe leczenie obejmujące różne formy psychoterapii, edukacji oraz terapię
żywieniową.
Jak osoba chora może sobie pomóc?
■ Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie problemu i wiążących się z nim
zagrożeń. Najskuteczniejszą drogą do wyleczenia jest uczciwe, zaangażowane
podjęcie psychoterapii i wytrwałość w przestrzeganiu zaleceń dotyczących
odżywiania się. Dużą pomocą jest udział w grupach wsparcia. Pomocne może być
podjęcie kilkumiesięcznego leczenia w ośrodku wyspecjalizowanym w terapii
zaburzeń odżywiania. U nastoletnich chorych dobre efekty przynosi terapia
systemowa rodzin.
Źródła
■ Dr n. med. I. Niedźwiedzka, Co to jest anoreksja?, Psychiatria po dyplomie,
https://podyplomie.pl/psychiatria/28411,co-to-jest-anoreksja
■ M. Witkowska, Obraz ciała. Zaburzone odżywianie się.,
https://womgorz.edu.pl/files/File/Doradztwo_metodyczne/prezentacja%20%20M.%20W
itkowska.pdf
■ A. Wiatrowska, Radzenie sobie ze stresem u osób z zaburzeniami odżywiania., Annales
Universitatis Maria Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, VOL. XXX, 1, 2017
■ J. Jośko, J. Kamecka-Krupa, Czynniki ryzyka anoreksji, Problemy Higieny i
Epidemiologii 2007, 88(3): 254-258, str. 254-258.
Download