Uploaded by User2705

Korund i dolomit

advertisement
UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO
W BYDGOSZCZY
COLLEGIUM III
INSTYUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
KIERUNEK INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
Alicja Suwała
Korund i Dolomit
Bydgoszcz 2020
Spis treści
1. Podstawowe informacje dotyczące minerałów oraz kryształów
2. Podstawowe wiadomości dotyczące korundu
2.1. Pojęcie korundu
2.2. Charakterystyka pod względem jego struktury
2.3. Właściwości fizyczne oraz chemiczne
2.4. Otrzymywanie
2.5. Występowanie
2.6. Wytwórstwo przemysłowe
2.7. Praktyczne zastosowanie
3. Podstawowe wiadomości dotyczące dolomitu
3.1. Pojęcie dolomitu
3.2. Charakterystyka pod względem jego struktury
3.3. Właściwości fizyczne oraz chemiczne
3.4. Otrzymywanie
3.5. Występowanie
3.6. Wytwórstwo przemysłowe
3.7. Praktyczne zastosowanie
Literatura
1. Podstawowe informacje dotyczące minerałów
Minerał – pierwiastek lub związek chemiczny, jaki występuje w przyrodzie w postaci
naturalnej. Minerały pod względem geologicznym są najmniejszymi elementami skorupy
ziemskiej, które zostały wytworzone w naturalny sposób.
Do minerałów, które występują pod postacią pierwiastków można zaliczyć m.in.
- Miedź (Cu),
- Złoto (Au).
Minerały zakwalifikowane, jako związki chemiczne to, np.
- Azuryt Cu₃(CO₃)₂(OH)₂,
- Piryt FeS₂.
Minerały występujące w przyrodzie posiadają wiele właściwości fizycznych, do których
można zakwalifikować ich barwę, rysę, twardość, łupliwość, połysk, przełam, przekrój oraz
kruchość, kowalność i sprężystość.
Występują trzy rodzaje minerałów biorąc pod uwagę ich barwę i są to minerały barwne,
których barwa zależna jest od składu chemicznego oraz ich właściwości fizycznych. Minerałem
barwnym jest malachit, siarka oraz hematyt. Minerałami zabarwionymi są minerały, na których
barwę mają znaczący wpływ różnego rodzaju domieszki oraz zaburzenia strukturalne, jako
minerały zabarwione kwalifikuje się ametyst, kalcyt i cytryn. Ostatnimi minerałami są minerały
bezbarwne, którym nie jest przypisana żadna charakterystyczna barwa, np. kryształ górski czy
gips.
Pod pojęciem twardości minerału znajduje się opór, jaki stawia minerał przy
zarysowaniu jego powierzchni twardszym przedmiotem lub minerałem. Za najtwardszy
minerał na świecie uważany jest diament, który po oszlifowaniu staje się brylantem.
Właściwością fizyczną minerałów jest wcześniej wspomniana rysa i rozumie się przez
to barwę sproszkowanego minerału.
Połyskiem nazywa się własności ścian kryształu albo powierzchni minerału po rozbiciu
lub po jego rozłupaniu.
Zdolnością kryształów do pękania lub rozdzielania jest łupliwość i następuje ona na
skutek uderzenia lub wywołania nacisku. Łupliwość dzieli się na jednokierunkową,
dwukierunkową oraz trójkierunkową.
W przypadku, gdy dojdzie do przełamania minerału mamy do czynienia z przełamem.
Przełam może być równy bądź nierówny, cukrowaty, zadziorowaty, ziemisty lub muszlowy.
Cechą zewnętrzną uzależnioną od rodzaju symetrii i warunków wzrostu kryształów jest
pokrój.
Kruchość minerału występuje, gdy granica wytrzymałości mechanicznej minerału
zostaje przekroczona. Z kolei o sprężystości minerału mówimy, gdy po usunięciu przyłożonej
siły minerał wraca do swojego pierwotnego kształtu.
W przypadku, kiedy minerał odkształca się już na stałe mówimy o jego plastyczności.
Kowalnością minerałów określa się ich zdolność do odkształceń plastycznych.
Minerały w przyrodzie występują pojedynczo lub w zespołach tworząc, tzw.
szczotki oraz geody.
- szczotki krystaliczne to zespół wydłużonych kryształów, wyrośniętych z jednej
podstawy, np. szczotka kwarcu.
- geody inaczej nazywany druzami są kryształami narastającymi sukcesywnie na
ścianach owalnych wnęk lub pustek w skałach, w niektórych przypadkach bardzo szczelnie
wypełniają pustkę skalną, geoda agatowa.
Do najbardziej znanych minerałów można zaliczyć, np. siarkę (S), piryt (FeS₂),
chalkopiryt, galena (PbS), kalcyt (CaCo₃), fluoryt (CaF₂), halit (NaCl), muskowit
KAl₂(OH, F) x 2aLSi₃O₁₀.
Kryształ – ciało stałe o uporządkowanej budowie wewnętrznej atomów, jonów
cząsteczek, które tworzą sieć krystaliczną. Kryształ ma postać wielościanu o płaskich ścianach,
będącą objawem jego struktury sieciowej. Sieć krystaliczna odpowiedzialna jest za właściwości
fizykochemiczne danego ciała.
Kryształy dzieli się ze względu na występujące typy wiązań. Dzięki czemu
kryształy dzielimy na:
-
kryształy
cząsteczkowe
(molekularne)
składają
się
ze
stabilnych
cząsteczek,
oddziaływujących ze sobą słabymi siłami wiążącymi, tzw. siłami Van der Waalsa. Dokładnie
takimi samymi, jakie występują między cząsteczkami w fazie gazowej. Oddziaływanie to jest
związane z przesunięciami ładunków w cząsteczkach. Cząsteczki zachowują się jak dipole
elektryczne i oddziaływanie pomiędzy dipolami stanowi siłę wiążącą kryształ.
- cząsteczki o wiązaniach wodorowych w pewnych warunkach atomy wodoru mogą tworzyć
silne wiązania z atomami pierwiastków elektroujemnych takich jak np. tlen czy azot.
Te wiązania zwane wodorowymi odgrywają ważną rolę min. w kryształach ferroelektrycznych
i w cząsteczkach kwasu DNA.
- kryształy jonowe składają się z trójwymiarowego naprzemiennego ułożenia dodatnich i
ujemnych jonów. Jony, ułożone jak gęsto upakowane kulki, przyciągają się siłami
kulombowskimi. Przykładem takiego kryształu jest kryształ chlorku sodu (NaCl). Kryształy
jonowe, ze względu na brak swobodnych elektronów są złymi przewodnikami elektryczności i
ciepła, ponieważ siły kulombowskie wiążące kryształy jonowe są duże, więc kryształy te są
zazwyczaj twarde i mają wysoką temperaturę topnienia.
- kryształy atomowe (kowalentne) składają się z atomów połączonych ze sobą parami
wspólnych elektronów walencyjnych tj. elektronów z najbardziej zewnętrznej powłoki.
Chmura wspólnych elektronów skupiona jest pomiędzy parą atomów, więc wiązania te mają
kierunek i wyznaczają ułożenie atomów w strukturze krystalicznej. Przykładami kryształów
kowalentnych są diament, german, krzem. Kryształy kowalentne są twarde i posiadają wysoką
temperaturę topnienia. Brak elektronów swobodnych powoduje, że ciała atomowe nie są
dobrymi przewodnikami elektryczności i ciepła. Czasami jednak, jak w przypadku
wymienionych Ge i Si są one półprzewodnikami.
- kryształy metaliczne – w tym rodzaju kryształów wiązanie metaliczne można sobie
wyobrazić, jako graniczny przypadek wiązania kowalentnego, w którym elektrony walencyjne
są wspólne dla wszystkich jonów w krysztale, a nie tylko dla sąsiednich jonów. Wynika to z
tego, że w atomach, z których jest zbudowany kryształ metaliczny, elektrony na zewnętrznych
powłokach są słabo związane i mogą zostać uwolnione z tych atomów kosztem bardzo małej
energii. Te swobodne elektrony poruszają się w całym krysztale.
Do najbardziej znanych kryształów zalicza się następujące kryształy:
- biały kryształ górski (rys. 1),
- kryształ ametystu (rys. 2),
- kryształ barytu (rys. 3),
- kryształ pirytu (rys. 4),
- kryształki cukru (rys. 5),
- kryształ siarczanu miedzi (rys. 6).
Rysunek 1 – biały kryształ górski
Rysunek 2 – kryształ ametystu
Rysunek 3 – kryształ barytu
Rysunek 4 – kryształ
Rysunek 5 – kryształki cukru
Rysunek 6 – kryształ siarczanu miedzi
Kryształy swoje zastosowanie znalazły w życiu codziennym. Wykorzystuje się je
w przemyśle jubilerskim, w celach zdobniczych, jako znane wszystkim kryształy, które można
znaleźć w praktycznie każdym domu. Kryształy towarzyszą nam w wielu dziedzinach, na co
dzień, np. w elektronice, w medycynie, jak i farmacji (gdzie najważniejszą substancją jest
insulina potrzebna ludziom chorym na cukrzyce).
2. Podstawowe wiadomości dotyczące korundu
2.1. Pojęcie korundu
Korund jest minerałem, tlenkiem glinu Al₂O₃. Jest on minerałem pospolitym, bywa
spotykany w wielu skałach magmowych i metamorficznych oraz skałach okruchowych. Jego
barwa jest w pełni zależna od jego wszystkich domieszek chemicznych. Chrom w postaci
małych domieszek zabarwia korund na czerwono, domieszki tytanu powodują, że korund
nabiera barwy niebieskiej, a domieszki żelaza sprawiają, że korund jest barwy żółtej, brunatnej
aż po barwę czarną. Znaczne ilości domieszek dodawane do korundu zawierają zbite odmiany
drobnokrystaliczne.
Do szlachetnych odmian korundu kwalifikuje się rubin o barwie czerwonej, jak i szafir
posiadający barwę niebieską. Innymi odmianami korundu jest również szafir arbuzowy
(dwubarwny) [rys. 7], ametyst orientalny (fioletowy) [rys. 8], padparadża (barwa żółta lub
pomarańczowa) [rys. 9], szafir [rys. 10] lub rubin gwiaździsty [rys. 11] oraz leukoszafir
(bezbarwny lub też biały) [rys. 12].
Rysunek 7 – szafir arbuzowy
Rysunek 8 – ametyst
Rysunek 9 – podparadża
Rysunek 10 – szafir
Rysunek 11 – rubin gwiaździsty
Rysunek 12 – leukoszafir
2.2. Charakterystyka pod względem jego struktury
W sieci korundu atomy tlenu tworzą lekko zniekształcone, sześciokątne, ścisłe
upakowanie, w którym dwie trzecie szczelin pomiędzy ośmiościanami zajmują jony glinu (rys.
13).
Korund pod względem chemicznym jest tlenkiem glinu Al₂O₃ - jest nieorganicznym
związkiem chemicznym z grupy tlenków, w którym glin występuje na III stopniu utlenienia.
Rysunek 13 – struktura krystaliczna korundu
2.3. Właściwości fizyczne oraz właściwości chemiczne
Korund
Właściwości fizyczne oraz właściwości chemiczne
Skład chemiczny
Al₂O₃
Twardość wg skali Mohsa
9
Przełam
Muszlowy, zadziorowaty
Łupliwość
Nie wykazuje łupliwości, charakteryzuje się
dobrze dostrzegalną oddzielnością
Pokrój kryształu
Słupkowy, beczułkowaty
Układ krystalograficzny
Trygonalny (pseudoheksagonalny)
Topliwość
2015 +/- 15 °C
Właściwości mechaniczne
Bardzo twardy (materiał ścierny)
Gęstość minerału
4,0 – 4,1 g/cm3
2.4. Otrzymywanie
Najbardziej znany sposób otrzymywania korundu polega na tym, że tlenek glinowy
wraz z mineralizatorami, takimi jak dwutlenek molibdenu lub tlenek borowy poddaje się
prażeniu w temperaturze powyżej 1700 K. W wyniku, czego otrzymuje się produkt
grubokrystaliczny, ze stosunkowo dużą zawartością alkaliów, nadający się do produkcji
jedynie, niektórych wyrobów ceramiki specjalnej.
Innymi znanymi metodami otrzymywania korundu polegają na spalaniu czystego
aluminium lub pewnych związków glinowych lub na hydrolizie tych związków z wodą lub parą
wodną. Czystość produktu w tych metodach zależy od stopnia czystości produktów
wyjściowych. Bardzo często substratem jest aluminium rafinowane metodą strefowego
topnienia, którego koszty są bardzo wysokie. Uciążliwe i również bardzo kosztowne jest często
stosowane oczyszczanie związków glinowych przez sublimację, destylację lub krystalizację.
W celu otrzymywania korundu wykorzystuje się również metody polegające na
termicznym rozkładzie soli glinowych, najczęściej ałunu glinowo – amonowego lub
sześciowodnego chlorku glinowego. Wymagają one jednak stosowania aparatury odpornej na
działanie kwasów, oraz związane są z koniecznością odzyskiwania trójtlenku siarki i amoniaku
lub chlorowodoru powstających w czasie rozkładu soli glinowych.
Sposób według wynalazku polega na tym, że wodorotlenek glinowy kub techniczny
tlenek glinu miesza się z dodatkiem bezwodnego lub uwodnionego, ale zawierającego mniej
niż trzy drobiny wody, fluorku glinowego oraz ze związkami zawierającymi bor. Korzystnie z
kwasem borowym, po czym mieszaninę poddaje się prażeniu w temperaturze 400 – 1700 K.
Ilość dodawanego związku boru w przeliczeniu na tlenek borowy wynosi od 0,1 do
0,4%, wagowych, a ilość dodawanego bezwodnego fluorku glinowego wynosi od 0,3 do 1,2%
wagowych w zależności od zawartości alkaliów i innych zanieczyszczeń w surowcu
wyjściowym, a także od warunków prowadzenia procesu prażenia.
W czasie prażenia z tymi dodatkami następuje prawie całkowite wyparowanie alkaliów
i częściowe wyparowanie tlenków innych metali oraz bezwodnika kwasu krzemowego w
postaci fluorków. Dzięki obecności związków boru fluorki tworzą się w szeregu równolegle
przebiegających reakcji chemicznych wymiany, z których główne to rozkład powstającego
przejściowo fluoroboranu sodowego oraz reakcje między wydzielającymi się w czasie tego
rozkładu gazowym fluorkiem bory oraz innymi zanieczyszczeniami poddawanego prażeniu
metali.
2.5. Występowanie
Korund jest spotykany w wielu skałach magmowych oraz metamorficznych i
okruchowych.
Do głównych miejsc, gdzie można wydobywać korund zalicza się, m.in:
- USA (Karolina Północna),
- Madagaskar,
- Kanada,
- Ural,
- Birma,
- Mogok,
- Mandalaj,
- Mjitczina
- Tajlandia (okolice Bangkoku),
- Polska (Dolny Śląsk).
2.6. Wytwórstwo przemysłowe
Boksyty są podstawową rudą aluminium, z której pozyskiwany jest tlenek glinu.
Wytwarzany właśnie w ten sposób tlenek glinu może służyć do produkcji aluminium.
Na pierwszym miejscu na świecie wśród producentów tlenku glinku jest Alcoa, którą
uważa się za największego producenta aluminium na świecie.
Profesor Jerzy Grzymek opracował metodę spiekowo – rozpadową, w której to
wykorzystuje się tylko i wyłącznie surowce krajowe z ominięciem boksytów do wytwarzania
tlenku glinu oraz cementu portlandzkiego.
2.7. Praktyczne zastosowanie
Korund jest bardzo cennym kamieniem, używanym od dawna do różnego rodzaju
zdobień. Bezbarwną odmianę korundu wykorzystuje się do zdobienia pierścieni, broszy,
wisiorków oraz wielu innych ozdób biżuteryjnych.
Biorąc pod uwagę jego bardzo wysoką twardość znalazł on zastosowanie w
przemyśle, jako materiał ścierny oraz kamień łożyskowy w zegarkach. Drobnokrystaliczna,
ziarnista oraz zbita odmiana korundu wpłynęła na to, że znalazł on również zastosowanie w
celach przemysłowych, jako materiał polerski.
3. Podstawowe wiadomości dotyczące dolomitu
3.1. Pojęcie dolomitu
Dolomit – bezbarwny lub białawy minerał stanowiący główny składnik skał osadowych,
zwanych powszechnie dolomitami. Dolomit jest to związek chemiczny o nazwie węglan
wapnia i magnezu CaMg(CO₃)₂. Dolomit osadza się z wód morskich, powstaje również w
wyniku procesu zwanego dolonityzacją (rys. 14)
Opornie rozpuszcza się w zimnym kwasie solnym; po sproszkowaniu i podgrzaniu silnie
reaguje. Główny składnik skały osadowej o tej samej nazwie.
Dolomit jest kruchy, przezroczysty, wykazuje luminescencję: pomarańczową, zieloną,
żółtą, brązową, białą, kremową.
Dolomit posiada właściwości optyczne, do których zalicza się:
- barwę - dolomit przybiera barwę białą, szarą, bezbarwną, żółtawą,
- rysę - rysa dolomitu jest biała,
- połysk - połysk dolomitu charakteryzuje się tym, że jest szklisty, a czasami perłowy,
- współczynnik załamania n dolomitu wynosi ω = 1.679–1.681 nε = 1.500.
Nazwa dolomit pochodzi od nazwiska francuskiego badacza, który zajmował się
badaniem Alp, mineraloga Deodata de Dolomieu, który to w 1791 roku, jako pierwszy
wyodrębnił minerał, jakim jest dolomit.
Rysunek 14 – dolomit
3.2. Charakterystyka pod względem jego struktury
Z chemicznego punktu widzenia dolomit składa się z węglanu wapnia i magnezu –
CaMg(CO₃)₂. Struktura krystaliczna dolomitu charakteryzuje się tym, że tworzy kryształy
izometryczne (romboedry siodełkowato wygięte do góry), czasami tabliczkowe lub słupkowe.
Występuje w skupieniach ziarnistych, zbitych, naskorupień, żyłek i szczotek krystalicznych.
Tworzy pseudomorfozy po innych minerałach. Na poniższym rysunku została przedstawiona
struktura krystaliczna dolomitu (rys. 15).
Rysunek 15 – struktura krystaliczna dolomitu
3.3. Właściwości fizyczne i właściwości chemiczne
Dolomit
Właściwości fizyczne oraz właściwości chemiczne
Skład chemiczny
CaMg(CO₃)₂
Twardość w skali Mohsa
3,5–4
Przełam
Muszlowy
Łupliwość
3 – kierunkowa, doskonała, zgodnie ze
ścianami romboedru
Układ krystalograficzny
Układ trygonalny – romboedryczne, bar 3
Gęstość minerału
2,8-2,9 g/𝑐𝑚3
3.4. Otrzymywanie
Dolomity bardzo często powstają kosztem wapieni w czasie procesu dolomityzacji.
Makroskopowo wygląda on, jakby był zbudowany w całości z węglanu wapnia, inaczej mówiąc
swoją budową makroskopową przypomina wapień. Jest od niego jednak bardziej odporny na
wietrzenie z powodu mniejszej rozpuszczalności minerału dolomitu od kalcytu.
Dolomit pierwotny powstaje w wyniku bezpośredniego wytrącenia z wody morskiej.
Dolomit wtórny powstaje w wyniku metasomatozy, czyli wypierania jednego składnika przez
drugi. W tym przypadku wapń jest wypierany przez magnez. Dolomit wtórny jest
gruboziarnisty oraz nierównoziarnisty.
Dolomityzacja - proces przemiany węglanu wapnia - kalcytu CaCO₃ w dwuwęglan
wapnia i magnezu - dolomit CaMg(CO₃)₂, powodujący zmianę osadów i skał wapiennych w
osady i skały dolomitowe w wyniku częściowego zastąpienia wapnia magnezem. Proces ten
może zachodzić pod działaniem wód morskich podczas sedymentacji lub diagenezy osadu
wapiennego, może być również efektem krążenia w skałach roztworów wodnych
wzbogaconych w magnez, który pochodzi z magmy lub ługowany jest przez te roztwory z
innych skał.
Przykładem dolomitów powstałych w procesie dolomityzacji pod działaniem wód
morskich są np. dolomity, budujące Kuestę Niagary w rejonie Wielkich Jezior w Północnej
Ameryce (rys. 16), gdzie można również spotkać różne ośrodki dolomitów (rys. 17).
Rysunek 16 – Jezioro Górne (Ameryka Północna)
Rysunek 17 – ośrodki dolomitu
3.5. Występowanie
Występuje w niskotemperaturowych utworach hydrotermalnych, żyłach kruszcowych,
w skałach metamorficznych.
Miejsce występowania dolomitu na świecie to: Austria, Niemcy, Włochy, Słowenia,
Szwajcaria, Rumunia, Jugosławia, Kanada, USA, Meksyk.
Dolomit występuje również w Polsce i można go spotkać w Tatrach (Dolina
Chochołowska, Dolina Białego), w Górach Świętokrzyskich, na Dolnym Śląsku. Bardzo duże
wystąpienia dolomitu są również na Wyżynie Krakowsko – Wieluńskiej.
3.6. Wytwórstwo przemysłowe
Eksploatacja dolomitu odbywa się metodą odkrywkową, wgłębną, systemem
ścianowym. Urabianie złoża dokonywane jest za pomocą materiałów wybuchowych metodą
długich otworów. W procesie produkcyjnym urobek spod ściany ładowany jest koparkami na
samochody samowyładowcze i kierowany do przeróbki mechanicznej, gdzie następuje
kruszenie i klasyfikacja dolomitu na wymagane przez odbiorców klasy ziarnowe.
3.7. Praktyczne zastosowanie
Dolomit posiada bardzo szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia, do których
można zaliczyć:
- w czystej postaci jest wykorzystywany, jako ruda magnezu (13,3% Mg – do lekkich stopów),
- materiał budowlany (do wytwarzania specjalnego cementu),
- materiał dekoracyjny,
- surowiec dla przemysłu ceramicznego,
- ma zastosowanie w metalurgii,
- produkcja materiałów ogniotrwałych,
- produkcja nawozów mineralnych (nawóz wapniowo-magnezowy, stosowany w celu
odkwaszania gleby),
- celach hobbystycznych.
Literatura
1. Bolewski A., Parachoniak W., Petrografia, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1982.
2. Hochleitner R., Minerały, kamienie szlachetne, skały, Wydawnictwo Multico, 2010.
3. Mały Słownik Geologiczny, WP Warszawa 1966.
4. Opis Patentowy – Sposób wytwarzania korundu o niskiej zawartości alkaliów, 20.02.1987.
5. Parafiniuk J., Atlas 200 najważniejszych minerałów, Wydawnictwo Multico, 2019.
6. Ryka W., Maliszewska A., Słownik petrograficzny, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa
1982.
7. Strona internetowa Górniczych Zakładów Dolomitowych w Siewierzu.
8. Żbikowski R., O skałach i minerałach, Wydawnictwo Multico, 2020.
Download