Uploaded by User2694

Tekst w nauczaniu JPJOID

advertisement
 POZIOM A1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie
rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne
i wyrażenia dotyczące życia codziennego.
Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować
pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.
miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy,
które posiada.
Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że
rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do
pomocy.
POZIOM B1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie
znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych,
standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej
spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego
itd.
Potrafi radzić sobie z większością sytuacji
komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży
w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć
proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub
które ją interesują.
Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia,
nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając
swoje opinie i plany.
 POZIOM C1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie
szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając
także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.
Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego
trudu odnajdując właściwe sformułowania.
Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w
kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź
zawodowych.
Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe
wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i
właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi,
łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.
 4 sprawności (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie)
 Kręgi tematyczne
 Lektury i teksty kultury na poszczególnych etapach
rozwoju
 Język edukacji szkolnej i specjalistyczny – historia i
geografia
- Cele kształcenia i umiejętności w ramach tych
przedmiotów
 NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY
- Cele nauczania
- Treści nauczania – sposób pracy, zakres gramatyczny, przykłady
- Realizacja programu – formy i strategie pracy, indywidualizacja, autonomia
nauczanie podsystemów i sprawności językowych, język edukacji szkolnej
- Technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu
- Materiały do nauczania – przykłady
- Kontrola i ocena
 https://www.ore.edu.pl/wp-
content/uploads/attachments/ESOKJ_EuropejskiSystem-Opisu.pdf
 http://fundacjareja.eu/
 https://www.ore.edu.pl/2015/03/europejskie-
portfolio-jezykowe-epj/
 https://sealofbiliteracypopolsku.com/
 Programy dla dzieci z doświadczeniem migracji
http://www.wlaczpolske.pl/#
 Tekst to każdy dyskurs (ustny lub pisemny), odnoszący
się do sfery życia, który podczas wykonywania zadania
komunikacyjnego staje się przyczynkiem do działania
językowego, stanowiąc jego wsparcie lub cel, a więc
funkcjonując jako element procesu realizacji lub jako
produkt końcowy tego działania.
 ESOKJ, s.21
 Terminu „tekst” używamy do określenia każdej wypowiedzi, zarówno
ustnej, jak i pisemnej, odbieranej, tworzonej lub wymienianej przez
użytkowników/uczących się języka. Przyjmujemy, że nie istnieją akty
komunikacji językowej bez tekstu: działania i procesy językowe
analizuje się i klasyfikuje w kategoriach odnoszenia się
użytkownika/uczącego się języka i ich rozmówcy/rozmówców do jakiegoś
tekstu, niezależnie od tego, czy występuje on jako gotowy produkt,
przedmiot kultury materialnej, czy jako cel komunikacyjny lub jako
produkt w trakcie tworzenia.
 ESOKJ, s. 87
Tekst rozumiany jako materiał:
 autentyczny lub preparowany
 tworzony samodzielnie i przetwarzany
 pisany i mówiony
 czytany i słuchany
 długi i jednozdaniowy
DEFINICJA TEKSTU AUTENTYCZNEGO- TEKST, KTÓRY NIE BYŁ
PRZYGOTOWANY Z MYŚLĄ O OSOBACH OBCEGO POCHODZENIA UCZĄCYCH SIĘ
DANEGO JĘZYKA, A WIĘC NIE W CELU ROZWIJANIA KOMPETENCJI
LINGWISTYCZNEJ CZY KOMUNIKACYJNEJ U TYCH OSÓB. TEKST TEN
PRZEZNACZONY JEST DLA RODZIMYCH UŻYTKOWNIKÓW JĘZYKA.
 Zgodność z celem zajęć
 Zgodność z poziomem kursu
 Atrakcyjność dla uczących się
 Konieczność opracowania dla celów dydaktycznych
 Związek z kulturą i życiem kraju, którego języka uczymy
 Czas potrzebny do zrozumienia tekstu
 komunikaty, ogłoszenia, instrukcje,
przemówienia, wykłady, prezentacje,
rytuały, teksty rozrywkowe, komentarze
sportowe, wiadomości radiowe i
telewizyjne, debaty i dyskusje publiczne,
dialogi, rozmowy, rozmowy kwalifikacyjne,
komunikaty, ogłoszenia, instrukcje,
przemówienia, wykłady, prezentacje,
rytuały, teksty rozrywkowe, komentarze
sportowe, wiadomości radiowe i
telewizyjne, debaty i dyskusje publiczne,
dialogi, rozmowy, rozmowy kwalifikacyjne
książki, czasopisma, gazety,
poradniki, podręczniki, komiksy,
broszury, ulotki, materiały
reklamowe, wywieszki, szyldy,
opakowania, bilety, formularze,
kwestionariusze, słowniki, pisma
urzędowe, listy, rozprawki,
ćwiczenia, notatki, opracowania,
dokumenty, bazy danych
- ze względu na intencje
komunikacyjne
- ze względu na temat
- ze względu na materiał
gramatyczno-strukturalny
 Ćwiczenia rozwijające kompetencję lingwistyczną – związane z:
 - fonią
 - grafią
 - słownictwem
 - gramatyką

 Ćwiczenia rozwijające kompetencję komunikacyjną – związane z:
 - czytaniem
 - rozumieniem ze słuchu
 - mówieniem
 - pisaniem
 1. ćwiczenie typu “wybór wielokrotny”,
 2. definiowanie,
 3. używanie wyrazów w zdaniach,
 4. grupowanie wyrazów,
 5. przewidywanie wyrazów, które mogą wystąpić w tekście,
 6. szukanie wyrazów kluczowych,
 7. ćwiczenie typu “do czego odnosi się ten wyraz?”,
 8. ćwiczenie typu “prawda-fałsz”,
 9. ćwiczenie typu “uzupełnij tekst z lukami”,
 10. ćwiczenie typu “posłuchaj i zaznacz”,
 11. wydobywanie głównej myśli,
 12. skojarzenia tematyczne,
 13. transformacje,
 14. ułożenie we właściwej kolejności fragmentów tekstu,
 15. przepisywanie fragmentów tekstu,
 16. próba odgadnięcia tytułu tekstu,
 17. dyskusja,
 18. próba nadania tytułu tekstowi lub jego fragmentom,
 19. odpowiedzi na pytania,
 20. przekształcanie zdań,
 21. konstruowanie tekstu wg słów-kluczy
 22. podstawienie jednego elementu do gotowego już zdania,
 23. powtarzanie wyrazów i zdań,
 24. tworzenie rodzin wyrazów,
 25. streszczanie,
 26. dodawanie początku lub końca do istniejącego
już tekstu,
 27. burza mózgów,
 28. odgrywanie ról,
 29. wywiad,
 30. pisanie tekstu równoległego – np. nanoszenie
już zmian w tekście istniejącym,
Lepiej piszący
Gorzej piszący
Ułóż historię pana x, który znalazł bilet.
Na podstawie przeczytanej relacji pana x
opowiedz, co się wydarzyło w jego życiu.
Napisz tekst argumentacyjny na temat:
„Komunikacja miejska powinna być darmowa
dla dzieci w wieku szkolnym i seniorów”
Przeczytaj postulaty młodzieży na temat
zniesienia opłat za bilety w komunikacji
miejskiej, a następnie streść je w 10 zdaniach.
Napisz do kolegi maila, który zaczynałby się
następująco: „Cześć Maciek, wiem, że
przyjeżdżasz do Krakowa, pamiętam, że jeśli
chcesz poruszać się komunikacją miejską,
musisz kupić sobie bilet weekendowy. Masz
następujące możliwości… .”
Na stronie MPK Kraków przeczytaj opis
wszystkich typów biletów, a następnie napisz,
który wybierasz i dlaczego.
 Dobór tekstów powinien odpowiadać poziomowi uczących się.
 Długość tekstu do czytania powinna odpowiadać wymogom ustalonym w
podstawach programowych.
 Tekstem nazywamy każdy dyskurs (ustny lub pisemny), odnoszący się do
sfery życia, który podczas wykonywania zadania komunikacyjnego staje
się przyczynkiem do działania językowego, stanowiąc jego wsparcie lub
cel, a więc funkcjonując jako element procesu realizacji lub jako produkt
końcowy tego działania.
 Tekst może być wykorzystany
- ze względu na intencje komunikacyjne
- ze względu na temat
- ze względu na materiał gramatyczno-strukturalny
 - tekst nie jest zbiorem elementów formalnych, lecz źródłem
znaczeń,
 - warto poszukiwać wieloznaczności tekstu, a nie
jednoznaczności,
 - warto twórczo wykorzystywać zakłócenia w rozumieniu
tekstu,
 - warto analizować tekst w kontekście innych tekstów,
 - warto subiektywnie interpretować tekst,
 - to uczący się ma „panować nad tekstem”.
 „Polak potrafi” – Majcher - Legawiec, Czech,
Dudek, Sowa
 „Wśród ludzi i ich spraw” – Bajor, Madej
 „Język polski, gramatyka i stylistyka” –
Czarniecka – Rodzik
 „O Polsce po polsku” – Jasińska, Waliszko
 „Połącz kropki” – Jasińska
 „Postaw kropkę” - Jasińska
 10% na podręcznik POŁĄCZ KROPKI
 Dodatkowe zadania egzaminacyjne dla poziomu B1 dla kupujących
 Wysyłamy podręczniki także za granicę
 DLA KOGO?
 Dla wszystkich uczestników szkolenia,
którzy złożą zamówienie do 15 października 2020
Wystarczy w zamówieniu wpisać
kod rabatowy -
nauczyciel
I zapraszam ponownie na moje prezentacje
na kanale na YouTubie
POLSKI I KROPKA
oraz na stronę
polskiikropka.pl
Download