reformacja w Polsce

advertisement
Karta pracy – Kraj wielu wyznań
Ćwiczenie 1 – uzupełnij tekst
Rozwijająca się na początku …………….. wieku w krajach Europy Zachodniej
……………………….. szybko dotarła także do Polski. Szlachta chętnie
przyjmowała ………………………………., a mieszczanie przechodzili na
…………………………. . Radykalnym odłamem protestanckim byli
……………………………., nazywani również braćmi polskimi. Sprzeciwiali się
oni poddaństwu ……………… i wzywali do zaprzestania ………………… . Aby
nie dopuścić do wybuchu waśni religijnych, w roku ……………. w Warszawie
uchwalono akt ……………………………………. . Dokument ten gwarantował
wieczysty pokój między ………………………. w Rzeczypospolitej. Do wali z
protestantami Kościół katolicki sprowadził zakon ……………………. . Wybitnym
przedstawicielem tego zgromadzenia był kaznodzieja – Piotr …………………. .
Sukcesem katolików stało się zawarcie w 1596 roku w ……………… unii z
częścią wyznawców ………………………….. W wyniku podpisanego
porozumienia powstało wyznanie ………………………….., zwane inaczej
……………………………… .
Ćwiczenie 2 – wstaw znak „X” w kratki obok przyczyn rozpowszechniania się
reformacji w Polsce.
Wysokie kary za czytanie pism protestanckich.
Wpływ wydarzeń w Anglii.
Konflikt szlachty z duchowieństwem o dziesięcinę i podległość wyrokom
sądów kościelnych.
Demokratyczna organizacja gmin kalwińskich.
Popularność nauk Lutra wśród chłopów.
Zainteresowanie naukami Lutra mieszczan niemieckiego pochodzenia.
Głoszenie przez kalwinistów prawa sprzeciwu wobec niekorzystnych
postanowień władcy.
Łatwy dostęp do pism protestanckich.
Ćwiczenie 3 – wstaw znak „X” w kratki obok zdań podających przyczyny
przyjmowania przez polską szlachtę kalwinizmu.
Szlachta mogła liczyć na otrzymywanie pomocy materialnej od
współwyznawców z Europy Zachodniej.
Głoszone zasady dawały wyznawcom prawo sprzeciwu wobec władcy,
gdyby ten wprowadził niekorzystne postanowienia.
Przyjęcie nowego wyznania wiązało się z możliwością zawarcia unii ze
Szwajcarią.
Szlachta w XVI wieku nie chciała podlegać sądom kościelnym i płacić
dziesięciny.
Demokratyczna organizacja gmin umożliwiała większy wpływ na sprawy
bezpośrednio dotyczące wiernych.
Ćwiczenie 4 – rozwiąż krzyżówkę i zapisz otrzymane hasło.
Ćwiczenie 5 – wpisz literkę „P” w kratki obok zdań prawdziwych, a literę „F” –
przy zdaniach fałszywych.
Kościół grekokatolicki nazywany również unickim, przyjął
zwierzchnictwo papieża i liturgię w obrządku katolickim.
Jezuici zostali sprowadzeni do Polski dzięki staraniom księdza Piotra
Skargi.
W zakładanych przez Jezuitów akademiach i gimnazjach młodzież byłą
wychowywana w duchu katolickim.
Kościół prawosławny nie podporządkował się zwierzchności papieża.
Jan Łaski był zwolennikiem utworzenia polskiego Kościoła narodowego.
Na terenie Rzeczypospolitej znajdowały się skupiska ludności
ormiańskiej i karaimskiej.
Arianie założyli w 1603 roku Akademię w Braniewie.
Ćwiczenie 6 – zapoznaj się z tekstem Źródłowym, a następnie wykonaj polecenia
a) Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych:
Władcą, które ograniczył liczbę protestantów i wspierał działania kontrreformacji w Polsce
był:
A. Zygmunt I Stary
B. Zygmunt II August
C. Zygmunt Luksemburczyk
D. Zygmunt III Waza
b) Wyjaśnij w jaki sposób król wpływał na zmianę wyznania wśród senatorów i
bogatej szlachty.
……………………………………………………………………………………………
Ćwiczenie 7 – wykonaj polecenia związane z mapą
Download