akademia podlaska

advertisement
Spis treści
Przedmowa ........................................................................................... 5
Regulamin pracowni chemicznej ......................................................... 8
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ............................................. 10
Zasady postępowania z odpadami chemicznymi na pracowni
studenckiej ................................................................................ 12
Instrukcja postępowania w przypadkach oparzenia
kwasem lub ługiem ................................................................... 14
Reguły nazewnictwa związków nieorganicznych .............................. 17
UKŁAD OKRESOWY: PIERWIASTKI s-, p-ELEKTRONOWE ... 41
ĆWICZENIE 1 ................................................................................... 43
Położenie pierwiastków w układzie okresowym,
a ich właściwości chemiczne. Reakcje jonów metali
grup głównych .......................................................................... 43
ĆWICZENIE 2 ................................................................................... 53
Położenie pierwiastków w układzie okresowym,
a ich właściwości chemiczne. Właściwości fluorowców. ........ 53
UKŁAD OKRESOWY: PIERWIASTKI d-ELEKTRONOWE ........ 59
ĆWICZENIE 3 ................................................................................... 61
Położenie pierwiastków w układzie okresowym,
a ich właściwości chemiczne. Reakcje jonów
metali przejściowych: wanadu, chromu i manganu .................. 61
ĆWICZENIE 4 ................................................................................... 69
Położenie pierwiastków w układzie okresowym,
a ich właściwości chemiczne. Reakcje jonów metali
3d-elektronowych: żelaza, kobaltu, niklu i miedzi ................... 69
ZWIĄZKI KOMPLEKSOWE PIERWIASTKÓW
d-ELEKTRONOWYCH ........................................................... 77
ĆWICZENIE 5 ................................................................................... 79
Szeregi spektrochemiczne .................................................................. 79
1
ĆWICZENIE 6 ................................................................................... 91
Ekstrakcyjne oddzielanie żelaza(III) od żelaza(II) i oznaczanie
procentowej zawartości składnika głównego
w soli żelazawej ........................................................................ 91
ĆWICZENIE 7 ................................................................................... 97
Rozdzielanie kationów metali przejściowych. Chromatografia
jonowymienna ........................................................................... 97
ĆWICZENIE 8 ................................................................................. 109
Związki kompleksowe w roztworach wodnych.
Wyznaczanie stałych trwałości kompleksów prostych
metodą potencjometryczną ..................................................... 109
ĆWICZENIE 9 ................................................................................. 121
Związki kompleksowe w roztworach wodnych.
Wyznaczanie stałych trwałości kompleksów prostych
metodą spektrofotometryczną ................................................. 121
ĆWICZENIE 10 ............................................................................... 127
Związki kompleksowe w roztworach wodnych.
Badanie kompleksów prostych i mieszanych
metodą spektrofotometryczną ................................................. 127
ĆWICZENIE 11 ............................................................................... 135
Związki kompleksowe w roztworach wodnych.
Identyfikacja kompleksu metodą spektrofotometryczną
(metoda zmian ciągłych Joba) ................................................ 135
ĆWICZENIE 12 ............................................................................... 141
Badanie punktów izozbestycznych .................................................. 141
ĆWICZENIE 13 ............................................................................... 149
Badanie szybkości reakcji metodą miareczkowania ........................ 149
Utylizacja.......................................................................................... 156
Skorowidz ......................................................................................... 157
Literatura zalecana ........................................................................... 161
2
Download