Uploaded by User2594

prezentacja Komorowski

advertisement
Podaż pieniądza – ilość pieniądza w
obiegu. Pojęcie obejmuje
zarówno gotówkę, wkłady
oszczędnościowe, wkłady terminowe oraz
wysoce płynne aktywa finansowe.
 Z podażą pieniądza ściśle związany jest
termin agregatów pieniężnych,
określających różne rodzaje podaży
pieniądza w zależności od stopnia ich
płynności.

ilość znaków pieniężnych
wyemitowanych przez bank centralny,
 ilość udzielonych kredytów przez banki
komercyjne.


Podaż pieniądza = zasób pieniądza +
kredyty udzielone przez banki
Z powyższego wynika, że kredyty
udzielane przez banki
zwiększają zasób pieniądza w
gospodarce.

Na podaż pieniądza wpływają
-ludność, która decyduje o podziale posiadanych
pieniędzy na gotówkę i depozyty
Cu=CU/D

- stosunek ten rośnie, gdy zwiększa się udział
konsumpcji w PNB (gotówka zależy od konsumpcji, a
depozyty od dochodu),
banki, które określają stosunek swoich rezerw do
posiadanych pieniędzy.
r=RE/D

bank centralny, który decyduje o
wielkości bazy monetarnej, składającej
się z gotówki oraz
rezerw banków komercyjnych
trzymanych w banku centralnym:

H=CU+RE

Baza monetarna jest nazywana
pieniądzem wielkiej mocy, gdyż jej
zwiększenie przynosi wielokrotnie większy
wzrost podaży pieniądza w gospodarce:
M= MH, gdzie: M - podaż pieniądza; H baza monetarna;
mnożnik m=cu+1/cu+r
wypłaty gotówkowe - zmniejszają sumę
depozytów, czyli możliwości kredytowe
banków, co obniża wartość mnożnika,
 rezerwy nadwyżkowe - zmniejszają
możliwości kredytowe banków, co
obniża wartość mnożnika,
 zróżnicowanie depozytów - jeżeli rośnie
ilość depozytów terminowych w stosunku
do depozytów na żądanie, to obniża się
wartość rezerw obowiązkowych.


Jeżeli stopę dyskontową, wskaźnik rezerw
obowiązkowych, niepewność banków co do
przyszłego kształtowania się depozytów, zasób
gotówki trzymany przez ludność oraz ceny uznamy
za stałe to realna podaż pieniądza M/P będzie
funkcją rynkowej stopy procentowej.
Równowaga na rynku pieniądza możliwa jest tylko
wtedy, gdy realna podaż pieniądza jest równa
realnemu popytowi na pieniądz.
Emisja pieniądza w Polsce: W Polce wyłączne prawo
do emisji pieniądza posiada bank centralny. Jest to
określone w art. 227 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
NBP ma również prawo do emitowania złotych i
srebrnych monet kolekcjonerskich. Emisja ta została
zapoczątkowana na początku lat sześćdziesiątych. Ma
ona na celu upamiętnienie ważnych wydarzeń,
postaci, rocznic itp.
 Emisja pieniądza przez banki komercyjne: Banki
komercyjne mają prawo do emisji pieniądza poprzez
udzielanie kredytów. Zwiększenie zadłużenia w bankach
komercyjnych wpływa na zwiększenie nominalnej
wartości pieniądza bezgotówkowego.


Wprowadzenie przez banki komercyjne do obiegu
dodatkowych ilości pieniądza, na skutek operacji
kredytowych. Dodatkowy pieniądz ma charakter
bezgotówkowy. Bank centralny ma za zadanie
regulowanie kreacji pieniądza poprzez ustalanie
stóp oprocentowania kredytów udzielanych
bankom komercyjnym oraz poprzez ustalanie stopy
rezerw obowiązkowych. Kreacja pieniądza może
również nastąpić poprzez skup walut obcych i
dewiz.
Zmiany ilości pieniądza w gospodarce oddziałują
nie tylko na poziom, ale również na strukturę cen.


Teza teoretyczna mówi że, ludzie w wyniku
swobodnej interakcji na wolnym rynku są w stanie
wytworzyć instytucję pieniądza. Wynika to z
wysokich kosztów wymiany barterowej, która
później ma wpływ na wysokie koszty transakcyjne.
Teza historyczna mówi, że pieniądz nie
teoretycznie, lecz rzeczywiście powstał w wyniku
dobrowolnych wymian rynkowych bez zewnętrznej
ingerencji państwa.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Poda%C5%B
C_pieni%C4%85dza

https://mfiles.pl/pl/index.php/Poda%C5
%BC_pieni%C4%85dza
Download