Uploaded by janek.kowalski255

Adm_ev_wszyst

advertisement
NAUKA
Uwzględniając takie elementy jak przedmiot i metodę badań nauki można podzielić na:
- nauki teoretyczne - odwołują się przede wszystkim do sposobu i rodzaju stawiania pytań.
Zadaniem tych nauk jest wyjaśnienie i opisywanie różnego rodzaju procesu i zjawisk. Nauki
teoretyczne to np. biologia, socjologia, fizyka etc. Pytanie "jak jest?"
- nauki stosowane, nauki praktyczne - zajmują się formułowaniem i uzasadnianiem rozmaitych
dyrektyw ocen, norm ("jak być powinno" np. medycyna, nauki inżynieryjne);
- nauki formalne, racjonalne, dedukcyjne - zajmują się dowodzeniem twierdzeń, które
wyprowadza się w oparciu o zespół reguł inferencyjnych (wnioskowania) np. filozofia, logika,
matematyka, etyka;
- nauki empiryczne, -indukcyjne (humanistyczne, historia, ekonomia, pedagogika, socjologia)
- realne (przyrodnicze, fizyka, chemia, biologia).
Nauka:
- to działalność ludzi mająca na celu poznanie rzeczywistości wyrastająca z potrzeby
jej opanowania, przekształcenia, obejmująca proces badania i jego wyniki oraz nauczanie o tych
wynikach.
- to ogół zgromadzonej uporządkowanej i należycie uzasadnionej wiedzy.
- jest rozwijana i doskonalona poprzez ciągłe badania, których wyniki ujmuje się w system pojęć
a zachodzące procesy sprzyjają wypracowaniu sądów o rzeczywistości, sądów dowiedzionych,
sprawdzonych, prawdziwych.
ADMINISTRACJA
Administracja - system ten występuje w całej historii ludzkiej cywilizacji (odkąd ludzie zaczęli
żyć w grupach) Podstawowym impulsem do stworzenia tego systemy było: ściąganie podatków,
budownictwo, obrona, usługi i rolnictwo. Wyrażenia administracyjne wywodzą się z języka łac.
Administrować, administrator, administracyjny
Posługiwano się wyrażeniami:
Ministrare - działalność służebna wykonywana w celu spełniania określonej roli.
Minister - jeden sługa królewski.
Ministrant - służący kapłanowi.
Administrare - działalność wielce złożona, aktywność wykonawcza, systematyczna i trwała.
Określenia te zostały przyjęte w językach europejskich.
Cechy administracji (zmienne):
1. Centralizm
2. Hierarchiczność
3. Monopolizm
4. Władczość
5. Przymus
6. Kolegialność
7. Zasada pisemności
8. Sprawność
9. Kompetencyjność
10. Niezawodność
11. Profesjonalizm
12. Lojalność
13. Inicjatywa
14. Dyspozycyjność
15. Kompleksowość
16. Kadencje
17. Racjonalność
18. Prawość
19. Kontrola
Czynniki kształtujące administracje:
1. potrzeby społeczne
2. doświadczenie pracowników
3. otoczenie zewnętrzne
4. grupy interesów
5. autorytety
6. finanse
Administracja publiczna
W znaczeniu podmiotowym:
1) Aparat powołany do prowadzenia działalności organizatorskiej i wykonawczej w odniesieniu
do politycznych decyzji władzy państwowej.
2) Wydzielone w państwie struktury organizacyjne powołane dla realizacji celów o charakterze
zadań publicznych.
W znaczeniu funkcjonalnym:
1) Działalność organizatorska i wykonawcza w odniesieniu do politycznych decyzji władzy
państwowej.
2) Określona o specjalnych cechach działalności organów administracji publicznej.
Administracja jest działalnością państwa, która nie jest ani ustawodawstwem ani sądownictwem
więc w jej skład nie wchodzą organy ustawodawcze i sądownicze.
Cechy charakterystyczne administracji publicznej:
1) administracja rządowa działa w imieniu i na rachunek państwa, a administracja samorządowa
w imieniu własnym i na własny rachunek;
2) działa na podstawie prawa i granicach prawem przewidzianych - obywatel może robić
to wszystko czego prawo nie zakazuje, administracja tylko to na co prawo jej pozwala;
3) charakter monopolistyczny, a więc działanie w ramach powierzonych przez prawo kompetencji
jako wyłączny gospodarz we właściwej kategorii sprawy;
4) działanie w ramach struktur administracji rządowej jej organów instytucyjnych jednostek, a nie
osób fizycznych;
5) charakter władczy - możliwość stosowania środków przymusu administracyjnego, ale tylko
wówczas i w takich granicach, w jakich to jest dopuszczalne prawem;
6) działa na zasadzie kierownictwa i podporządkowania;
7) opiera się w swoim działaniu na urzędnikach państwowych, urzędnikach służby cywilnej
i pracownikach samorządowych.
8) działanie w sposób ciągły i stabilny;
9) działanie nie tylko na wniosek zainteresowanych, ale także i to w przeważającym zakresie
z własnej inicjatywy, co różni administrację od sądów.
Państwo jest wspólnotą: polityczną, naczelną, terytorialną, służebną i suwerenną. Dzielimy je na:
- ludność państwa (ogół cech fizycznych osób zamieszkujących dane terytorium, cudzoziemcy,
sprawy obywatelstwa)
- terytorium (obszar geograficzny, przestrzeń lądowa, morska i powietrzna)
- władzę publiczną (podporządkowanie ludzi, organy prawotwórcze, organy sądowe,
administracyjne, kontrolne).
Historia administracji:
1) Administracja starożytna do 476 r.
- despotia wschodnia - Egipt, Persja, Grecja, Rzym
2) Administracja średniowieczna (476 - 1492r.)
- państwo protofeudalne,
- jednolite monarchie feudalne,
- monarchie stanowe, wielkie imperia średniowieczne.
3) Administracja wczesnonowożytna (1492 - 1776/1789r.)
- monarchia absolutyzmu renesansowego i klasycznego;
- monarchia absolutyzmu oświeceniowego;
- ustrój mieszany;
- republiki wczesnonowożytne;
- myśl ekonomiczno-administracyjna;
4) Administracja późno nowożytna ( do przełomu XIX -XX w).
- administracja;
- administracja a liberalizm społeczno-gospodarczy;
- liberalizm a monarchia konstytucyjna;
- wielkie monarchie absolutne i pół absolutne;
- reżimy autorytarne;
- republiki;
- myśl administracyjna.
5) Administracja późno nowożytna na ziemiach polskich (1795-1918)
- pierwsze okresy zaborów do 1807 r.
- Księstwo Warszawskie 1807 - 1815 r.
- Napoleońskie miasto Gdańsk 1807 - 1813 r.
- wolne miasto Kraków 1815 - 1846 r.
- Królestwo Polskie 1815- 1870 r.
- wielkie miasto Poznańskie
- zabór austriacki - Autonomia Galicji od 1861 r.
6) Administracja współczesna (oprócz Polski)
- przeobrażenia ustrojowo - społeczno-gospodarcze;
- stare i nowe monarchie liberalno-demokratyczne;
- stare i nowe republiki liberalno-demokratyczne;
- reżimy autorytarne;
- reżimy totalitarne;
- myśl administracyjna i jej przeobrażenia.
7) Administracja Polski współczesnej (1918- 1989)
- II RP 1918-1939;
- Litwa środkowa 1920 -1922;
- PRL 1944-1952;
- PRL 1952 - 1989.
Ad.1) Administracja starożytna do 476 r.
Starożytność trwa od około 5000 lat p.n.e. - 4000 lat p.n.e. do pierwszych wieków naszej ery.
Najczęściej spotykaną datą końca starożytności jest rok 476, w którym nastąpiło obalenie
ostatniego cesarza rzymskiego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Państwo egipskie ok. 3000 lat. P.n.e.
Mezopotamia (Sumerowie) IV tysiąclecie p.n.e.
Indie- III tysiąclecie p.n.e.
Palestyna -II tysiąclecie p.n.e.
Grecja -III/II tysiąclecia p.n.e.
Italia- II tysiąclecie p.n.e.
Cesarstwo rzymskie - I w. p.n.e. - p II w. n.e.
Osiągnięcia:

obliczanie czasu - Juliusz Cezar (100 - 44 r. p.n.e.) kalendarz juliański,
- papież Grzegorz XIII (1502-1582) - kalendarz gregoriański,





budowa piramid,
sport,
handel,
rzemiosło,
rybołówstwo,



I olimpiada 776 r. p.n.e.
ceramika,
obróbka żelaza
Przyczyny upadku Cesarstwa Rzymskiego:
1. kryzys gospodarczy
2. wyniszczenie wojenne
3. zbyt duże terytorium
4. władza w ręku cesarza i wąskiej grupy arystokracji
5. życie mieszkańców Rzymu
Despotia - tytuł, który przysługiwał cesarzom bizantyjskim.
Despotie wschodnie.
- kolebką cywilizacji bliskiego wschodu były państwa Lewantu IV w p.n.e. położne nad rzekami:
Nil, Eufrat, Tygrys.
Państwa te charakteryzowały tendencje centralistyczne. Do pierwszych ich przejawów zaliczyć
należy połączenie dolnego i górnego Egiptu. Dzięki ujarzmieniu Nilu, mogła tam rozwijać
się cywilizacja, która trwała około 3500 lat.
Mezopotamia to starożytna kraina na terenie, której narodziła się cywilizacja. Na jej obszarze
rozwijało się szereg kultur, państw i imperiów, około 30 dynastii. Jej terytorium zamieszkiwały
różne ludy np. Sumerowie, Akadowie, Husyci.
W Egipcie była monarchia, każdy faraon uważany był za syna boga, pełnił on funkcję
najwyższego kapłana, sędziego i naczelnego wodza. Administracja centralna składała się z
urzędników monarchów, którzy praktycznie mieli władze. Oni realizowali, organizowali
i nadzorowali prace przy budowie i naprawie kanałów nawadniających, zbierali daniny
od chłopów i rzemieślników, określali rodzaj i wielkość upraw, a także w imieniu faraona sądzili
przestępców. Współcześnie ustrój państwa oparty na władzy faraona nazwać można monarchią
despotyczną opartą na teokracji.
GRECJA
To obszar składający się z miast - państw. Obejmowały one miasto razem z otaczającymi
je terenami wiejskimi. Duże polis charakteryzowały się, tym, że w ich skład wchodziły osiedla
miejskie. Miasta - państwa były wspólnotami obywateli, a decyzje podejmowane były przez
zgromadzenie ludowe. Kobiety i niewolnicy nie mieli głosu. Najczęstszymi ustrojami tych państw
były demokracja i oligarchia, ale na przełomie wieków kształtowało się to rożnie: VIII w p.n.e.
polis arystokratyczna (administracja: król elekcyjny lub dziedziczny, Rada starszych - urzędnicy),
VII w p.n.e. polis tyranistyczna - jednowładztwo, VII/VI w p.n.e. polis oligarchiczna - władzę
sprawowała wąska grupa społeczeństwa.
RZYM
Początek Rzymu - 753r. p.n.e.





509 r. p.n.e. ustanowienie Republiki - Władzę sprawował lud, senat i urzędnicy.
Najwyższa władza prawodawcza i sądownicza należała do ludu, wykonywana była
za pomocą zgromadzeń ludowych. Rządy polityczne były w rękach senatu, a władza
wykonawcza należała do urzędników. Dzielili się oni na zwyczajnych urzędników, którzy
byli regularnie wybierani na urzędy kadencyjne: konsulowi, pretorzy, cenzorzy,
kwestorzy i trybuni ludowi oraz nadzwyczajnych urzędników, powoływanych
w specjalnych okolicznościach: interreks, prefekt miasta, dowódca jazdy.
Juliusz Cezar
Oktawian (27r.p.n.e - 14r.n.e) Usunął Zgromadzenie Ludowe, ograniczył kompetencje
senatu, zlikwidował dużo urzędów, wprowadził kontrolę namiestników prowincji.
Konstantyn Wielki (306 - 337) podzielił on prowincje na mniejsze jednostki, aby ułatwić
zarządzanie nimi. Spowodowało to rozbudowę administracji, która szybko okazała
się nieudolna i skorumpowana, następnym skutkiem był wzrost podatków.
Teodozjusz I Wielki (379-395) Podzieli on imperium rzymskie na dwie części wschodnią
- grecką i zachodnią - łacińsko romańską.
WIELKIE IMPERIA AZJI
Asyria, Persja, Chiny, Indie
Persja
Dariusz (465r. p.n.e. - władca Persji) zreformował zarządzanie rozległym imperium, które
podzielił na 20 satrapii (okręg zarządzany przez satrapę). W każdej z tych jednostek podziału
terytorialnego nadzorował dowódca garnizonu.
Chiny
Dynastia Qin to pierwsza, która rządziła zjednoczonym krajem. Dała początek reform w państwie,
których skutkiem był podział kraju na 36 okręgów wojskowo - administracyjnych, odsunięto
od władzy szlachtę rodową a zastąpiono ją centralną i lokalną biurokracją. Urzędów nie można
było dziedziczyć.
Ad.2) Administracja średniowieczna (476 - 1492r.)
Administracje średniowieczną można podzielić na trzy etapy:
- administracja wczesnofeudalna
- administracja monarchii feudalnych
- administracja monarchii stanowych
Krótka charakterystyka średniowiecza.
Epoka ta wzięła swój początek od upadku cesarstwa rzymskiego na zachodzie - 476 r. trwała
do upadku cesarstwa bizantyjskiego 1453r. Drugą umowną granicą epoki jest rok 1492, w którym
to została odkryta Ameryka.
V-VII w. to okres kształtowania się państw szczepowych, uważany również za upadek kultury
i tzw. "ciemne wieki".
VIII-IX w. to okres odrodzenia idei imperialnej zwany renesansem karolińskim. Oznaczał powrót
do wzorców kultury antycznej i rozwój szkolnictwa.
X-XI w. to okres kształtowania się europejskiego systemu państw i instytucji feudalizmu.
XII-XIII w. to powrót do dorobku starożytności i tworzenie systemu kultury filozofii i technologii.
XIV-XV w. to okres monarchii stanowej takiego ustroju politycznego, który charakteryzował
podział społeczeństwa na stany: rycerstwo, duchowieństwo, mieszczaństwo, chłopów. Udział
w rządach miały oprócz króla niektóre stany, które realizowały go poprzez reprezentację
w zgromadzeniach stanowych i różnych formach samorządu.
Podstawowe cechy średniowiecza:
1. Stałość społeczeństw.
2. Najwyższą wartością była religia prowadząca do podporządkowania państw papieżowi.
3. Formowanie się państw narodowych.
4. Prowadzenie wojen.
5. Społeczeństwo obywatelskie
6. Rządy prawa (pierwsi prawnicy)
7. Prawo naturalne
8. Suwerenność społeczeństwa.
9. Rozwój szkolnictwa wyższego (uniwersytety w Sorbonie -1200 r., Uniwersytet Krakowski
-1364).
FILOZOFOWIE: Tomasz z Akwinu, Marsyliusz z Padwy, Jan Jakub Rousseaou, Św. Augustyn,
Św. Izydor, Paweł Włodkowic, Wincenty Kadłubek, Mikołaj z Kuzy.
NAJWAŻNIEJSZE DATY:
756r. - powstanie państwa kościelnego (państwo Watykańskie)
768 - 814r. - rządy Karola Wielkiego (dynastia Karolingów)
888r. - rozpad imperium Karolińskiego, powstanie państw: Włoch, Francji, Niemczech
968r. - biskupstwo w Poznaniu (1000 - Gniezno, Kołobrzeg, Wrocław, Kraków, wprowadzenie
celibatu 1079 r.) 1069-1291r. - wyprawy krzyżowe
1180r.- schyłek państw szczepowych
1265r. - powstanie parlamentu w Anglii
1303r.- początki monarchii stanowej we Francji
1337-1453r. wojna 100- letnia między Francją i Anglią
1409-1411r. Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim
1087r. - podział Polski na dzielnice (za Władysława Hermana)
1320r.- monarchia stanowa w Polsce (panowanie Łokietka)
MONARCHIA WCZESNOFEUDALNA
1.WIEC - zgromadzenie ludności w celu ustalenia jakichś ważnych kwestii mających wpływ
na życie plemienia. Był to najwyższy organ władzy, który początkowo składał się z wszystkich
wolnych obywateli, poniżej z starszyzny plemiennej.
Uprawnienia wiecu:






wypowiadanie wojny,
zawieranie pokoju,
sądownictwo,
nadawanie praw obywatelskich,
wybór króla i dowódców,
wyznaczanie naczelników,
2. MONARCHIA
Cechy:




głową państwa był monarcha tytuł ten był zazwyczaj dziedziczny.
związek wolnych osób, na czele - król jako dowódca wszystkich, (obraz najdzielniejszego
i najzdolniejszego),
duży wpływ rodów: wzrost uprawnień kosztem uprawnień wiecu,
państwo jako własność króla.
Uprawnienia króla:



władza wojskowa i sądowa,
zarządzanie finansami państwa,
zarządzanie państwem
3. ADMINISTRACJA CENTRALNA
Tworzył ją dwór królewski jako ośrodek zarządzania państwem.
Struktura:











drużyna królewska,
możnowładcy,
duchowni,
funkcyjni,
urzędnicy nadworni,
minister dworu,
kanclerz,
minister skarbu,
cześnik (winnice),
marszałek (konie),
skarbnik (finanse),


stolnik (dwór),
referendarz (pracownik kancelarii)
Zebrania nadworne zwoływał król by omówić sprawy państwowe miały one charakter doradczy
4. ADMINISTRACJA TERENOWA
Wzorowana na rzymskiej.







prefektury - administracja, sąd, skarb.
prowincje,
okręgi miejskie,
gminy,
okręgi,
województwa,
hrabstwa,
Monarchie feudalną można podzielić na:
a) jednolitą monarchię feudalną,
b) rozdrobnioną monarchię feudalną.
Ad a) Władza dzierżona była przez króla bądź cesarza. Monarcha zajmował się takimi
dziedzinami jak: ustawodawstwem, władzą wykonawczą, sądownictwem, wojskiem,
bezpieczeństwem publicznym. Przysięgał on wierności narodowi i był autorytetem.
W Polsce władcami takimi byli - B. Chrobry 1025r., Mieszko II -1025 r., B. Śmiały 1076 r.
Administracja centralna sprawowana przez zgromadzenie nadworne (zjazd) zwoływany przez
króla. Najważniejsze sprawy państwa omawiała rada nadworna (królewska), która była organem
nadzorczym. Nie było jednolitego składu, ale zaliczyć należy do niego urzędników nadwornych:
kanclerza, skarbnika, marszałka.
Administracja terenowa składała się z jednostek terytorialnych o rożnych nazwach:
hrabstwo(hrabia, margrabia), województwo (wojewoda), księstwa (namiestnik), prowincje
(wysłannik królewski).
Ad b) Spadek autorytetu władzy króla. Toczyły się prywatne wojny królów, które były sposobem
na rozstrzyganie sporów. Wzrastało znaczenie kościoła. W Polsce miał miejsce wewnętrzny chaos.
Testament Bolesława Krzywoustego(1138) podzieli państwo na dzielnice, którymi zarządzali
książęta.
Najważniejszymi organami administracji centralnej były:
- rada przyboczna,
- rada królewska,
- rada książęca,
-urzędnicy nadworni,
-urzędnicy nadworni,
- urzędnicy funkcyjni.
Rządził Król i jednocześnie Książe. Król - całym państwem, Książe - własnym terenem.
Administracja terytorialna w obrębie poszczególnych księstw przyjmowała bardzo różne modele.
MONARCHIA STANOWA
Francja- 1302-1484r.
Anglia- 1265-1485r.
Polska- 1320-1447r.
Władza królewska opierała się na innych założeniach. Król przestawał być prywatnym
właścicielem państwa a stał się najwyższym urzędnikiem w państwie. Podstawą jest suwerenność
zewnętrzna państwa i wewnętrzna oraz niepodzielność terytorialna państwa. Charakterystyczne
stają się symbole państwowości takie jak: stała stolica, godło państwa, chorągiew państwa.
Społeczeństwo podzielone stanami.
Administracja centralna:
Rada królewska (Francja) zajmowała się:


polityką zagraniczną
zarządzaniem państwem w szczególności finansami
Administracja terenowa:






centralizacja uprawnień administracji, policji,
centralizacja finansów,
dyspozycyjność władz terytorialnych,
działanie poborców podatkowych,
stanowiska pełnione kadencyjnie,
samorządy.
CHARAKTERYSTYKA IMPERIÓW ŚREDNIOWIECZA
1. Cesarstwo Bizantyjskie stanowiło naturalną kontynuację cesarstwa rzymskiego pod względem
politycznym, gospodarczym i kulturalnym.





Cesarz;
senat (zmienny skład i kompetencje);
administracja centralna (60 urzędników, ministrowie);
administracja nadworna (eunuchowie);
administracja terytorialna (zmilitaryzowana): - okręgi - dowódcy wojskowi
- prowincje - namiestnicy
- samorządy miast (później magistrat)
2.Arabowie:
Władzę sprawował kalif - następca Mahometa. Kierował on życiem religijnym (strażnik
dogmatów) i świeckim.
Kompetencje:






dowódca wojska;
kontrola;
mianowanie i wydalanie;
sądzenie;
podział łupów;
strażnik praworządności.
Wezyr - powoływany przez kalifa, odpowiednik ministra, natomiast Wielki Wezyr
to odpowiednik premiera.
Administracja centralna- kierował nią Wezyr
Administracja terytorialna -tworzyły ją prowincje
3.Turcy Osmańscy:
Władzę sprawował sułtan- władca absolutny. Należało do jego władztwa tworzenie prawa oraz
zwierzchnictwo religijne. Wola sułtana była święta, a jedynym ograniczeniem jej był szariat, czyli
prawo religijne (nie mógł on postępować wbrew jego przepisom).
Administracja centralna:







Rada Państwa -organ władczy
wielki wezyr - przewodniczył on radzie państwa, odpowiadał za koordynację prac
urzędów, politykę zagraniczną, ogólną politykę wewnętrzną, często dowodził wyprawami
wojennymi
dwóch wezyrów niższego stopnia - skarbowością i finansami
çavus başi - zarządzał dworem i wymiarem sprawiedliwości
kapudan pasza - dowodził flotą wojenną
kahyabey kierował sułtańską kancelarią
admirał
Administracja terytorialna składała się z 29 prowincji i kilka księstw wasalnych.
4.Cesarstwo Chińskie:
Władzę sprawował cesarz -władza absolutna
Administracja centralna:





Rada Cesarska
kancelaria cesarska
ministerstwa
urzędy centralne
Urząd Cenzorów -10 tysięcy urzędników
Administracja terytorialna:

10 prowincji -prefektury (350)



powiaty(16 tyś) -mandaryni
prowincje -odbywały się egzaminy na urzędników
administracja wojskowa
CHARAKTERYSTYKA OKRESU WCZESNONOWOŻYTNEGO
1.Monarchia absolutyzmu początkowego i klasycznego 1469-1808 r.
Charakteryzowały ja następujące elementy:
- obywatelska władza
- władza zwierzchnia pochodziła od Boga
- prawo boskie
- prawo naturalne
- suwerenność państwa
2.Monarchia absolutyzmu oświeceniowego 1682-1809 r.
Początek jej dały hasła oświeceniowe. Domagano się reform społecznych i ustrojowych.
Monarcha uznaje niektóre zasady umowy społecznej pomiędzy sobą a społeczeństwem. Naród
przyznaje mu pewne wolności np. religijne jednocześnie jednak pozostaje monarchą absolutnym,
sprawującym władzę nad wszelkimi dziedzinami administracji państwowej. Władca staje
się pierwszym sługą państwa.
3.Ustroje mieszane Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1454-1795 r.
Rzeczpospolita szlachecka (1454-1764r.)
Monarchia konstytucyjna (1764-1705r.)
I rozbiór Polski - 1772 r.
II rozbiór Polski - 1793 r.
III rozbiór Polski - 1795 r. -insurekcja kościuszkowska 25.03.94 r.
4. Republika wczesnonowożytna (1584 - 1798 r.)
Anglia, Szwajcaria i Niderlandy
Anglia:
- wojna domowa
- pojmanie monarchy, królobójstwo
- powstanie republiki 1649r.
- 1653r. dyktatorskie rządy Cromwella
Niderlandy:
- rewolta i wojna w 1566r.
- powstanie republiki 1579r.
Szwajcaria:
- republika -1291 - 1481r.
Najważniejsze zjawiska:
1. Wielkie odkrycia geograficzne ( nawigacja, astronomia) - Ameryka, Afryka i Azja
- imperia kolonialne Hiszpanii i Portugalii
- odpływ ludności z Europy
- rozwój niewolnictwa
- nowe uprawy (ziemniaki i pomidory)
- rozwój handlu
2. Rozwój sztuki i kultury (renesans lub odrodzenie).
3. Rozłam wewnętrzny kościoła katolickiego (reformacja i wojny religijne).
4. Kształtowanie się absolutyzmu.
- władza króla nieograniczona
- sprawna administracja
- kontrreformacja
5. Oświecenie XVII - XVIII wiek - rozwój nauki.
6. Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 1772 r.
7. Wybuch rewolucji we Francji 14 lipiec 1787r., zburzenie Bastylii.
REPUBLIKI WCZESNONOWOŻYTNE
ADMINISTRACJA
1. Głowa państwa
Dyktatura jednostki

o
Anglia: Cromwell 1653r. Lord protektor - sprawowanie funkcji dożywotnie
1. Administracja Centralna
Rada Stanu 41 osób:

o
o
o
sprawy wojska,
administracji,
uchwalanie ustaw.
1. Administracja terytorialna:
Okręgi - 10 na czele z generałem
Niderlandy:
1. Głowa państwa:
Dyktatura jednostki

o
namiestnik generalny (1584 r.)
1. Administracja Centralna:
Rada Wielka.
1. Administracja terytorialna:

o
o
o
Prowincje na czele z komisarzem
Gminy na czele z wójtem
Miasta na czele z regentem
ADMINISTRACJA WCZESNONOWOŻYTNA
Monarchie absolutyzmu renesansowego i klasycznego
1. MONARCHA:

o
o
o
o
o
najwyższy organ państwa
niekontrolowany przez lud
władza absolutna niczym nieograniczona
ograniczenia w postaci prawa boskiego później prawa naturalnego
sankcje pozaziemskie
1. ADMINISTRACJA CENTRALNA:

dominacja organów kolegialnych

zasada pisemności aktów normatywnych (dyrektywy)
1. ADMINISTRACJA TERYTORIALNA:




przewaga organów kolegialnych
zasada pisemności
hierarchiczne podporządkowanie
urzędnicy mianowani.
FRANCJA:
1. Król
2. Administracja centralna:
Rady królewskie (pół. XVII w.):

o
o
o
o
o
Rada Stanu (Tajna Rada)
Rada Depesz (Rada Sprawozdań)
Rada Stron Procesowych (Rada Prywatna)
Rada Finansów
Rada do Spraw Handlowych
Urzędy ministerialne:


Kanclerz
Generalny kontroler finansów
Sekretarze Stanu:




Spraw zagranicznych
Wojny
Domu Królewskiego
Marynarki
1. Administracja terytorialna:
Okręgi Generalne: 44 na czele z Intendentami
Główne miasta okręgu z Subdelegatami.
ANGLIA:
1. Król
2. Administracja centralna:
Rada Królewska
Urzędnicy:


Kanclerz
Lord skarbu

Sekretarz Stanu
1. Administracja terytorialna:
Hrabstwa na czele z Lordami
Miasta z samorządami
MONARCHIE ABSOLUTYZMU OŚWIECENIOWEGO
ADMINISTRACJA
1. .MONRCHA

o
o
o
o
o
indywidualnie podejmował decyzje,
bardzo dobry organizator,
pracowity,
prawdomówny,
tyran i skąpiec.
1. ADMINISTRACJA CENTRALNA:


znacząca rola rad tajnych
nowe urzędy
1. ADMINISTRACJA TERYTORIALNA:





reformy
jednolita
prosta
decentralizacja
samorządność
ROSJA
ADMINISTRACJA
1. .MONRCHA

o
Car (imperator)
1. ADMINISTRACJA CENTRALNA:



Senat Rządzący
Prokuratura
Kolegia ( od 9 do 16):
Państwowe (3)
Gospodarcze (3)
Finansowe (3)
Sprawiedliwości (1)

Prikazy
1. ADMINISTRACJA TERYTORIALNA:



Gubernie z gubernatorami
Prowincje z wojewodami
Dystrykty z komisarzami ziemskimi
PRUSY
ADMINISTRACJA
1. .MONRCHA

o
Król
1. ADMINISTRACJA CENTRALNA:



Generalny Dyrektoriat: 5 departamentów
Ministerstwo Gabinetowe
Ministerstwo Sprawiedliwości
1. ADMINISTRACJA TERYTORIALNA:

Departamenty Kamer
Kamery Wojny i Domen na czele z prezydentami


Powiaty z landratami
Miasta z radcami skarbowymi
AUSTRIA
ADMINISTRACJA
1. .MONRCHA

o
Cesarz
1. ADMINISTRACJA CENTRALNA:


Nadworna Rada Wojenna
Nadworna Izba Skarbowa



Kancelaria Stanu
Najwyższa Izba Sprawiedliwości
Nadworna Izba Czesko Austriacka
1. ADMINISTRACJA TERYTORIALNA:



Gubernie z gubernatorami
Starostwa ze starostami krajowymi
Cyrkuły ze starostami obwodowymi
Samorząd:


Miasta ( wydział miejski z burmistrzem)
Dominia z wójtem oraz justycjariuszem i mandatariuszem
FRANCJA:
ADMINISTRACJA
1. .MONRCHA

o
Król
1. ADMINISTRACJA CENTRALNA:




Ministrowie
Rada Wykonawcza
Komitet Ocalenia Publicznego
Dyrektoriat
1. ADMINISTRACJA TERYTORIALNA:

Departamenty (83):
Rady departamentalne
Dyrektoriaty
Syndykowi Generalni

Dystrykty:
Rady Dystryktu
Dyrektoriaty
Syndykowi


Kaniony (okręgi wyborcze i sądowe)
Gminy:
Rady Municypalne
Merowie
Syndyk gminy
Sekretarz
Skarbnik
REFORMY ADMINISTRACJI TERYTORIALNEJ
ROSJA:
1. Gubernie:

Administracja rządowa:
Gubernator
Rząd gubernialny

Samorząd terytorialny:
Zgromadzenie Gubernialne
Zarząd gubernialny
1. Powiaty:

Administracja rządowa:
Sąd Ziemski - naczelnik, asesor

Samorząd terytorialny:
Zgromadzenie powiatowe
Zarząd Powiatu
Marszałek Szlachty
1. Gminy:

Miejskie:
Duma miejska
Zarząd miejski z prezydentem

Wiejskie:
Zgromadzenie gminne
Zarząd Gminy z wójtem

Gromady:
Zgromadzenie Gromadzkie
Starosta
PRUSY:
1. Prowincje (10):

Administracja rządowa:
Gubernator
Namiestnictwo

Samorząd terytorialny:
Sejm Prowincjonalny z Marszałkiem
Wydział Prowincjonalny z dyrektorem krajowym
1. Rejencje:

Administracja rządowa:
Prezydent Rejencji
Wydział obwodowy

Samorząd terytorialny:
Brak
1. Powiaty:

Administracja rządowa:
Landrat

Samorząd terytorialny:
Sejmik Powiatowy
Wydział Powiatu
1. Gminy:

Miejskie:
Rada miejska
Magistrat z burmistrzem

Wiejskie:
Przedstawicielstwo gminne
Naczelnik
AUSTRIA:
1. Kraje Koronne

Administracja rządowa:
Nadprezydent
Rada Prowincjonalna

Samorząd terytorialny:
Sejm Krajowy z Marszałkiem
Wydział krajowy
1. Powiaty:

Administracja rządowa:
Starostwo powiatowe ze starostą

Samorząd terytorialny:
Rada Powiatowa
Wydział Powiatowy z marszałkiem powiatu
1. Gminy:

Miejskie:
Rada miejska
Magistrat z burmistrzem lub prezydentem

Wiejskie:
Rada Gminna
Naczelnik Gminy
Zwierzchność Gminna
USTRUJ MIESZANY RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW
REFORMY ADMINISTRACJI Z LAT
1.
2.
3.
4.
5.
1764-1768r.
1772-1776r.
1788-1792r.
1793r.
1794r.
1. (1764- 1768r.)
1764r.
sejm powołał

o
o
Komisje Skarbową Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego
Komisje Wojskową Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego
1765r.
Powstanie szkoły rycerskiej
Powstanie Komisji Dobrego Porządku
1768r.
Sejm uchwalił pierwszy budżet.
Zostały ujednolicone miary i wagi
Przeprowadzono reformę monetarną
Stworzono sprawny aparat administracyjno - skarbowy
1. (1772 - 1776r.)
1773r.
Na posiedzeniu sejmu nadzwyczajnego powołanie Komisji Edukacji Narodowej.
1775r.
Rada Nieustająca
Składała się ona z króla i 36 członków.
Departamenty:




Interesu Cudzoziemskich
Policji
Sprawiedliwości
Skarbowy

Wojskowy
Powołanie Komisji nad Szpitalami.
1. (1788-1792r.) - sejm czteroletni
3 maj1791r. Uchwalenie Konstytucji:
Wprowadzała ona wiele zmian w tym odpowiedzialność konstytucyjną i parlamentarną ministrów.
Powstała Straż Praw, czyli organ składający się z króla, prymasa, pięciu ministrów, następcy tronu
oraz marszałka sejmu.
Powstały komisje rządowe "obojga narodów": wojska, policji, skarbu, edukacji narodowej.
Administracja terytorialna:
W województwach, ziemiach i powiatach zaczęły funkcjonować komisje porządkowe cywilno
- wojskowe.
1. 1793r. Sejm Grodzieński
Administracja centralna:
Rada Nieustająca składająca się z króla i 24 członków.
Departamenty:






Interesu Cudzoziemskich
Policji
Sprawiedliwości
Skarbowy
Wojskowy
Edukacji
1. 1794 r. Insurekcja kościuszkowska
Administracje Centralna:
Rada Zastępcza Tymczasowa - do czasu zakończenia wojny
Najwyższa Rada Narodowa: Naczelnik, 8 członków, zastępcy
Wydziały (8):porządku, bezpieczeństwa, sprawiedliwości, skarbu, żywności, potrzeb wojskowych,
interesów zagranicznych, instrukcji narodowej.
Administracja terenowa:
Komisje porządkowe na szczeblu wojewódzkim, dozory.
KRÓLESTWO POLSKIE
1. Administracja centralna;


Król Namiestnik
Rada Stanu:
Zgromadzenie Ogólne
Rada Administracyjna

Komisje Rządowe:
Wyznań Religijnych I Oświecenia Publicznego
Sprawiedliwości
Spraw Wewnętrznych I Policji
Wojny
Przychodów I Skarbu
1. Administracja terytorialna:

Województwa (8)
Komisje wojewódzkie z prezesem na czele

Obwody (39)
Komisarze relegowani

Miasta
Urzędy municypalne
Prezydenci, Burmistrzowie
Radni

Gminy wiejskie:
Wójtowie
Sołtysi
Podstawowe zasady administracji:
1. Resortowość - podział na resorty.
2. Centralizacja - podporządkowanie organom centralnym.
3. Kolegialność - organy wieloosobowe.
4. Biurokracja - korpus urzędników.
Czynniki mające wpływ na formowanie administracji publicznej:
a) hasła oświeceniowe:
- równość
- prawo do życia
- wolność
- prawo do szczęścia
- własność prywatna
- prawo do petycji
- nietykalność
- wolność wyznania
- wolność słowa
b)dorobek społeczny:
- konstytucjonalizm
- doktryny prawne
- parlamentaryzm
- państwo prawne
- podnoszenie kwalifikacji urzędników
- nowe formy urzędów
- podział władz
c) polityka ekonomiczna:
- merkantylizm - najważniejszym elementem dla zwiększenia przez dany kraj swoich zasobów
metali szlachetnych jest korzystny bilans płatniczy. Każdy kraj powinien eksportować więcej dóbr
i usług niż importuje.
- fizjokratyzm - idea porządku naturalnego, rolnictwo jest głównym źródłem bogactw kraju.
d) myśl administracyjna
- podział na resortowy
- wzrost samorządności
- centralizacja
- przymus administracyjny
- hierarchiczne podporządkowanie
- kolegialność
- biurokratyzm
- władztwo administracyjne
- kontrola administracji
e) oczekiwania społeczne
Pokrywały się z hasłami oświecenia a ponad to ludzie żądali od państwa ustanowienie prawa
socjalnego w szczególności: ochrona pracy, zakaz kar cielesnych, uwłaszczenie chłopów,
powszechne nauczanie
ZJAWISKA HISTORYCZNE
1. Konstytucjonalizm - wzrost znaczenia ustawy zasadniczej, która stanowiła o ustroju państwa.
2. Liberalizm społeczny - pogląd polityczny, który jest za zachowaniem i rozszerzeniem praw
i wolności obywatelskich, takich jak wolność słowa, wolność prasy, wolność religii itd. Początek
swój bierze w koloniach brytyjskich w Ameryce. Efektem jego była deklaracja niepodległości
z 4.7.1776r oraz deklaracja praw obywatelskich w 1787 r. We Francji zaowocował on Wielką
Rewolucją Francuską 1789 r. a w Europie Wiosną Ludów 1848 r. Dzięki liberalizmowi
społecznemu rozwinęło się ustawodawstwo socjalne.
3. Rozwój nauki prawa administracyjnego.
4. Początki powstawania nauki administracji.
5. Powstanie państwa policyjnego.
7. Określenie przyrodzonych praw człowieka takich jak równość, wolność, własność,
bezpieczeństwo, wolność sumienia, wolność działalności gospodarczej, równość wobec prawa,
zniesienie przywilejów stanowych, dostęp do urzędów, nietykalność osobista.
8. Uchwalenie Konstytucji w następujących państwach: Stanów Zjednoczonych Ameryki 1787,
Francja 1799r, Hiszpania 1812 r., Portugalia 1822 r., Italia 1820 r., Belgia 1831 r., Szwecja 1814
r., Dania 1848 r.
9. System rządów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
10. System szwajcarski:
-kantony
-referendum
-władza konstytucyjna
-własne ustawodawstwo
USTRÓJ POLITYCZNY REZIMÓW AUTORYTARNYCH
Władcami autorytarnymi byli, w zależności od kraju Konsulowie, Cesarze lub Prezydenci.
Za twórcę nowożytnego autokratyzmu uznaje się Napoleona Bonaparte. Był on powszechnie
naśladowany. Sprawował on stanowiska konsula Republiki (1779 - 1804r.), Cesarz Francuzów
(1804-1814r.).
W krajach takich jak Meksyk, Brazylia władza wykonawcza należała do III konsulów.
I konsul - Napoleon Bonaparte
Kompetencje:
- mógł wszczynać wojny,
- od niego zależały zawierane pojednania powojenne,
- był dowódcą armii francuskiej,
- prowadził politykę zagraniczną,
- mianował urzędników,
- od 1802r. dożywotni tytuł konsula,
- prawo wyznaczania następcy.
ADMINISTRACJA TERYTORIALNA
W 1800 r. przeprowadzona została reforma administracji terytorialnej. Konsekwencją jej było
zerwanie z zasadą kolegialności i wprowadzenie zasad centralizmu, hierarchiczności,
jednoosobowości, biurokratyzmu. Dokonał podziału na resorty. Zasady te wcielone
w rzeczywistość miały powodować sprawność wydawania decyzji, większej odpowiedzialności
organów administracji za nieprawidłowości (przy działalności organów kolegialnych ciężko było
wskazać osobę odpowiedzialną za błędy, w organach jednoosobowych nie ma tego problemu).
Kraj został podzielony na departamenty na czele, których stali prefekci, organem kolegialnym
była rada departamentalna, drugi szczebel to okręgi z podprefektami oraz rada, na najniższym
szczeblu była gmina z merem i rada gminy. Rady wszystkich szczebli zbierały się jeden raz w
roku.
ADMINISTRACJA CENTRALNA
Władzę wykonawczą sprawowali ministrowie.
Władza sądownicza należała do Sądu Najwyższego i Sądu Administracyjnego.
Sądy administracyjne zajmowały się głównie rozstrzyganiem sporów administracyjnych.
Organem, który opiniował projekty aktów normatywnych była Rada Stanu (1799 r.).
Interpretacja rozporządzeń należała do rad protekturalnych funkcjonujących w departamentach.
Organem doradczym był protekt.
ADMINISTRACJA REPUBLIK
Republiki:
1. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
2. Francja:



I Republika 1792-1804r.,
II Republika 1848-1852r.,
III Republika 1870-1945r.
3.Szwajcaria:
Republika Helwecka 1798-1803r.
Administracja centralna:
Powołano 5-osobowy dyrektoriat o nieograniczonej władzy oraz utworzono Wielką Radę i Senat.
Kraj został podzielony na 23 kantony.
4. Republika Cisalpińska 1797 - 1802r.
5. Republika Włoska 1802 - 1805r.
5. Republika Bostawska 1795-1806r.
6. Republika Grecji 1824-1833r.
7. Republika Hiszpanii 1873-1875r.
Głowa państwa:
1.Prezydent: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (George Washington).
2.Francja:
1793r. - Komitet Ocalenia Publicznego
1795r. - dyrektoriat
1848r. - Prezydent Ludwik Napoleon Bonaparte
Administracja Centralna:
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej:
Trójpodział władzy
Francja
1848r. - Rada Ministrów
1876r. - premier
Szwajcaria:
1815r. - Kancelaria federalna
1848r. - Rada Związkowa
Administracja terytorialna:
USA: federacja stanu - szerokie kompetencje
parlamenty (Senat, Izba delegatów)
gubernator - władza wykonawcza
Historia administracji późno nowożytnej na ziemiach polskich.
Administracja na ziemiach zaborów rok około 1707
Zabór rosyjski:
Powierzchnia: - 463 tyś km
Liczba ludności: -5,5mln
Ziemie zagarnięte przez carską Rosję stanowiły jej gubernię zachodnią. Na terytorium tym zostały
utworzone trzy generał gubernatorstwa - białoruskie, kijowskie, wileńskie. Na niższym szczeblu
były gubernie następnie kolejny szczebel stanowiły powiaty i najmniejszą jednostkę stanowiły
stany. Stanowiska urzędowe zajmowali generał gubernator (szczebel najwyższy), gubernator,
asesor, marszałkowie, reprezentanci. Organami kolegialnymi natomiast były sejmik gubernialny
i powiatowy. W urzędach ziemskich byli także prawnicy. Urzędnicy pochodzili z wyboru.
Zabór pruski:
Powierzchnia: - 141,4 tyś km
Liczba ludności: - 2,6mln
Na terytorium tym zostały utworzone trzy prowincje: Prusy zachodnie, Prusy Południowe, Prusy
Nowowschodnie. Prusy Zachodnie podzielone zostały na departamenty gdański i kwidzyński.
Od 1818r. zostały zmienione na rejencje gdańską i kwidzyńską. Na terenach Prusów
Nowowschodnich utworzone zostały dwie Komisje Organizacyjne Kamery Wojny i Domen
w Płocku i Białymstoku. W 1797r. Komisje zostały przekształcone w Departamenty.
Niższymi szczeblami były kolejno powiaty z landratami na czele i jego pomocnikami oraz gminy
miejskie i wiejskie ze zgromadzeniem miejskim. W 1794r. zostały utworzone także gromady
ze sołtysem. Istniały cechy rzemieślnicze.
Zabór austriacki:
Powierzchnia: 130 tys. Km
Liczba ludności: 4mln.
Ziemie zaboru austriackiego zwane były Galicją, oficjalną nazwą było Królestwo Galicji
i Lodomerii. Nazwa Galicja pochodzi od nazwy miasta Halicz natomiast Lodomeria utworzona
została od nazwy miasta Włodzimierz Wołyński. Po trzecim rozbiorze 1795r. do zaboru
przyłączono ziemie, które nazwano Nową Galicją. Nowa Galicja (Zachodnia) z Krakowem, Stara
Galicja (wschodnia) z Lwowem.
Ziemie te zostały podzielone na prowincje na czele, których stał gubernator. Następnym
szczeblem były cyrkuły ze starostą później dystrykty w miastach z magistratami i prezydentami
a wieś - dominia - z wójtem na czele.
Administracja księstwa warszawskiego 1807-1815r.
W 1807 r. utworzone zostało przez Napoleona I Księstwo Warszawskie o powierzcni:102 tys.
km z 2,6mln ludzi.
W 1809 r. zostało zwiększone o następne terytoria i zajmowało powierzchnie 154 tys. km ,
a liczba ludności zwiększyła się do 4,3mln ludzi.
Struktura Księstwa Warszawskiego przedstawiała się następująco:
Administracja centralna to Książe warszawski, Rada stanu z prezesem rady i Rada Ministrów.
Król zatwierdzał decyzje i budżet, podatki. Ministrowie kierowali następującymi resortami:
sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i religii, wojny, przychodów i skarbu, policji. Nie było
ministra spraw zagranicznych. Akty przez nich stanowione wymagały każdorazowo kontrasygnaty
władcy. Istniały takie instytucje jak: Komisja Edukacji Narodowej, Izba Obrachunkowa,
Najwyższa Komisja Egzaminacyjna. Funkcjonowało także sądownictwo administracyjne.
(Kształcenie urzędników należało do szkoły prawa i nauk administracyjnych.)
Administracja terytorialna była 4 szczeblowa:
1.
2.
3.
4.
5.
departamenty(10) z prefektami i radami departamentowymi
powiaty (100) z podprefektami i radami powiatowymi
municypalności z prezydentami i radami municypalnymi
gminy z burmistrzami i radami miejskimi
gminy wiejskie z wójtami, sołtysi
ADMINISTRACJA WOLNYCH MIAST
Wolne miasto Gdańsk (1807 - 1814r.)
W 1807r. na mocy układu w Tylży powstało Wolne Miasto Gdańsk. Zajmowało powierzchnie
około 600km z 60tys mieszkańców (w tym 37 tyś w Gdańsku)
Początkowo Wolne Miasto Gdańsk było podporządkowane Francji. Kres jego istnienia nastąpił
1813r. gdyż miasto zostało wówczas oblężone przez wojska pruskie i rosyjskie. Na kongresie
wiedeńskim (1815r.) dokonano jego likwidacji.
Administracja centralna:
Wolne miasto miało swój Senat (12 osób) z Prezydentem Senatu na czele.
Kompetencje: administrowanie miastem, obsadzanie stanowisk urzędniczych, utrzymywanie
stosunków z gubernatorem, przyjmowanie przedstawicieli dyplomatycznych, sądownictwo (ława).
Kolejnymi obowiązkami było deputowanie urzędników oraz zarządzanie budżetem. Istniały
następujące komisje: finansów, kwaterunkowa i administracyjna, dokonywano również inspekcji
za pomocą odpowiednich podmiotów.
Administracja terytorialna:
Miasto podzielono na 4 kwartały i 5dzielnic. Kolejnymi jednostkami podziału administracyjnego
były: przedmieścia i wsie (250 wsi, folwarków) podzielono je na 4 okręgi, stąd było
4 burmistrzów, a na każdej wsi pomocniczo sołtysi.
Wolne miasto Kraków (1815 - 1846r)
Miasto utworzone zostało na kongresie wiedeńskim w maju 1815r na mocy traktatu zawartego
przez trzech zaborców. Stanowiło ono 1759 km a w skład jego wchodziły trzy miasta i 22 wsie.
Mieszkańców wolnego miasta było około 90tys a 1846r. poniżej 150tys.
Podstawą ustroju były trzy Konstytucje z 1815, 1818 i z 1833r.
Wolne miasto Kraków miało odrębną administracje. Na administracje centralna składali
się Rezydenci, senat będący organem rządzącym (12 senatorów i prezes), Zgromadzenie
Reprezentantów. Żeby można było wejść do senatu trzeba było spełniać 2 warunki mieć
ukończone 35 lat i posiadać jakiś majątek. Istniało 5 wydziałów Rady: administracji, skarbu i dóbr
narodowych, sprawiedliwości, układania przyszłej organizacji, policji. Izba Reprezentantów
składała się z 41 członków, z których 26 wybierały zgromadzenia gminne, po 3 Senat spośród
senatorów, kapituła spośród kanoników i prałatów i uniwersytet spośród profesorów i doktorów.
Pozostałe 6 miejsc należało do tzw. sędziów pokoju. Izba posiadała kompetencje ustawodawcze
i kontrolujące.
Na terytorium Wolnego Miasta obowiązywał Kodeks Napoleona, francuski kodeks handlowy oraz
francuska procedura cywilna i karna. Władza sądownicza była bardzo sprawna. Zgodnie
z konstytucją była niezależna, a postępowania w sprawach cywilnych i karnych były jawne.
Aby być sędziom mianowanym przez Izbę, należało mieć tytułu doktora praw. Wprowadzono
sądy przysięgłych, sądy pokoju, pierwszej instancji i apelacyjny. Sądem kasacyjnym natomiast
był wydział prawa uniwersytetu.
Istniały także biuro policji pośredniej, urząd budowniczych, komitet ekonomiczny, intendent dóbr
narodowych, inspektor kopalń i komisja włościańska. Administracja terytorialna natomiast
składała się z gmin które dzieliły się na gminy polityczne (26) i administracyjne (2), gminy
miejskie z komisarzami cyrkułowymi na czele a organem kolegialnym było zgromadzenie gminne,
gminy wiejskie (17) z wójtami i zgromadzeniem gminnym.
KRÓLESTWO POLSKIE (1815-1830r.)
Powstało na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego w maju 1815r. na części terytorium
byłego Księstwa Warszawskiego. Miało ono ograniczoną autonomię i pozostawało w unii
personalnej z Rosja.
Królestwo Polskie Kongresowe obejmowało terytorium 128 km i około 3mln mieszkańców.
Królem był każdy kolejny car Rosji - tron dziedziczny.
Do kompetencji monarchy należały: polityka zagraniczna, zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi,
mianowanie wyższych urzędników, prawo weta wobec uchwał Sejmu, zarządzanie budżetem.
W jego imieniu działał stale w Królestwie namiestnik.
Funkcja Namiestnika sprawowana była do 1826r. później została zastąpiona przez organ
kolegialny Radę Administracyjną sprawującą władzę wykonawczą.
Administracja Centralna
Organami centralnymi były Rada Stanu, Sejm i wspomniana już Rada Administracyjna.
Ministrowie dzielili się na zwyczajnych radców stanu (5) i nadzwyczajnych radców stanu (10).
Inicjatywa ustawodawcza należała do Rady Administracyjnej, ministrów.
Komisje rządowe: Wyznań i Oświaty Publicznej, Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych i Policji,
Spraw wojskowych, Przychodów i Skarbu.
Istniały także takie organy jak: Najwyższa Izba Obrachunkowa, Prokuratura Generalna.
Funkcjonowało Sądownictwo Administracyjne i powszechnym było kształcenie urzędników
administracji publicznej.
Administracja Terytorialna
Królestwo Polskie podzielone zostało na 8 województw, 39 obwodów, 77 powiatów oraz
51 okręgów gminnych. Organami administracji państwowej w województwach były Komisje
Wojewódzkie: Wydział Wyznania Religijnego I Oświaty Publicznej, Wydział Administracyjny,
Wydział Wojskowy, Wydział Skarbowy, Wydział Policyjny, Wydział Dóbr I Lasów Rządowych
z prezesami na czele. W obwodach byli komisarze relegowani. Najmniejszymi jednostkami były
wsie i miasta. Na wsi organem był wójt gminy (sołtys) a w mieście prezydent ewentualnie
burmistrz jednakże w mniejszych miastach byli ławnicy.
ADMINISTRACJA KRÓLESTWA POLSKIEGO 1831-64-1912) - Zabór Rosyjski
Powstanie wybuchł nocą dnia 29 listopada 1830 r.
W grudniu 1830r. wyłoniony został Rząd Tymczasowy. Przez krótki okres trwała dyktatura
Chłopickiego.
25 styczeń 1831r. - detronizacja Mikołaja I jako akt niepodległości. Następnie Rząd tymczasowy
przybrał nazwę Rządu Narodowego.
Po powstaniu listopadowym autonomia Królestwa Polskiego została ograniczona. Zniesiona
została unia Królestwa z Rosją i włączono je do cesarstwa rosyjskiego. Zniesiono Sejm i wojsko,
przywrócono funkcje Namiestnika, którym został Iwan Paszkiewicz.
Administracja centralna
W 1832 r.:
- namiestnik
-3 ministrów
. -gen. Kontroler
Administracja terytorialna:
Królestwo zostało podzielone, na wzór rosyjski, na gubernie, niższym szczeblem były powiaty
a najniższym gminy.
Wybuch powstania styczniowego (1863 - 1864r.)
Po powstaniu zniesiono Rade Administracyjną zastępując ją Komitetem Urządzającym
dla Królestwa Polskiego.
W 1864r. powołano trzecią Radę Stanu a w 1867r została całkowicie zlikwidowana
Administracja terytorialna: po 1864r administracje dopasowano do systemu rosyjskiego: urzędy
gubernialne, miasta traciły prawa miejskie wprowadzono zebrania gromadzkie. Członek zebrań
gromadzkich musiał posiadać minimum 3 morgi ziemi.
ADMINSTRACJA KSIĘSTWA POZNAŃSKIEGO -Zabór pruski
15.5.1815r. utworzone zostało Wielkie Księstwo Poznańskie o powierzchni 29,5tys km, z 860tys
mieszkańców. Stanowiło ono część państwa pruskiego.
Monarcha:
Księciem poznańskim był król pruski.
Wielkie Księstwo Poznańskie było częściowo autonomiczne a przejawiało się to odrębnością
państwową i urzędem namiestnika królewskiego, którym miał być Polak. Funkcją jego było
pośrednictwo pomiędzy ludnością i królem w postaci: przyjmowania próśb i zażaleń, nadawanie
tytułów, informowanie i zwoływanie sejmików
Administracja centralna:
Administracja monarchii pruskiej. W 1824 roku powołano sejm a w 1828 roku powołano sejmiki
powiatowe pełniące funkcje organów doradczych. Nadzór nad administracją państwową
sprawował mianowany przez rząd w Berlinie naczelny prezes Wielkiego Księstwa.
Administracja terytorialna:
- prowincje (10) z nadprezydentem
- obwody (2-4 w prowincje)
- rejencje z prezydentem na czele
- powiaty z landratami
- gminy z sołtysami, wójtami
Wielkie Księstwo Poznańskie zajmowało obwody poznański i bydgoski.
Podstawowe elementy składowe administracji:
1.Wierzchołek strategiczny - zarządzanie podmiotami administracyjnymi
2.Linia środkowa - stanowią ją kierownicy środkowych szczebli organizacyjnych
3.Pracownicy merytoryczni - duży wpływ na efektywność działań
4.Pracownicy pomocniczy mały wpływ na efektywność
5.Rdzeń wykonawczy -wykonanie podstawowych zadań
Elementy integrujące:
Władza, czyli podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania. Jasność i szybki przepływ
informacji wewnątrz organizacji.
Zależności.
Hierarchiczne podział władzy.
Funkcjonalne podział pracy . Źródłem jest informacja, która prowadzi do wykonania
odpowiedniej operacji.
Cechy charakterystyczne administracji publicznej:
1) administracja rządowa działa w imieniu i na rachunek państwa, a administracja samorządowa
w imieniu własnym i na własny rachunek;
2) działa na podstawie prawa i granicach prawem przewidzianych - obywatel może robić
to wszystko czego prawo nie zakazuje, administracja tylko to na co prawo jej pozwala;
3) charakter monopolistyczny, a więc działanie w ramach powierzonych przez prawo kompetencji
jako wyłączny gospodarz we właściwej kategorii sprawy;
4) działanie w ramach struktur administracji rządowej jej organów instytucyjnych jednostek, a nie
osób fizycznych;
5) charakter władczy - możliwość stosowania środków przymusu administracyjnego, ale tylko
wówczas i w takich granicach, w jakich to jest dopuszczalne prawem;
6) działa na zasadzie kierownictwa i podporządkowania;
7) opiera się w swoim działaniu na urzędnikach państwowych, urzędnikach służby cywilnej
i pracownikach samorządowych.
8) działanie w sposób ciągły i stabilny;
9) działanie nie tylko na wniosek zainteresowanych, ale także i to w przeważającym zakresie
z własnej inicjatywy, co różni administrację od sądów.
STRUKTURY ORGANIZACYJNE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
1. Kategorie podmiotów administracyjnych:


Organ
urzędnik
2. Rodzaje organów:




organy administracji państwowej
organy administracji rządowej
organy administracji samorządu terytorialnego
organ administracji samorządu zawodowego
3. Klasyfikacja organów ze względu na skład osobowy:


organy kolegialne
organy jednoosobowe
4. Klasyfikacja organów ze względu na strukturę:





organy naczelne
organy centralne
organy terenowe
organy decydujące
organy doradcze
5. Klasyfikacja organów ze względu na zdolności rozstrzygania:





organy I instancji
organy II instancji
organy decydujące
organy kontrolne
organy stopnia wyższego
6. Możliwości piastowania urzędu z:







wyboru
powołania
nominacji
umowy
mocy prawa
urodzenia
losowania
Charakterystyka administracji państwa policyjnego i demokratycznego
Państwo policyjne:
1. Funkcja zarządu wewnętrznego państwa oraz sprawowania i umacniania władzy
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
politycznej.
Panujący decyduje o sposobach zarządzania.
Zarządzanie wewnętrzne jest w luźnym związku z prawem.
Prawo jest wyrazem woli panującego.
Panujący ma prawo wkraczać we wszystkie dziedziny życia poddanych.
Wszelkie akty stanowione przez władzę nie podlegają sądowej kontroli.
Panujący skupia władzę ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą.
Struktury scentralizowane.
Państwo demokratyczne
1. Związane jest powszechnie obowiązującym prawem.
2. Państwo prawa.
3. Działalność ma charakter wykonawczy.
4. Cała działalność poddana jest kontroli niezawisłego sądu.
5. Podmioty sprawujące władze za podejmowane działania ponoszą odpowiedzialność
prawną.
6. Administracja publiczna jest ustrojową strukturą pełniącą funkcje państwa i samorządu
terytorialnego.
7. Występuje związanie prawem.
8. Administracja publiczna ma obowiązki a nie uprawnienia (nie mogą się powstrzymywać).
9. Obowiązujące zasady - dobro wspólne, sprawiedliwość społeczna i zakaz dyskryminacji.
10. Jawność działań.
Klasyfikacja struktur organizacyjnych:
Struktura liniowa - przełożony wydaje polecenia kierownikom niższego szczebla a oni
pracownikom.
Pozytywne stron:
Konsensus kierowniczy, sprecyzowana odpowiedzialność, szybkość podejmowania decyzji,
możliwość zgłaszania koncepcji przez pracowników.
Negatywne strony:
Brak elastyczności, nieodpowiedni przepływ informacji, brak specjalistów służących poradą,
możliwość zakazania zgłaszania koncepcji.
Struktura funkcjonalna - przełożony wydaje polecenia specjalistom, ci przekazują ją kierownikom
niższego szczebla a oni pracownikom.
Pozytywne stron:
Ułatwienie pracy kierownikowi, zachowanie uprawnień decyzyjnych kierownika.
Negatywne strony:
Monotonne nie elastyczne kierowanie, usamodzielnienie się pionów funkcyjnych.
Struktura sztabowa - system liniowy poszerzony o tzw. komórki sztabowe.
Pozytywne stron:
jednorodność kierowania, odpowiednio przygotowani merytorycznie kierownicy.
Negatywne strony:
Potencjalne zagrożenie za dużego wzrostu znaczenia komórek sztabowych, przejmowanie
kompetencji kierownika.
Dwudziestolecie międzywojenne
W czasie międzywojennym przeważały dwie myśli demokratyczne:
- demokracja liberalna - ustrój oparty na trójpodziale władzy, w którym wola większości stanowi
o państwie, a gwarantem tego ustroju jest konstytucja. W gospodarce rola państwa jest
ograniczona do minimum.
- demokracja socjalna - ustrój oparty na trójpodziale władzy, w którym wola większości stanowi
o państwie, ale to państwo ingeruje w sprawy społeczne i gospodarcze zapewniając swoim
obywatelom ochronę socjalną.
Administracja centralna:
Oparta na trójpodziale władzy.
Władza wykonawcza należała do:
Prezydenta - wybieranego w zależności od kraju albo w demokratycznych wyborach bezpośrednio
lub druga opcja wybierany przez obywateli ale w sposób pośredni za pomocą przedstawicieli
(Kolegium Elektorów Stanów Zjednoczonych, Zgromadzenie Narodowe w Polsce), których
wybrali w demokratycznych wyborach
Rządu - składającego się z ministrów i premiera (kanclerza). Ministrowie ponosili
odpowiedzialność parlamentarną lub polityczną, solidarna, a także indywidualną i konstytucyjną.
Zadaniami rządu buło prowadzenie polityki zagranicznej, zaplanowanie budżetu państwa,
mianowanie urzędników, inicjatywa ustawodawcza, wydawanie rozporządzeń i dekretów.
Władza ustawodawcza należała do sejmu w niektórych państwach także do senatu.
Władza sądownicza należała do sądów.
Administracja terytorialna:
Istniały różne podziały administracyjne krajów. W państwach unitarnych przeważał trójstopniowy
podział kraju. Państwa federalne składały się z obdarzonych autonomią państw związkowych (np.
stanów, landów) posiadających wspólny rząd.
Republiki związkowe:
Przykładem jest Republika Weimarska - istniała w latach 1919 - 1933 nazwą urzędową tego
państwa była "Rzesza niemiecka", było to państwo federalne, demokratyczne. Parlamentem
był Reichstag, urzędował prezydent i kanclerz.
Potrzeba sprawnego działania administracji wynika z powierzonych jej zadań państwa. Państwo
powinno spełniać oczekiwania obywateli w zakresie:
1.Działalności wewnętrznych (dbanie o porządek w kraju, bezpieczeństwo obywateli,
zabezpieczenie zdrowotne, kultura, skolaryzacja).
2.Działalność zewnętrzna(utrzymywanie dobrych stosunków międzynarodowych, dbałość
o interesy państwa, bezpieczeństwo, handel zagraniczny).
3.Działalność gospodarcza(polityka gospodarcza, nie ingerowanie w swobodę gospodarczą,
ochrona gospodarcza, system monetarny, polityka fiskalna).
4.Działalność socjalna (minimum socjalne, regulacje dotyczące miejsca, warunków i higieny
pracy, ochrona środowiska naturalnego).
Klasyfikacja funkcji jakie powinno spełniać państwo ze względu na potrzeby:
1.Funkcja adaptacyjna - polega ona na przystosowaniu kraju do zmieniających się warunków
cywilizacyjnych).
2.Funkcja regulacyjna - polega na ingerencji państwa w procesy społeczne.
3.Funkcja innowacyjna - polega na stymulowaniu nowych procesów i zmian społecznych.
4.Funkcja mediacyjna - polega na pomocy w rozwiązywaniu konfliktów społecznych.
Dobre prosperowanie państwa zależy od wywiązywania się z powierzonych mu funkcji.
Konsekwencją tego jest więc postulat do administracji państwowej o sprawne działanie. Jednym
z czynników wpływających na tą działalność jest budowa systemu organów. Można tu wyróżnić
pion administracji ogólny, gospodarczy, oświatowy. Nie można również pominąć w strukturze
tzw. "organów przymusu".
Podstawowe działania władzy wykonawczej:
1. Zarządzanie aparatem administracyjnym.
2. Wykonywanie norm prawnych stanowionych przez parlament.
3. Inicjatywa ustawodawcza.
4. Prowadzenie polityki zagranicznej.
5.Opracowanie i realizacja budżetu państwa.
Ogólnym zasadami funkcjonowania administracji są między innymi: główne organy
administracyjne, które sprawują decydująca role w państwie pochodzą z nominacji. Podmioty
te realizują zadania, które przekazywane są im przez ustawodawstwo. Najważniejszym organem
administracyjnym jest rząd, który decyduje o administracji. Rząd składa się z premiera
i ministrów, którzy kierują poszczególnymi resortami.
Oprócz znanego i powszechnego samorządu terytorialnego w Polsce funkcjonują samorządy
zawodowe. Tworzone są one dla grup społecznych wykonujących zawody zaufania publicznego.
Należą do nich przykładowo: adwokaci, radcowie prawni, lekarze, pielęgniarki, stomatolodzy,
konstruktorzy budowlani.
Obecny samorząd terytorialny w Polsce składa się z województw, które stanowią mieszkańcy tych
regionów, powiatów (wspólnota samorządowa lokalna), gminy.
Samorząd terytorialny:
- Województwo:
Urząd Marszałkowski:


Sejmik wojewódzki;
Zarząd województwa z Marszałkiem województwa
- Powiat:
Starostwo powiatowe:


Rada powiatu;
Zarząd powiatu ze Starostą;
- Gmina:
Urząd Gminy, Urząd Miasta:


Rada Gminy;
Wójt (Burmistrz, Prezydent Miasta)
Pojęcia władzy:
1. Władza jest stosunkiem społecznym, w którym jedna strona podejmuje decyzje o pewnym
stanie rzeczy, a druga je realizuje w sposób zgodny z decyzją i pod kontrolą decydującego
(j. Szczepański)
2. Władza polityczna - czyli uprawnienie do tworzenia prawa włącznie z karą śmierci i w
konsekwencji ze wszystkimi pomniejszymi karami w celu określenia i zachowania własności
a także użycia siły społeczności do wykorzystania tych praw, oraz w obronie wspólnoty przed
zagrożeniem zewnętrznym to wszystko dla dobra publicznego. (J.Locke)
3. Władza polityczna - władza polityczna jako wszelka zorganizowana na zasadzie przymusu
władza jednej grupy ludzi w stosunku do innej grupy ludzi. (ujęcie marksistowskie)
Formy państwa:
Monarchia - władze sprawuje suweren, którym jest monarcha.
Republika - władze sprawują organy wyłonione w drodze wyborów i na czas określony.
Państwo demokratyczne - państwo prawa oparte na trójpodziale władzy, w którym wola
większości stanowi o kierunkach prowadzonej polityki, a gwarantem tego ustroju jest konstytucja.
Państwo liberalne - ograniczona jest działalność państwa do minimum, nie ingeruje ono w procesy
gospodarcze. To jednostki indywidualne zapewniają sobie zabezpieczenie socjalne. Oparte jest
na trójpodziale władzy.
Państwo totalitarne - posiadające system rządów dążący do całkowitego podporządkowania
społeczeństwa państwu za pomocą przymusu, często terroru i propagandy.
Czytaj więcej
na https://www.bryk.pl/wypracowania/pozostale/administracja/23629-zarys-historyczny-administr
acji.html#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=opera
Download