Uploaded by User2503

ankieta adaptacyjna

advertisement
Drodzy Wychowankowie!
Dwa miesiące temu przyszliście do klasy I. Chcę się dowiedzieć, czy czas, który od tego
momentu minął, pomógł wam poznać internat i czy napotykacie na jakieś trudności. Ankieta
poświęcona ocenie stopnia adaptacji młodzieży klas pierwszych w internacie. Ma ona służyć
podnoszeniu efektów działalności opiekuńczo - wychowawczej internatu. Zwracamy się z
prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która jest anonimowa.
1. Co skłoniło Cię do zamieszkania w internacie?
a. Zbyt duża odległość szkoły od domu
b. Ciekawy kierunek
c. Brak dojazdu
d. Namowa kolegów/koleżanek
e. Trudna sytuacja materialna w rodzinie
f. Inne
2.
3.
4.
5.
(jakie?)………………………………………………………………………………
………………….
Czy miałaś/eś trudności z adaptacją w internacie?
a. Tak
b. Nie
c. Trudno powiedzieć
Które działania adaptacyjne pomogły Ci w przystosowaniu się do nowego
środowiska?
a. Rozmowy z wychowawcami
b. Pomoc koleżanek i kolegów
c. Spotkania integracyjne w grupie
d. Inne
(jakie?)………………………………………………………………………………
………………………
Jakie było Twoje samopoczucie na początku pobytu w internacie? (można zaznaczyć
kilka odpowiedzi)
a. Radość
b. Zadowolenie
c. Swoboda
d. Poczucie własnej wartości
e. Onieśmielenie
f. Zaniepokojenie
g. Smutek
h. Tęsknota
i. Zagubienie
j. Samotność
k. Złość
l. Inne (jakie?)……………………………………………………………………….
Jakie miałeś obawy przed zamieszkaniem w internacie?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
6.
7.
8.
9.
10.
Wstyd
Strach
Złość
Obawa przed kłopotami z nauką w nowej szkole
Obawa przed brakiem akceptacji ze strony koleżanek i kolegów z nowej klasy
Obawa przed innymi wymaganiami w nowej szkole
Obawa przed nowymi nauczycielami i wychowawcą
Tęsknota za bliskimi
Problemy ze znalezieniem przyjaciół
Zagubienie w nowym środowisku
Nie miałam/em żadnych obaw
Inne
(jakie?)………………………………………………………………………………
…………………………
Jak czujesz się w nowych warunkach?
a. Zagubiony i rozczarowany
b. Przerażony
c. Atmosfera jest taka, jak oczekiwałam/em
d. Inne (jakie?)……………………………………………………..
Czy tęsknisz za domem rodzinnym?
a. Tak
b. Nie
c. Czasami
Napisz, z jakimi problemami zetknąłeś się w pierwszych dniach pobytu w internacie?
...................................................................................
Co najbardziej przeszkadza Ci w internacie? (wskaż maksymalnie 3 odpowiedzi)
a. zbyt dużo zakazów, mało luzu
b. hałas
c. wychowawcy są zbyt surowi w kontaktach z wychowankami
d. agresywność innych wychowanków
e. zbyt duża liczba osób mieszkających w pokojach
f. nic mi nie przeszkadza
g. przeszkadza mi coś innego ( napisz co?)
....................................................................................
Czy jest coś, czego boisz się w internacie?
a) tak
b) nie
Jeżeli tak , to czego ?
a) uwag otrzymywanych od wychowawców
b) usłyszenia od nauczyciela złej opinii o sobie
c) ośmieszenia przez kolegów, koleżanki
d) pobicia lub użycia wobec Ciebie przemocy
e) wymuszania pieniędzy
f) kradzieży
g) namawiania przez kolegów ,koleżanki do złych zachowań
h) nękania psychicznego
i) inne (jakie?) .................................................................
11. Czy doświadczyłaś/eś w internacie przemocy ze strony innych wychowanków?
a) tak
b) nie
Jeżeli tak , to jaki to był rodzaj przemocy?
a) bicie
b) zastraszanie, groźby
c) poniżanie słowne
d) wymuszanie pieniędzy
e) wymuszanie jedzenia
f) zabieranie rzeczy prywatnych bez pozwolenia
g) inne ( podaj jakie)
................................................................................
9. Gdzie miała miejsce przemoc?( zaznacz wybrane odpowiedzi)
a) w pokoju
b) na korytarzu
c) na klatce schodowej
d) na jadalni
e) na placu koło internatu
f) drodze do internatu
g) Inne( podaj gdzie)......................................................
10. Czy w internacie występują następujące zagrożenia ( zaznacz wybrane
odpowiedzi)
a) spożywanie alkoholu
b) sprzedaż narkotyków
c) używanie narkotyków
d) palenie papierosów w pokojach
e) przemoc słowna
f) przemoc fizyczna
g) próba szantażu
h) kradzieże
11. Jak oceniasz zachowanie koleżanek/kolegów z klas I na terenie internatu. Napisz
kilka zdań.........................................................................
12. Do kogo możesz się zwrócić o pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów?
a.
b.
c.
d.
e.
Do wychowawcy
Do kierownika internatu
Pedagoga lub psychologa
Pielęgniarki
Dyrektora szkoły
13.
14.
15.
16.
f. Trudno powiedzieć
Jakie są Twoje relacje z wychowawcami?
Bardzo dobre
Dobre
Trudno powiedzieć
Złe
Bardzo złe
Jakie są Twoje relacje z innymi wychowankami w internacie?
Bardzo dobre
Dobre
Trudno powiedzieć
Złe
Bardzo złe
Czy wychowawcy pomagają Ci rozwiązywać Twoje problemy?
Tak
Nie
Trudno powiedzieć
Czy w internacie czujesz się bezpiecznie?
Tak
Nie (jeśli nie, to dlaczego?)......................................................................................
17. Czy w internacie dba się o Twoje potrzeby?
Tak
Nie
18. Czego oczekujesz, mieszkając w internacie?.......................................................
19. Co zmieniłabyś/zmieniłbyś w internacie? ……………………………….
20. Czy zostałaś/eś zapoznany z regulaminem internatu, zasadami obowiązującymi w internacie,
przepisami bhp i ppoż.?
a. Tak
b. Nie
21. Czy zasady właściwego zachowania w internacie są Ci znane?
a. Tak
b. Nie
22. Czy starasz się przestrzegać obowiązujących zasad w internacie?
a. Tak
b. Nie
c. Nie zawsze
23. Czy zostałaś/eś zapoznany z prawami i obowiązkami wychowanka?
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
a. Tak
b. Nie
c. Nie pamiętam
Czy jesteś świadoma/y, jakich zachowań się od Ciebie oczekuje?
a. Tak
b. Nie
Czy jesteś świadoma/y konsekwencji, grożących za naruszenie regulaminu i
obowiązujących zasad w internacie?
a. Tak
b. Nie
Czy znasz procedury postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
wychowanka podejmującego zachowania ryzykowne (np. spożywanie alkoholu na
terenie internatu)?
a. Tak
b. Nie
Czy znasz porządek dnia w internacie?
a. Tak
b. Nie
Który z punktów porządku dnia w internacie jest według Ciebie najważniejszy?
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Czy znasz procedury postępowania opuszczania internatu poza czasem wolnym?
a. Tak
b. Nie
Czy znasz procedury wyjazdów z internatu?
a. Tak
b. Nie
c.
Proszę wypełnić ankietę, która jest anonimowa. Odpowiedz na pytania:
1. Jak radzisz sobie w szkole?
……………………..…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Czy masz jeszcze jakieś trudności? Jeśli tak, to jakie?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. Czego Ci najbardziej brakuje?
………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………..…
4. Do kogo w szkole możesz się zwrócić o pomoc, gdy jej potrzebujesz?
………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………….
1. Z jakich kół zainteresowań organizowanych w internacie korzystasz?
a) siłownia
b) zespół muzyczny
c) sala gimnastyczna
d) ,,Orlik’’
e) doradztwo zawodowe
f) świetlica, bilard, pilkarzyki
g) PTTK-SKKT ,, JS Strzelec’’
h) wolontariat
i) kółko plastyczne,
j) kółko szachowe
k) kółko taneczne
l) nauka gry na gitarze
m) kółko literacko- artystyczne
n) sztuki walki
2.Z jakich zajęć przedmiotowych organizowanych w internacie korzystasz?
A ) matematyka, fizyka
b) historia, WOS
c) j. niemiecki
d) PPZ, doradztwo zawodowe
2. Jakie inne formy spędzania czasu wolnego w internacie chciałbyśabyś zaproponować ?
3. Czy masz w internacie przyjaciół? ( podkreśl właściwe)
a) tak
b) nie
4. Czy w internacie są koledzy, koleżanki , którzy Twoim zdaniem zachowują się
niewłaściwie ( podkreśl właściwe)
a) tak
b) nie
Jeżeli tak , wskaż jakie to zachowania( możesz podkreślić kilka odpowiedzi, zaznacz klasy ,
które niewłaściwie się zachowują)
a) są agresywni w stosunku do kolegów , koleżanek ( I, II , III )
b) niewłaściwie zachowują się w stosunku do nauczycieli ( I, II, III )
c) używają wulgarnego słownictwa ( I, II, III )
d) znęcają się psychicznie nad kolegami , koleżankami ( I, II, III )
e) niszczą mienie internatu
f) nie szanują prywatnej własności w pokojach ( I, II, III )
g) kradną ( I, II, III )
h) inne ( jakie) .............................................................
5. Wymień problem( problemy) z jakimi zetknąłeś się w pierwszych dniach pobytu w
internacie
...................................................................................
6. Co najbardziej przeszkadza Ci w internacie ( podkreśl maksymalnie 3 odpowiedzi)
a) zbyt dużo zakazów, mało luzu
b) hałas
c) wychowawcy są zbyt surowi w kontaktach z wychowankami
d) agresywność innych wychowanków
e) zbyt duża liczba osób mieszkających w pokojach
f) nic mi nie przeszkadza
g) przeszkadza mi coś innego( napisz co)
....................................................................................
7. Czy jest coś czego boisz się w internacie( podkreśl odpowiedź)
a) tak
b) nie
Jeżeli tak , to czego ?
a) uwag otrzymywanych od wychowawców
b) usłyszenia od nauczyciela złej opinii o sobie
c) ośmieszenia przez kolegów, koleżanki
d) pobicia lub użycia wobec Ciebie przemocy
e) wymuszania pieniędzy
f) kradzieży
g) namawiania przez kolegów ,koleżanki do złych zachowań
h) nękania psychicznego
i) inne.................................................................
8. Czy doświadczyłeś/łaś w internacie przemocy ze strony innych wychowanków
a) tak
b) nie
Jeżeli tak , to jaki to był rodzaj przemocy?
a) bicie
b) zastraszanie, groźby
c) poniżanie słowne
d) wymuszanie pieniędzy
e) wymuszanie jedzenia
f) zabieranie rzeczy prywatnych bez pozwolenia
g) inne ( podaj jakie)
................................................................................
9. Gdzie miała miejsce przemoc?( zaznacz wybrane odpowiedzi)
a) w pokoju
b) na korytarzu
c) na klatce schodowej
d) na jadalni
e) na placu koło internatu
f) drodze do internatu
g) Inne( podaj gdzie)......................................................
10. Czy w internacie występują następujące zagrożenia ( zaznacz wybrane odpowiedzi)
a) spożywanie alkoholu
b) sprzedaż narkotyków
c) używanie narkotyków
d) palenie papierosów w pokojach
e) przemoc słowna
f) przemoc fizyczna
g) próba szantażu
h) kradzieże
11. Jak oceniasz zachowanie kolegów , koleżanek z klas I na terenie internatu. Napisz kilka
zdań.........................................................................
12. Jak czujesz się w internacie?
a) bardzo dobrze
b) dobrze
c) czasem dobrze, czasem źle
d) raczej źle
e) źle
Zaznacz płeć: Kobieta Mężczyzna
Download