Uploaded by kkarwowski

28960432M

advertisement
Spis treści
Menu
Indeks
Instrukcja obsługi
NW-A805 / A806 / A808
©2007 Sony Corporation
2-896-043-23 (1)
Korzystanie z przycisków w Instrukcji obsługi
Kliknij przyciski znajdujące się w prawym górnym rogu niniejszej instrukcji,
aby przejść do części „Spis treści”, „Lista menu głównego” lub „Indeks”.
Powoduje przejście do spisu treści
Szukany temat można znaleźć na liście tematów w
instrukcji.
Powoduje przejście do listy menu głównego
Szukany temat można znaleźć na liście opcji w menu
odtwarzacza.
Powoduje przejście do indeksu
Szukany temat można znaleźć na liście słów kluczowych
wymienionych w instrukcji.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przeglądanie Instrukcji obsługi
Menu
Do odtwarzacza dołączono skróconą instrukcję obsługi Quick Start Guide oraz
niniejszą Instrukcję obsługi w formacie PDF. Dodatkowo po zainstalowaniu
oprogramowania z dołączonej płyty CD-ROM można korzystać z Pomocy
każdego programu.
 W skróconej instrukcji obsługi Quick Start Guide opisano konfigurację i
podstawową obsługę urządzenia umożliwiającą importowanie utworów,
filmów wideo i zdjęć do komputera w celu przesłania ich do odtwarzacza i
odtworzenia.
 W Instrukcji obsługi opisano standardowe i zaawansowane funkcje, których
znajomość umożliwia wykorzystanie wszystkich możliwości odtwarzacza
oraz rozwiązywanie problemów.
 W Pomocy programu SonicStage podano szczegółowy opis operacji
wykonywanych za pomocą programu SonicStage, takich jak importowanie
utworów do komputera czy przesyłanie ich do odtwarzacza ( strona 4).
 W Pomocy programu Image Converter znajdują się szczegółowe informacje,
opisujące np. sposób przesyłania do odtwarzacza filmów wideo i zdjęć
( strona 4).
Spis treści
Informacje o instrukcjach
Pojedyncza strona
Strony wyświetlane są pojedynczo.
Podczas przewijania wyświetlana
strona jest zastępowana poprzednią
lub następną.
Ciągłe
Strony są wyświetlane w jednym
ciągu.
Podczas przewijania poprzednie lub
następne strony są przewijane w górę
lub w dół w trybie ciągłym.
Ciągłe – Sąsiadujące
Dwie strony są wyświetlane obok
siebie jako część ciągu stron. Podczas
przewijania poprzednie lub następne
pary stron są przewijane w górę lub w
dół w trybie ciągłym.
Sąsiadujące
Dwie strony są wyświetlane obok
siebie.
Podczas przewijania wyświetlana
para stron jest zastępowana
poprzednią lub następną parą stron.
Ciąg dalszy 
Indeks
Zmiana układu strony
Sposób wyświetlania stron można wybrać za pomocą przycisków znajdujących
się u dołu ekranu programu Adobe Reader.
Menu
 Do wskazanej strony można przejść, klikając numer strony w spisie treści, indeksie lub
na liście menu głównego.
 Do wskazanej strony można przejść, klikając na danej stronie odsyłacz do strony
(np.  strona 4).
 Aby wyszukać odpowiednią stronę za pomocą słowa kluczowego, w oknie programu
Adobe Reader należy kliknąć menu „Edycja” i wybrać polecenie „Szukaj” w celu
wyświetlenia ramki nawigacji, a następnie wpisać słowo kluczowe w polu tekstowym
Szukaj i kliknąć przycisk „Szukaj”.
 Po przejściu do innej strony można przejść do poprzedniej lub następnej strony, klikając
odpowiednio przyciski
lub
znajdujące się u dołu ekranu programu Adobe Reader.
 Obsługa może się różnić w zależności od wersji programu Adobe Reader.
Spis treści
 Wskazówki
Szczegółowe informacje na temat obsługi dostarczonego oprogramowania
można znaleźć w Pomocy programów SonicStage i Image Converter.
„Help”.
Zostanie wyświetlone okno Pomocy.
 W Pomocy programu SonicStage odtwarzacz jest określany nazwą „ATRAC Audio
Device”.
 W Pomocy programu Image Converter odtwarzacz jest określany nazwą „Walkman”.
Indeks
Uwagi
Menu
 Uruchom aplikację, a następnie kliknij pozycję pomocy w menu
Spis treści
Korzystanie z Pomocy programów SonicStage/Image Converter
Wyszukiwanie utworów
(Music Library)....................................... 17
Wyszukiwanie utworów według tytułu
utworu...........................................................17
Wyszukiwanie utworów według albumu.....18
Wyszukiwanie utworów według
wykonawcy....................................................19
Wyszukiwanie utworów według gatunku....20
Wyszukiwanie utworów według
ocen....21
Wyszukiwanie utworów według roku
wydania.........................................................22
Wyszukiwanie utworów z ostatnio
przesłanych albumów..................................23
Wyszukiwanie utworów według
pierwszej litery................................... 24
Odtwarzanie listy odtwarzania............ 25
Typy list odtwarzania.....................................26
Wyszukiwanie utworów według dat
odtworzenia....................................... 27
Wyszukiwanie utworów na podstawie
aktualnie odtwarzanego utworu........ 28
Odtwarzanie utworów w kolejności
losowej (Intelligent Shuffle)..................... 29
Odtwarzanie 100 ulubionych utworów w
kolejności losowej........................................29
Odtwarzanie w kolejności losowej utworów
wydanych w tym samym roku
(Time Machine Shuffle). .....................................30
Odtwarzanie wszystkich utworów w
kolejności losowej........................................31
Wyświetlanie ekranu odtwarzania....... 32
Wyświetlanie ekranu odtwarzania przy
każdej zmianie utworów
(New Song Pop Up).................................. 33
Dodawanie utworów do listy zakładek i
ich edycja........................................... 34
Ocenianie utworów.............................. 40
Usuwanie utworu z odtwarzacza.......... 42
Wyświetlanie menu opcji
muzycznych....................................... 45
Zmiana trybu odtwarzania
(Play Mode). .......................................... 47
Ustawianie zakresu odtwarzania......... 49
Ustawianie formatu wyświetlania
albumu............................................... 50
Ustawianie jakości dźwięku (Equalizer). ... 52
Zmiana jakości dźwięku.................................52
Dostosowywanie jakości dźwięku
(Custom). .........................................................54
Zwiększanie intensywności dźwięku
(VPT)................................................... 55
Słuchanie wyrazistego dźwięku stereo
(Clear Stereo)......................................... 57
Korygowanie dźwięku w zakresie tonów
wysokich (DSEE (Sound Enhance))........... 58
Regulacja poziomu głośności
(Dynamic Normalizer). ............................ 60
Odtwarzanie filmów wideo
Odtwarzanie filmów wideo.................. 61
Ustawianie kierunku wyświetlania
filmów wideo...................................... 63
Ustawienia wyświetlania ekranu
wideo.................................................. 65
Ustawianie funkcji zmiany wielkości
obrazu................................................ 66
Ciągłe odtwarzanie filmów wideo........ 68
Ustawianie formatu wyświetlania listy
filmów wideo...................................... 69
Ustawianie opcji wyświetlania podczas
operacji wstrzymania......................... 70
Wyświetlanie menu opcji filmów
wideo.................................................. 71
Ciąg dalszy 
Indeks
Odtwarzanie muzyki
Ustawianie muzyki
Menu
Dostarczone wyposażenie...................... 9
Części i elementy sterujące.................. 10
Używanie elementów sterujących
odtwarzacza....................................... 12
Używanie przycisku OPTION.............. 16
Spis treści
Spis treści
Ograniczanie głośności
(AVLS (Volume Limit))............................. 82
Wyłączanie sygnału akustycznego....... 83
Ustawienia opcji wyświetlania
ekranu................................................ 84
Ustawianie wygaszacza ekranu............ 85
Ustawianie jasności ekranu
(Brightness)........................................... 86
Ustawianie aktualnego czasu
(Set Date-Time)...................................... 87
Wybór ustawienia aktualnego czasu............87
Ręczne ustawianie aktualnego czasu............89
Ustawianie formatu daty...................... 90
Ustawianie formatu czasu.................... 91
Wyświetlanie informacji o odtwarzaczu
(Unit Information). ................................. 92
Przywracanie ustawień fabrycznych
(Reset All Settings).................................. 94
Formatowanie pamięci (Format)............ 95
Wybór języka wyświetlania.................. 97
Co to jest format pliku dźwiękowego?...... 102
Co to jest format pliku wideo?................... 103
Co to jest format zdjęcia?............................ 103
Odtwarzanie utworów bez przerw..... 104
Jak importowane są do odtwarzacza
informacje o utworze?..................... 105
Zapisywanie plików danych............... 106
Uaktualnianie oprogramowania
układowego odtwarzacza................. 107
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów............... 108
Komunikaty....................................... 117
Odinstalowywanie
oprogramowania.............................. 121
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności............................. 123
Prawa autorskie.................................. 129
Dane techniczne................................. 131
Indeks................................................. 136
Uwaga
 W niektórych krajach/regionach, w których został zakupiony odtwarzacz, wybrane
modele mogą nie być dostępne.
Indeks
Ustawienia
Ładowanie odtwarzacza....................... 99
Zwiększanie żywotności
akumulatora..................................... 100
Co to jest format i szybkość
transmisji?....................................... 102
Menu
Wyświetlanie zdjęcia............................ 72
Ustawianie orientacji wyświetlania
zdjęcia................................................ 74
Ustawianie wyświetlania ekranu
zdjęcia................................................ 76
Odtwarzanie pokazu slajdów............... 77
Ustawianie trybu odtwarzania pokazu
slajdów............................................... 78
Ustawianie interwału pokazu
slajdów............................................... 79
Ustawianie formatu wyświetlania listy
zdjęć................................................... 80
Wyświetlanie menu opcji zdjęć............ 81
Zaawansowane funkcje
Spis treści
Wyświetlanie zdjęć
All Songs........................................ 17
Album............................................ 18
Artist.............................................. 19
Genre............................................. 20
Rating....................................... 21
Release Year.................................. 22
Recent Transfers........................... 23
Video Library........................... 61
Intelligent Shuffle
My Favorite Shuffle...................... 29
Time Machine Shuffle................. 30
Shuffle All...................................... 31
Initial Search
Artist.............................................. 24
Album............................................ 24
Song............................................... 24
Clock Display............................. 88
Photo Library.......................... 72
Ciąg dalszy 
Indeks
Music Library
Menu
Menu Home można wyświetlić, naciskając i przytrzymując przycisk BACK/
HOME znajdujący się w odtwarzaczu. Menu Home jest punktem wyjściowym
dla każdej funkcji, takiej jak: odtwarzanie utworów, filmów wideo i zdjęć,
wyszukiwanie utworów i zmiana ustawień, jak to pokazano w dalszej części.
Spis treści
Lista menu głównego
Playlists
Menu
Playlists.......................................... 26
Bookmark List 1 - 5..................... 26
Favorite 100................................... 26
Trash Bin.................................26, 43
Playback History.......................... 26
Spis treści
Settings
Now Playing............................ 32
Indeks
Music Settings
Play Mode................................ 47
Playback Range........................ 49
Equalizer................................... 52
VPT (Surround)...................... 55
DSEE (Sound Enhance)......... 58
Clear Stereo.............................. 57
Dynamic Normalizer.............. 60
DEF Bookmark List................ 39
Album Display Format........... 50
New Song Pop Up................... 33
Video Settings
Zoom Settings.......................... 66
Video Disp Direction.............. 63
Display...................................... 65
Continuous Playback.............. 68
Video List Format................... 69
On-Hold Display..................... 70
Photo Settings
Photo Disp Direction.............. 74
Display...................................... 76
Slide Show Repeat................... 78
Slide Show Interval................. 79
Photo List Format................... 80
Common Settings
Unit Information..................... 92
AVLS (Volume Limit)............. 82
Beep Settings............................ 83
Display Time............................ 84
Screensaver.............................. 85
Brightness................................. 86
Set Date-Time.......................... 87
Date Display Format............... 90
Time Display Format.............. 91
Reset All Settings..................... 94
Format...................................... 95
Language Settings........................ 97
Należy sprawdzić wyposażenie znajdujące się w opakowaniu.
 Przedłużacz do słuchawek (1)
Menu
 Słuchawki (1)
Spis treści
Dostarczone wyposażenie
 Wkładki douszne (rozmiar S, L) (1)
 Końcówka (1)
Używana podczas podłączania odtwarzacza do opcjonalnej stacji dokującej
itp.
 Płyta CD-ROM*2 (1)
 Program SonicStage
 Program Image Converter*3
 Instrukcja obsługi (plik PDF)
 Quick Start Guide (1)
*1 Nie należy używać kabla USB innego niż dostarczony lub jeden z określonych
opcjonalnych kabli przeznaczonych dla odtwarzacza.
*2 Nie należy odtwarzać niniejszej płyty CD-ROM w odtwarzaczu płyt audio
CD.
*3 Odtwarzacza należy używać z dostarczonym programem Image Converter
(wersja 3.0 lub nowsza). W niniejszej instrukcji program jest określany
nazwą „Image Converter”.
Sposób prawidłowego mocowania wkładek dousznych
Jeśli wkładki douszne nie są prawidłowo dopasowane do uszu,
niskie tony mogą nie być słyszalne.
W celu uzyskania lepszej jakości dźwięku należy zmienić
rozmiar wkładek lub dostosować ich ułożenie, aby ściśle i
wygodnie przylegały do wnętrza uszu.
W chwili zakupu zamocowane są wkładki douszne o rozmiarze M. Jeśli
wkładki o tym rozmiarze nie pasują do uszu, należy wypróbować jeden z
pozostałych dostarczonych rozmiarów: S lub L.
Przy wymianie wkładek dousznych należy zwrócić uwagę na ich prawidłowe
zamocowanie, aby zapobiec ich przypadkowemu utknięciu wewnątrz uszu.
Informacje o numerze seryjnym
Numer seryjny podany na odtwarzaczu jest niezbędny do zarejestrowania
klienta. Numer jest widoczny z tyłu odtwarzacza.
Numer seryjny można także sprawdzić w samym odtwarzaczu ( strona 93).
Indeks
 Kabel USB*1 (1)
10
Spis treści
Części i elementy sterujące
Przód
Menu
Indeks
Tył
 Przycisk 5-kierunkowy*1
Uruchamia odtwarzanie i umożliwia
nawigację w menu ekranowym
odtwarzacza ( strona 13).
 Przycisk BACK/HOME*2
Naciśnięcie go powoduje przejście
do góry o jeden poziom na ekranie
listy ( strona 12) lub powrót do
poprzedniego menu.
Naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku BACK/HOME powoduje
wyświetlenie menu Home.
 Gniazdo WM‑PORT
To gniazdo służy do podłączenia
dostarczonego kabla USB lub
opcjonalnych urządzeń
peryferyjnych, takich jak
wyposażenie obsługiwane przez
interfejs WM‑PORT.
 Gniazdo słuchawek
Służy do podłączenia słuchawek lub
przedłużacza do słuchawek. Podłącz
wtyk słuchawek tak, by słyszalne było
kliknięcie zatrzasku. Jeśli słuchawki
nie są prawidłowo podłączone, dźwięk
może być odtwarzany niewłaściwie.
Wykorzystywanie przedłużacza do
słuchawek
Słuchawki
Przedłużacz do
słuchawek
Ciąg dalszy 
11
 Przycisk VOL +*1/–
Umożliwia ustawienie poziomu
głośności.
 Przycisk RESET
Naciśnięcie przycisku RESET szpilką
lub podobnym przedmiotem
powoduje wyzerowanie odtwarzacza
( strona 108).
 Otwór na pasek
Umożliwia przypięcie paska
(sprzedawanego oddzielnie).
Indeks
 Odtwarzacz zużywa pewną niewielką
ilość energii akumulatora nawet wtedy,
gdy znajduje się w trybie gotowości.
Z tego powodu odtwarzacz może się
wyłączyć całkowicie po krótkim czasie,
jeśli poziom naładowania akumulatora
jest niski.
*1 Na przycisku znajdują się punkty
dotykowe. Ułatwiają one obsługę
przycisków.
2
Funkcje
oznaczone w odtwarzaczu
*
symbolem
są uaktywniane
przez naciśnięcie i przytrzymanie
odpowiadających im przycisków.
Menu
Uwaga
 Przełącznik HOLD
Za pomocą przełącznika HOLD
można zabezpieczyć odtwarzacz
przed przypadkową aktywacją
podczas przenoszenia. Przesunięcie
przełącznika HOLD w kierunku
pokazanym strzałką powoduje
wyłączenie wszystkich przycisków
funkcyjnych. Po przesunięciu
przełącznika HOLD w przeciwną
stronę funkcja HOLD zostanie
wyłączona.
Spis treści
 Przycisk OPTION/PWR OFF*2
Powoduje wyświetlenie menu opcji
( strona 16).
Naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku OPTION/PWR OFF
powoduje wyłączenie ekranu i
przejście odtwarzacza w tryb
gotowości. Naciśnięcie dowolnego
przycisku w trybie gotowości
powoduje wyświetlenie ekranu
odtwarzania i przygotowanie
odtwarzacza do działania. Ponadto
pozostawienie odtwarzacza w trybie
gotowości przez cały dzień powoduje
automatyczne wyłączenie go.
Naciśnięcie dowolnego przycisku w
chwili, gdy odtwarzacz jest
wyłączony powoduje najpierw
wyświetlenie ekranu uruchamiania, a
następnie ekranu odtwarzania.
12
Wybierz opcję
(Music Library)
i naciśnij przycisk .
Music Library
Naciśnij przycisk
BACK/HOME.
Wybierz opcję „Album”
i naciśnij przycisk .
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk BACK/HOME.
Lista albumów
Naciśnij przycisk
BACK/HOME.
Wybierz żądany album
i naciśnij przycisk .
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk BACK/HOME.
Lista utworów
Naciśnij przycisk
BACK/HOME.
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk BACK/HOME.
Wybierz żądany utwór
i naciśnij przycisk .
Rozpocznie się odtwarzanie.
Ekran odtwarzania
Naciśnij przycisk
BACK/HOME.
Naciśnij i przytrzymaj
przycisk BACK/HOME.
Ciąg dalszy 
Indeks
Menu Home
Menu
Za pomocą przycisku 5-kierunkowego i przycisku BACK/HOME można
przemieszczać się po ekranach, odtwarzać utwory, filmy wideo i wyświetlać
zdjęcia oraz zmieniać ustawienia odtwarzacza.
Menu Home jest wyświetlane po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku BACK/
HOME.
Na poniższym schemacie pokazano zmiany zawartości ekranu powstałe w
wyniku naciśnięcia różnych przycisków funkcyjnych. Na przykład po wybraniu
opcji „Music Library”– „Album” z menu Home ekran odtwarzacza zmieni się
w sposób pokazany poniżej.
Spis treści
Używanie elementów sterujących odtwarzacza
13
Przycisk 5-kierunkowy uruchamia różne funkcje
na ekranach list, ekranach miniatur i na ekranie
odtwarzania.
Przycisk  (odtwarzanie/
wstrzymanie/zatwierdzanie) *
Przyciski /
Używanie przycisku 5-kierunkowego na ekranie listy
Menu
* Na przycisku znajdują się punkty dotykowe. Ułatwiają
one korzystanie z przycisku.
Przyciski /
Indeks
Ekran listy
Indeks
Lista
Przyciski
Opis

Zatwierdza element menu lub listy.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku w czasie wykonywania
operacji muzycznych powoduje odtworzenie wszystkich utworów
znajdujących się w wybranym elemencie lub uruchomienie
odtwarzania pokazu wszystkich slajdów wybranego elementu
podczas wykonywania operacji na zdjęciach.
Przesuwa kursor w górę lub w dół.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje szybsze
przewijanie w górę lub w dół.
Zmienia ekrany lub podczas wyświetlania ekranu indeksu
przesuwa kursor w lewo lub w prawo w celu wyświetlenia listy
elementów.
Jeżeli indeks nie jest wyświetlany, przewija o stronę w górę lub w
dół.
/
/
Spis treści
Używanie przycisku 5-kierunkowego
Ciąg dalszy 
14
Spis treści
Używanie przycisku 5-kierunkowego na ekranie miniatur*
Ekran miniatur
Menu
Miniatury
Indeks
Przyciski
Opis

Powoduje wyświetlenie listy wybranego elementu podczas
wykonywania operacji muzycznych lub wyświetlenie wybranego
elementu podczas wykonywania operacji na zdjęciach. Rozpoczyna
odtwarzanie wybranego elementu podczas wykonywania operacji
wideo.
Przesuwa kursor w górę lub w dół.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje szybsze
przewijanie w górę lub w dół.
Przesuwa kursor w lewo lub w prawo.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje szybsze
przewijanie w górę lub w dół.
/
/
* „Miniatura” (thumbnail) jest zmniejszonym obrazem okładki, pierwszej sceny filmu
wideo lub zdjęciem.
Ciąg dalszy 
15
Ekran odtwarzania
Opis
Muzyka  Rozpoczęcie odtwarzania utworu. Po rozpoczęciu odtwarzania na
wyświetlaczu pojawi się symbol , a po ponownym naciśnięciu przycisku
1
 zostanie wyświetlony symbol  i odtwarzanie zostanie wstrzymane* .
Ta funkcja wstrzymania i wznowienia działa tylko na ekranie odtwarzania.
/ Naciśnięcie przycisku / powoduje wyświetlenie kursora i przewijanie
wyświetlonych elementów. Jeżeli kursor wskazuje gatunek muzyki, tytuł
albumu lub inne cechy, naciśnięcie przycisku  powoduje wyświetlenie
listy wykonawców odpowiadających gatunkowi aktualnie odtwarzanego
utworu lub wyświetlenie listy utworów aktualnie odtwarzanego albumu.
/ Jednokrotne lub wielokrotne naciśnięcie przycisku powoduje
odtwarzanie od początku bieżącego, poprzedniego lub następnego
utworu. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje szybkie
przewijanie odtwarzanego utworu do tyłu lub do przodu.
Wideo  Rozpoczęcie odtwarzania filmu wideo. Po rozpoczęciu odtwarzania na
wyświetlaczu pojawia się symbol , a po ponownym naciśnięciu przycisku
 zostaje wyświetlony symbol  i odtwarzanie zostanie wstrzymane*1.
Odtwarzanie filmów wideo jest dostępne tylko na ekranie odtwarzania.
/ Naciśnięcie przycisku / powoduje odszukanie początku
poprzedniego, następnego lub aktualnie odtwarzanego filmu wideo*2.
/ Naciśnięcie przycisku / powoduje szybkie przewijanie (z podglądem)
odtwarzanego filmu wideo do tyłu lub do przodu. Kolejne naciskanie
przycisków powoduje przewijanie (z podglądem) odtwarzanego filmu
wideo z prędkością 10/30/100 razy większą niż prędkość normalna.
Zdjęcia  Na ekranie zostanie wyświetlony symbol  i rozpocznie się pokaz
slajdów. Ponowne naciśnięcie przycisku  powoduje wyświetlenie
symbolu  i wstrzymanie odtwarzania*3. Odtwarzanie slajdów jest
możliwe tylko na ekranie odtwarzania zdjęć.
/ Powoduje wyświetlenie następnego lub poprzedniego zdjęcia.
*1 Jeżeli podczas wstrzymanego odtwarzania utworu lub filmu wideo przez 30 sekund nie są
wykonywane żadne operacje, ekran jest wyłączany i odtwarzacz przechodzi w tryb gotowości.
*2 Jeżeli dla opcji „Continuous Playback” ustawiona jest wartość „On”, możliwe jest wyszukanie początku
następnego lub poprzedniego filmu wideo podczas odtwarzania bieżącego filmu wideo ( strona 68).
3
* Podczas odtwarzania utworów przy wstrzymanym pokazie slajdów ekran stanie się
ciemny, jeżeli żadne operacje nie będą wykonywane przez czas ustawiony w opcji
„Display Time” ( strona 84). Jeżeli odtwarzanie utworu i towarzyszący mu pokaz
slajdów zostaną wstrzymane i przez 30 sekund nie będą wykonywane żadne operacje,
ekran zostanie wyłączony i odtwarzacz przejdzie w tryb gotowości.
Indeks
Przyciski
Menu
Tytuł utworu
Ikona kosza
Ikona zakładek
Ocena
Nazwa wykonawcy
Tytuł albumu
Gatunek
Rok wydania
Stan odtwarzania
Spis treści
Używanie przycisku 5-kierunkowego na ekranie odtwarzania
16
Menu
Po naciśnięciu przycisku OPTION/PWR OFF można edytować lub zmieniać
różne ustawienia utworów, filmów wideo i zdjęć. Przycisk OPTION/PWR OFF
umożliwia natychmiastowe wyświetlanie ekranu ustawień, bez konieczności
wybierania ustawień z podmenu
(Settings) menu Home.
Spis treści
Używanie przycisku OPTION
Przycisk 5-kierunkowy
 Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF podczas odtwarzania lub
wstrzymania odtwarzania utworów, filmów wideo lub zdjęć.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać element, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran wybranego ustawienia lub zostanie wykonane
wybrane polecenie.
Elementy menu opcji mogą być różne, w zależności od ekranu, na którym
naciskany jest przycisk OPTION/PWR OFF. Szczegółowe informacje
można znaleźć w rozdziale „Wyświetlanie menu opcji muzycznych”
( strona 45), „Wyświetlanie menu opcji filmów wideo” ( strona 71)
lub „Wyświetlanie menu opcji zdjęć” ( strona 81).
 Wskazówka
 Po naciśnięciu przycisku / elementy menu są przewijane w górę lub w dół o jedną
stronę.
Uwaga
 Wyszarzone pozycje ustawień są niedostępne.
Indeks
Przycisk OPTION/
PWR OFF
17
Odtwarzanie muzyki
Utwory można wyszukiwać według tytułów utworów, albumów, wykonawcy i
gatunku itp.
Przycisk 5-kierunkowy
Wyszukiwanie utworów według tytułu utworu
Lista utworów jest wyświetlana w kolejności alfabetycznej, numerycznej lub w
innej kolejności określonej przez użytkownika.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Music Library), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran listy.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „All Songs”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista utworów.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu i odtwarzanie utworów
będzie kontynuowane w kolejności.
 Wskazówka
 Utwór można dodać do domyślnej listy zakładek przez naciśnięcie i przytrzymanie
przycisku , gdy utwór jest wybrany na liście utworów ( strona 34).
Ciąg dalszy 
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Menu
Music Library
Spis treści
Wyszukiwanie utworów (Music Library)
18
Odtwarzanie muzyki
Lista albumów jest wyświetlana w kolejności alfabetycznej, numerycznej lub w
innej kolejności określonej przez użytkownika.
Menu
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
Spis treści
Wyszukiwanie utworów według albumu
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Album”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista albumów.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać album, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista utworów z wybranego albumu.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu i odtwarzanie utworów
będzie kontynuowane w kolejności.
 Wskazówki
 Można odtworzyć wszystkie utwory elementu listy, wybierając element z listy, a
następnie naciskając i przytrzymując przycisk  w punkcie .
 Można wyświetlić tylko okładkę lub zmienić format wyświetlania listy albumów
( strona 50).
 Można wybrać zakres odtwarzanych utworów ( strona 49).
Ciąg dalszy 
Indeks
(Music Library), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran listy.
19
Odtwarzanie muzyki
Lista wykonawców jest wyświetlana w kolejności alfabetycznej, numerycznej
lub w innej kolejności określonej przez użytkownika.
Menu
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
Spis treści
Wyszukiwanie utworów według wykonawcy
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Artist”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista wykonawców.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać wykonawcę, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista albumów wybranego wykonawcy.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać album, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista utworów z wybranego albumu.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu i odtwarzanie utworów
będzie kontynuowane w kolejności.
 Wskazówki
 Jeśli nazwa wykonawcy rozpoczyna się od „The (spacja)” lub „The •”, początkowy ciąg
„The (spacja)” lub „The •” jest ignorowany podczas sortowania wykonawców według
nazwy.
 Można odtworzyć wszystkie utwory dla elementu listy, wybierając element z listy oraz
naciskając i przytrzymując przycisk  w krokach  lub .
 Można wyświetlić tylko okładkę lub zmienić format wyświetlania listy albumów
( strona 50).
 Można wybrać zakres odtwarzanych utworów ( strona 49).
Ciąg dalszy 
Indeks
(Music Library), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran listy.
20
Odtwarzanie muzyki
Spis treści
Wyszukiwanie utworów według gatunku
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
(Music Library), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran listy.
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista gatunków muzyki.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać gatunek muzyki, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista wykonawców z wybranego gatunku muzyki.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać wykonawcę, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista albumów wybranego wykonawcy.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać album, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista utworów z wybranego albumu.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu i odtwarzanie utworów
będzie kontynuowane w kolejności.
 Wskazówki
 Można odtworzyć wszystkie utwory elementu listy, wybierając element z listy, a
następnie naciskając i przytrzymując przycisk  w punktach od  do .
 Można wyświetlić tylko okładkę lub zmienić format wyświetlania listy albumów
( strona 50).
 Można wybrać zakres odtwarzanych utworów ( strona 49).
Ciąg dalszy 
Indeks
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Genre”, a następnie
Menu
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
21
Odtwarzanie muzyki
ocen
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
Menu
Można oceniać utwory, przypisując im od jednej do pięciu gwiazdek ( ).
Potem można wyszukiwać utwory według ich ocen wyrażonych w gwiazdkach.
Szczegółowe informacje na temat ocen wyrażonych w gwiazdkach można
znaleźć na  stronie 40.
Spis treści
Wyszukiwanie utworów według
wyświetlone menu Home.
(Music Library), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran listy.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „ Rating”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista ocen.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądaną ocenę utworu
wyrażoną w gwiazdkach (oznaczoną przez 1 do 5
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista utworów.
), a następnie
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu i odtwarzanie utworów
będzie kontynuowane w kolejności.
 Wskazówki
 Można odtworzyć wszystkie utwory elementu listy, wybierając element z listy, a
następnie naciskając i przytrzymując przycisk  w kroku .
 Można wybrać zakres odtwarzanych utworów ( strona 49).
Ciąg dalszy 
Indeks
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
22
Odtwarzanie muzyki
Spis treści
Wyszukiwanie utworów według roku wydania
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
(Music Library), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran listy.
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista lat wydania.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać rok, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista wykonawców dla wybranego roku wydania.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać wykonawcę, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista utworów danego artysty wybranego dla
określonego roku wydania.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu i odtwarzanie utworów
będzie kontynuowane w kolejności.
 Wskazówki
 Można odtworzyć wszystkie utwory elementu listy, wybierając element z listy, a
następnie naciskając i przytrzymując przycisk  w punktach od  do .
 Można wybrać zakres odtwarzanych utworów ( strona 49).
Ciąg dalszy 
Indeks
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Release Year”, a
Menu
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
23
Odtwarzanie muzyki
Można wyszukiwać utwory z albumów przesłanych podczas trzech ostatnich
połączeń z programem SonicStage.
wyświetlone menu Home.
Menu
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
Spis treści
Wyszukiwanie utworów z ostatnio przesłanych albumów
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Recent Transfers”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista wyboru dla trzech ostatnich sesji przesyłania za
pośrednictwem programu SonicStage.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać ostatnią sesję przesyłania, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista albumów z wybranej sesji.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać album, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista utworów.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu i odtwarzanie utworów
będzie kontynuowane w kolejności.
 Wskazówki
 Można odtworzyć wszystkie utwory elementu listy, wybierając element z listy, a
następnie naciskając i przytrzymując przycisk  w punktach  lub .
 Można wyświetlić tylko okładkę lub zmienić format wyświetlania listy albumów
( strona 50).
 Można wybrać zakres odtwarzanych utworów ( strona 49).
Indeks
(Music Library), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran listy.
24
Odtwarzanie muzyki
Można wyszukiwać utwory według pierwszej litery nazwy wykonawcy, tytułu
albumu lub nazwy utworu.
Przycisk 5-kierunkowy
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Initial Search), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista kategorii, według których można wyszukiwać.
W kategorii „Song” można wyszukiwać według tytułu utworu, w kategorii
„Artist” można wyszukiwać według nazwy wykonawcy, a w kategorii
„Album” można wyszukiwać według tytułu albumu.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać kategorię, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran umożliwiający wybór znaku.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać pierwszy znak, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Po zakończeniu wyszukiwania zostaną wyświetlone wyniki.
W przypadku wybrania kategorii „Artist” lub „Album” można zawęzić
wyniki wyszukiwania i wybrać konkretny utwór.
W przypadku wybrania kategorii „Artist” lub „Album” oraz naciśnięcia i
przytrzymania przycisku  zostaną odtworzone wszystkie utwory dla
danego elementu.
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Menu
Initial Search
Spis treści
Wyszukiwanie utworów według pierwszej litery
25
Odtwarzanie muzyki
Istnieje możliwość odtwarzania list utworów (list odtwarzania) utworzonych w
oprogramowaniu SonicStage lub w odtwarzaczu (lista zakładek).
Playlists
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję (Playlists), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista list odtwarzania.
Szczegóły każdej listy odtwarzania można znaleźć na  stronie 26.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać listę odtwarzania, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista utworów.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu i odtwarzanie utworów
będzie kontynuowane w kolejności.
Uwaga
 Okładka zarejestrowana dla listy odtwarzania nie jest wyświetlana w odtwarzaczu.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Menu
Przycisk 5-kierunkowy
Spis treści
Odtwarzanie listy odtwarzania
26
Odtwarzanie muzyki
Istnieje pięć typów list odtwarzania, które zostały opisane poniżej.
Playlists
Lista odtwarzania utworzona w oprogramowaniu
SonicStage. Szczegółowe informacje o tworzeniu listy
odtwarzania można znaleźć w Pomocy oprogramowania
SonicStage.
Można wybrać zakres odtwarzanych utworów
( strona 49).
Lista odtwarzania utworzona w odtwarzaczu (nazywana
listą zakładek). Odtwarzacz zawiera pięć list zakładek.
Podczas odtwarzania listy zakładek aktualnie
odtwarzana lista zakładek jest wyświetlana na ekranie
odtwarzania z podkreśloną ikoną. Szczegółowe
informacje na temat listy zakładek można znaleźć na
 stronie 34.
Automatycznie utworzona przez program SonicStage
lista odtwarzania zawierająca 100 najczęściej
odtwarzanych utworów jest wyświetlana w kolejności
ubywającej na podstawie liczby ich odtworzeń. Ta lista
odtwarzania jest aktualizowana po każdym połączeniu
odtwarzacza z programem SonicStage.
Lista odtwarzania, do której są dodawane utwory
przeznaczone do usunięcia. Utwory dodawane do listy
Trash Bin są usuwane z listy odtwarzania podczas
następnego połączenia z oprogramowaniem SonicStage.
Szczegółowe informacje o dodawaniu utworów do kosza
na śmieci można znaleźć na  stronie 42.
Lista odtwarzania tworzona automatycznie przez
program SonicStage.
Po nawiązaniu połączenia odtwarzacza z programem
SonicStage utwory odtwarzane w odtwarzaczu przez
więcej niż 15 sekund są dodawane do historii
odtwarzania z podziałem na lata i miesiące, kiedy były
one odtwarzane.
Bookmark List 1–5
Favorite 100*
Trash Bin
Playback History
* Jeśli łączna liczba utworów zapisanych w odtwarzaczu jest mniejsza niż 100, wszystkie
utwory zostaną odtworzone.
Indeks
Opis
Menu
Typ listy odtwarzania
Spis treści
Typy list odtwarzania
27
Odtwarzanie muzyki
Utwory można wyszukiwać według dat ich odtworzenia przez odtwarzacz.
Playlists
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję (Playlists), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista list odtwarzania.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Playback History”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista dat odtworzenia utworów zaczynająca się od
ostatniej daty odtworzenia.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać rok i miesiąc, naciśnij przycisk
/, aby wybrać datę, a następnie naciśnij przycisk , aby
potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista utworów odtworzonych w wybranym terminie.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego utworu i odtwarzanie utworów
będzie kontynuowane w kolejności.
 Wskazówki
 Jeśli utwór był odtwarzany przez więcej niż 15 sekund, historia odtwarzania zostanie
zaktualizowana, a dany utwór zostanie dodany do historii odtwarzania po połączeniu
odtwarzacza z oprogramowaniem SonicStage.
 Jeśli utwór był odtwarzany przez mniej niż 15 sekund, ten fakt nie zostanie
uwzględniony w historii odtwarzania.
 Można odtworzyć wszystkie utwory elementu listy, wybierając element z listy, a
następnie naciskając i przytrzymując przycisk  w punkcie .
 Można wybrać zakres odtwarzanych utworów ( strona 49).
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Menu
Przycisk 5-kierunkowy
Spis treści
Wyszukiwanie utworów według dat odtworzenia
28
Odtwarzanie muzyki
Menu
Na podstawie informacji o aktualnie odtwarzanym utworze można wyszukiwać
inne utwory, albumy i wykonawców.
Spis treści
Wyszukiwanie utworów na podstawie aktualnie
odtwarzanego utworu
Przycisk 5-kierunkowy
Przycisk BACK/
HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Now Playing), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran odtwarzania aktualnie odtwarzanego utworu.
 Naciśnij przycisk , aby wyświetlić kursor, i wybierz element, w
którym należy wyszukać utwory, a następnie naciśnij przycisk ,
aby potwierdzić wybór.
W zależności od wybranego elementu zostanie wyświetlona jedna z
poniższych list.
 Artist: Lista albumów aktualnie odtwarzanego wykonawcy.
 Album: Lista utworów aktualnie odtwarzanego albumu.
 Genre: Lista wykonawców tego samego gatunku muzyki, co aktualnie
odtwarzany wykonawca.
 Release Year: Lista wykonawców dla tego samego roku wydania, co
aktualnie odtwarzany utwór.
Indeks
Now Playing
29
Odtwarzanie muzyki
(Intelligent Shuffle)
Intelligent
Shuffle
Menu
Odtwarzacz oferuje 3 różne tryby odtwarzania w kolejności losowej (znane
jako „shuffle play”).
Spis treści
Odtwarzanie utworów w kolejności losowej
Przycisk 5-kierunkowy
Odtwarzanie 100 ulubionych utworów w kolejności losowej
Odtwarzacz wybiera 100 najczęściej odtwarzanych utworów i odtwarza je w
kolejności losowej.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Intelligent
Shuffle), a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran używany do wybierania trybu odtwarzania w
kolejności losowej.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „My Favorite Shuffle”,
a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
100 najczęściej odtwarzanych utworów zostanie ustawionych w kolejności
losowej i rozpocznie się odtwarzanie.
 Wskazówki
 Lista 100 najczęściej odtwarzanych utworów jest aktualizowana przy każdym połączeniu
odtwarzacza z oprogramowaniem SonicStage.
 Jeśli łączna liczba utworów przesłanych do odtwarzacza jest mniejsza niż 100, wszystkie
utwory w odtwarzaczu będą odtwarzane w kolejności losowej.
 Po włączeniu odtwarzania Intelligent Shuffle tryb odtwarzania zmienia się na „Shuffle”
lub „Shuffle&Repeat”.
 Odtwarzanie Intelligent Shuffle zostanie automatycznie anulowane przez dowolną z
poniższych operacji:
 Rozpoczęcie odtwarzania utworu po wybraniu go z biblioteki muzycznej.
 Zmiana trybu odtwarzania.
 Zmiana zakresu odtwarzania.
 Odtwarzanie filmu wideo.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
30
Odtwarzanie muzyki
Odtwarzacz wybiera losowo rok wydania i odtwarza w kolejności losowej
wszystkie przesłane utwory wydane w tym roku.
Spis treści
Odtwarzanie w kolejności losowej utworów wydanych w tym samym
roku (Time Machine Shuffle)
Menu
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
(Intelligent
Shuffle), a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran używany do wybierania trybu odtwarzania w
kolejności losowej.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Time Machine
Shuffle”, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Odtwarzacz wybiera losowo rok wydania, następnie tasuje utwory wydane
w tym roku i rozpoczyna odtwarzanie.
 Wskazówki
 Jeżeli zostanie rozpoczęte odtwarzanie w kolejności losowej w trybie Intelligent Shuffle,
tryb odtwarzania zmienia się na „Shuffle” lub „Shuffle&Repeat” ( strona 48).
 Jeżeli zostanie rozpoczęte odtwarzanie w kolejności losowej w trybie Time Machine
Shuffle, ustawiany jest zakres odtwarzania „Selected Range” ( strona 49).
 Odtwarzanie Intelligent Shuffle zostanie automatycznie anulowane przez dowolną z
poniższych operacji:
 Rozpoczęcie odtwarzania utworu po wybraniu go z biblioteki muzycznej.
 Zmiana trybu odtwarzania.
 Zmiana zakresu odtwarzania.
 Odtwarzanie filmu wideo.
Uwagi
 Podczas wybierania roku nie działają elementy sterujące odtwarzacza.
 Jeśli żaden z utworów w odtwarzaczu nie ma przypisanego roku wydania, rozpocznie się
odtwarzanie wszystkich utworów w kolejności losowej.
 Jeśli wszystkie utwory w odtwarzaczu, które mają przypisany rok wydania, mają ten
sam rok wydania lub niektóre utwory mają ten sam rok wydania, a reszta nie ma
przypisanego roku wydania, animacja pojawiająca się podczas wybierania roku wydania
nie zostanie wyświetlona i rozpocznie się odtwarzanie.
 Utwory bez wpisu roku wydania nie są wybierane w trybie odtwarzania Time Machine
Shuffle i nie są odtwarzane.
Ciąg dalszy 
Indeks
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
31
Odtwarzanie muzyki
Wszystkie utwory zapisane w odtwarzaczu zostaną odtworzone w kolejności
losowej.
wyświetlone menu Home.
Menu
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
Spis treści
Odtwarzanie wszystkich utworów w kolejności losowej
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Shuffle All”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Wszystkie utwory zostaną przetasowane i rozpocznie się odtwarzanie.
 Wskazówki
 Jeśli zostanie rozpoczęte odtwarzanie w kolejności losowej w trybie Intelligent Shuffle,
tryb odtwarzania zmieni się na „Shuffle” lub „Shuffle&Repeat”.
 Odtwarzanie Intelligent Shuffle zostanie automatycznie anulowane przez dowolną z
poniższych operacji:
 Rozpoczęcie odtwarzania utworu po wybraniu go z biblioteki muzycznej.
 Zmiana trybu odtwarzania.
 Zmiana zakresu odtwarzania.
 Odtwarzanie filmu wideo.
Indeks
(Intelligent
Shuffle), a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran używany do wybierania trybu odtwarzania w
kolejności losowej.
32
Odtwarzanie muzyki
Now Playing
Przycisk BACK/
HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Now Playing), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostaną wyświetlone informacje o aktualnie odtwarzanym utworze.
 Wskazówki
 W przypadku wyświetlenia menu opcji na ekranie odtwarzania i wybrania opcji
„Detailed Information” można wyświetlić szczegółowe informacje o utworze, takie jak
czas odtwarzania, format pliku dźwiękowego i szybkość transmisji*.
* Jeśli utwór ma zmienną szybkość transmisji, jako szybkość transmisji jest wyświetlany
napis „VBR”.
 Na ekranie odtwarzania można wyświetlić okładkę. Naciśnij przycisk OPTION/
PWR OFF, aby na ekranie odtwarzania wybrać opcję „Cover Art”.
Uwagi
 Podczas odtwarzania utworów nagranych ze zmienną szybkością transmisji (VBR) jest
wyświetlany pasek postępu pokazujący upływ czasu odtwarzania i czas, jednak te dane
czasu są niestabilne, co może powodować wyświetlenie nieprawidłowych informacji.
 Jeśli nie zarejestrowano żadnych okładek, w odtwarzaczu wyświetlany jest wstępnie
zainstalowany obraz.
 Okładka zarejestrowana dla listy odtwarzania nie jest wyświetlana w odtwarzaczu.
Indeks
Przycisk 5-kierunkowy
Menu
Na ekranie odtwarzania są wyświetlane informacje o aktualnie odtwarzanym
utworze, takie jak nazwa wykonawcy i tytuł albumu. Jeśli w oprogramowaniu
SonicStage została zarejestrowana okładka, która została przesłana wraz z
utworem, można ją wyświetlić na ekranie. Szczegółowe informacje o
rejestrowaniu obrazów okładek albumów można znaleźć w Pomocy programu
SonicStage.
Spis treści
Wyświetlanie ekranu odtwarzania
33
Odtwarzanie muzyki
Wyświetlanie ekranu odtwarzania przy każdej
zmianie utworów (New Song Pop Up)
Spis treści
W przypadku ustawienia wyświetlania ekranu w innym trybie niż „Always On”
( strona 84) i braku operacji przez pewien czas ekran zostanie wyłączony.
Jeśli jednak ten element zostanie ustawiony na „On”, ekran włączy się
automatycznie przy każdej zmianie utworu.
Menu
Settings
Przycisk BACK/
HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Music Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień muzyki.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „New Song Pop Up”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „On”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Ekran odtwarzania będzie wyświetlany zawsze przy zmianie utworu.
Jeśli nie chcesz wyświetlać ekranu odtwarzania
Wybierz opcję „Off ” w punkcie . W takim przypadku ekran odtwarzania nie
będzie wyświetlany przy zmianie utworu.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
Indeks
Przycisk 5-kierunkowy
34
Odtwarzanie muzyki
Dodawanie utworów do listy zakładek i ich
edycja
Spis treści
Lista zakładek jest funkcją umożliwiającą grupowanie ulubionych utworów w
postaci listy. Odtwarzacz obsługuje pięć list zakładek, z których każda może
zawierać do 100 utworów. Szczegółowe informacje na temat odtwarzania list
zakładek można znaleźć na  stronie 25.
Menu
Indeks
Przycisk 5-kierunkowy
Przycisk OPTION /PWR OFF
Przycisk BACK/HOME
Aby dodać utwór do domyślnej listy zakładek
1
Gdy jest wyświetlany ekran odtwarzania, naciśnij i przytrzymaj przycisk
.
Zostanie wyświetlony komunikat „Added to Bookmark List 1.” (liczba
odpowiada bieżącej domyślnej liście zakładek) i zostanie podświetlona ikona
listy zakładek ( ).
 Wskazówki
 Można zmienić domyślną listę zakładek ( strona 39).
 Początkowo domyślna lista zakładek jest ustawiona na „Bookmark List 1”.
 Dany utwór można również dodać do domyślnej listy zakładek z listy utworów. Po
zaznaczeniu na liście utworów utworu, który ma zostać dodany do listy zakładek,
naciśnij i przytrzymaj przycisk .
Uwagi
 Nie można dwukrotnie dodać utworu do tej samej listy zakładek.
 Utwory można dodawać do listy zakładek tylko pojedynczo. Utworów nie można
dodawać do listy zakładek według albumów.
 Do listy zakładek nie można dodać filmu wideo ani zdjęcia.
Ciąg dalszy 
35
Odtwarzanie muzyki
2
Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
3
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Bookmark”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista list zakładek.
4
Naciśnij przycisk /, aby wybrać listę zakładek, do której ma zostać
dodany utwór, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Wybrana lista zakładek zostanie wyświetlona z ikoną znacznika wyboru.
5
Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Close”, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Ponownie zostanie wyświetlony ekran odtwarzania.
 Wskazówki
 Naciśnięcie przycisku / umożliwia odszukanie początku następnego lub
poprzedniego utworu, dzięki czemu można kolejno dodawać utwory do listy zakładek.
 Utwór do listy zakładek można również dodać z listy utworów. Naciśnij przycisk
OPTION/PWR OFF, gdy utwór, który ma zostać dodany do listy zakładek, jest wybrany
na liście utworów, a następnie z menu opcji wybierz opcję „Bookmark”.
 Za pomocą oprogramowania SonicStage można wyświetlać listy zakładek utworzone w
odtwarzaczu.
Uwagi
 Utwory można dodawać do listy zakładek tylko pojedynczo. Utworów nie można
dodawać do listy zakładek według albumów.
 Do listy zakładek nie można dodać filmu wideo ani zdjęcia.
Ciąg dalszy 
Indeks
Wyświetl ekran odtwarzania utworu, który ma zostać dodany do listy
zakładek.
Menu
1
Spis treści
Aby dodać utwory do wybranej listy zakładek
Utwory można dodawać do wybranej listy zakładek od „Bookmark List 1” do
„Bookmark List 5”.
36
Odtwarzanie muzyki
2
Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
3
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Bookmark”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista list zakładek.
Po lewej stronie listy zakładek, do której należy aktualnie odtwarzany utwór,
zostanie wyświetlona ikona znacznika wyboru.
4
Naciśnij przycisk /, aby wybrać listę zakładek, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Ikona znacznika wyboru wyświetlana z lewej strony wybranej listy zakładek
zniknie z ekranu.
5
Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Close”, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Jeśli usunięty utwór jest ostatnim utworem na liście zakładek, lista list
odtwarzania zostanie ponownie wyświetlona.
 Wskazówki
 Utwory z listy zakładek można również usunąć z poziomu listy utworów listy zakładek.
Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF i z menu opcji wybierz opcję „Bookmark”.
 Naciśnięcie przycisku / umożliwia odszukanie początku następnego lub
poprzedniego utworu, dzięki czemu można kolejno usuwać utwory z listy zakładek.
Ciąg dalszy 
Indeks
Wyświetl ekran odtwarzania utworu przeznaczonego do usunięcia z
listy zakładek.
Menu
1
Spis treści
Aby usunąć utwór z listy zakładek
37
Odtwarzanie muzyki
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie wyświetlone
menu Home.
Spis treści
2
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista list odtwarzania.
Menu
Aby usunąć wszystkie utwory z listy zakładek
3
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać listę zakładek, z której mają
zostać usunięte wszystkie utwory, a następnie naciśnij przycisk
OPTION/PWR OFF.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
4
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Clear Bookmark List”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia.
5
Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Yes”, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Z wybranej listy zakładek zostaną usunięte wszystkie utwory.
W przypadku wybrania opcji „No” lista zakładek pozostanie bez zmian i
zostanie wyświetlona lista list odtwarzania.
(Playlists), a następnie
 Utwory z listy zakładek można również usunąć z poziomu listy utworów listy zakładek
lub z poziomu ekranu odtwarzania. Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF i z menu
opcji wybierz opcję „Clear Bookmark List”.
Ciąg dalszy 
Indeks
 Wskazówka
38
Odtwarzanie muzyki
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie wyświetlone
menu Home.
Spis treści
2
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista list odtwarzania.
Menu
Aby zmienić kolejność utworów listy zakładek
3
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać listę zakładek, dla której należy
zmienić kolejność utworów, a następnie naciśnij przycisk , aby
potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista utworów.
4
Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
5
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Edit Song Order”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran służący do zmiany kolejności utworów.
6
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać utwór do przeniesienia, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
7
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać miejsce docelowe utworu, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Utwór wybrany w punkcie 6 zostanie przeniesiony do miejsca wybranego w
punkcie 7.
Aby przenieść dodatkowe utwory, powtórz czynności w punktach 6 i 7.
(Playlists), a następnie
Uwaga
 Gdy upłynie czas ustawiony w opcji „Display Time” ( strona 84), to ustawienie
zostanie anulowane.
Ciąg dalszy 
Indeks
Aby anulować operację
Naciśnij przycisk BACK/HOME w punkcie 6 lub 7.
Zostanie ponownie wyświetlony ekran służący do zmieniania kolejności
utworów.
39
Odtwarzanie muzyki
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie wyświetlone
menu Home.
2
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
3
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Music Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień muzyki.
4
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „DEF Bookmark List”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista list zakładek.
5
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać listę zakładek, która ma zostać
ustawiona jako domyślna lista zakładek, a następnie naciśnij przycisk
, aby potwierdzić wybór.
Wybrana lista zakładek zostanie ustawiona jako domyślna lista zakładek.
Spis treści
Aby zmienić domyślną listę zakładek
(Settings), a następnie
Indeks
 Początkowo domyślna lista zakładek jest ustawiona na „Bookmark List 1”.
Menu
 Wskazówka
40
Odtwarzanie muzyki
Indeks
Przycisk 5-kierunkowy
Menu
Do utworów można przypisywać oceny od jednej do pięciu gwiazdek ( ), a
następnie wyszukiwać utwory według ich ocen wyrażonych w gwiazdkach
( strona 21).
Istnieją dwa rodzaje ocen: oceny przypisywane do utworów ręcznie i oceny
przypisywane automatycznie przez oprogramowanie SonicStage.
Spis treści
Ocenianie utworów
Przycisk OPTION /PWR OFF
Przycisk BACK/HOME
Aby ocenić utwór ręcznie
1
2
Wyświetl ekran odtwarzania utworu, któremu chcesz przypisać ocenę.
3
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji.
4
Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję Rating ( ), a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
5
Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Close”, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Ponownie zostanie wyświetlony ekran odtwarzania.
Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
Rating”, a następnie
 Wskazówka
 Naciśnięcie przycisku / umożliwia odszukanie początku następnego lub
poprzedniego utworu, dzięki czemu można kolejno przypisywać oceny.
Uwagi
 Po zastosowaniu ocen do utworów oceny nie będą dostępne do wyszukiwania do chwili
następnego połączenia odtwarzacza z oprogramowaniem SonicStage.
 Jeśli jest przesyłany utwór, który jeszcze nie został oceniony za pomocą opcji „ Rating”
oprogramowania SonicStage, ocena utworu w odtwarzaczu jest wyświetlana jako
„
” (ocena ręczna).
Stanu „ Rating” utworu nie można przywrócić do stanu sprzed nadania oceny utworu
w odtwarzaczu.
Ciąg dalszy 
41
Odtwarzanie muzyki
3
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji.
4
Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Auto”, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
5
Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Close”, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona ocena utworu z oprogramowania SonicStage, a następnie
zostanie ponownie wyświetlony ekran odtwarzania.
Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
Rating”, a następnie
 Wskazówki
 Oceny automatyczne są oznaczane przez puste gwiazdki ( ). Oceny ręczne są
oznaczane przez pełne gwiazdki ( ).
 Oceny automatyczne są przyznawane przez oprogramowanie SonicStage na podstawie
historii odtwarzanych utworów i innych operacji.
 Naciśnięcie przycisku / umożliwia odszukanie początku następnego lub
poprzedniego utworu, dzięki czemu można kolejno przypisywać oceny.
Indeks
Wyświetl ekran odtwarzania utworu, któremu chcesz przypisać ocenę.
Menu
1
2
Spis treści
Aby automatycznie ocenić utwór na podstawie jego ocen w oprogramowaniu
SonicStage
42
Odtwarzanie muzyki
Menu
Utwory dodane do kosza na śmieci są usuwane z odtwarzacza podczas
następnego połączenia z oprogramowaniem SonicStage. Usunięcie utworów z
odtwarzacza nie usuwa ich z oprogramowania SonicStage.
Do kosza na śmieci można dodać do 100 utworów.
Spis treści
Usuwanie utworu z odtwarzacza
Przycisk 5-kierunkowy
Przycisk BACK/HOME
 Wyświetl ekran odtwarzania utworu, który ma zostać dodany do
kosza na śmieci.
 Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Add to Trash Bin”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Utwór zostanie dodany do kosza na śmieci i zostanie wyświetlony
komunikat „Added to Trash Bin.”.
Utwory dodane do kosza na śmieci są wskazywane przez ikonę kosza na
śmieci ( ) i nie mogą być wybierane na listach utworów innych niż lista
utworów kosza na śmieci.
 Wskazówka
 Z listy utworów można również usunąć utwór znajdujący się w koszu na śmieci. Naciśnij
przycisk OPTION/PWR OFF, gdy utwór, który ma zostać usunięty z kosza na śmieci,
jest wybrany na dowolnej liście utworów, a następnie z menu opcji wybierz opcję „Add
to Trash Bin”.
Uwagi
 Po dodaniu utworu do kosza na śmieci i usunięciu go z odtwarzacza nie zostanie
on automatycznie przeniesiony do odtwarzacza podczas następnego połączenia z
oprogramowaniem SonicStage. Szczegółowe informacje o ręcznym przesyłaniu utworu
do odtwarzacza można znaleźć w Pomocy oprogramowania SonicStage.
 Jeśli utwór zostanie dodany do kosza na śmieci podczas odtwarzania, odtwarzanie
następnego utworu rozpocznie się po dodaniu utworu do kosza na śmieci.
 Jeśli utwór zostanie dodany do kosza na śmieci w trybie odtwarzania w kolejności
losowej, utwory zostaną ponownie potasowane.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przycisk OPTION/PWR OFF
Now Playing
43
Odtwarzanie muzyki
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie wyświetlone
menu Home.
Spis treści
2
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista list odtwarzania.
Menu
Aby przywrócić utwór z kosza na śmieci
3
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Trash Bin”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista utworów.
4
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać utwór do przywrócenia z kosza
na śmieci, a następnie naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
5
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Rescue”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony komunikat „Rescued from Trash Bin” i utwór zostanie
przywrócony z kosza na śmieci.
(Playlists), a następnie
 Utwór znajdujący się w koszu na śmieci można także przywrócić z poziomu ekranu
odtwarzania kosza na śmieci. Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF i z menu opcji
wybierz opcję „Rescue”.
Uwaga
 W przypadku przywrócenia utworu z kosza na śmieci podczas odtwarzania w kolejności
losowej wszystkie utwory zostaną ponownie potasowane.
Ciąg dalszy 
Indeks
 Wskazówka
44
Odtwarzanie muzyki
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie wyświetlone
menu Home.
Spis treści
2
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista list odtwarzania.
Menu
Aby przywrócić wszystkie utwory z kosza na śmieci
3
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Trash Bin”, a następnie
naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
4
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Rescue All from Trash
Bin”, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia.
5
Naciśnij przycisk /, aby wybrać opcję „Yes”, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony komunikat „All songs rescued.”, a następnie zostanie
ponownie wyświetlona lista list odtwarzania.
W przypadku wybrania opcji „No” żadne utwory nie zostaną odzyskane z kosza
na śmieci i zostanie ponownie wyświetlona lista list odtwarzania.
(Playlists), a następnie
 Można również przywrócić wszystkie utwory z listy utworów kosza na śmieci. Przy
otwartej liście utworów kosza na śmieci naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF, a
następnie z menu opcji wybierz opcję „Rescue All from Trash Bin”.
 Wszystkie utwory znajdujące się w koszu na śmieci można także przywrócić z poziomu
ekranu odtwarzania kosza na śmieci. Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF i z menu
opcji wybierz opcję „Rescue All from Trash Bin”.
Indeks
 Wskazówki
45
Odtwarzanie muzyki
Indeks
Opcje wyświetlane na ekranie odtwarzania i na ekranie listy
Opcje
Opis/strona odniesienia
Detailed Information
Powoduje wyświetlenie szczegółowych
informacji o utworze.
Powoduje wyświetlenie ekranu służącego do
dodawania lub usuwania utworu z listy
zakładek ( strona 35, 36).
Usuwa wszystkie utwory z listy zakładek
( strona 37).
Dodaje utwór do kosza na śmieci
( strona 42).
Przywraca utwór z kosza na śmieci
( strona 43).
Przywraca wszystkie utwory z kosza na śmieci
( strona 44).
Bookmark
Clear Bookmark List
Add to Trash Bin
Rescue
Rescue All from Trash Bin
Opcje wyświetlane tylko na ekranie listy
Opcje
Opis/strona odniesienia
Now Playing
Play
Album Display Format
Powoduje wyświetlenie ekranu odtwarzania.
Odtwarza wszystkie utwory na liście utworów.
Umożliwia wybranie formatu listy albumów
( strona 50).
Umożliwia zmianę kolejność utworów na liście
zakładek ( strona 38).
Edit Song Order
Menu
Menu opcji muzycznych można wyświetlić, naciskając przycisk OPTION/PWR
OFF na ekranie listy, takim jak lista utworów (w tym także na ekranie
miniatur), lub na ekranie odtwarzania muzyki. W menu opcji muzycznych
dostępne są różne ustawienia.
Opcje wyświetlane w menu opcji mogą się różnić w zależności od ekranu, z
poziomu którego zostało wyświetlone menu opcji.
Spis treści
Wyświetlanie menu opcji muzycznych
Ciąg dalszy 
46
Odtwarzanie muzyki
Opcje
Opis/strona odniesienia
Play Mode
Ustawia tryb odtwarzania ( strona 47).
Playback Range
Equalizer
Cover Art
Clock display
Dostosowuje ustawienia VPT ( strona 55).
Wyświetla okładkę.
Wyświetla bieżącą godzinę ( strona 87).
Indeks
VPT (Surround)
Menu
Rating
Ustawia zakres odtwarzania ( strona 49).
Umożliwia przypisanie ocen do utworów
( strona 40).
Dostosowuje jakość dźwięku ( strona 52).
Spis treści
Opcje wyświetlane tylko na ekranie odtwarzania
47
Ustawianie muzyki
Odtwarzacz został wyposażony w różne tryby odtwarzania, w tym odtwarzanie
w kolejności losowej i powtarzanie wybranych utworów.
Settings
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Music Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień muzyki.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Play Mode”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista trybów odtwarzania.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać tryb odtwarzania (patrz
 strona 48), a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić
wybór.
Zostanie ponownie wyświetlona lista opcji ustawień muzyki.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
 Wskazówka
 Tryb odtwarzania można także wybrać na ekranie odtwarzania. Naciśnij przycisk
OPTION/PWR OFF podczas odtwarzania utworu i wybierz z menu opcję „Play Mode”.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Menu
Przycisk 5-kierunkowy
Spis treści
Zmiana trybu odtwarzania (Play Mode)
48
Ustawianie muzyki
Opis
Normal/brak
ikony
All Range
Rozpoczęcie odtwarzania utworów z biblioteki
muzycznej w kolejności listy utworów po
zakończeniu odtwarzania bieżącego utworu.
Selected
Range
Po odtworzeniu bieżącego utworu rozpoczynane
jest odtwarzanie utworów z listy elementów
zaznaczonych na ekranie biblioteki muzycznej
(lista albumów lub lista wykonawców itp.) w
kolejności listy utworów.
All Range
Po zakończeniu odtwarzania bieżącego utworu albo
utworu wybranego z listy utworów wielokrotnie
odtwarzane są utwory z biblioteki muzycznej.
Selected
Range
Po odtworzeniu bieżącego utworu rozpoczynane
jest wielokrotne odtwarzanie utworów z listy
elementów zaznaczonych na ekranie biblioteki
muzycznej (lista albumów lub lista wykonawców
itp.) w kolejności listy utworów.
All Range
Po zakończeniu odtwarzania bieżącego utworu
albo utworu wybranego z listy utworów
odtwarzane są utwory z biblioteki muzycznej w
kolejności losowej.
Selected
Range
Po odtworzeniu bieżącego utworu rozpoczynane jest
odtwarzanie utworów z listy elementów zaznaczonych
na ekranie biblioteki muzycznej (lista albumów lub
lista wykonawców itp.) w kolejności losowej.
Repeat/
Shuffle/
Shuffle&Repeat/ All Range
Selected
Range
Repeat 1 Song/
Po zakończeniu odtwarzania bieżącego utworu
albo utworu wybranego z listy utworów
wielokrotnie odtwarzane są utwory z biblioteki
muzycznej w kolejności losowej.
Po odtworzeniu bieżących utworów rozpoczynane
jest wielokrotne odtwarzanie utworów z listy
elementów zaznaczonych na ekranie biblioteki
muzycznej (lista albumów lub lista wykonawców
itp.) w kolejności losowej.
Bieżący utwór lub utwór wybrany z listy utworów
jest odtwarzany wielokrotnie.
Uwagi
 Jeżeli zostanie rozpoczęte odtwarzanie w kolejności losowej w trybie Intelligent Shuffle,
tryb odtwarzania zmienia się na „Shuffle” lub „Shuffle&Repeat”.
 Jeżeli zostanie rozpoczęte odtwarzanie w kolejności losowej w trybie Time Machine
Shuffle, ustawiany jest zakres odtwarzania „Selected Range”.
Indeks
Zakres
odtwarzania
Menu
Typ trybu
odtwarzania/ikona
Spis treści
Lista trybów odtwarzania
Odtwarzana zawartość zmienia się w zależności od ustawień zakresu
odtwarzania ( strona 49).
49
Ustawianie muzyki
Spis treści
Ustawianie zakresu odtwarzania
Istnieje możliwość ustawienia zakresu odtwarzania utworów.
Settings
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Music Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień muzyki.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Playback Range”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran wyboru zakresu odtwarzania.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać zakres odtwarzania, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
W odtwarzaczu dostępne są dwa zakresy odtwarzania.
 All Range: odtwarzane są utwory z biblioteki muzycznej. Wybierz tę opcję,
aby odtwarzać albumy z biblioteki muzycznej zgodnie z kolejnością utworów.
i odtwarzane
 Selected Range: na wyświetlaczu wyświetlany jest symbol
są tylko utwory z listy, z której odtwarzanie zostało rozpoczęte (lista
albumów, lista wykonawców, itp.). (Ustawienie domyślne)
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
 Wskazówki
 Na ekranie Now Playing można wybrać zakres odtwarzanych utworów. Podczas odtwarzania utworów
należy nacisnąć przycisk OPTION/PWR OFF, a następnie wybrać opcję „Playback Range” z menu Option.
 Zakres odtwarzania zmienia się w zależności od ekranu, na którym zostało rozpoczęte odtwarzanie.
Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Lista trybów odtwarzania” ( na stronie 48).
Uwaga
 Jeżeli zostanie rozpoczęte odtwarzanie utworu z listy odtwarzania ( strona 26)
(z wyjątkiem opcji „Playback History”), to ustawienie jest nieprawidłowe.
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Menu
Przycisk 5-kierunkowy
50
Ustawianie muzyki
W odtwarzaczu można wybrać jeden z trzech formatów listy albumów: „Title
Only”, „Title & Cover Art” i „Cover Art Only”.
Settings
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Music Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień muzyki.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Album Display
Format”, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista formatów wyświetlania albumów.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać format wyświetlania, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
W odtwarzaczu dostępne są trzy typy formatów.
Title Only
Title & Cover Art
(Ustawienie domyślne)
Cover Art Only
Ciąg dalszy 
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Menu
Przycisk 5-kierunkowy
Spis treści
Ustawianie formatu wyświetlania albumu
51
Ustawianie muzyki
 Wskazówki
Menu
Indeks
 Format wyświetlania albumów można także wybrać na ekranie listy albumów. Naciśnij
przycisk OPTION/PWR OFF na ekranie listy albumów i wybierz z menu opcję „Album
Display Format”.
 Na ekranie można wyświetlić okładkę (zarejestrowaną w oprogramowaniu SonicStage).
Szczegółowe informacje o rejestrowaniu obrazów okładek albumów można znaleźć w
Pomocy programu SonicStage.
Na ekranie nie można jednak wyświetlać okładek zarejestrowanych dla list odtwarzania.
Spis treści
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
52
Ustawianie muzyki
Istnieje możliwość ustawienia jakości dźwięku w zależności od gatunku muzyki
itp.
Settings
Zmiana jakości dźwięku
Możliwe jest dostosowanie jakości dźwięku odtwarzacza.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Music Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień muzyki.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Equalizer”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista ustawień korektora.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Wybrane ustawienie dźwięku zostanie zastosowane i ponownie
wyświetlona zostanie lista opcji ustawień muzyki.
Szczegółowe informacje o każdej opcji korektora można znaleźć na
 stronie 53.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Menu
Przycisk 5-kierunkowy
Spis treści
Ustawianie jakości dźwięku (Equalizer)
53
Ustawianie muzyki
 Wskazówka
Uwagi
 Jeśli przy osobistych ustawieniach zapisanych jako „Custom 1” i „Custom 2” poziom
głośności jest inny niż w przypadku pozostałych ustawień, można wyregulować go
ręcznie w celu wyrównania.
 Ustawienie „Equalizer” nie jest stosowane do dźwięku filmów wideo.
Lista ustawień korektora
Ustawienia dźwięku są wyświetlane na ekranie w postaci liter w nawiasach.
Ustawienie/ikona
Opis
None
Ustawienie jakości dźwięku nie jest aktywne.
(Ustawienie domyślne)
Uwydatnia wysokie i niskie zakresy częstotliwości w celu
uzyskania mocnego dźwięku.
Akcentuje średni zakres częstotliwości, zapewniając
wyśmienite brzmienie partii wokalnych.
Uwypukla wysokie i niskie zakresy częstotliwości w celu
uzyskania dźwięku pełnego energii.
Uwypukla wysokie i niskie zakresy częstotliwości, by
ciche dźwięki były lepiej słyszalne.
Dostosowywane przez użytkownika ustawienia dźwięku
umożliwiające niezależną regulację każdego zakresu
częstotliwości. Aby uzyskać szczegółowe informacje,
patrz  strona 54.
Heavy (
)
Pop (
)
Jazz (
)
Unique (
Custom 1 (
Custom 2 (
)
)
)
Ciąg dalszy 
Indeks
 Jakość dźwięku można także ustawić na ekranie odtwarzania. Naciśnij przycisk
OPTION/PWR OFF i wybierz z menu opcję „Equalizer”.
Menu
Aby wrócić do normalnej jakości dźwięku
Wybierz opcję „None” w punkcie , a następnie naciśnij przycisk , aby
potwierdzić wybór.
Spis treści
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
54
Ustawianie muzyki
Możliwe jest wstępne ustawienie na ekranie odtwarzacza funkcji Clear Bass
(regulacja niskich tonów) i 5-zakresowego korektora jako opcji „Custom 1” lub
„Custom 2”.
wyświetlony ekran Home.
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Music Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień muzyki.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Equalizer”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji korektora.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Edit” wyświetlaną
pod opcją „Custom 1” lub „Custom 2” w celu zmiany wartości, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran ustawień.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać kursor dla funkcji Clear Bass lub
zakresu częstotliwości i naciśnij przycisk /, aby wyregulować
poziom ustawienia.
W przypadku funkcji Clear Bass może być ustawiony jeden z 4 poziomów
dźwięku, a w przypadku 5 zakresów częstotliwości może być ustawiony
jeden z 7 poziomów dźwięku.
 Naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Lista opcji korektora zostanie wyświetlona ponownie.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
Uwaga
 Ustawienia opcji „Custom 1” lub „Custom 2” nie są stosowane do dźwięku filmów
wideo.
Indeks
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
Menu
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
Spis treści
Dostosowywanie jakości dźwięku (Custom)
55
Ustawianie muzyki
Aby zwiększyć intensywność dźwięku, można wybrać opcję „Studio”, „Live”,
„Club” lub „Arena”.
Settings
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Music Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień muzyki.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „VPT (Surround)”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista ustawień VPT.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie VPT
( strona 56), a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić
wybór.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
Aby wrócić do normalnej jakości dźwięku
Wybierz opcję „None” w punkcie , a następnie naciśnij przycisk , aby
potwierdzić wybór.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Menu
Przycisk 5-kierunkowy
Spis treści
Zwiększanie intensywności dźwięku (VPT)
56
Ustawianie muzyki
 Ustawienie VPT można także wybrać na ekranie odtwarzania. Naciśnij przycisk
OPTION/PWR OFF i wybierz z menu opcję „VPT (Surround)”.
Spis treści
 Wskazówka
Uwaga
Ustawienie/ikona
Opis
None
Studio ( )
Live ( )
Club ( )
Arena ( )
Opcja VPT jest wyłączona. (Ustawienie domyślne)
Tworzony jest taki dźwięk, jak w studiu nagrań.
Tworzony jest taki dźwięk, jak w sali koncertowej.
Tworzony jest taki dźwięk, jak w klubie.
Tworzony jest taki dźwięk, jak na arenie sportowej.
Indeks
Lista ustawień VPT
Ustawienie dźwięku jest wyświetlane na ekranie w postaci liter w nawiasach.
Intensywność dźwięku może być zwiększana w kolejności ustawień od Studio,
Live, Club do Arena.
Menu
 Ustawienie „VPT (Surround)” nie jest stosowane do dźwięku filmów wideo.
57
Ustawianie muzyki
Spis treści
Słuchanie wyrazistego dźwięku stereo
(Clear Stereo)
Menu
Dzięki opcji Clear Stereo możliwa jest cyfrowa obróbka dźwięku odrębnie dla
lewego i prawego kanału.
Przycisk 5-kierunkowy
Przycisk BACK/
HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Music Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień muzyki.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Clear Stereo”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 On (w/ ext. cord): Funkcja Clear Stereo włączana jest także w przypadku
korzystania z przedłużacza przewodu słuchawek.
 On (w/o ext. cord): Funkcja Clear Stereo włączana jest tylko wtedy, gdy
przedłużacz przewodu słuchawek nie jest używany.
 Off: Funkcja Clear Stereo jest wyłączana i odtwarzany jest normalny
dźwięk. (Ustawienie domyślne)
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
Uwagi
 Ustawienie „Clear Stereo” nie jest stosowane do dźwięku filmów wideo.
 Funkcja Clear Stereo pozwala na uzyskanie najlepszych efektów z dostarczonymi
słuchawkami. Uzyskanie efektu Clear Stereo może nie być możliwe w przypadku innych
słuchawek. Używając innych słuchawek, należy wartość opcji „Clear Stereo” ustawić jako
„Off ”.
Indeks
Settings
58
Ustawianie muzyki
Spis treści
Korygowanie dźwięku w zakresie tonów
wysokich (DSEE (Sound Enhance))
Menu
Po włączeniu funkcji DSEE* dźwięk jest wzbogacony i bardziej naturalny,
niemal identyczny jak w przypadku oryginalnego nagrania.
Przycisk 5-kierunkowy
Przycisk BACK/
HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Music Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień muzyki.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „DSEE (Sound
Enhance)”, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić
wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 On: Funkcja DSEE* jest włączona i odtwarzany jest naturalnie
wzmocniony dźwięk zbliżony jakością do oryginału.
 Off: Odtwarzany jest normalny dźwięk. (Ustawienie domyślne)
* DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) jest to technologia opracowana przez firmę
Sony umożliwiająca poprawienie jakości skompresowanych plików dźwiękowych przez
przywrócenie dźwięków w zakresie tonów wysokich, usuniętych podczas kompresji.
Ciąg dalszy 
Indeks
Settings
59
Ustawianie muzyki
Uwagi
Menu
 Ustawienie „DSEE (Sound Enhance)” nie jest stosowane dla dźwięku filmów wideo.
 Podczas odtwarzania utworu, który nie jest skompresowany, funkcja DSEE nie działa.
 W zależności od formatu kompresji utworu funkcja DSEE może nie działać.
Spis treści
Powrót do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
Indeks
60
Ustawianie muzyki
Settings
Przycisk BACK/
HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Music Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień muzyki.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Dynamic
Normalizer”, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić
wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 On: Różnica poziomu głośności pomiędzy utworami jest
minimalizowana.
 Off: Utwory odtwarzane są z oryginalnym poziomem głośności.
(Ustawienie domyślne)
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
Uwaga
 Ustawienie „Dynamic Normalizer” nie jest stosowane do dźwięku filmów wideo.
Indeks
Przycisk 5-kierunkowy
Menu
Istnieje możliwość zmniejszenia poziomu głośności w przerwach między
utworami. Po wybraniu tego ustawienia podczas słuchania utworów danego
albumu w trybie odtwarzania w kolejności losowej poziom głośności w
przerwach między utworami jest zmniejszany, aby zminimalizować różnice
poziomów głośności nagrań.
Spis treści
Regulacja poziomu głośności (Dynamic Normalizer)
61
Odtwarzanie filmów wideo
Przycisk 5-kierunkowy
Przycisk BACK/
HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Video Library), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostaną wyświetlone listy filmów wideo.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać film wideo do odtwarzania,
a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Rozpocznie się odtwarzanie.
 Wskazówki
 Format wyświetlania list filmów wideo może być zmieniany w punkcie . Szczegółowe
informacje można znaleźć w rozdziale „Ustawianie formatu wyświetlania listy filmów
wideo” ( strona 69).
 Obok filmu wideo, który nigdy nie był odtwarzany, jest wyświetlana na liście ikona
.
Aby
odtwarzać
wszystkie pliki wideo, należy wybrać wartość „On” dla opcji „Continuous

Playback” ( strona 68).
 Aby usunąć film wideo, należy użyć oprogramowania Image Converter ( patrz Pomoc
programu Image Converter) lub Eksploratora Windows.
Uwagi
 Jeżeli dla opcji „Display” ustawiona jest wartość „On” ( strona 65), podczas
odtwarzania filmu wideo wyświetlane są szczegółowe informacje, takie jak: tytuł filmu,
jego ikona odtwarzania, czas, jaki upłynął od początku odtwarzania itp. Informacje te
nie są wyświetlane w przypadku ustawienia dla tej opcji wartości „Off ”.
 Na listach filmów wideo może być wyświetlonych do 1 000 plików wideo.
Ciąg dalszy 
Indeks
Video Library
Menu
Filmy wideo można odtwarzać, przesyłając pliki wideo do odtwarzacza przy
użyciu oprogramowania Image Converter lub Eksploratora Windows. W
odtwarzaczu dostępne są dwa tryby odtwarzania: odtwarzanie tylko jednego
pliku wideo (odtwarzanie jednego pliku) i ciągłe odtwarzanie wszystkich
plików wideo zapisanych w odtwarzaczu (odtwarzanie ciągłe).
Spis treści
Odtwarzanie filmów wideo
62
Odtwarzanie filmów wideo
Odnaleźć początek następnego
filmu wideo ( )*1
Odnaleźć początek bieżącego
filmu wideo ( )*2
Przewinąć do przodu niewielki
fragment ( )*3
Naciśnij przycisk .
Przewinąć do tyłu niewielki
fragment ( )*3
Naciśnij przycisk  przy wstrzymanym
odtwarzaniu filmu wideo.
Przewinąć szybko do przodu
przy wstrzymanym
odtwarzaniu filmu wideo ( )
Przewinąć szybko do tyłu przy
wstrzymanym odtwarzaniu
filmu wideo ( )
Przewinąć szybko do przodu
( , , )
Przewinąć szybko do tyłu
( , , )
Naciśnij przycisk .
Naciśnij przycisk  przy wstrzymanym
odtwarzaniu filmu wideo.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przy
wstrzymanym odtwarzaniu filmu wideo.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przy
wstrzymanym odtwarzaniu filmu wideo.
Szybkość przewijania do przodu przyjmuje
jedną z 3 wartości po każdym kolejnym
naciśnięciu przycisku  ( (×10),
(×30),
(×100))
Aby zakończyć przewijanie, naciśnij przycisk
.
Szybkość przewijania do tyłu przyjmuje jedną z
3 wartości po każdym kolejnym naciśnięciu
przycisku  ( (×10),
(×30),
(×100))
Aby zakończyć przewijanie, naciśnij przycisk
.
*1 Funkcja jest aktywna, gdy dla opcji „Continuous Playback” ustawiona jest wartość „On”
( strona 68).
*2 Jeżeli dla opcji „Continuous Playback” ustawiona jest wartość „On”, początek
poprzedniego filmu wideo podczas odtwarzania bieżącego filmu można znaleźć
naciskając dwukrotnie przycisk .
*3 Długość fragmentu przewijanego do przodu lub do tyłu zależy od filmu wideo.
Indeks
Sposób użycia przycisku 5-kierunkowego
Menu
Aby (ikona)
Spis treści
Sterowanie odtwarzaniem filmów wideo
63
Odtwarzanie filmów wideo
Możliwe jest wybranie jednego z następujących kierunków wyświetlania
filmów wideo: „Vertical”, „Horizontal (right)” lub „Horizontal (left)”.
Settings
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Video Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień wyświetlania filmów wideo.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Video Disp
Direction”, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić
wybór.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Menu
Przycisk 5-kierunkowy
Spis treści
Ustawianie kierunku wyświetlania filmów wideo
64
Odtwarzanie filmów wideo
Poziomo
 Wskazówka
 Kierunek wyświetlania filmu wideo można ustawić na ekranie odtwarzania filmu wideo.
Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF i wybierz z menu opcję „Video Display Direction”.
Uwagi
 Jeżeli dla opcji „Display” ustawiona jest wartość „On” ( strona 65), wyświetlane są
szczegółowe informacje, takie jak tytuł filmu, jego ikona odtwarzania, czas, jaki upłynął
od początku odtwarzania itp. Informacje te nie są wyświetlane w przypadku ustawienia
dla tej opcji wartości „Off ”.
 Jeżeli dla opcji „Video Disp Direction” ustawiona jest wartość „Horizontal (right)” lub
„Horizontal (left)”, tytuł filmu wideo nie jest wyświetlany.
Indeks
Pionowo
Menu
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Vertical: wyświetlanie w rozdzielczości 240 × 180 pikseli. (Ustawienie
domyślne)
 „Horizontal (right)” lub „Horizontal (left)”: wyświetlanie w
rozdzielczości 320 × 240 pikseli.
Działanie przycisku 5-kierunkowego jest przełączane w zależności od
kierunku wyświetlania.
Spis treści
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
65
Odtwarzanie filmów wideo
Menu
Możliwe jest włączenie lub wyłączenie wyświetlania podczas odtwarzania
filmów wideo szczegółowych informacji, takich jak: tytuł filmu, ikona
odtwarzania, czas, jaki upłynął od początku odtwarzania itp.
Spis treści
Ustawienia wyświetlania ekranu wideo
Przycisk 5-kierunkowy
Przycisk BACK/
HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Video Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień wyświetlania filmów wideo.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Display”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 On: Wyświetlany jest tytuł filmu wideo, stan odtwarzania, czas, jaki
upłynął od początku odtwarzania itp. (Ustawienie domyślne)
 Off: Szczegółowe informacje o aktualnie odtwarzanym filmie wideo są
ukrywane i wyświetlane są tylko podczas obsługiwania odtwarzacza.
 Wskazówka
 Ustawienie wyświetlania można wybrać na ekranie odtwarzania filmu wideo. Naciśnij
przycisk OPTION/PWR OFF i wybierz z menu opcję „Display”.
Uwaga
 Jeżeli dla opcji „Video Disp Direction” ustawiona jest wartość „Horizontal (right)” lub
„Horizontal (left)”, tytuł filmu wideo nie jest wyświetlany.
Indeks
Settings
66
Odtwarzanie filmów wideo
Możliwe jest powiększenie obrazu aktualnie odtwarzanego filmu wideo.
Settings
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Video Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień wyświetlania filmów wideo.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Zoom Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Menu
Przycisk 5-kierunkowy
Spis treści
Ustawianie funkcji zmiany wielkości obrazu
67
Odtwarzanie filmów wideo
Zoom (Full)
Zoom (Off)
 Wskazówka
 Ustawienie zmiany wielkości obrazu można wybrać na ekranie odtwarzania filmu wideo.
Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF i wybierz z menu opcję „Zoom Settings”.
Indeks
Zoom (Auto)
Menu
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Auto: Obraz filmu wideo jest powiększany/zmniejszany tak, aby
wypełnić cały dostępny obszar wyświetlania, zachowując współczynnik
kształtu. Podczas odtwarzania filmu wideo w formacie 16:9 (wydłużony
prostokąt), jest on wyświetlany tak, że dłuższy bok obrazu jest
dopasowany do ekranu, a u góry i u dołu ekranu są wyświetlane czarne
pasy. (Uustawienie domyślne)
 Full: Obraz filmu wideo jest powiększany/zmniejszany tak, aby wypełnić
cały dostępny obszar wyświetlania, zachowując współczynnik kształtu.
Podczas odtwarzania filmu wideo w formacie 16:9 (wydłużony
prostokąt), jest on wyświetlany tak, że krótszy bok obrazu jest w pełni
dopasowany do dostępnego obszaru wyświetlania, a lewa i prawa strona
obrazu są obcinane.
 Off: Obraz filmu wideo nie jest powiększany/zmniejszany i jest
wyświetlany w oryginalnej rozdzielczości.
Spis treści
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
68
Odtwarzanie filmów wideo
Możliwe jest ciągłe odtwarzanie wszystkich filmów wideo zapisanych w
odtwarzaczu.
Settings
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Video Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień wyświetlania filmów wideo.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Continuous
Playback”, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 On: Odtwarzane są wszystkie filmy wideo zapisane w odtwarzaczu.
 Off: Odtwarzany jest jeden wybrany film wideo. (Ustawienie domyślne)
 Wskazówka
 Jeżeli dla opcji „Continuous Playback” ustawiona jest wartość „Off ”, odtwarzacz zapisuje
pozycję, w której ostatnim razem został zatrzymany każdy film wideo. Dzięki temu
możliwe jest rozpoczęcie odtwarzania filmu wideo od tej pozycji.
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Menu
Przycisk 5-kierunkowy
Spis treści
Ciągłe odtwarzanie filmów wideo
69
Odtwarzanie filmów wideo
Ustawianie formatu wyświetlania listy filmów
wideo
Spis treści
W odtwarzaczu dostępne są trzy formaty wyświetlania. Możliwe jest wybranie
jednego z następujących formatów wyświetlania listy filmów wideo: „Title
Only”, „Title With Thumbnail*” lub „Thumbnail Only”.
Menu
Przycisk 5-kierunkowy
Przycisk BACK/
HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Video Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień wyświetlania filmów wideo.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Video List Format”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Title Only: Na liście filmów wideo wyświetlane są tylko tytuły.
 Title With Thumbnail: Wyświetlane są miniatury, tytuły filmów wideo i
czasy odtwarzania. (Ustawienie domyślne)
 Thumbnail Only: Na liście filmów wideo wyświetlane są tylko miniatury.
* „Thumbnail” (Miniatura) jest zmniejszonym obrazem pierwszej sceny filmu wideo.
 Wskazówka
 Format wyświetlania listy filmów wideo może być ustawiony na ekranie listy filmów
wideo. Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF i wybierz z menu opcję „Video List Display
Format”.
Uwaga
 W przypadku niektórych formatów plików miniatury mogą nie być wyświetlane.
Indeks
Settings
70
Odtwarzanie filmów wideo
Ustawianie opcji wyświetlania podczas operacji
wstrzymania
Spis treści
W stanie wstrzymania odtwarzacza podczas odtwarzania filmów wideo
dostępne są dwie opcje: film wideo może być normalnie odtwarzany lub może
być odtwarzany tylko dźwięk filmu przy wyłączonym ekranie.
W wyniku ustawienia dla tej opcji wartości „No” oszczędzana jest energia
akumulatora i wydłużany jest czas jego pracy.
Menu
Settings
Przycisk BACK/
HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Video Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień wyświetlania filmów wideo.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „On-Hold Display”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Yes: Gdy odtwarzacz znajduje się w stanie wstrzymania przyciski nie
działają, ale filmy wideo mogą być odtwarzane normalnie. (Ustawienie
domyślne)
 No: Gdy odtwarzacz znajduje się w stanie wstrzymania, przyciski nie
działają i ekran jest wyłączony, ale odtwarzany jest dźwięk bieżącego
filmu wideo.
Indeks
Przycisk 5-kierunkowy
71
Odtwarzanie filmów wideo
Opcje
Opis/strona odniesienia
Play from beginning
Wyszukiwanie początku filmu wideo
( strona 62).
Wyświetlenie takich informacji o pliku, jak: jego
rozmiar, rozdzielczość, format kompresji wideo/
audio, nazwa pliku itp.
Wyświetlenie ekranu odtwarzania ostatnio
odtwarzanego utworu.
Detailed Information
Go to the song playback
screen
Opcje wyświetlane tylko na ekranie listy
Opcje
Opis/strona odniesienia
Now Playing
Video List Display Format
Powoduje wyświetlenie ekranu odtwarzania.
Ustawienie formatu wyświetlania listy filmów
wideo ( strona 69).
Rozpoczęcie odtwarzania ostatnio odtwarzanego
filmu wideo.
Most Recent Video
Opcje wyświetlane tylko na ekranie odtwarzania
Opcje
Opis/strona odniesienia
Zoom Settings
Ustawienie funkcji zmiany wielkości obrazu
( strona 66).
Ustawienie kierunku wyświetlania filmów wideo
( strona 63).
Wyświetlenie informacji o filmie wideo
( strona 65).
Ustawienie jasności ekranu ( strona 86).
Video Display Direction
Display
Brightness
Indeks
Opcje wyświetlane na ekranie odtwarzania i na ekranie listy
Menu
Menu opcji filmów wideo można wyświetlić, naciskając przycisk OPTION/
PWR OFF na ekranie listy, takim jak lista filmów wideo (w tym także na
ekranie miniatur), lub na ekranie odtwarzania filmu wideo. W menu opcji
filmów wideo dostępne są różne ustawienia.
Opcje wyświetlane w menu opcji mogą się zmieniać w zależności od ekranu,
na którym zostało wyświetlone menu opcji.
Spis treści
Wyświetlanie menu opcji filmów wideo
72
Wyświetlanie zdjęć
Przycisk 5-kierunkowy
Przycisk BACK/
HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać pozycję
(Photo Library),
a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostaną wyświetlone listy folderów zdjęć.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać folder, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostaną wyświetlone listy zdjęć.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać zdjęcie, a następnie naciśnij
przycisk , aby potwierdzić wybór.
Wybrane zdjęcie zostanie wyświetlone.
Naciśnij przycisk /, aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie.
Ciąg dalszy 
Indeks
Photo Library
Menu
Zdjęcia można wyświetlać, przesyłając odpowiednie pliki do odtwarzacza przy
użyciu oprogramowania Image Converter lub Eksploratora Windows. Można
wyświetlić jedno zdjęcie na całym ekranie (widok pojedynczy) lub wiele zdjęć
w trybie ciągłym (pokaz slajdów) ( strona 77).
Spis treści
Wyświetlanie zdjęcia
73
Wyświetlanie zdjęć
(Nowy folder)
(Nowy folder)
Odtwarzacz rozpoznaje zdjęcia zachowane w folderze znajdującym się o jeden poziom
niżej w hierarchii niż folder „DCIM”. Zdjęć znajdujących się bezpośrednio w folderze
„DCIM” nie można wyświetlić.
 Zdjęcia z odtwarzacza należy usuwać przy użyciu oprogramowania Image Converter
( patrz Pomoc programu Image Converter) lub Eksploratora Windows.
Jeśli jednak na zdjęciu wykonano jedną z poniższych czynności, nie można usunąć go z
odtwarzacza przy użyciu oprogramowania Image Converter.
 Zmieniono tytuł zdjęcia za pomocą Eksploratora Windows po przesłaniu go do
odtwarzacza.
 Przeniesiono zdjęcie do nowego folderu znajdującego się w folderze „DCIM”.
Uwagi
 Na liście folderów zdjęć można wyświetlić maksymalnie 1 000 folderów, a na liście zdjęć
— maksymalnie 10 000 zdjęć.
 Jeśli zdjęcia są przechowywane w kilku folderach, można wyświetlić maksymalnie
10 000 zdjęć.
 Jeśli zdjęcie jest duże lub jego dane uszkodzone, nie będzie można go wyświetlić i
zostanie wyświetlona ikona
.
Jeśli
zdjęcia
nie
są
zgodne
z
formatem
DCF 2.0 (lub nazwa folderu/pliku jest zbyt długa

itp.), czas działania (wyświetlenia zdjęć lub pokazu slajdów) może się wydłużyć.
 W przypadku formatowania wbudowanej pamięci flash odtwarzacza ( strona 95)
usuwany jest także folder „DCIM”. Po zakończeniu formatowania należy utworzyć
foldery przy użyciu Eksploratora Windows.
 Utwórz folder o nazwie „DCIM” (w całości wielkimi literami).
Indeks
(Folder przesłany z poziomu programu Image Converter)
Menu
 Odtwarzanie utworów jest kontynuowane nawet podczas wyszukiwania zdjęć na listach
folderów lub listach zdjęć, a także podczas wyświetlania ekranu odtwarzania danego
zdjęcia.
 Zdjęcia znajdujące się w wybranym folderze można wyświetlać w trybie ciągłym (pokaz
slajdów) ( strona 77).
 Zdjęcia przesyłane do odtwarzacza można organizować przy użyciu folderów. Zaznacz
odtwarzacz (wyświetlany jako „WALKMAN” lub „Dysk wymienny”) przy użyciu
Eksploratora Windows, utwórz nowy folder w folderze „DCIM”, a następnie przenieś
zdjęcia do utworzonego folderu.
Spis treści
 Wskazówki
74
Wyświetlanie zdjęć
Można ustawić następującą orientację wyświetlania zdjęć: „Vertical”,
„Horizontal (right)” lub „Horizontal (left)”.
Settings
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Photo Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień zdjęć.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Photo Disp
Direction”, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić
wybór.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Menu
Przycisk 5-kierunkowy
Spis treści
Ustawianie orientacji wyświetlania zdjęcia
75
Wyświetlanie zdjęć
Poziomo
 Wskazówka
 Kierunek wyświetlania zdjęć można ustawić na ekranie odtwarzania zdjęcia. Naciśnij
przycisk OPTION/PWR OFF i z menu opcji wybierz opcję „Photo Display Direction”.
Indeks
Pionowo
Menu
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Vertical: Wyświetlanie w rozdzielczości 240 × 180 pikseli. (Ustawienie
domyślne)
 „Horizontal (right)” lub „Horizontal (left)”: Wyświetlanie w
rozdzielczości 320 × 240 pikseli.
Działanie przycisku 5-kierunkowego jest przełączane zgodnie z
kierunkiem wyświetlania.
Spis treści
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
76
Wyświetlanie zdjęć
Podczas wyświetlania zdjęcia można wyświetlić lub ukryć informacje o nim,
takie jak ikonę prezentującą stan wyświetlania itp.
Settings
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Photo Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień zdjęć.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Display”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 On: Powoduje wyświetlenie tytułu bieżącego zdjęcia, daty wykonania,
stanu wyświetlania, numeru zdjęcia. (Ustawienie domyślne)
 Off: Powoduje ukrycie informacji na temat bieżącego zdjęcia.
 Wskazówka
 Wyświetlanie ekranu zdjęcia można ustawić z poziomu ekranu odtwarzania zdjęcia.
Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF i wybierz z menu opcję „Display”.
Uwaga
 Jeśli dla opcji „Photo Disp Direction” została ustawiona wartość „Horizontal (right)” lub
„Horizontal (left)” ( strona 74), tytuł zdjęcia nie będzie wyświetlany, nawet jeśli dla
opcji „Display” ustawiono wartość „On”.
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Menu
Przycisk 5-kierunkowy
Spis treści
Ustawianie wyświetlania ekranu zdjęcia
77
Wyświetlanie zdjęć
Zdjęcia znajdujące się w wybranym folderze można wyświetlać w trybie
ciągłym.
Przycisk 5-kierunkowy
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Photo Library), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista folderów zdjęć.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać folder zdjęć, a następnie
naciśnij i przytrzymaj przycisk .
Zostanie rozpoczęty pokaz slajdów.
 Wskazówka
 Można rozpocząć odtwarzanie pokazu slajdów, wykonując dowolną z następujących
czynności:
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  podczas wyświetlania list zdjęć.
 Naciśnij przycisk  podczas wyświetlania ekranu odtwarzania danego zdjęcia.
 Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF podczas wyświetlania list folderów zdjęć lub
list zdjęć, a następnie wybierz z menu opcję „Begin slide show”.
Uwaga
 Podczas odtwarzania pokazu slajdów ekran nie jest automatycznie wyłączany ani
przełączany w tryb wygaszacza ekranu.
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Menu
Photo Library
Spis treści
Odtwarzanie pokazu slajdów
78
Wyświetlanie zdjęć
Zdjęcia można wyświetlać w trybie ciągłym.
Settings
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Photo Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień zdjęć.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Slide Show Repeat”,
a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 On: Powoduje wielokrotne wyświetlanie zdjęć w folderze w trybie
ciągłym.
 Off: Powoduje wyświetlanie zdjęć w folderze w trybie ciągłym aż do
ostatniego zdjęcia, a następnie powrót do pierwszego zdjęcia i
wstrzymanie odtwarzania. (ustawienie domyślne)
 Wskazówka
 Tryb odtwarzania pokazu slajdów można ustawić z poziomu ekranu odtwarzania
zdjęcia. Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF i z menu opcji wybierz opcję „Slide Show
Repeat”.
Uwaga
 Podczas odtwarzania pokazu slajdów ekran nie jest automatycznie wyłączany ani
przełączany w tryb wygaszacza ekranu.
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Menu
Przycisk 5-kierunkowy
Spis treści
Ustawianie trybu odtwarzania pokazu slajdów
79
Wyświetlanie zdjęć
Spis treści
Ustawianie interwału pokazu slajdów
Można ustawić interwał wyświetlania następnego zdjęcia.
Settings
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Photo Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień zdjęć.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Slide Show Interval”,
a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zdjęcie jest zmieniane na następne po upłynięciu wybranego czasu.
Dostępne są opcje: „Short”, „Normal” (ustawienie domyślne) oraz „Long”.
 Wskazówka
 Interwał pokazu slajdów można ustawić z poziomu ekranu odtwarzania zdjęcia. Naciśnij
przycisk OPTION/PWR OFF i wybierz z menu opcję „Slide Show Interval”.
Uwaga
 Jeśli zdjęcie jest duże, może minąć trochę czasu, zanim zostanie wyświetlone.
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Menu
Przycisk 5-kierunkowy
80
Wyświetlanie zdjęć
Menu
W odtwarzaczu dostępne są trzy formaty wyświetlania. Format wyświetlania
listy zdjęć można wybrać spośród następujących opcji: „Title Only”, „Title With
Thumbnail*” lub „Thumbnail Only”.
Spis treści
Ustawianie formatu wyświetlania listy zdjęć
Przycisk 5-kierunkowy
Przycisk BACK/
HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Photo Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji ustawień zdjęć.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Photo List Format”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Title Only: Powoduje wyświetlanie na liście tylko tytułu zdjęcia.
 Title With Thumbnail: Powoduje wyświetlanie na liście tytułu zdjęcia i
miniatury.
 Thumbnail Only: Powoduje wyświetlanie na liście zdjęć tylko miniatur.
(Ustawienie domyślne)
* „Thumbnail” (Miniatura) jest zmniejszoną wersją danego zdjęcia.
 Wskazówka
 Format wyświetlania listy zdjęć można ustawić z poziomu ekranu listy zdjęć. Naciśnij
przycisk OPTION/PWR OFF i wybierz z menu opcję „Photo List Display Format”.
Indeks
Settings
81
Wyświetlanie zdjęć
Opcje
Opis/strona odniesienia
Go to the song playback
screen
Wyświetlenie ekranu odtwarzania ostatnio
odtwarzanego utworu.
Opcje wyświetlane tylko na ekranie listy
Opcje
Opis/strona odniesienia
Now Playing
Begin slide show
Powoduje wyświetlenie ekranu odtwarzania.
Photo List Display Format
Most Recent Photo
Zostanie rozpoczęty pokaz slajdów ( strona 77).
Umożliwia ustawienie formatu wyświetlania listy
zdjęć ( strona 80).
Powoduje wyświetlenie ostatnio wyświetlanego
zdjęcia.
Opcje wyświetlane tylko na ekranie odtwarzania
Opcje
Opis/strona odniesienia
Photo Display Direction
Umożliwia ustawienie orientacji wyświetlania
zdjęć ( strona 74).
Powoduje wyświetlenie informacji o zdjęciu.
Umożliwia wybranie trybu odtwarzania pokazu
slajdów ( strona 78).
Umożliwia wybranie interwału pokazu slajdów
( strona 79).
Umożliwia dostosowanie jasności ekranu
( strona 86).
Display
Slide Show Repeat
Slide Show Interval
Brightness
Uwaga
 Jeśli w wybranym folderze nie ma żadnego zdjęcia, opcja „Begin slide show” jest
wyszarzona i niedostępna.
Indeks
Opcje wyświetlane na ekranie odtwarzania i na ekranie listy
Menu
Menu opcji zdjęć można wyświetlić, naciskając przycisk OPTION/PWR OFF
na ekranie listy, takiej jak lista folderów zdjęć (w tym także na ekranie
miniatur), lub na ekranie odtwarzania zdjęcia. W menu opcji zdjęć dostępne są
różne ustawienia.
Opcje wyświetlane w menu opcji mogą się różnić w zależności od ekranu, z
poziomu którego zostało wyświetlone menu opcji.
Spis treści
Wyświetlanie menu opcji zdjęć
82
Ustawienia
Settings
Przycisk BACK/
HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji Common Settings.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „AVLS (Volume
Limit)”, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać wartość „On”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Głośność będzie utrzymywana na średnim poziomie.
Aby wyłączyć tę funkcję
Wybierz wartość „Off ” w punkcie , a następnie naciśnij przycisk , aby
potwierdzić wybór.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
Indeks
Przycisk 5-kierunkowy
Menu
Funkcję automatycznego ograniczania głośności (Automatic Volume Limiter
System, AVLS) można włączyć, aby ograniczyć maksymalną głośność i
zapobiec przeszkadzaniu innym osobom lub odwracaniu ich uwagi.
Korzystając z funkcji AVLS, można słuchać muzyki na odpowiednim poziomie
głośności.
Wartość „Off ” jest ustawiana domyślnie.
Spis treści
Ograniczanie głośności (AVLS (Volume Limit))
83
Ustawienia
Spis treści
Wyłączanie sygnału akustycznego
Sygnały akustyczne odtwarzacza można wyłączyć.
Wartość „On” jest ustawiana domyślnie.
Settings
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji Common Settings.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Beep Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać wartość „Off”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Aby włączyć tę funkcję
Wybierz wartość „On” w punkcie , a następnie naciśnij przycisk , aby
potwierdzić wybór.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Menu
Przycisk 5-kierunkowy
84
Ustawienia
Settings
Przycisk BACK/
HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji Common Settings.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Display Time”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać czas wyświetlania, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Można wybrać jeden z następujących czasów wyświetlania: „15 sec”,
„30 sec” (ustawienie domyślne), „60 sec” lub „Always On”. Jeżeli zostanie
wybrana opcja „Always On”, ekran będzie stale włączony i nie będzie
zastępowany wygaszaczem ekranu.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
 Wskazówka
 Ekran pozostaje włączony podczas przewijania listy.
Indeks
Przycisk 5-kierunkowy
Menu
Możliwe jest ustawienie czasu, po którym następuje wyłączenie ekranu podczas
odtwarzania utworu, jeżeli w odtwarzaczu nie jest wykonywana żadna
operacja. Jeżeli funkcja wygaszacza ekranu jest włączona ( strona 85), można
zdefiniować czas, po upływie którego zostanie wyświetlony wygaszacz ekranu,
jeżeli w odtwarzaczu nie jest wykonywana żadna operacja.
Spis treści
Ustawienia opcji wyświetlania ekranu
85
Ustawienia
Menu
Jeżeli przez wybrany czas nie będą wykonywane żadne działania, na ekranie
zostanie wyświetlony wygaszacz ekranu (zegar). Można także używać
odtwarzacza bez wygaszacza ekranu.
Spis treści
Ustawianie wygaszacza ekranu
Przycisk 5-kierunkowy
Przycisk BACK/
HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji Common Settings.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Screensaver”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Available: Jeżeli przez czas ustawiony w opcji „Display Time”
( strona 84) nie będą wykonywane żadne działania, na ekranie
zostanie wyświetlony wygaszacz ekranu. (Ustawienie domyślne)
 None: Na ekranie nie będzie wyświetlany wygaszacz ekranu.
Uwaga
 Jeżeli dla opcji „Display Time” ( strona 84) ustawiona jest wartość „Always On”, na
ekranie nie jest wyświetlany wygaszacz ekranu.
Indeks
Settings
86
Ustawienia
Spis treści
Ustawianie jasności ekranu (Brightness)
Można ustawić jeden z 5 poziomów jasności ekranu.
Settings
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji Common Settings.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Brightness”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran ustawiania jasności.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać poziom, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Opcja „3” jest ustawieniem domyślnym.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME.
 Wskazówka
 Można ustawiać jasność ekranu podczas odtwarzania filmu wideo lub zdjęć. Naciśnij
przycisk OPTION/PWR OFF i wybierz z menu opcję „Brightness”.
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Menu
Przycisk 5-kierunkowy
87
Ustawienia
Aktualny czas można ustawić ręcznie lub synchronizując go z urządzeniem
podłączonym do odtwarzacza, takim jak komputer itp.
Settings
Wybór ustawienia aktualnego czasu
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji Common Settings.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Set Date-Time”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran służący do ustawiania daty i czasu.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać tryb ustawiania, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Synchronizing: Data i czas wyświetlane w odtwarzaczu są
synchronizowane z komputerem podczas podłączania odtwarzacza do
komputera, po uruchomieniu programu SonicStage. (Ustawienie
domyślne)
 Manual Settings: Data i czas są ustawiane ręcznie.
Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Ręczne ustawianie
aktualnego czasu” ( strona 89).
Ciąg dalszy 
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Menu
Przycisk 5-kierunkowy
Spis treści
Ustawianie aktualnego czasu (Set Date-Time)
88
Ustawienia
Menu
Aby wyświetlić aktualny czas
 Wybierz opcję (Clock Display) z menu Home.
 Naciśnij przycisk OPTION/PWR OFF na ekranie odtwarzania utworu i
wybierz z menu opcję „Clock Display”.
Spis treści
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
 Wskazówka
Uwaga
 Jeżeli akumulator jest wyczerpany, na przykład po dłuższym czasie nieużywania
odtwarzacza, data i czas mogą wymagać ustawienia.
Ciąg dalszy 
Indeks
 Możliwy jest wybór jednego z następujących formatów daty: „YYYY/MM/DD”,
„MM/DD/YYYY” i „DD/MM/YYYY”. Ponadto można wybrać jeden z dwóch formatów
czasu: „12-hour” lub „24-hour”. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „Ustawianie
formatu daty (format wyświetlania daty)” ( strona 90) lub „Ustawianie formatu czasu
(format wyświetlania czasu)” ( strona 91).
89
Ustawienia
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
Spis treści
Ręczne ustawianie aktualnego czasu
wyświetlone menu Home.
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji Common Settings.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Set Date-Time”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran służący do ustawiania daty i czasu.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Manual Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran służący do ustawiania ręcznego.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać rok, naciśnij przycisk /, aby
zwiększyć/zmniejszyć wartość, a następnie naciśnij przycisk ,
aby potwierdzić wybór.
 Podobnie jak w punkcie  ustaw miesiąc, dzień, godzinę i minuty.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
Uwagi
 Jeżeli dla opcji „Set Date-Time” ustawiona jest wartość „Synchronizing”, zegara nie
można ustawiać ręcznie.
 Zalecane jest ustawienie dla opcji „Set Date-Time” wartości „Synchronizing”, ponieważ
w przypadku ustawienia dla tej opcji wartości „Manual Settings” sumaryczny błąd
zegara może wynosić do 130 sekund miesięcznie.
Jeżeli po ustawieniu dla opcji „Set Date-Time” wartości „Manual Settings” zegar
pokazuje nieprawidłowy czas, należy skorygować go ręcznie.
Indeks
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
Menu
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
90
Ustawienia
Możliwy jest wybór jednego z następujących formatów daty ( strona 87):
„YYYY/MM/DD”, „MM/DD/YYYY” i „DD/MM/YYYY”.
Settings
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji Common Settings.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Date Display
Format”, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran służący do ustawiania formatu wyświetlania.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Format można wybrać spośród następujących 3 typów.
 YYYY/MM/DD: Data jest wyświetlana w formacie „rok/miesiąc/dzień”.
 MM/DD/YYYY: Data jest wyświetlana w formacie „miesiąc/dzień/rok”.
 DD/MM/YYYY: Data jest wyświetlana w formacie „dzień/miesiąc/rok”.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Menu
Przycisk 5-kierunkowy
Spis treści
Ustawianie formatu daty
91
Ustawienia
Istnieje możliwość wyboru formatu wyświetlanego czasu „12-hour” (12godzinny) lub „24-hour” (24-godzinny) ( strona 87).
Settings
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji Common Settings.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Time Display
Format”, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran służący do ustawiania formatu wyświetlania.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać żądane ustawienie, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 12-hour: Aktualny czas wyświetlany jest w formacie 12-godzinnym.
 24-hour: Aktualny czas wyświetlany jest w formacie 24-godzinnym.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Menu
Przycisk 5-kierunkowy
Spis treści
Ustawianie formatu czasu
92
Ustawienia
Spis treści
Wyświetlanie informacji o odtwarzaczu
(Unit Information)
Menu
Można wyświetlić takie informacje, jak numer seryjny, wersja oprogramowania
układowego itp.
Przycisk 5-kierunkowy
Przycisk BACK/
HOME
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji Common Settings.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Unit Information”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista dostępnych informacji o odtwarzaczu
( strona 93).
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME lub przycisk .
Ciąg dalszy 
Indeks
Settings
93
Ustawienia
Model:
Serial number:
Nazwa modelu odtwarzacza.
Numer seryjny odtwarzacza niezbędny do
zarejestrowania go.
Wersja oprogramowania układowego odtwarzacza.
Łączna liczba utworów zapisanych w odtwarzaczu.
Łączna liczba filmów wideo zapisanych w odtwarzaczu.
Łączna liczba zdjęć zapisanych w odtwarzaczu.
Aktualny tryb działania: „Simple Mode” lub „Advance
Mode”.
Informacje o wersji interfejsu WM‑PORT.
Firmware:
Total Songs:
Total videos:
Total photos:
Library:
WM‑PORT:
Indeks
Opis
Menu
Opcja
Spis treści
Dostępne informacje o odtwarzaczu
94
Ustawienia
Spis treści
Przywracanie ustawień fabrycznych
(Reset All Settings)
Menu
Ustawienia odtwarzacza można przywrócić do wartości domyślnych.
Przywrócenie ustawień domyślnych nie powoduje usunięcia danych
przesłanych do odtwarzacza.
Przycisk 5-kierunkowy
Przycisk BACK/
HOME
Uwaga
 Ta funkcja działa tylko w trybie zatrzymania.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji Common Settings.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Reset all Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony ekran ustawień.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać wartość „Yes”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony komunikat „Restored factory settings”.
Aby anulować operację
Wybierz opcję „No” w punkcie  i naciśnij przycisk , aby potwierdzić
wybór.
Procedura ustawiania zostanie anulowana i ponownie zostanie wyświetlona
lista opcji Common Settings.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
Indeks
Settings
95
Ustawienia
Settings
Przycisk BACK/
HOME
Uwaga
 Ta funkcja działa tylko w trybie zatrzymania.
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Common Settings”, a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlona lista opcji Common Settings.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Format”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony komunikat „All data including songs will be deleted.
Proceed?”.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać wartość „Yes”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Zostanie wyświetlony komunikat „All data will be deleted. Proceed?”.
 Naciśnij przycisk /, aby wybrać wartość „Yes”, a następnie
naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Podczas formatowania wyświetlana jest animacja.
Po zakończeniu inicjalizacji zostanie wyświetlony komunikat „Memory
formatted.”.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przycisk 5-kierunkowy
Menu
Wbudowaną pamięć flash odtwarzacza można sformatować.
Po sformatowaniu pamięci wszystkie pliki muzyczne, filmy wideo, zdjęcia itp.
zostaną skasowane. Przed rozpoczęciem formatowania należy sprawdzić
przechowywane w pamięci dane oraz wyeksportować ważne dla użytkownika
dane do oprogramowania SonicStage lub na dysk twardy komputera.
Spis treści
Formatowanie pamięci (Format)
96
Ustawienia
Menu
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij przycisk BACK/HOME.
Spis treści
Aby anulować operację
Wybierz wartość „No” w punkcie  lub , a następnie naciśnij przycisk ,
aby potwierdzić wybór.
Uwaga
 Nie wolno formatować wbudowanej pamięci flash za pomocą Eksploratora Windows.
Indeks
97
Ustawienia
Możliwy jest wybór w odtwarzaczu jednego z kilku języków wyświetlania
menu i komunikatów.
Settings
 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż zostanie
wyświetlone menu Home.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję
(Settings), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać opcję „Language Settings”,
a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać język ( strona 98), a
następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk BACK/HOME.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przycisk BACK/
HOME
Menu
Przycisk 5-kierunkowy
Spis treści
Wybór języka wyświetlania
98
Ustawienia
Deutsch
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku
niemieckim.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku angielskim.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku
hiszpańskim.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku
francuskim.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku włoskim.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku rosyjskim.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku japońskim.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku
koreańskim.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku chińskim
uproszczonym.
Komunikaty i menu są wyświetlane w języku chińskim
tradycyjnym.
English
Español
Français
Italiano
Русский
Indeks
Opis
Menu
Ustawienie
Spis treści
Ustawienia języka wyświetlania
99
Zaawansowane funkcje
Poziom naładowania akumulatora zmniejsza się, co obrazuje ikona
akumulatora. Jeśli wyświetlona zostanie informacja „LOW BATTERY. Please
Charge”, odtwarzacza nie można używać. W takim przypadku należy
naładować akumulator, podłączając odtwarzacz do komputera.
Uwagi
 Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia z zakresu od 5 do 35°C.
 Akumulator może być ładowany około 500 razy, zanim zostanie zużyty. Liczba ta różni
się w zależności od warunków otoczenia, w których używany jest odtwarzacz.
 Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wyświetla jedynie stan przybliżony.
Na przykład jeden czarny pasek na wskaźniku nie zawsze oznacza, że akumulator jest
naładowany w jednej czwartej.
 Gdy odtwarzacz uzyskuje dostęp do komputera, na jego wyświetlaczu widoczny jest
komunikat „Do not disconnect.”. Nie należy wówczas odłączać odtwarzacza, ponieważ
przesyłane dane mogą ulec uszkodzeniu.
 W czasie, gdy odtwarzacz jest podłączony do komputera, wszystkie przyciski sterujące są
wyłączone.
 Niektóre urządzenia USB podłączone do komputera mogą zakłócać prawidłowe
działanie odtwarzacza.
 Nie gwarantujemy ponownego naładowania akumulatora przy użyciu samodzielnie
zmontowanych lub zmodyfikowanych komputerów.
Indeks
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Ikona akumulatora na wyświetlaczu zmienia się w sposób przedstawiony
poniżej. Informacje na temat czasu pracy akumulatora podano
 na stronie 134.
Menu
Akumulator odtwarzacza jest ładowany, gdy odtwarzacz jest podłączony do
uruchomionego komputera.
W celu podłączenia odtwarzacza do komputera należy używać dostarczonego
kabla USB.
Gdy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora zostanie wyświetlony jako:
, ładowanie jest zakończone (czas ładowania wynosi ok. 3 godzin).
Przed pierwszym użyciem odtwarzacza lub po długotrwałej przerwie w jego
użytkowaniu należy całkowicie go naładować (do momentu, aż wskaźnik
poziomu naładowania akumulatora zostanie wyświetlony jako
).
Spis treści
Ładowanie odtwarzacza
100
Zaawansowane funkcje
Dostosowując ustawienia i/lub prawidłowo zarządzając źródłem zasilania,
można oszczędzać energię akumulatora i dłużej korzystać z odtwarzacza.
Ustawienie jasności ekranu
Ustawienie najniższego poziomu dla opcji „Brightness” powoduje zmniejszenie
zużycia energii akumulatora przy włączonym wyświetlaczu ( strona 86).
Wyłączenie ustawień wpływających na jakość dźwięku
Gdy dla ustawień jakości i głośności dźwięku, takich jak „Clear Stereo” (
strona 57), „DSEE (Sound Enhance)” ( strona 58) i „Dynamic Normalizer”
( strona 60) wybrano opcję „Off ”, dla ustawień „Equalizer” ( strona 52) i
„VPT (Surround)” (strona 55) wybrana jest opcja „None” i czas pracy
akumulatora będzie dłuższy.
Wyłączenie ekranu, gdy odtwarzacz znajduje się w stanie wstrzymania podczas
odtwarzania filmów wideo
W przypadku wyboru wartości „No” dla opcji „On-Hold Display”
( strona 70) czas pracy akumulatora będzie dłuższy.
Okres podłączenia odtwarzacza do komputera
Po przełączeniu komputera w tryb oszczędzania energii, takiego jak tryb
wstrzymania lub hibernacji, akumulator odtwarzacza podłączonego za pomocą
kabla USB nie jest ładowany. Odtwarzacz pobiera wówczas energię z
akumulatora, rozładowując go.
Ciąg dalszy 
Indeks
Konfiguracja ustawień ekranu
Wybór wartości „15 sec” dla opcji „Display Time” ( strona 84), wartości
„Off ” dla opcji „New Song Pop Up” ( strona 33) i wartości „None” dla opcji
„Screensaver” ( strona 85) zapewnia dłuższy czas pracy akumulatora niż w
przypadku innych ustawień.
Menu
Ręczne wyłączenie odtwarzacza
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku OPTION/PWR OFF powoduje
przełączenie odtwarzacza w tryb gotowości i wyłączenie ekranu w celu
oszczędzania energii akumulatora. Co więcej, odtwarzacz pozostający w trybie
gotowości dłużej niż przez około jeden dzień zostaje automatycznie wyłączony.
Spis treści
Zwiększanie żywotności akumulatora
101
Zaawansowane funkcje
Indeks
 Nie należy na dłuższy czas podłączać odtwarzacza do komputera przenośnego, który
nie jest podłączony do zasilania sieciowego, ponieważ może to doprowadzić do
rozładowania akumulatora komputera.
Menu
Uwaga
Spis treści
Ustawianie formatu danych i szybkości transmisji
Czas odtwarzania jest różny, ponieważ poziom naładowania akumulatora może
zależeć od formatu i szybkości transmisji odtwarzanych utworów, filmów
wideo lub zdjęć.
Na przykład w przypadku danych muzycznych całkowicie naładowany
akumulator zapewnia około 30 godzin odtwarzania utworów w formacie
ATRAC z szybkością 132 kb/s, ale tylko około 33 godzin odtwarzania utworów
w formacie MP3 z szybkością 128 kb/s. Dokładny czas odtwarzania przy
pełnym naładowaniu akumulatora może być inny w zależności od warunków
działania i otoczenia odtwarzacza.
102
Zaawansowane funkcje
Spis treści
Co to jest format i szybkość transmisji?
Co to jest format pliku dźwiękowego?
WMA: WMA (Windows Media Audio) jest popularną technologią kompresji
sygnału dźwiękowego opracowaną przez firmę Microsoft Corporation. Format
WMA zapewnia taką samą jakość dźwięku jak format MP3 przy mniejszym
rozmiarze pliku.
ATRAC: ATRAC (Adaptive Transform Acoustic Coding) jest ogólnym
terminem odnoszącym się do formatów ATRAC3, ATRAC3plus oraz ATRAC
Advanced Lossless. ATRAC3 jest technologią kompresji sygnału dźwiękowego
zapewniającą zarówno wysoką jakość dźwięku, jak i wysoki współczynnik
kompresji. Format ATRAC3 umożliwia kompresję plików dźwiękowych do ok.
1/10 rozmiaru standardowych plików audio CD. Format ATRAC3plus, bardziej
zaawansowana wersja formatu ATRAC3, umożliwia kompresję plików
dźwiękowych do ok. 1/20 rozmiaru standardowych plików audio CD. „ATRAC
Advanced Lossless” to technologia kompresji dźwięku zapewniająca
nagrywanie dźwięku bez pogarszania jego jakości. W celu zapewnienia
zgodności z konwencjonalnymi urządzeniami technologia ta umożliwia
nagrywanie danych przy zastosowaniu kompresji danych muzycznych płyty
CD do około 30–80%* ich oryginalnej wielkości w połączeniu z technologią
kompresji sygnału dźwiękowego „ATRAC3” lub „ATRAC3plus”.
* Współczynnik kompresji zależy od utworu.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding) jest popularną technologią kompresji
sygnału dźwiękowego opracowaną przez grupę roboczą MPEG, działającą w
ramach organizacji ISO (International Organization for Standardization).
Format AAC zapewnia taką samą jakość dźwięku jak format MP3 przy
mniejszym rozmiarze pliku.
Ciąg dalszy 
Indeks
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) jest popularną technologią kompresji
sygnału dźwiękowego opracowaną przez grupę roboczą MPEG działającą w
ramach organizacji ISO (International Organization for Standardization).
Format MP3 umożliwia kompresję plików dźwiękowych do ok. 1/10 rozmiaru
standardowych plików audio CD.
Menu
Format utworu oznacza metodę wykorzystywaną przez oprogramowanie
SonicStage do zapisywania informacji dźwiękowych podczas importowania do
niego utworów z Internetu lub z płyt audio CD.
Najbardziej rozpowszechnionymi formatami są MP3, WMA, ATRAC itd.
103
Zaawansowane funkcje
 Jeśli utwór jest importowany z płyty CD do oprogramowania SonicStage z niską
szybkością transmisji, nie można poprawić jakości jego dźwięku przez wybranie wyższej
szybkości transmisji, gdy utwór przesyłany jest z oprogramowania SonicStage do
odtwarzacza.
Co to jest format pliku wideo?
Format pliku wideo oznacza metodę kompresji danych wideo i audio oraz ich
zapisania w jednym pliku. Najbardziej rozpowszechnione formaty to MPEG-4,
AVC itd.
MPEG-4: MPEG-4 to akronim nazwy standardu Moving Picture Experts
Group phase 4 opracowanego przez grupę roboczą MPEG, działającą w ramach
organizacji ISO. Ten format przeznaczony jest do kompresji danych wideo i
audio.
AVC: AVC to akronim nazwy standardu Advanced Video Coding opracowanego
przez grupę roboczą MPEG, działającą w ramach organizacji ISO. Umożliwia on
uzyskanie wyższej jakości obrazu przy niższej szybkości transmisji. Pliki AVC
obejmują cztery profile kodowania. Jednym z nich jest profil „AVC Baseline
Profile”. Format AVC jest oparty na standardzie MPEG-4 AVC organizacji ISO.
Ponieważ został znormalizowany jako MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding,
jest powszechnie określany nazwą H.264/MPEG-4 AVC lub H.264/AVC.
Co to jest format zdjęcia?
Format zdjęcia oznacza metodę stosowaną podczas importowania obrazów do
komputera i zapisywania ich jako plików obrazu. Jednym z najbardziej
rozpowszechnionych formatów jest format JPEG.
JPEG: JPEG jest powszechnie stosowanym formatem kompresji obrazu
opracowanym przez organizację JPEG (Joint Photographic Experts Group).
Format JPEG umożliwia kompresję obrazu do około 1/10–1/100 rozmiaru
standardowego pliku obrazu.
 Szczegółowe informacje na temat formatów i szybkości transmisji danych
obsługiwanych przez odtwarzacz
 Szczegółowe informacje dotyczące obsługiwanych formatów plików i szybkości
transmisji danych można znaleźć na  stronie 131.
Indeks
Uwaga
Menu
Jaki jest związek między szybkością transmisji, jakością dźwięku i rozmiarem pamięci?
Na ogół większa szybkość transmisji zapewnia lepszą jakość dźwięku, ale wymaga
większej przestrzeni pamięci niezbędnej do zapisania utworu muzycznego o tej samej
długości, co oznacza, że w pamięci odtwarzacza można zapisać mniej utworów.
Mniejsza szybkość transmisji umożliwia zapisanie większej liczby utworów o
niższej jakości dźwięku.
Spis treści
Co to jest szybkość transmisji?
Szybkość transmisji oznacza ilość danych używanych do przechowywania
każdej sekundy dźwięku. Na ogół większa szybkość transmisji zapewnia lepszą
jakość dźwięku, ale wymaga większej przestrzeni pamięci niezbędnej do
zapisania utworu muzycznego o tej samej długości.
104
Zaawansowane funkcje
 Aby odtwarzać utwory bez przerw między nimi, należy jednorazowo zaimportować
wszystkie utwory do oprogramowania SonicStage bez przerw jako jeden album w tym
samym formacie ATRAC*.
* Z wyjątkiem formatu ATRAC Advanced Lossless.
Indeks
Uwaga
Menu
Jeśli utwory zostaną zaimportowane do oprogramowania SonicStage w
formacie ATRAC*, a następnie przesłane do odtwarzacza, można je odtwarzać
w trybie ciągłym bez przerw między nimi.
Na przykład album zawierający długie nagranie koncertu na żywo bez przerw
między utworami może być odtwarzany w trybie ciągłym bez przerw, jeśli
utwory zostaną zaimportowane do oprogramowania SonicStage w formacie
ATRAC*, a następnie przesłane do odtwarzacza.
Spis treści
Odtwarzanie utworów bez przerw
105
Zaawansowane funkcje
 Informacji o niektórych płytach CD nie można znaleźć w Internecie. Informacje o
utworach niedostępnych w internetowej bazie danych można wpisywać i edytować
ręcznie w oprogramowaniu SonicStage. Szczegółowe informacje na temat edycji
informacji o utworach można znaleźć w Pomocy oprogramowania SonicStage.
Indeks
Uwaga
Menu
Podczas importowania utworów w formacie audio CD do oprogramowania
SonicStage automatycznie wyszukiwane są informacje o utworach (tzn. tytuł
albumu, wykonawca i tytuł utworu) w bezpłatnej internetowej bazie danych
płyt audio CD (CDDB, the Gracenote CD DataBase). Utwory są przesyłane do
odtwarzacza razem z odpowiednimi informacjami.
Załączone do utworów informacje umożliwiają korzystanie z różnych
zaawansowanych funkcji wyszukiwania w odtwarzaczu.
Spis treści
Jak importowane są do odtwarzacza informacje
o utworze?
106
Zaawansowane funkcje
Menu
Dane z komputera można zapisać we wbudowanej pamięci flash odtwarzacza,
przesyłając je z komputera za pomocą Eksploratora Windows. Po podłączeniu
odtwarzacza do komputera wbudowana pamięć flash jest wyświetlana w
Eksploratorze Windows jako „WALKMAN” lub „Dysk wymienny”.
Spis treści
Zapisywanie plików danych
Uwagi
Indeks
 W trakcie korzystania z Eksploratora Windows nie należy używać oprogramowania
SonicStage ani Image Converter do pracy z wbudowaną pamięcią flash odtwarzacza.
 Do przesyłania plików dźwiękowych, które mają być odtwarzane przez odtwarzacz,
należy zawsze używać oprogramowania SonicStage. Odtwarzacz nie pozwala na
odtwarzanie utworów przesłanych za pomocą Eksploratora Windows.
 Podczas przesyłania danych między komputerem a odtwarzaczem nie należy odłączać
dostarczonego kabla USB, ponieważ przesyłane dane mogą ulec uszkodzeniu.
 Nie należy formatować wbudowanej pamięci flash za pomocą Eksploratora Windows.
W razie potrzeby wbudowaną pamięć flash należy sformatować za pomocą odtwarzacza
( strona 95).
107
Zaawansowane funkcje
Uaktualnianie oprogramowania układowego
odtwarzacza
Spis treści
Oprogramowanie układowe odtwarzacza można uaktualniać, co pozwala na
dodawanie do odtwarzacza nowych funkcji przez zainstalowanie w urządzeniu
najnowszego oprogramowania układowego. Szczegółowe informacje na temat
najnowszego oprogramowania układowego i sposobu jego instalowania można
znaleźć w następującej witrynie internetowej:
Menu
 Pobierz z witryny internetowej do komputera program
aktualizujący.
 Podłącz odtwarzacz do komputera, a następnie uruchom program
aktualizujący.
 Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zaktualizować
oprogramowanie układowe odtwarzacza.
Aktualizacja oprogramowania układowego została zakończona.
Indeks
Dla klientów w USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Dla klientów w Kanadzie: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Dla klientów w Europie: http://support.sony-europe.com/DNA
Dla klientów w Ameryce Łacińskiej: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Dla klientów w innych krajach/regionach: http://www.css.ap.sony.com
Dla klientów, którzy zakupili modele zagraniczne: http://www.sony.co.jp/overseas/support/
108
Rozwiązywanie problemów
Jeśli odtwarzacz nie działa w sposób oczekiwany, należy podjąć próbę
rozwiązania problemu, wykonując poniższe czynności.
Znajdź objawy zaistniałego problemu w
poniższych tabelach dotyczących
rozwiązywania problemów i spróbuj
wykonać opisane tam czynności.
2
Naciśnij przycisk RESET szpilką lub
podobnym przedmiotem.
Jeśli przycisk RESET zostanie naciśnięty podczas
obsługiwania odtwarzacza, dane i ustawienia
zapisane w odtwarzaczu mogą zostać usunięte.
3
Sprawdź, czy w Pomocy programu SonicStage lub programu Image
Converter znajdują się informacje na temat danego problemu.
4
Poszukaj informacji odnoszących się do danego problemu w jednej z
witryn internetowych pomocy technicznej.
Klienci w USA powinni odwiedzić witrynę:
http://www.sony.com/walkmansupport
Klienci w Kanadzie powinni odwiedzić witrynę:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Klienci w Europie powinni odwiedzić witrynę:
http://support.sony-europe.com/DNA
Klienci w Ameryce Łacińskiej powinni odwiedzić witrynę:
http://www.sony-latin.com/pa/info/
Klienci w innych krajach/regionach powinni odwiedzić witrynę:
http://www.css.ap.sony.com
Klienci, którzy zakupili modele zagraniczne powinni odwiedzić witrynę:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
5
Jeśli wymienione powyżej czynności nie doprowadzą do rozwiązania
problemu, należy zwrócić się do najbliższego sprzedawcy produktów
firmy Sony.
Menu
1
Spis treści
Rozwiązywanie problemów
Indeks
Ciąg dalszy 
109
Rozwiązywanie problemów
Brak dźwięku.
 Poziom głośności jest ustawiony na zero.
 Zwiększ poziom głośności ( strona 11).
 Wtyk słuchawek jest nieprawidłowo podłączony.
 Podłącz prawidłowo wtyk słuchawek ( strona 10).
 Wtyk słuchawek jest zabrudzony.
 Oczyść wtyk słuchawek miękką suchą szmatką.
 W odtwarzaczu brak utworów lub plików wideo.
 Postępuj zgodnie z instrukcjami w wyświetlonym
komunikacie i prześlij utwory lub filmy wideo z komputera.
Utwory i filmy wideo nie  W odtwarzaczu brak utworów, filmów wideo lub zdjęć.
są odtwarzane. Zdjęcia
 Postępuj zgodnie z instrukcjami w wyświetlonym
nie są wyświetlane.
komunikacie i prześlij utwory, filmy wideo lub
zdjęcia z komputera.
 Próbujesz odtworzyć film wideo zapisany w
nieobsługiwanym formacie.
 W przypadku niektórych formatów plików filmy
wideo mogą nie być odtwarzane ( strona 131).
 Próbujesz wyświetlić zdjęcie, które nie jest
obsługiwane przez odtwarzacz.
 W przypadku niektórych formatów i wielkości plików
zdjęcia mogą nie być wyświetlane ( strona 131).
Przesłane filmy wideo nie  Filmy wideo zapisane w nieobsługiwanym formacie
są wyświetlane na liście
nie są rozpoznawane przez odtwarzacz i nie są
filmów wideo.
wyświetlane na liście filmów wideo ( strona 131).
 Po zmianie tytułu filmu wideo przesłanego do
odtwarzacza lub przeniesieniu zapisanego filmu w inne
miejsce nie będzie on rozpoznawany przez odtwarzacz i
nie będzie wyświetlany.
Przesłane zdjęcia nie są
 Zdjęcia zapisane w nieobsługiwanym formacie nie
wyświetlane na liście
są rozpoznawane przez odtwarzacz i nie są
zdjęć.
wyświetlane na liście zdjęć ( strona 131).
 Po przeniesieniu i umieszczeniu zdjęć w folderach
upewnij się, że są one zapisane we właściwej
lokalizacji ( strona 72).
Odtwarzane są tylko
 Dla opcji „Playback Range” ( strona 49) wybrano
utwory z ograniczonego
ustawienie „Selected Range”.
zakresu odtwarzania, na
 Zmień ustawienie zakresu odtwarzania.
przykład z jednego albumu.
Z odtwarzacza nie można  Filmów wideo i zdjęć nie można usuwać za pomocą
usunąć filmów wideo i
odtwarzacza.
zdjęć.
 Filmy wideo i zdjęcia należy usuwać przy użyciu
oprogramowania Image Converter ( patrz Pomoc
programu Image Converter) lub Eksploratora Windows.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/Rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Działanie
110
Rozwiązywanie problemów
Generowany jest szum.
 W pobliżu odtwarzacza używane jest urządzenie
emitujące sygnały radiowe, np. telefon komórkowy.
 Z takich urządzeń, jak telefony komórkowe, należy
korzystać w pewnej odległości od odtwarzacza.
 Pliki muzyczne zaimportowane z płyt CD itp. są uszkodzone.
 Usuń pliki, a następnie zaimportuj i prześlij je
ponownie. Importując pliki do komputera, zamknij
inne aplikacje, aby uniknąć uszkodzenia danych.
Ustawienie VPT lub
funkcja Clear Stereo są
nieefektywne.
 Podłączając zewnętrzne głośniki przy użyciu
opcjonalnej stacji dokującej, należy się liczyć z tym,
że ustawienie VPT lub funkcja Clear Stereo będą
nieefektywne, ponieważ odtwarzacz został
zaprojektowany tak, aby był kompatybilny tylko ze
słuchawkami. Nie oznacza to uszkodzenia.
Przyciski nie działają.
 Przełącznik HOLD znajduje się w położeniu HOLD.
 Przesuń przełącznik HOLD w przeciwne
położenie ( strona 11).
 W odtwarzaczu skropliła się para wodna.
 Zaczekaj kilka godzin na wyschnięcie odtwarzacza.
 Poziom naładowania akumulatora jest niski lub niewystarczający.
 Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do
komputera ( strona 99).
 Jeśli po naładowaniu akumulatora problem nadal
występuje, naciśnij przycisk RESET, aby
zresetować odtwarzacz ( strona 108).
Odtwarzanie nie jest
zatrzymywane.
 W tym odtwarzaczu nie występuje różnica między
zatrzymaniem i wstrzymaniem. Po naciśnięciu
przycisku  wyświetlana jest ikona  i
odtwarzanie jest wstrzymywane/zatrzymywane.
Odtwarzacz nie działa.
 Poziom naładowania akumulatora jest
niewystarczający.
 Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do
komputera ( strona 99).
 Jeśli po naładowaniu akumulatora problem nadal
występuje, naciśnij przycisk RESET, aby
zresetować odtwarzacz ( strona 108).
 Wbudowana pamięć flash odtwarzacza została
sformatowana przy użyciu Eksploratora Windows.
 Sformatuj wbudowaną pamięć flash odtwarzacza
( strona 95).
Dostarczony
kabel USB został odłączony od

odtwarzacza w trakcie przesyłania danych.
 Prześlij potrzebne pliki z powrotem do
komputera i sformatuj wbudowaną pamięć flash
odtwarzacza ( strona 95).
Nie można znaleźć
przesłanych utworów,
filmów wideo lub zdjęć.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/Rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Działanie (ciąg dalszy)
111
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Poziom głośności jest
zbyt niski.
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
W tytule wyświetlany jest  Używane są znaki, których nie można wyświetlać na
znak „”.
ekranie odtwarzacza.
 Przy użyciu dostarczonego programu SonicStage
lub Image Converter zmień tytuł, wykorzystując
dozwolone znaki.
Podczas wyświetlania
 W czasie określonym w opcji „Display Time” nie
zdjęcia ekran staje się
podjęto żadnego działania ( strona 84).
ciemny.
 Naciśnij dowolny przycisk.
Ekran się wyłącza.
 Gdy odtwarzacz był w trybie wstrzymania, przez
ponad 30 sekund nie podjęto żadnego działania.
 Naciśnij dowolny przycisk.
 W czasie określonym w opcji „Display Time” nie
podjęto żadnego działania, a dla opcji „Screensaver”
ustawiono wartość „None” ( strona 85).
 Naciśnij dowolny przycisk.
 Dla opcji „Screensaver” ustaw wartość „Available”
( strona 85) lub dla opcji „Display Time” ustaw
wartość „Always On” ( strona 84).
Dla
opcji „On-Hold Display” ustawiono wartość

„No”.
 Przesuń przełącznik HOLD w przeciwne
położenie ( strona 11).
 Dla opcji „On-Hold Display” ustaw wartość „Yes”
( strona 70). Film wideo można odtwarzać,
nawet gdy włączona jest funkcja HOLD.
Wyświetlany jest
 Patrz część „Komunikaty” ( strona 117).
komunikat.
Ciąg dalszy 
Indeks
Wyświetlacz
Menu
 Włączona jest funkcja AVLS.
 Wyłącz funkcję AVLS ( strona 82).
Brak dźwięku z prawego  Wtyk słuchawek nie został włożony do końca.
kanału słuchawek.
 Jeśli słuchawki nie zostały właściwie podłączone,
Lub dźwięk z prawego
dźwięk nie będzie prawidłowo odtwarzany. Włóż
kanału jest słyszalny w
wtyk słuchawek do gniazda, aż słyszalne będzie
obu głośnikach słuchawek.
kliknięcie ( strona 10).
Odtwarzanie zostało
 Poziom naładowania akumulatora jest niewystarczający.
nagle przerwane.
 Naładuj akumulator, podłączając odtwarzacz do
komputera ( strona 99).
 Nastąpiła próba odtworzenia utworów lub filmów
wideo, których odtworzenie jest niemożliwe.
 Odtwórz inny utwór lub film wideo.
Spis treści
Działanie (ciąg dalszy)
112
Rozwiązywanie problemów
Czas pracy akumulatora
jest krótki.
 Temperatura otoczenia jest niższa od 5°C.
 W takich warunkach czas pracy akumulatora
zmniejsza się ze względu na jego właściwości. Nie
oznacza to uszkodzenia.
 Czas ładowania akumulatora jest zbyt krótki.
 Naładuj akumulator, aż zostanie wyświetlona
ikona
.
Odpowiednio
zmieniając ustawienia i właściwie

zarządzając zasilaniem, można oszczędzać energię
akumulatora i dłużej korzystać z odtwarzacza
( strona 100).
Odtwarzacz
nie był używany przez dłuższy czas.

 Wydajność akumulatora można poprawić,
kilkakrotnie ładując i rozładowując go.
 Akumulator wymaga wymiany.
 Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą
produktów firmy Sony.
Odtwarzacz nie może
naładować akumulatora.
 Kabel USB nie został prawidłowo podłączony do
portu USB komputera.
 Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go
ponownie.
 Należy używać dostarczonego kabla USB.
 Akumulator jest ładowany w temperaturze
otoczenia wykraczającej poza zakres od 5 do 35°C.
 Akumulator należy ładować w temperaturze
otoczenia z zakresu od 5 do 35°C.
Komputer
nie jest włączony.

Włącz
komputer.

 Komputer przeszedł w stan uśpienia lub hibernacji.
 Wyjdź ze stanu uśpienia lub hibernacji na
komputerze.
Odtwarzacz wyłącza się
automatycznie.
 Odtwarzacz wyłącza się po około dniu przebywania
w trybie gotowości.
 Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć
odtwarzacz.
Ładowanie kończy się
bardzo szybko.
 Jeśli w momencie rozpoczęcia ładowania
akumulator jest już prawie całkowicie naładowany,
jego ładowanie trwa krótko.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/Rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Zasilanie
113
Rozwiązywanie problemów
Nie można zainstalować
oprogramowania.
 System operacyjny komputera jest niezgodny z
programem SonicStage.
 Należy zapoznać się z wymaganiami
systemowymi ( strona 135).
 Nie wszystkie aplikacje systemu Windows zostały
zamknięte.
 Jeśli instalacja zostanie rozpoczęta w momencie,
gdy działają inne programy, może wystąpić błąd.
Dotyczy to zwłaszcza programów zajmujących
znaczną część zasobów systemowych, na przykład
programów antywirusowych.
Na
dysku twardym komputera jest zbyt mało

wolnego miejsca.
 Wymagana ilość wolnego miejsca wynosi co
najmniej 240 MB. Usuń wszystkie niepotrzebne
pliki z komputera.
Użytkownik
nie jest zalogowany jako administrator.

 Jeśli użytkownik nie jest zalogowany jako
administrator, instalacja programu SonicStage
może zakończyć się niepowodzeniem. Należy
upewnić się, że konto logowania użytkownika ma
uprawnienia administratora.
 Instalacja została prawdopodobnie przerwana i
okno dialogowe z komunikatem jest ukryte pod
ekranem instalacyjnym.
 Naciśnij klawisz Tab, przytrzymując wciśnięty
klawisz Alt. Gdy okno dialogowe stanie się
widoczne, postępuj zgodnie z instrukcjami na
ekranie.
Podczas instalacji pasek
postępu wyświetlany na
ekranie komputera
pozostaje nieruchomy.
Lampka dostępu w
komputerze nie świeci
przez kilka minut.
Oprogramowanie nie
uruchamia się.
 Instalacja postępuje normalnie. Proszę czekać.
Instalacja może potrwać 30 minut lub więcej, w
zależności od środowiska systemowego.
 Środowisko systemowe komputera zostało
zmienione np. w wyniku aktualizacji systemu
operacyjnego Windows.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/Rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Połączenie z komputerem/programem SonicStage/Image Converter
114
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Indeks
Ciąg dalszy 
Menu
Komunikat „Connecting”  Kabel USB nie został prawidłowo podłączony do
nie pojawia się podczas
portu USB komputera.
połączenia z komputerem  Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go
przy użyciu
ponownie.
dostarczonego kabla USB.  Należy używać dostarczonego kabla USB.
 Używany jest koncentrator USB.
 Podłączenie odtwarzacza za pośrednictwem
koncentratora USB może nie działać. Podłącz
odtwarzacz bezpośrednio do komputera.
Zaczekaj
na uwierzytelnienie oprogramowania.

Na
komputerze
jest uruchomiona inna aplikacja.

 Odłącz kabel USB, zaczekaj kilka minut i podłącz
go ponownie. Jeśli problem nadal występuje,
odłącz kabel USB, uruchom ponownie komputer,
a następnie podłącz ponownie kabel USB.
 Instalacja oprogramowania zakończyła się
niepowodzeniem.
 Odłącz odtwarzacz od komputera i ponownie
zainstaluj oprogramowanie, korzystając z
dostarczonego dysku CD-ROM. Pliki dźwiękowe
zarejestrowane w starszej wersji programu
SonicStage będą dostępne w jego nowej wersji.
Odtwarzacz nie jest
 Kabel USB nie został prawidłowo podłączony do
rozpoznawany przez
portu USB komputera.
komputer po
 Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go
podłączeniu.
ponownie.
 Używany jest koncentrator USB.
 Podłączenie odtwarzacza za pośrednictwem
koncentratora USB może nie działać. Podłącz
odtwarzacz bezpośrednio do komputera.
Mógł
wystąpić problem z portem USB komputera.

Podłącz odtwarzacz do innego portu USB
komputera.
Spis treści
Połączenie z komputerem/programem SonicStage/Image Converter (ciąg dalszy)
115
Rozwiązywanie problemów
Nie można przesyłać
danych z komputera do
odtwarzacza.
 Kabel USB nie został prawidłowo podłączony do
portu USB komputera.
 Odłącz kabel USB, a następnie podłącz go ponownie.
 We wbudowanej pamięci flash jest zbyt mało
wolnego miejsca.
 Prześlij wszystkie niepotrzebne dane z powrotem
do komputera, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca.
Do
wbudowanej pamięci flash przesłano już ponad

65 535 utworów lub ponad 8 192 listy odtwarzania albo
przesyłana lista odtwarzania zawiera ponad 999 utworów.
W
 związku z ograniczeniami nałożonymi przez
właścicieli praw autorskich utwory z ograniczeniem
okresu odtwarzania lub liczby odtworzeń mogą nie
zostać przesłane. Szczegółowe informacje dotyczące
poszczególnych plików dźwiękowych można
uzyskać u dystrybutora.
 Do odtwarzacza nie można przesyłać plików WMA
chronionych prawem autorskim, które zostały
zaimportowane do komputera z płyt CD itp. przy
pomocy oprogramowania innego niż SonicStage,
ponieważ program SonicStage nie może skonwertować
takich plików do obsługiwanego formatu.
 W odtwarzaczu znajdują się uszkodzone dane.
 Prześlij potrzebne pliki z powrotem do
komputera i sformatuj wbudowaną pamięć flash
odtwarzacza ( strona 95).
Nie
jest używane dostarczone oprogramowanie.

Zainstaluj
dostarczone oprogramowanie i

ponownie prześlij dane.
 Dane mogą być uszkodzone.
 Usuń z komputera pliki, których nie można przesłać,
a następnie ponownie zaimportuj je do komputera.
Importując pliki do komputera, zamknij inne
aplikacje, aby uniknąć uszkodzenia danych.
Do odtwarzacza można
przesłać tylko niewielką
ilość danych.
 We wbudowanej pamięci flash jest zbyt mało
wolnego miejsca.
 Prześlij wszystkie niepotrzebne dane z powrotem
do komputera, aby zwiększyć ilość wolnego miejsca.
 W odtwarzaczu znajdują się pliki, których nie
można odtwarzać.
 Jeśli w odtwarzaczu zapisane są pliki inne niż
utwory, filmy wideo i zdjęcia, pozostaje mniej
miejsca na przesyłane dane. Aby zwiększyć ilość
wolnego miejsca, prześlij pliki, których nie można
odtwarzać, z powrotem do komputera.
Ciąg dalszy 
Indeks
Przyczyna/Rozwiązanie
Menu
Objaw
Spis treści
Połączenie z komputerem/programem SonicStage/Image Converter (ciąg dalszy)
116
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Objaw
Przyczyna/Rozwiązanie
Podczas obsługi
odtwarzacza nie słychać
sygnałów akustycznych.
 Opcja „Beep Settings” jest ustawiona na wartość „Off ”.
 Ustaw opcję „Beep Settings” na wartość „On”
( strona 83).
 Sygnały akustycznie nie są generowane, gdy
odtwarzacz jest podłączony do opcjonalnej stacji
dokującej lub innego urządzenia.
Odtwarzacz nagrzewa się.  Odtwarzacz może się nagrzewać podczas ładowania
akumulatora i pozostawać ciepły krótko po
ładowaniu. Odtwarzacz może się także nagrzewać
podczas przesyłania dużej ilości danych. To
normalne objawy i nie należy się nimi przejmować.
Zaczekaj chwilę, aż odtwarzacz ostygnie.
Ekran włącza się za
 Opcja „New Song Pop Up” ma wartość „On”.
każdym razem, gdy
 Ustaw opcję „New Song Pop Up” na wartość
odtwarzany jest kolejny
„Off ” ( strona 33).
utwór.
Data i godzina zostały
 Jeśli akumulator odtwarzacza był przez pewien czas
wyzerowane.
rozładowany, data i godzina mogły zostać
wyzerowane. Nie oznacza to uszkodzenia. Naładuj
akumulator, aż ikona
zostanie wyświetlona na
ekranie, i ponownie ustaw datę i godzinę
( strona 87).
Indeks
Inne
Menu
Nie można przesłać
 Komputer, do którego mają zostać przeniesione
danych dźwiękowych z
utwory, nie jest komputerem, z którego utwory
odtwarzacza z powrotem
zostały pierwotnie pobrane.
do komputera.
 Utwory można przenieść tylko do komputera, z
którego zostały wcześniej pobrane. Jeśli utwory
nie mogą być przesłane z powrotem do
komputera i chcesz je usunąć z odtwarzacza,
zaznacz utwory w programie SonicStage, a
następnie kliknij opcję , aby je usunąć.
 Dane dźwiękowe zostały usunięte z komputera, z
którego były wcześniej przesyłane.
 Nie można przenieść danych audio z powrotem do
komputera, z którego utwory były wcześniej przenoszone,
jeśli utwór został usunięty z tego komputera.
Odtwarzacz staje się
 Używany jest koncentrator USB lub przedłużacz
niestabilny, gdy jest
kabla USB.
podłączony do
 Podłączenie odtwarzacza za pośrednictwem
komputera.
koncentratora USB lub przedłużacza może nie
działać. Podłącz dostarczony kabel USB
bezpośrednio do komputera.
Spis treści
Połączenie z komputerem/programem SonicStage/Image Converter (ciąg dalszy)
117
Rozwiązywanie problemów
W przypadku wyświetlenia komunikatu na wyświetlaczu należy postępować
zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Rozwiązanie
All Bookmark Lists are full.
Cannot add any more songs.
Próbujesz dodać utwór do
listy zakładek, a wszystkie
dostępne listy zakładek
zawierają już po 100 utworów.
Całkowita liczba pozycji
na listach (poza listami
utworów) przekracza limit
(8 192 pozycje), a
odtwarzacz jest używany
w trybie Simple Mode
( strona 93).
Usuń niepotrzebne
utwory z listy zakładek
( strona 36).
Po przekroczeniu limitu
utwory są zapisywane na
liście „Others”.
 Jeśli nie możesz znaleźć
utworu, najpierw poszukaj
go na liście „Others”.
 Aby po przekroczeniu
limitu utwory nie były
zapisywane na liście
„Others”, usuń niepotrzebne
utwory z odtwarzacza.
Cannot add more than 100 songs Całkowita liczba pozycji Usuń niepotrzebne utwory
na liście zakładek lub na z listy zakładek lub listy
per list.
liście kosza na śmieci
kosza na śmieci ( strony
przekracza dopuszczalny 36, 43) i dodaj dozwoloną
limit.
liczbę utworów.
Próbujesz wybrać pozycję, Wstrzymaj odtwarzanie i
Cannot complete during
playback. Please pause playback której nie można wybrać spróbuj wykonać operację
podczas odtwarzania.
ponownie.
and then try again.
Próbujesz odtworzyć plik, Nie można odtwarzać
Cannot play; file format is not
którego odtwarzacz nie
utworów zapisanych w
supported.
może odtworzyć.
plikach o nieobsługiwanym
formacie ( strona 131).
Plik,
który
próbujesz
Ponownie prześlij plik do
Cannot play; file is damaged. Please
odtworzyć,
jest
odtwarzacza.
connect to compliant software or
uszkodzony.
device and transfer again.
Odtwarzacz jest
To nie jest komunikat o
Do not disconnect.
podłączony do komputera błędzie. Nie odłączaj kabla
lub innego urządzenia
USB przed zakończeniem
zewnętrznego w celu
przesyłania.
przesyłania danych.
Aktualizacja
Postępuj zgodnie z
Firmware update failed.
oprogramowania
instrukcjami
układowego zakończyła
wyświetlanymi na ekranie
się niepowodzeniem.
komputera, aby ponownie
rozpocząć aktualizację
oprogramowania
układowego.
All group numbers have been
used.
Ciąg dalszy 
Indeks
Opis
Menu
Komunikat
Spis treści
Komunikaty
118
Rozwiązywanie problemów
Opis
Rozwiązanie
Indeks
Ciąg dalszy 
Menu
Library error encountered. Please  Baza danych utworów,  Ponownie prześlij
connect to compliant software or filmów wideo i zdjęć jest utwory, filmy wideo i
device and transfer again.
uszkodzona.
zdjęcia.
Tylko
niewielka
ilość
Usuń
niepotrzebne


wolnego miejsca jest
dane, aby zwiększyć
dostępna we
ilość wolnego miejsca.
wbudowanej pamięci
 Jeśli powyższe
flash.
rozwiązanie nie odniesie
skutku, sformatuj
wbudowaną pamięć
flash ( strona 95), a
następnie ponownie
prześlij dane.
Akumulator
odtwarzacza
Naładuj
akumulator
LOW BATTERY. Please Charge.
jest rozładowany.
( strona 99).
Próbujesz odtworzyć listę Odtwarzaj każdy utwór
No Favorite 100 songs. Please
przez ponad 15 sekund, a
connect to compliant software or „Favorite 100”, mimo że
odtwarzacz nie został
następnie połącz
device after playing songs.
jeszcze połączony z
odtwarzacz z programem
programem SonicStage w SonicStage, aby
celu zaktualizowania
zaktualizować informacje
informacji o odtwarzaniu. o odtwarzaniu.
Naciśnij przycisk
No items found starting with this Brak jest utworów,
których nazwa
///, aby wybrać
letter.
zaczynałaby się od
inną literę początkową.
wybranej litery, co
powoduje, że funkcja
Initial Search zwraca taki
wynik.
Prześlij utwory, filmy
No Library exists. Please connect Nawet po połączeniu
to compliant software or device odtwarzacza z programem wideo lub zdjęcia do
SonicStage lub Image
odtwarzacza.
and transfer again.
Converter brak jest
informacji o utworach,
filmach wideo i zdjęciach
przesłanych do
odtwarzacza.
W odtwarzaczu nie ma
Prześlij zdjęcia w
No photos are available for
zdjęć, które można
obsługiwanym formacie.
display.
wyświetlić.
Próbujesz wyświetlić
Prześlij zdjęcia do
No photos are available for
zdjęcie, gdy w
odtwarzacza.
display. Please connect to
compliant software or device and odtwarzaczu nie ma
żadnych zdjęć.
transfer photos.
Spis treści
Komunikat
119
Rozwiązywanie problemów
No playable songs are available.
 Próbujesz rozpocząć
odtwarzanie, wybierając
z menu opcję „Play”, gdy
w wybranym folderze
nie ma żadnych
utworów.
Wszystkie
utwory z

wybranych folderów
zostały dodane do kosza
na śmieci.
Próbujesz odtworzyć listę
„Playback History”, mimo
że odtwarzacz nie został
jeszcze połączony z
programem SonicStage w
celu zaktualizowania
informacji o historii.
Próbujesz rozpocząć
odtwarzanie, chociaż w
odtwarzaczu nie ma
zapisanych utworów.
Próbujesz wybrać z menu
opcję „Clear Bookmark
List”, gdy wybrana jest
lista zakładek, do której
nie zostały dodane żadne
utwory.
Próbujesz wybrać opcję
„ rating”, chociaż brak
zapisów o ocenach
utworów.
 Prześlij utwory w
obsługiwanym formacie,
a następnie rozpocznij
odtwarzanie.
Przywróć
utwory z

kosza na śmieci.
No playback history exists. Please
connect to compliant software or
device after playing songs.
No songs available for playback.
Please connect to compliant
software or device and transfer
songs.
No songs exist in Bookmark List
[XXX].
No songs have been rated.
Please connect to compliant
software or device after rating
songs from Options menu on Now
Playing screen.
Odtwarzaj każdy utwór
przez ponad 15 sekund, a
następnie połącz
odtwarzacz z programem
SonicStage, aby
zaktualizować informacje
o historii odtwarzania.
Prześlij utwory do
odtwarzacza.
Wybierz opcję „Clear
Bookmark List” po
wybraniu listy zakładek,
do której zostały dodane
utwory.
Oceń utwór ( strona
40) i połącz odtwarzacz z
programem SonicStage,
aby zaktualizować
informacje o ocenach.
Próbujesz odtworzyć listę Nie można odtworzyć
No songs in Trash Bin.
kosza na śmieci, chociaż listy kosza na śmieci, gdy
nie ma na niej utworów.
nie ma na niej utworów.
Prześlij filmy wideo do
No videos available for playback. Próbujesz rozpocząć
odtwarzanie, chociaż w
odtwarzacza.
Please connect to compliant
software or device and transfer odtwarzaczu nie ma
zapisanych filmów wideo.
videos.
Nie można obsługiwać
Aby obsługiwać
On hold...
odtwarzacz, przesuń
Cancel HOLD function to activate odtwarzacza, ponieważ
przełącznik HOLD
przełącznik HOLD w
controls.
znajduje się w położeniu przeciwne położenie
HOLD.
( strona 11).
Ciąg dalszy 
Indeks
Rozwiązanie
Menu
Opis
Spis treści
Komunikat
120
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązanie
Simple Mode
 Odtwarzacz został
podłączony do
urządzenia innego niż
komputer, do którego
można przesyłać utwory,
a następnie odłączony
od tego urządzenia.
Odtwarzacz
został

połączony z programem
SonicStage, a następnie
odłączony, gdy funkcja
Intelligent w programie
SonicStage była
wyłączona.
Próbujesz odtworzyć
utwór, który został
dodany do kosza na
śmieci.
To nie jest komunikat o
błędzie.
The device’s memory was not
formatted correctly. Please reformat using Settings menu.
There are no songs in this
Bookmark List.
Add songs using Options menu.
This song already exists in
Bookmark List [XXX].
Indeks
Songs in Trash Bin can only be
played from Trash Bin. Play or
rescue from the Trash Bin.
Menu
Opis
Spis treści
Komunikat
Utworu, który został
dodany do kosza na
śmieci, nie można
odtworzyć z poziomu listy
utworów.
 Rozpocznij odtwarzanie
z poziomu listy „Trash
Bin” w menu „Playlists”
w opcji Music Library.
 Przywróć utwór z kosza
i rozpocznij odtwarzanie
( strona 43).
Wybierz kolejno opcje
„Settings” - „Common
Settings” - „Format”, aby
ponownie sformatować
wbudowaną pamięć flash
( strona 95).
 Wbudowana pamięć
flash nie została
prawidłowo
sformatowana.
Wbudowana
pamięć

flash została
sformatowana za
pomocą komputera.
Próbujesz odtworzyć listę Nie można odtworzyć
zakładek, do której nie
listy zakładek, do której
zostały dodane utwory.
nie zostały dodane
utwory. Dodaj utwory do
danej listy zakładek.
Utwór, który próbujesz
Utworu nie można
dodać do listy zakładek,
dwukrotnie dodać do tej
został już do niej dodany. samej listy zakładek.
Dodaj utwór do jednej z
pozostałych list zakładek.
121
Rozwiązywanie problemów
Aby odinstalować dostarczone oprogramowanie z komputera, należy wykonać
poniższą procedurę.
Menu
 Kliknij kolejno polecenia „Start” – „Panel sterowania”.*1
Spis treści
Odinstalowywanie oprogramowania
 Kliknij dwukrotnie polecenie „Dodaj/Usuń programy”.*2
„SonicStage X.X” lub „Image Converter X.X”, a następnie kliknij
przycisk „Usuń” *3.
Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, a następnie uruchom
ponownie komputer.
Odinstalowywanie zostanie zakończone po ponownym uruchomieniu
komputera.
*1 „Ustawienia” – „Panel sterowania” w przypadku systemu Windows 2000 Professional.
*2 „Zmień/Usuń” w przypadku systemu Windows 2000 Professional, „Odinstaluj program”
lub „Programy i funkcje” w przypadku systemu Windows Vista.
*3 „Odinstaluj” w przypadku systemu Windows Vista.
Uwaga
 Razem z oprogramowaniem SonicStage instalowany jest także moduł „OpenMG Secure
Module”. Nie należy usuwać modułu „OpenMG Secure Module”, ponieważ może on być
używany przez inne programy.
Indeks
 Na liście „Aktualnie zainstalowane programy” kliknij pozycję
122
Informacje dodatkowe
Menu
Indeks
Uwaga dla klientów w krajach stosujących dyrektywy UE
Zgodnie z dyrektywami UE dotyczącymi bezpieczeństwa produktu, Normą
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz dyrektywami R&TTE,
producentem tego produktu jest firma Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokio, Japonia. Autoryzowanym przedstawicielem jest firma Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Aby
uzyskać informacje na temat dowolnych usług lub gwarancji, należy zapoznać
się z adresami podanymi w oddzielnych dokumentach o usługach i gwarancji.
Spis treści
Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy Unii
Europejskiej i innych krajów europejskich stosujących selekcję odpadów)
Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza,
że nie może on być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi.
Należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu odbioru
przetwarzającego urządzenia elektryczne i elektroniczne. Właściwie
przeprowadzona utylizacja pozwala uchronić środowisko i ludzkie
zdrowie przed ewentualnymi szkodliwymi skutkami nieodpowiedniego
pozbywania się tego produktu. Recykling materiałów pozwala chronić zasoby
naturalne. Dalsze informacje na temat recyklingu produktu można uzyskać w
lokalnym urzędzie miejskim, w firmie zajmującej się zbiórką odpadów
komunalnych lub w sklepie, w którym zakupiono ten produkt.
Dostępne akcesoria: Słuchawki
123
Informacje dodatkowe
Spis treści
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
Indeks
Ciąg dalszy 
Menu
 Należy uważać, aby nie doszło do zwarcia zacisków odtwarzacza z innymi
metalowymi przedmiotami.
 Nie wolno dotykać akumulatora gołymi rękami, jeżeli wycieka z niego
elektrolit. Ponieważ ciecz z akumulatora może pozostać w odtwarzaczu, w
przypadku wycieku z akumulatora skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą
produktów firmy Sony. Jeżeli płyn dostanie się do oczu, nie wolno ich
pocierać, ponieważ może to doprowadzić do utraty wzroku. Należy przemyć
oczy czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.
Również w przypadku kontaktu płynu ze skórą lub ubraniem należy
niezwłocznie go zmyć. W przeciwnym wypadku płyn może spowodować
rany lub oparzenia. W przypadku poparzenia lub zranienia płynem z
akumulatora należy skontaktować się z lekarzem.
 Na odtwarzacz nie wolno wylewać wody ani kłaść na nim innych
przedmiotów. Może to bowiem doprowadzić do pożaru lub porażenia
prądem.
Jeżeli to nastąpi, należy niezwłocznie wyłączyć odtwarzacz, odłączyć kabel
USB od odtwarzacza oraz skontaktować się z najbliższym sprzedawcą
produktów firmy Sony lub z Centrum serwisowym Sony.
 Odtwarzacza nie wolno wrzucać do ognia.
 Odtwarzacza nie wolno rozkładać na części ani przerabiać. Może to bowiem
doprowadzić do porażenia prądem. W celu wymiany akumulatora,
sprawdzenia wnętrza lub naprawy odtwarzacza skontaktuj się z najbliższym
sprzedawcą produktów firmy Sony lub z Centrum serwisowym Sony.
124
Informacje dodatkowe
 Wskutek długotrwałego przechowywania lub użytkowania wkładki douszne
mogą ulec zużyciu.
 Nie należy narażać odtwarzacza na kontakt z wodą. Nie jest on wodoszczelny.
Należy pamiętać o stosowaniu poniższych środków
ostrożności.
 Należy uważać, aby nie upuścić odtwarzacza do zlewu lub
innego pojemnika z wodą.
 Nie należy używać odtwarzacza w wilgotnych miejscach ani
przy złej pogodzie, na przykład w czasie deszczu lub
śnieżycy.
 Nie wolno zamoczyć odtwarzacza.
Jeśli odtwarzacz zostanie dotknięty mokrymi rękami lub umieszczony w
wilgotnym ubraniu, może ulec zamoczeniu i w konsekwencji nieprawidłowo
działać.
Ciąg dalszy 
Indeks
 Należy pamiętać, aby nie wkładać do torby odtwarzacza
z owiniętym wokół niego przewodem słuchawek i aby
następnie nie narażać torby na silne wstrząsy.
Menu
 Na odtwarzacz nie wolno kłaść żadnych ciężkich przedmiotów ani narażać go
na silne wstrząsy. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub
uszkodzenie odtwarzacza.
 Odtwarzacza nie wolno używać w miejscach, gdzie będzie on narażony na
nadmierne nasłonecznienie, temperaturę, wilgotność lub wibracje. Może to
spowodować odbarwienie, zdeformowanie lub zniszczenie odtwarzacza.
 Nie należy pozostawiać odtwarzacza w miejscach narażonych na działanie
wysokich temperatur, np. w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym
miejscu lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych.
 Odtwarzacza nie wolno pozostawiać w miejscu narażonym na wzmożone
działanie kurzu.
 Nie wolno pozostawiać odtwarzacza na niestabilnej powierzchni ani w
pozycji pochyłej.
 Jeśli odtwarzacz powoduje zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego,
należy go wyłączyć i odsunąć od radia lub telewizora.
 Podczas używania odtwarzacza należy przestrzegać poniższych środków
ostrożności, aby uniknąć wygięcia obudowy lub spowodowania
nieprawidłowej pracy odtwarzacza.
 Należy pamiętać, aby nie siadać, mając odtwarzacz w
tylnej kieszeni.
Spis treści
Instalacja
125
Informacje dodatkowe
Długotrwałe korzystanie z odtwarzacza może powodować nadmierne
nagrzewanie się urządzenia podczas ładowania.
Menu
Nadmierne nagrzewanie
Spis treści
 Podczas odłączania słuchawek od odtwarzacza należy chwycić wtyk
słuchawek, aby go wyjąć. Ciągnięcie samego przewodu słuchawek może
spowodować jego uszkodzenie.
Indeks
Słuchawki
Bezpieczeństwo na drodze
W sytuacjach, w których słuch nie może być ograniczony, należy unikać
korzystania ze słuchawek.
Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
Należy unikać korzystania ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności.
Laryngolodzy odradzają ciągłe, głośne i długotrwałe słuchanie muzyki. W
przypadku odczucia dzwonienia w uszach należy zmniejszyć poziom głośności
lub zaprzestać słuchania.
Nie wolno od razu ustawiać wysokiego poziomu głośności, szczególnie podczas
używania słuchawek.
Głośność należy zwiększać stopniowo, co zapobiegnie bólowi uszu
wywołanemu głośnym dźwiękiem.
Troska o innych
Dźwięk należy odtwarzać na umiarkowanym poziomie. Pozwoli to usłyszeć
dźwięki zewnętrzne i będzie wyrazem poszanowania innych ludzi.
Ostrzeżenie
Podczas wyładowań atmosferycznych nie wolno mieć na głowie słuchawek.
Jeżeli dostarczone słuchawki powodują reakcję alergiczną, należy natychmiast
zaprzestać ich używania i skontaktować się z lekarzem.
Ciąg dalszy 
126
Informacje dodatkowe
 Nie należy stosować dużej siły względem powierzchni ekranu LCD. Może to
spowodować zniekształcenie kolorów lub jasności albo doprowadzić do
uszkodzenia ekranu LCD.
 W przypadku korzystania z odtwarzacza w zimnych miejscach wokół
obrazów mogą być widoczne czarne pasy. Nie oznacza to uszkodzenia
odtwarzacza.
Czyszczenie
 Obudowę odtwarzacza należy czyścić miękką szmatką, taką jak ściereczka do
czyszczenia okularów.
 W przypadku dużego zabrudzenia obudowy odtwarzacza należy wyczyścić ją
miękką szmatką lekko zwilżoną wodą lub delikatnym środkiem czyszczącym.
 Nie wolno używać żadnych materiałów lub proszków ściernych ani
rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna, ponieważ mogą one
uszkodzić obudowę.
 Należy uważać, aby woda nie dostała się do wnętrza odtwarzacza przez otwór
obok złącza.
 Należy okresowo czyścić wtyk słuchawek.
 Aby wyczyścić wkładki douszne, należy zdjąć je ze słuchawek i umyć ręcznie
w roztworze łagodnego detergentu. Po umyciu należy je całkowicie wysuszyć
przed ponownym użyciem.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących odtwarzacza
należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą produktów firmy Sony.
Ciąg dalszy 
Indeks
Ekran LCD
Menu
 Korzystając z paska (sprzedawanego oddzielnie), należy uważać, aby nie
zaczepić nim o mijane przedmioty. Należy też uważać, aby nie wymachiwać
odtwarzaczem trzymanym za pasek, aby nie uderzać innych ludzi.
 Nie należy korzystać z odtwarzacza w samolocie podczas startu i lądowania,
stosownie do komunikatów załogi.
 Na odtwarzaczu może na krótki czas skraplać się para wodna, na przykład
gdy zostanie on szybko przeniesiony z otoczenia o niskiej temperaturze do
otoczenia o wysokiej temperaturze lub będzie używany w pomieszczeniu, w
którym właśnie włączono ogrzewanie. Skraplanie się pary wodnej to
zjawisko, w którym wilgoć z powietrza osadza się na powierzchniach, takich
jak metalowe panele itp., a następnie przekształca się w ciecz.
Jeśli para wodna skropli się wewnątrz odtwarzacza, nie należy go włączać
dopóki nie wyschnie. Używanie odtwarzacza, w którym jest skroplona para
wodna może spowodować jego uszkodzenie.
Spis treści
Korzystanie
127
Informacje dodatkowe
Indeks
Ciąg dalszy 
Menu
 Zgodnie z prawem autorskim zabroniona jest reprodukcja w całości lub w
części oprogramowania i towarzyszącego mu podręcznika, a także
wypożyczanie oprogramowania bez zgody właściciela praw autorskich.
 W żadnym wypadku firma SONY nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody finansowe lub utratę zysków, łącznie z roszczeniami osób
trzecich, wynikające z korzystania z oprogramowania dostarczonego wraz z
niniejszym odtwarzaczem.
 W przypadku zaistnienia problemów z oprogramowaniem będących
skutkiem wad powstałych w toku produkcji firma SONY dokona jego
wymiany. Firma SONY nie ponosi jednak żadnej innej odpowiedzialności.
 Oprogramowania dostarczonego razem z niniejszym odtwarzaczem nie
można używać ze sprzętem innym niż ten, dla którego oprogramowanie to
zostało przeznaczone.
 Należy pamiętać, że ze względu na nieustanne starania mające na celu
poprawę jakości specyfikacja oprogramowania może ulec zmianie bez
uprzedzenia.
 Gwarancja nie obejmuje działania niniejszego odtwarzacza z
oprogramowaniem innym niż dostarczone.
 Możliwość wyświetlania tekstów w różnych językach w dostarczonym
oprogramowaniu zależy od systemu operacyjnego zainstalowanego na
komputerze. Aby uzyskać lepsze wyniki, należy zapewnić zgodność
zainstalowanego systemu operacyjnego z językiem, który ma być
wyświetlany.
 Nie można zagwarantować, że wszystkie języki będą prawidłowo wyświetlane
w dostarczonym oprogramowaniu.
 Znaki utworzone przez użytkownika i niektóre znaki specjalne mogą nie być
wyświetlane.
 Objaśnienia zawarte w niniejszej instrukcji zostały napisane przy założeniu,
że czytelnik ma podstawowe umiejętności obsługi systemu Windows.
Szczegółowe informacje na temat obsługi komputera i systemu operacyjnego
można znaleźć w odpowiednich instrukcjach.
Spis treści
Oprogramowanie
128
Informacje dodatkowe
Witryny internetowe poświęcone obsłudze klienta
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących tego produktu
należy odwiedzić poniższe witryny internetowe.
Dla klientów w USA: http://www.sony.com/walkmansupport
Dla klientów w Kanadzie: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Dla klientów w Europie: http://support.sony-europe.com/DNA
Dla klientów w Ameryce Łacińskiej: http://www.sony-latin.com/pa/info/
Dla klientów w innych krajach/regionach: http://www.css.ap.sony.com
Dla klientów, którzy zakupili modele zagraniczne:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
Indeks
 Nagrania muzyczne mogą być wykorzystywane tylko do własnego
użytku. Korzystanie z nagrań w zakresie wykraczającym poza te
ograniczenia wymaga uzyskania zgody właściciela praw autorskich.
 Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za niekompletność
nagrywania/pobierania lub uszkodzenie danych wynikające z
problemów z odtwarzaczem lub komputerem.
 W zależności od rodzaju tekstu i znaków tekst może być wyświetlany
nieprawidłowo w urządzeniu. Powodem tego mogą być:
 Pojemność podłączonego odtwarzacza.
 Nieprawidłowe działanie odtwarzacza.
 Zapisanie informacji o zawartości w języku lub za pomocą znaków
nieobsługiwanych przez odtwarzacz.
Menu
* W niektórych krajach/regionach określone przykładowe dane mogą być niedostępne.
Spis treści
Przykładowe dane*
W odtwarzaczu wstępnie zainstalowano przykładowe dane dźwiękowe, wideo i
zdjęcia.
Przykładowe dane dźwiękowe należy usuwać przy pomocy oprogramowania
SonicStage, a przykładowe dane wideo i zdjęcia przy pomocy oprogramowania
Image Converter lub Eksploratora Windows.
Po usunięciu przykładowych danych nie można ich przywrócić. Producent
odtwarzacza nie udostępnia danych zastępczych.
129
Informacje dodatkowe
Ciąg dalszy 
Indeks
jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.

 Microsoft, Windows, Windows Vista i Windows Media są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
 Adobe oraz Adobe Reader są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
 Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 oraz patenty na licencji firm
Fraunhofer IIS i Thomson.
 IBM i PC/AT są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy International
Business Machines Corporation.
 Macintosh jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.
 QuickTime jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
 Pentium jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy Intel Corporation.
 To oprogramowanie zostało częściowo oparte na pracy grupy Independent
JPEG Group.
 TEN PRODUKT JEST OBJĘTY LICENCJĄ NA ODPOWIEDNIE PATENTY
TECHNOLOGII WIZUALNEJ MPEG-4 ZEZWALAJĄCĄ NA JEGO
OSOBISTE I NIEKOMERCYJNE UŻYWANIE W CELU
(i) KODOWANIA INFORMACJI WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM
MPEG-4 („MPEG-4 VIDEO”) I/LUB
(ii) DEKODOWANIA INFORMACJI MPEG-4 VIDEO ZAKODOWANYCH
W RAMACH OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO UŻYCIA PRZEZ
KONSUMENTA I/LUB UZYSKANYCH OD DOSTAWCY INFORMACJI
WIDEO LICENCJONOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE MPEG LA.
NIE UDZIELA SIĘ ŻADNEJ LICENCJI WYRAŹNEJ ANI
DOROZUMIANEJ NA ŻADEN INNY SPOSÓB UŻYWANIA.
DODATKOWE INFORMACJE, TAKŻE ZWIĄZANE Z UŻYCIEM W
CELACH PROMOCYJNYCH, WEWNĘTRZNYCH I KOMERCYJNYCH
ORAZ ODPOWIEDNIMI LICENCJAMI, MOŻNA UZYSKAĆ OD
STOWARZYSZENIA MPEG LA, LLC. ODWIEDŹ WITRYNĘ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Menu
 SonicStage i logo SonicStage są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
 OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus, ATRAC Advanced Lossless i ich
logo są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
 „WALKMAN” i logo „WALKMAN” są zastrzeżonymi znakami towarowymi
firmy Sony Corporation.
Spis treści
Prawa autorskie
130
Informacje dodatkowe
Indeks
Program ©2007 Sony Corporation
Dokumentacja ©2007 Sony Corporation
Menu
Ten produkt jest chroniony przez niektóre prawa do własności intelektualnej
firmy Microsoft Corporation. Używanie lub rozpowszechnianie takiej
technologii poza tym produktem bez licencji udzielonej przez firmę Microsoft
lub jej autoryzowane przedstawicielstwo jest zabronione.
Spis treści
 TEN PRODUKT JEST OBJĘTY LICENCJĄ NA ODPOWIEDNIE PATENTY
TECHNOLOGII AVC DO UŻYTKU OSOBISTEGO I
NIEKOMERCYJNEGO PRZEZ KONSUMENTA W CELU
(i) KODOWANIA INFORMACJI WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM
AVC („AVC VIDEO”) I/LUB
(ii) DEKODOWANIA INFORMACJI AVC VIDEO ZAKODOWANYCH W
RAMACH OSOBISTEGO I
NIEKOMERCYJNEGO UŻYCIA PRZEZ KONSUMENTA I/LUB
UZYSKANYCH OD LICENCJONOWANEGO DOSTAWCY INFORMACJI
WIDEO. NIE UDZIELA SIĘ ŻADNEJ LICENCJI WYRAŹNEJ ANI
DOROZUMIANEJ NA ŻADEN INNY SPOSÓB UŻYWANIA.
DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ OD
STOWARZYSZENIA MPEG LA, L.L.C. ODWIEDŹ WITRYNĘ
HTTP://MPEGLA.COM
 Patenty USA i zagraniczne na licencji firmy Dolby Laboratories.
 Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich
właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki TM i ® nie są wymieniane.
131
Informacje dodatkowe
Spis treści
Dane techniczne
Obsługiwany format plików
Muzyka
Szybkość transmisji: od 32 do 320 kb/s, zgodny ze zmienną
szybkością transmisji (VBR)
Częstotliwość próbkowania*1: 32; 44,1; 48 kHz
WMA*2
Szybkość transmisji: od 32 do 192 kb/s, zgodny ze zmienną
szybkością transmisji (VBR)
Częstotliwość próbkowania*1: 44,1 kHz
ATRAC
Szybkość transmisji: od 48 do 352 kb/s (66*3, 105*3, 132 kb/s dla ATRAC3)
Częstotliwość próbkowania*1: 44,1 kHz
ATRAC
Advanced
Lossless*4
Szybkość transmisji: od 64 do 352 kb/s (132 kb/s dla warstwy
podstawowej ATRAC3)
Częstotliwość próbkowania*1: 44,1 kHz
AAC*2
Szybkość transmisji: od 16 do 320 kb/s, zgodny ze zmienną
szybkością transmisji (VBR)*5
Częstotliwość próbkowania*1: 8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1; 48 kHz
maks. 65 535
Wideo
Format pliku
Format pliku MP4, format danych wideo na kartach „Memory Stick”
Rozszerzenie pliku
.mp4, .m4v
Kodek
Wideo
MPEG-4
Profil: profil prosty
Szybkość transmisji: maks. 2 500 kb/s
AVC
(H.264/AVC)
Profil: profil podstawowy
Poziom: 1.2, 1.3
Szybkość transmisji: maks. 768 kb/s
Szybkość odtwarzania: maks. 30 klatek/s
Rozdzielczość: maks. QVGA (320 x 240)
Dźwięk
Rozmiar pliku
Maks. 2 GB
Liczba plików
Maks. 1 000
AAC-LC
Liczba kanałów: Maks. 2 kanały
Częstotliwość próbkowania: 24; 32; 44,1; 48 kHz
Szybkość transmisji: Maks. 288 kb/s na 1 kanał
Zdjęcie*
6
Format pliku
Kompatybilny z formatem DCF 2.0/Exif 2.21
Rozszerzenie pliku
.jpg
Kodek
JPEG (Podstawowy)
Liczba pikseli: Maks. 4 000 × 4 000 pikseli (16 000 000 pikseli)
Liczba plików
Maks. 10 000
* Częstotliwości próbkowania mogą być niezgodne z niektórymi koderami.
*2 Nie można odtwarzać plików WMA/AAC chronionych prawami autorskimi.
*3 Nie można nagrywać na płytach CD utworów w formacie ATRAC3 o szybkości
transmisji 66/105 kb/s, używając oprogramowania SonicStage.
*4 Opis szybkości transmisji formatu ATRAC Advanced Lossless przedstawia szybkość transmisji dla
zawartości, która umożliwia szybki transfer do urządzeń lub mediów zgodnych z formatem ATRAC.
*5 Możliwe są niestandardowe lub niegwarantowane szybkości transmisji w zależności od
częstotliwości próbkowania.
*6 Odtwarzanie niektórych plików wideo nie jest możliwe w zależności od ich formatu.
1
Ciąg dalszy 
Indeks
Liczba utworów
MP3
Menu
Kodek
132
Informacje dodatkowe
NW-A805
Menu
Przybliżony czas podano na podstawie czasu przesyłania lub nagrywania tylko 4minutowych utworów (nie uwzględniając filmów wideo i zdjęć) w formacie ATRAC*1 lub
MP3. Numery utworów i ich długość innych odtwarzalnych formatów plików audio mogą
się różnić od tych danych dla formatów ATRAC lub MP3.
*1 Z wyjątkiem formatu ATRAC Advanced Lossless. Współczynnik kompresji formatu
ATRAC Advanced Lossless zmienia się w zależności od utworu.
Na przykład jedna płyta CD (zawierająca 15 4-minutowych utworów) zawiera w
przybliżeniu od 200 do 500 MB danych.
Spis treści
Maksymalna liczba nagrywanych utworów i maksymalny czas nagrywania (w przybliżeniu)
NW-A806
Indeks
Szybkość
transmisji
Liczba
utworów
Czas
Liczba
utworów
Czas
48 kb/s
1 300
86 godzin 40 min.
2 700
180 godzin 00 min.
64 kb/s
980
65 godziny 20 min.
2 000
133 godziny 20 min.
128 kb/s
495
33 godziny 00 min.
1 000
66 godzin 40 min.
256 kb/s
250
16 godzin 40 min.
515
34 godziny 20 min.
320 kb/s
200
13 godzin 20 min.
410
27 godzin 20 min.
NW-A808
Szybkość
transmisji
Liczba
utworów
Czas
48 kb/s
5 500
366 godzin 40 min.
64 kb/s
4 100
273 godziny 20 min.
128 kb/s
2 050
136 godzin 40 min.
256 kb/s
1 050
70 godzin 00 min.
320 kb/s
840
56 godzin 00 min.
Maksymalny czas nagrywania (w przybliżeniu)
Przybliżony czas nagrywania jest szacowany w przypadku przesyłania tylko filmów wideo.
Czas ten może być inny w zależności od warunków korzystania z odtwarzacza.
NW-A805
NW-A806
NW-A808
Szybkość transmisji
Czas
Czas
Czas
384 kb/s
7 godzin 40 min.
15 godzin 40 min.
32 godziny 40 min.
768 kb/s
4 godziny 20 min.
9 godzin 20 min.
19 godzin 00 min.
Maksymalna liczba nagrywanych zdjęć, które można przesłać (w przybliżeniu)
Maks. 10 000
Liczba zdjęć do nagrywania może być mniejsza w zależności od rozmiarów plików.
Ciąg dalszy 
133
Informacje dodatkowe
Spis treści
Pojemność (pojemność dostępna dla użytkownika)*1
Menu
NW-A805: 2 GB (ok. 1,81 GB = 1 948 622 848 bajtów)
NW-A806: 4 GB (ok. 3,73 GB = 4 008 198 144 bajtów)
NW-A808: 8 GB (ok. 7,56 GB = 8 127 348 736 bajtów)
*1 Dostępna pojemność pamięci odtwarzacza może się różnić.
Część pamięci jest używana przez funkcje zarządzania danymi.
Wyjście (słuchawki)
Interfejs
Słuchawki: Miniwtyk stereofoniczny
WM‑PORT (złącze do wielu połączeń): 22-stykowe
Szybki interfejs USB (zgodny z USB 2.0)
Temperatura pracy
Od 5°C do 35°C
Źródło zasilania
 Wbudowany akumulator litowo-jonowy
 Zasilanie USB (z komputera przez dostarczony kabel USB)
Czas ładowania
Ładowanie przez interfejs USB
Ok. 3 godzin (pełne naładowanie), Ok. 1,5 godziny (ok. 80%)
Ciąg dalszy 
Indeks
 Wyjście
5 mW + 5 mW (16Ω)
 Pasmo przenoszenia
od 20 do 20 000 Hz (podczas odtwarzania pliku danych, pomiar pojedynczego sygnału)
134
Informacje dodatkowe
Indeks
NW-A805/A806/A808
Muzyka
Odtwarzanie w formacie ATRAC 132 kb/s
Około 30 godzin
Odtwarzanie w formacie ATRAC 128 kb/s
Około 27 godzin
Odtwarzanie w formacie ATRAC 48 kb/s
Około 28 godzin
Odtwarzanie w formacie ATRAC
Advanced Lossless 64 kb/s
Około 27 godzin
Odtwarzanie w formacie MP3 128 kb/s
Około 33 godziny
Odtwarzanie w formacie WMA 128 kb/s
Około 33 godziny
Odtwarzanie w formacie AAC 128 kb/s
Około 32 godziny
Wideo
Odtwarzanie w formacie MPEG-4 384 kb/s
Około 8 godzin
Odtwarzanie w formacie MPEG-4 768 kb/s
Około 7 godzin
Odtwarzanie w formacie AVC 384 kb/s
Około 6,5 godziny
Odtwarzanie w formacie AVC 768 kb/s
Około 6,5 godziny
Menu
Podano czas przybliżony, w przypadku gdy dla opcji „New Song Pop Up” ( strona 33),
„Clear Stereo” ( strona 57), „DSEE” ( strona 58) i „Dynamic Normalizer” ( strona
60) wybrano ustawienie „Off ”, dla opcji „Display Time” wybrano ustawienie inne niż
„Always On” ( strona 84), a wygaszacz ekranu ( strona 85) oraz opcje „Equalizer”
( strona 52) i „VPT” ( strona 55) są ustawione jako „None”. Ponadto w przypadku
filmów wideo czas jest przybliżony, gdy jasność ekranu ( strona 86) ma ustawioną
wartość „3”.
Podane poniżej czasy mogą się różnić w zależności od temperatury otoczenia i trybu
używania.
Spis treści
Żywotność akumulatora (odtwarzanie ciągłe)
Wyświetlacz
2,0-calowy, niskotemperaturowy polisilikonowy wyświetlacz kolorowy TFT z białym
podświetleniem LED, rozdzielczość QVGA (240 × 320 punktów), plamka 0,1275 mm,
262 144 kolory
Wymiary (szer./wys./gł., bez wystających elementów)
43,8 × 88,0 × 9,1 (najcieńsza część 8,3) mm
Wymiary (szer./wys./gł.)
44,5 × 88,0 × 9,6 mm
Masa
Około 53 g
Ciąg dalszy 
135
Informacje dodatkowe
Urządzenie nie jest obsługiwane w następujących środowiskach:
 Samodzielnie konstruowane komputery osobiste lub systemy operacyjne
 Środowisko będące uaktualnieniem oryginalnego systemu operacyjnego
zainstalowanego przez producenta
 Środowisko wielosystemowe
 Środowisko wielomonitorowe
 Komputery Macintosh
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Indeks
Nie można zagwarantować prawidłowego działania w przypadku wszystkich komputerów,
nawet jeśli spełniają powyższe wymagania systemowe.
Menu
 Komputer
IBM PC/AT lub zgodny z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows w jednej z
następujących wersji:
Windows 2000 Professional (z dodatkiem Service Pack 4 lub nowszym) / Windows XP
Home Edition (z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym) / Windows XP Professional
(z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym) / Windows XP Media Center Edition
(z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym) / Windows XP Media Center Edition 2004
(z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym) / Windows XP Media Center Edition 2005
(z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym) / Windows Vista Home Basic / Windows
Vista Home Premium / Windows Vista Business / Windows Vista Ultimate
Urządzenie nie jest obsługiwane w 64-bitowych systemach operacyjnych.
Urządzenie nie jest obsługiwane w systemach operacyjnych innych niż powyższe.
 Procesor: Pentium III 733 MHz lub szybszy (w przypadku systemu Windows Vista:
Pentium III 800 MHz lub szybszy)
 Pamięć RAM: 128 MB lub więcej (w przypadku systemu Windows XP: 256 MB lub
więcej; w przypadku systemu Windows Vista: 512 MB lub więcej)
 Dysk twardy: 240 MB lub więcej wolnego miejsca (zalecane 1,5 GB lub więcej)
W zależności od wersji systemu operacyjnego może być wymagana większa ilość
wolnego miejsca na dysku.
Dodatkowe miejsce jest potrzebne do przechowywania muzyki, filmów wideo i zdjęć.
 Wyświetlacz:
 Rozdzielczość ekranu: 800 × 600 pikseli (lub wyższa) (zalecana 1 024 × 768 lub wyższa)
 Kolory: tryb High Color (16 bitów) (lub wyższy) (Oprogramowanie SonicStage i
Image Converter może nie działać prawidłowo w trybie 256 kolorów lub niższym).
Stacja
CD-ROM (obsługująca odtwarzanie płyt Digital Music CD przy użyciu modułu

WDM)
Do tworzenia oryginalnych płyt CD lub kopii płyt CD z dźwiękiem wymagana jest stacja
dysków CD-R/RW.
 Karta dźwiękowa
 Port USB (zalecany port Hi-Speed USB)
 Wymagana jest przeglądarka Internet Explorer 6.0 lub nowsza i biblioteki DirectX w
wersji 9.0b lub nowszej.
 Do korzystania z usługi CD Data Base (baza danych płyt CD) (CDDB) lub Electronic
Music Distribution (elektroniczna dystrybucja muzyki) (EMD), lub przywrócenia
kopii zapasowej za pomocą oprogramowania SonicStage wymagane jest połączenie z
Internetem.
 W celu konwertowania filmów wideo w formacie Windows Media należy zainstalować
najnowszą wersję oprogramowania Windows Media Player.
 W celu konwertowania filmów wideo w formacie QuickTime lub M4V należy
zainstalować najnowszą wersję oprogramowania QuickTime.
Spis treści
Minimalne wymagania systemowe (dla odtwarzacza)
136
Informacje dodatkowe
B
BACK/HOME, przycisk............ 10, 12
C
Clear Stereo, ustawienie................... 57
Clock Display................................ 7, 88
Club, ustawienie............................... 56
Continuous Playback,
ustawienie...................................... 68
Cover Art........................................... 50
Custom, ustawienie.................... 53, 54
E
Eksplorator...................................... 106
Eksplorator Windows........61, 73, 106
Equalizer, ustawienie........................ 52
F
Favorite 100....................................... 26
Format.............................................. 102
Formatowanie (inicjowanie)........... 95
G
Głośność............................................ 60
Godzina, ustawianie......................... 87
H
Heavy, ustawienie............................. 53
HOLD, przełącznik.......................... 11
Home, menu........................................ 7
I
Image Converter......................... 4, 113
Informacje......................................... 92
Informacje o utworze..................... 105
Inicjowanie (formatowanie)............ 95
Initial Search, funkcja.................. 7, 24
Intelligent Shuffle, funkcja.......... 7, 29
Interwał.............................................. 79
Ciąg dalszy 
Indeks
A
AAC..........................................102, 131
Adobe Reader...................................... 3
Akumulator.......................99, 100, 134
Album, format wyświetlania........... 50
All Range..................................... 48, 49
Arena.................................................. 56
ATRAC....................................102, 131
AVC..........................................103, 131
AVLS (ograniczenie głośności)....... 82
D
Dane................................................. 106
Data i godzina.......................87, 90, 91
Data, format wyświetlania............... 90
DSEE (Sound Enhance),
ustawienie...................................... 58
Dynamic Normalizer,
ustawienie...................................... 60
Menu
Symbole
Przycisk 5-kierunkowy.............. 10, 12
(Arena)....................................... 56
(Club)......................................... 56
(Custom 1)................................. 53
(Custom 2)................................. 53
(Heavy)...................................... 53
(Jazz)........................................... 53
(Live)........................................... 56
(Pop)........................................... 53
Rating............................................. 40
(Repeat)....................................... 48
(Repeat 1 song)......................... 48
(Shuffle&Repeat)............... 48
(Shuffle).................................... 48
(Studio)....................................... 56
(Unique)..................................... 53
Spis treści
Indeks
137
Informacje dodatkowe
On-Hold Display, ustawienie.......... 70
Oprogramowanie układowe.......... 107
OPTION/PWR OFF,
przycisk.................................... 11, 16
L
Library, ustawienie........................... 93
Lista odtwarzania............................. 25
P
Photo Display Direction,
ustawienie...................................... 74
Photo Library, funkcja................. 7, 72
Photo List Display Format,
ustawienie...................................... 80
Play Mode, ustawienie............... 47, 48
Playback History, ustawienie.......... 27
Playback Range, ustawienie............ 49
Playlists, opcja............................... 8, 26
Plik dźwiękowy, format................. 102
Pojemność pamięci........................ 133
Pokaz slajdów.................................... 77
Odtwarzanie.........................................25
Typy list odtwarzania..........................26
Lista zakładek.................................... 34
Dodawanie............................................34
Usuwanie..............................................36
Usuwanie wszystkich..........................37
Zmiana kolejności...............................38
Lista zakładek 1-5............................. 26
Live, ustawienie................................. 56
Ł
ładowanie......................................... 99
M
menu opcji......................16, 45, 71, 81
model................................................. 93
MP3..........................................102, 131
MPEG-4...................................103, 131
Music Library, funkcja................. 7, 17
My Favorite Shuffle, funkcja........... 29
N
Normal, tryb odtwarzania............... 48
Now Playing.................................. 8, 32
Now Playing, ekran.................... 15, 32
numer seryjny.............................. 9, 93
Interwał pokazu slajdów.....................79
Powtarzanie pokazu slajdów..............78
Pomoc.................................................. 4
Pop, ustawienie................................. 53
Powiększenie..................................... 66
Poziom naładowania
akumulatora.................................. 99
Przedłużacz do słuchawek............... 10
R
Recent Transfers, lista...................... 23
Release Year, ustawienie................... 22
Repeat, tryb odtwarzania................ 48
RESET
(resetowanie odtwarzacza)........ 108
Reset All Settings, funkcja............... 94
RESET, przycisk................................ 11
Ręczne wyłączanie
odtwarzacza................................. 100
Rozwiązywanie problemów.......... 108
Ciąg dalszy 
Indeks
K
Komputer......................................... 135
Komunikaty..................................... 117
Końcówka............................................ 9
My Favorite Shuffle.............................29
Shuffle All.............................................31
Time Machine Shuffle.........................30
Menu
O
Ocenianie utworów.......................... 40
Odinstalowywanie.......................... 121
Odtwarzanie losowe......................... 29
Spis treści
J
Jakość dźwięku.................................. 52
Jazz, ustawienie................................. 53
Język................................................... 97
JPEG.........................................103, 131
138
Informacje dodatkowe
U
Uaktualnianie.................................. 107
Unique, ustawienie........................... 53
USB, przewód...................................... 9
Ustawienia........................................... 8
Usuwanie filmu wideo................... 109
Usuwanie utworów........................... 42
Usuwanie zdjęcia............................ 109
V
Video Display Direction,
ustawienie...................................... 63
Video Library, funkcja................. 7, 61
Video List Display Format,
ustawienie...................................... 69
VOL+/–, przycisk............................. 11
VPT (Surround), ustawienie........... 55
Wyświetlanie............................... 65, 76
Wyświetlanie, czas............................ 84
Z
Zasilanie.............................11, 100, 112
Zdjęcia, format................................ 103
Indeks
Przywracanie........................................43
Przywracanie wszystkich....................44
Na listach odtwarzania........................25
W niedawno przesłanych
albumach...........................................23
Według albumów.................................18
Według gatunków................................20
Według historii odtwarzania..............27
Według lat wydania.............................22
Według liter początkowych................24
Według ocen.........................................21
Według tytułów utworów...................17
Według wykonawców.........................19
Menu
T
Time Display Format,
ustawienie...................................... 91
Time Machine Shuffle, tryb
odtwarzania................................... 30
Total Photos, opcja........................... 93
Total Songs, opcja............................. 93
Total Videos, opcja........................... 93
Trash Bin...................................... 26, 42
W
Wideo, format................................. 103
Wkładki douszne................................ 9
WMA.......................................102, 131
WM-PORT, interfejs.................. 10, 93
Wygaszacz ekranu............................ 85
Wyposażenie dodatkowe................... 9
Wyszukiwanie utworów................... 17
Spis treści
S
Selected Range, ustawienie........ 48, 49
Set Date-Time, funkcja.................... 87
Shuffle All, tryb odtwarzania.......... 31
Słuchawki.................................... 9, 125
SonicStage.................................... 4, 113
Studio, ustawienie............................. 56
Sygnał dźwiękowy, ustawienia........ 83
Szybkość transmisji................103, 131
Download