Uploaded by dorota.kepa

Test-1 14.06

advertisement
CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
27-200 STARACHOWICE ul. Krywki 18
Tel/fax:/041/ 2740630 e-mail: [email protected] www.cdko.edu.pl
Placówka akredytowana – Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 24 czerwca 2005r.
Metodyka pracy edukacyjno –terapeutycznej uczniem z całościowym
zaburzeniem rozwoju –zaliczenie.
Imię i nazwisko słuchacza: Dorota Kępa
I.
Wymień co najmniej cztery zaburzenia zaliczane do całościowych
zaburzeń rozwojowych:
Całościowe zaburzenia rozwojowe, to grupa wrodzonych zaburzeń
dotyczących sfery motoryki, komunikacji i języka oraz percepcji. Do
całościowych zaburzeń rozwojowych zalicza się takie jednostki
chorobowe jak:
- autyzm wczesnodziecięcy
- zespół Aspergera
- zespół Retta
- zespół Hellera
-dziecięce zaburzenia dezintegracyjne
II.
Jakie są kryteria diagnostyczne do rozpoznania Zespołu Aspergera:
Kryteria zespołu Aspergera są następujące:
- brak stwierdzonego opóźnienia w rozwoju mowy i funkcji poznawczych
- wyraźne trudności w integracjach społecznych dotyczących
zaprzyjaźniania się z kolegami, dzielenie się pomysłami, osiągnięciami
- brak empatii
- rozumienia i używania mimiki twarzy, utrzymania kontaktu
wzrokowego
- zachowania stereotypowe (często dziwaczne) powtarzanie rytuałów i
niepraktycznych czynności
- bardzo intensywne zainteresowanie wyizolowanymi dziedzinami
wiedzy .
CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
27-200 STARACHOWICE ul. Krywki 18
Tel/fax:/041/ 2740630 e-mail: [email protected] www.cdko.edu.pl
Placówka akredytowana – Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 24 czerwca 2005r.
III. Wymień co najmniej trzy metody pracy z uczniami z CZR:
Metoda Dobrego Startu jest jedną z metod terapii psychomotorycznej,
została opracowana przez M. Bogdanowicz. Głównym celem jest usprawnianie
i harmonizowanie współdziałania motoryki i psychiki przez korekcję i
kompensację zaburzonych funkcji. W metodzie tej usprawniane są funkcje
słuchowe, wzrokowe, dotykowo-kinestetyczno-ruchowe oraz wzrasta ich
integracja.
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, została opracowana
przez fizjoterapeutkę W. Sherborne w Anglii. Głównym założeniem tej metody
jest posługiwanie się ruchem.
Metoda integracji sensorycznej, której głównym celem jest
oddziaływanie na zaburzone sfery, a nie edukacja dziecka.
Metoda Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (M.F.D.R)
jest nieskomplikowaną metoą oceny rozoju psychoruchowego dzieci od I
miesiąca do 3 roku życia, której twórcą jest prof. Dr. Med. Theodor
Hellbrugge.
III. Wymień podstawowe założenia metody opcji Kaufmanów:
1. Bądź kochającym i akceptującym- postawa pełna miłości i
akceptacji dziecka takiego jakim jest, a nie jakim chcielibyśmy je widzieć
2. Nie osądzaj i nie oceniaj zachowań dziecka – cieszymy się
najmniejszą rzeczą lub gestem jakie wykona dziecko
3. Energia, emocje, entuzjazm (3e) -niezależnie od tego czy szepczemy
czy krzykniemy ważne jest to, aby nigdy nie brakło w tym 3e
4.Jesteśmy szczęśliwym detektywem – cały czas obserwujemy
wnikliwie dziecko, aby lepiej zrozumieć jego zachowanie
5. Jesteśmy obecni tu i teraz – powinniśmy skoncentrować się na tym
co jest teraz, bez obaw o przyszłość i przeszłość
6. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie dokonania dziecka – za każdą
próbę interakcji z nami
7. Uwierz w swoje dziecko - że może przełamać bariery widocznych,
własnych granic, że ma wiele możliwości, że jest w stanie dużo zrobić
8. Jesteśmy bardzo elastyczni – należy pamiętać by nie mieć obsesji
realizowania własnego programu kosztem wskazówek dawanych przez
dziecko.
Ocena:
CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH
27-200 STARACHOWICE ul. Krywki 18
Tel/fax:/041/ 2740630 e-mail: [email protected] www.cdko.edu.pl
Placówka akredytowana – Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach z dnia 24 czerwca 2005r.
Download