Informacja o wynikach konsultacji

advertisement
Informacja o wynikach konsultacji
projektu Programu Współpracy Wojewody Świętokrzyskiego z organizacjami
pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 2 oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118
z późn. zm.), działającymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2016-2020
Konsultacje prowadzone były w dniach od 09.11.2015 r. do 16.11.2015 r.
Informacja o konsultacjach zamieszczona była na stronie internetowej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce: Polityka Społeczna – Organizacje
pozarządowe (NGO) – Aktualności oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce:
Polityka Społeczna - Ogłoszenia. Projekt Programu do wglądu udostępniono w Wydziale
Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - stanowisko ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi pok. 9 (parter budynku C1). Ponadto w dniu
21.10.2015 r. w siedzibie Urzędu odbyło się spotkanie z przedstawicielami sektora
pozarządowego, w trakcie którego poinformowano zaproszonych gości o mających się odbyć
konsultacjach wieloletniego Programu współpracy na lata 2016-2020. W dniu 09.11.2015 r.
informację o rozpoczętych konsultacjach przesłano drogą mailową do organizacji/podmiotów,
które współpracują z Wydziałem Polityki Społecznej ŚUW Kielce (na podstawie
prowadzonej bazy NGO).
Uwagi i wnioski dotyczące projektu Programu można było składać (na formularzu)
w sekretariacie Wydziału Polityki Społecznej (Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pok.
11, parter budynku C1) lub przesłać mailem bądź faksem (e-mail: [email protected];
fax /41/ 342 13 72), w nieprzekraczalnym terminie od 09.11.2015 r. do 16.11.2015 r.
Wydział Polityki Społecznej jednocześnie informuje, iż w trakcie prowadzonych
konsultacji dopatrzył się błędu. W pkt 4 Programu pn.: „Zakres współpracy”, dokonano
korekty ppkt 8), który odnosił się do sfery pożytku publicznego dotyczącej wypoczynku
dzieci i młodzieży. Zgodnie ze zmianami do Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), zapis został
zmieniony i przyjął formę: „działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży”.
We wskazanym terminie żadna organizacja/podmiot nie zgłosiła uwag do projektu
Programu. Jedna Organizacja – Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach złożyło swoje
uwagi po terminie, tj. w dniu 17.11.2015 r.
W załączeniu:
Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 109/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie
przyjęcia Programu Współpracy Wojewody Świętokrzyskiego z organizacjami
pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 2 oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118
z późn. zm.), działającymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2016-2020.
z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Renata Segiecińska
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards