docx - Regionalny Program Operacyjny Województwa

advertisement
Uchwała nr 103/2017 r.
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
z dnia 17.03.2017r.
w sprawie:
przyjęcia kryteriów wyboru projektów dotyczących Poddziałania 8.2.2 Wsparcie profilaktyki
zdrowotnej w regionie dla typu II. 1. Realizacja Regionalnych Programów Zdrowotnych (RPZ)
– RPZ w zakresie specyficznych dla woj. świętokrzyskiego jednostek chorobowych/grup
chorób (tj. wykraczających poza pięć głównych grup chorób stanowiących istotny problem
zdrowotny na poziomie całego kraju wskazanych w Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata
2014-2020) – Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 u mieszkańców
województwa świętokrzyskiego.
§1
Zgodnie z art. 110 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz w związku z art. 14 ust.
10 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), w zw. z § 4 ust.
1 lit. b Uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie: powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, uchwala się, co następuje:
§2
Przyjmuje się kryteria wyboru projektów dotyczące Poddziałania 8.2.2 Wsparcie profilaktyki
zdrowotnej w regionie dla typu II. 1. Realizacja Regionalnych Programów Zdrowotnych (RPZ)
– RPZ w zakresie specyficznych dla woj. świętokrzyskiego jednostek chorobowych/grup chorób tj.
wykraczających poza pięć głównych grup chorób stanowiących istotny problem zdrowotny na
poziomie całego kraju wskazanych w Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020)
– Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 u mieszkańców województwa
świętokrzyskiego, które stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.
Marek Szczepanik
Zastępca Przewodniczącego
Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards