Uploaded by User1943

biznes plan daniel

advertisement
STRONA TYTUŁOWA
SPIS TREŚCI
Streszczenie projektu
Biznesplan został sporządzony przez Daniela Lewandowskiego dla potrzeb uruchomienia Zakładu
Mechaniki Pojazdowej w Mławie. Łączne nakłady związane z uruchomieniem przedsiębiorstwa
będą kształtować się na poziomie 109 952,22zł (w tym 50 000zł na dobudowę hali, 5 300 na
adaptację istniejących pomieszczeń i 54 652,22zł na zakup wyposażenia). Z tej kwoty 70 000,00 zł
stanowić będzie bezzwrotna dotacja na podjęcie własnej działalności gospodarczej z Powiatowego
Urzędu Pracy, 39 983,22zł to kapitał własny właściciela. Jak wynika z przeprowadzonych analiz,
firma powinna przynieść zysk netto już w pierwszym roku działalności (44 431,66zł.). W dalszych
latach działalności zysk netto powinien przekraczać 140 000zł. Rentowność sprzedaży w I roku
powinna się ukształtować na poziomie ponad 14%, a w latach następnych na poziomie ponad 20%.
Przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia firmy i podjęcia działalności gospodarczej
w założonym przedmiocie.
1. PODSTAWOWE DANE O WNIOSKODAWCY
Nazwisko i imiona
Lewandowski Daniel
Adres zamieszkania
Ul. Warszawska 151 06-500 Mława
Wykształcenie
Średnie
Kursy i szkolenia
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz pojazdów samochodowych
Doświadczenie zawodowe
2016-2020 Pracownik warsztatu samochodowego – diagnosta samochodowy
Dodatkowe umiejętności
- Umiejętność pracy w grupie,
- Odporność na stres,
- Praca z autami o napędzie benzyna/diesel;
- Wymiana olejów, filtrów, pasków klinowych; wymiana rozrządu: paska, napinacza,
rolek, pompy wody;
- Diagnoza komputerowa (VAG);
- Ocena stanu technicznego aut: elektryka, zawieszenie, silnik, układ: napędowy,
hamulcowy, kierowniczy i wydechowy; ustalenie i rozpoznanie usterek
mechanicznych/elektrycznych i ich naprawa.
Motywy
planowanej
gospodarczej
- Doświadczenie w zawodzie (praca w zawodzie);
- Chęć bycia własnym szefem - decydowania o własnej firmie i działaniach,
- Możliwości pracy w dowolnym wymiarze czasowym,
- Możliwość większego zarobku,
- Chęć i możliwość zrealizowania własnego pomysłu,
- Chęć sukcesu, zrealizowania się.
podjęcia
działalności
2. SKRÓCONE DANE DOTYCZĄCE PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Ogólna charakterystyka planowanej działalności gospodarczej ( krótka prezentacja
planowanej działalności gospodarczej, , przedmiot i zakres działalności, obszar działania firmy,)
przewidywana
nazwa
i
forma
prawna
planowanego
przedsięwzięcia
Przedmiot i zakres planowanej działalności (według PKD )
PKD 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
Lokalizacja przedsięwzięcia
UL. WARSZAWSKA 153 06-500 MŁAWA
Całkowity koszt przedsięwzięcia
109 952,22zł
Wnioskowana kwota dotacji
70.000,-
3.ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI
Źródła finansowania inwestycji inwestycji
Środki własne w wysokości : 39 952,22zł
Dotacja : 70.000,Stan przygotowań do planowanej działalności gospodarczej
Łączne nakłady związane z uruchomieniem przedsiębiorstwa będą kształtować się na poziomie 109 952,22zł (w
tym 50 000zł na dobudowę hali, 5 300 na adaptację istniejących pomieszczeń i 54 652,22zł na zakup
wyposażenia)
4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
Dokładny opis inicjatywy, przyczyny, które skłoniły wnioskodawcę do takiego a nie innego wyboru oraz
aspekty najlepiej charakteryzujące dany rynek. Charakterystyka projektu powinna odnosić się do rynku i
uwarunkowań rynkowych. Proszę odnieść się do
prognoz rynkowych, proszę uzasadnić, iż dana
działalność gospodarcza ma szanse rozwoju na rynku
Określenie wielkości niezbędnych środków i plan ich wykorzystania, koncepcję prowadzenia i rozwoju firmy
5. Oferowane produkty i usługi
Charakterystyka produktu/usługi
Charakterystyka
produktu/usługi
Opis produktów/ usług
Cechy produktów/ usług
Naprawy, konserwację i przebudowę pojazdów samochodowych (z
wyłączeniem motocykli), w tym: o naprawy mechaniczne, o naprawy
elektryczne, o naprawy elektronicznych systemów wtryskowych, instalowanie
części i akcesoriów w pojazdach samochodowych, wykonywanie badań
silników i pojazdów samochodowych, naprawa i napełnianie klimatyzacji,
sprzedaż detaliczną części i akcesoriów do samochodów.
Czy produkt/usługa będzie
odznaczał się
sezonowością? Jeśli tak, to
jak będziesz starał się
równoważyć jej niekorzystny
wpływ.
W jaki sposób oferta różni
się od oferty konkurencji (
żródła przewagi
konkurencyjnej firmy
Jakie są oczekiwania i
potrzeby klientów? W
jakim stopniu
proponowana oferta
odpowiada na te
oczekiwania?
Proszę opisać w jaki
sposób będzie odbywała
się sprzedaż
W jaki sposób klienci będą
informowani o ofercie?
Proszę opisać formę
promocji/reklamy
6. Analiza rynku odbiorców i konkurencji, czyli otoczenia, na którym firma zamierza
działać
a) analiza klientów
Identyfikacja segmentów rynku
Proszę opisać klientów, do których skierowany jest produkt lub usługa, w jaki sposób zostali wybrani,
Najważniejsze cechy konsumenta ( wiek, płeć, wykształcenie, zainteresowania, dochody itp. ).
Kryteria wyboru wskazanych grup docelowych :
b) analiza konkurencji
Nazwa konkurenta
Charakterystyka oraz silne/słabe
strony oferowanych produktów i
usług
Dlaczego uznawani są za silną /
słabą konkurencję
7. Analiza SWOT
To metoda określenia słabych i silnych stron firmy oraz szans i zagrożeń przed nią stojących, gdzie:
„S" - wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego przedsięwzięcia,
„W" - wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego przedsięwzięcia,
„O" - wszystko to, co stwarza dla analizowanego przedsięwzięcia szansę korzystnej zmiany, rozwoju,
„T" - wszystko to, co stwarza dla analizowanego przedsięwzięcia niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.
S- Strengths ( mocne strony)
W - Weaknesses (słabe strony)
O - Opportunities (szanse)
T - Threats (zagrożenia)
.
8.Charekterystyka czynników mogących ograniczać działalność firmę zarówno w bliższej
jak i dalszej przyszłości. W jaki sposób firma planuje eliminować bądź minimalizować
zagrożenia
( należy zawrzeć informacje na temat atrakcyjności, a przede wszystkim
realności planowanego przedsięwzięcia) :
9. Podsumowanie
10. Źródła przewagi konkurencyjnej planowanej działalności gospodarczej ( proszę
wskazać źródła przewagi konkurencyjnej firmy )
Strategia konkurencji
Proszę zaprezentować strategię konkurowania, czy firma będzie konkurować ceną czy może jakością, lub też
zarządzający mają inny pomysł na zdystansowanie konkurencji. Dlaczego przedstawiona strategia będzie
skuteczna, proszę przewidzieć, jakim potencjałem dysponuje konkurent i czy jego działania odwetowe nie będą
dla firmy zbyt groźne na obecnym etapie działalności?
W Chełmży istnieją już 4 warsztaty samochodowe. Mogą one stanowić rzeczywistą
konkurencję dla Zakładu Mechaniki Pojazdowej.
 Zakład Samochodowy Autoholowanie XYZ (ul. Podwodna 2, Chełmża, godziny otwarcia
poniedziałek-sobota 7-19). Zakład specjalizuje się w holowaniu, zajmuje się także pracami
blacharskimi i lakierniczymi oraz drobnymi naprawami nadwozia i innych części
samochodowych. Można w nim także wymienić olej lub drobne części.
 Zakład Mechaniki Pojazdowej ABC (ul. Falista 5, Chełmża, godziny otwarcia
poniedziałek-sobota 8-20). Zakład specjalizuje się w naprawach silników, hamulców,
skrzyń biegów, układów kierowniczych oraz układów paliwowych.  Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe Mechanika Pojazdowa Auto CDE (ul. Pomorska 17, Chełmża godziny
otwarcia poniedziałek-piątek 8-20, sobota 8-15). Zakład oferuje autoholowanie, a także
naprawę hamulców oraz serwis silników samochodowych.
 Usługowy Zakład Mechaniki Samochodowej QWE (ul. Łączna 61, Chełmża, godziny
otwarcia poniedziałek-sobota 8-19, autoholowanie - całodobowo). Zakład oferuje
holowanie, naprawy blacharskie oraz pozostałą mechanikę pojazdową. Żaden z istniejących
w Chełmży warsztatów samochodowych nie oferuje napraw elektronicznych systemów
wtryskowych, naprawy oraz napełniania klimatyzacji, obsługi i www.biznesopedia.pl
naprawy automatycznych skrzyń biegów. Na tle konkurencji Zakład Mechaniki Pojazdowej
plasuje się jako zakład średniej wielkości, nowoczesny, oferujący pełny profil usług po
średnich cenach.
11. Analiza rynku dostawców - miejsca i źródła zaopatrzenia
12. Opis działań marketingowych (sposób prowadzenia kampanii informacyjnej dla
klienta, reklama, nośniki reklamy, wykorzystywane formy promocji) Opisz strategię
marketingową firmy( w zakresie polityki produktu, ceny- na jakim poziomie będą kształtowały się
ceny, w jaki sposób będziesz ustalać ceny na swoje produkty, dystrybucja ( lokalizacja firmy , jak
będziesz dostarczać produkty na rynek, uzasadnienie kanałów dystrybucji, promocja – plan działań
promocyjnych )
Asortyment usług
Obecnie rynek motoryzacyjny jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Aby
sprostać rosnącym wymaganiom klientów, Zakład Mechaniki Pojazdowej chce zaoferować szeroki
zakres usług. Działalność planowanego zakładu mechaniki samochodowej będzie obejmować
wykonywanie następujących usług:
- naprawy, konserwację i przebudowę pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), w
tym: o naprawy mechaniczne, o naprawy elektryczne, o naprawy elektronicznych systemów
wtryskowych,
- instalowanie części i akcesoriów w pojazdach samochodowych,
- wykonywanie badań silników i pojazdów samochodowych,
- naprawa i napełnianie klimatyzacji,
- sprzedaż detaliczną części i akcesoriów do samochodów.
Nabywcy usług
Mława na obecna chwile liczy około 35 000 mieszkańców, z czego niecałą połowę (49%) stanowią
mężczyźni. Według badań SAMAR (Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego) na jednego
mieszkańca Polski przypada 0,33 samochodów. Właściciele samochodów to w 66% mężczyźni, w
34% kobiety. Najwięcej kierowców jest w wieku 40-59 lat (55%), powyżej 59 lat – 19%, pomiędzy
25 a 39 rokiem życia – 22%, natomiast w wieku od 18 do 24 lat – 4%. Można więc wnioskować, iż
w miejscowości Mława właścicielami samochodów jest około 11550 mieszkańców. Poza tym wiele
osób z pobliskich miejscowości i wsi dojeżdża codziennie do pracy samochodem. Średni wiek
samochodu w Polsce to ponad 13 lat, średni stan licznika zbliżony jest do 150 tysięcy kilometrów,
ogólny średni poziom stanu technicznego samochodów w Polsce jest zły lub nawet bardzo zły. 25%
polskich kierowców jeździ do warsztatu profilaktycznie, czyli średnio dwa razy w roku, kolejne
60% kierowców w Polsce korzysta z usług warsztatu samochodowego dopiero w momencie awarii,
która zdarza się średnio kilka razy w roku. Z usług warsztatu samochodowego lub autoryzowanego
dealera korzysta 86% posiadaczy samochodów, 14% kierowców naprawia samochody we własnym
zakresie. Tak więc zdecydowana większość właścicieli samochodów korzysta co najmniej kilka
razy w roku z usług zakładów mechaniki pojazdowej. Usługi Zakładu Mechaniki Pojazdowej
kierowane są do wszystkich osób posiadających samochód osobowy lub dostawczy. Klientami będą
zarówno mieszkańcy Mławy i pobliskich miejscowości, jak i w przypadku nagłej awarii,
przejeżdżający drogą krajowa nr 7 Gdańsk - Warszawa. Dobra lokalizacja zakładu, profesjonalny
personel, jak również szeroki profil oferowanych usług dają szanse na pozyskanie dużej grupy
lojalnych klientów.
Konkurencja
W Chełmży istnieją już 4 warsztaty samochodowe. Mogą one stanowić rzeczywistą konkurencję
dla Zakładu Mechaniki Pojazdowej.
 Zakład Samochodowy Autoholowanie XYZ (ul. Podwodna 2, Chełmża, godziny otwarcia
poniedziałek-sobota 7-19). Zakład specjalizuje się w holowaniu, zajmuje się także pracami
blacharskimi i lakierniczymi oraz drobnymi naprawami nadwozia i innych części samochodowych.
Można w nim także wymienić olej lub drobne części.
 Zakład Mechaniki Pojazdowej ABC (ul. Falista 5, Chełmża, godziny otwarcia poniedziałeksobota 8-20). Zakład specjalizuje się w naprawach silników, hamulców, skrzyń biegów, układów
kierowniczych oraz układów paliwowych.  Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Mechanika
Pojazdowa Auto CDE (ul. Pomorska 17, Chełmża godziny otwarcia poniedziałek-piątek 8-20,
sobota 8-15). Zakład oferuje autoholowanie, a także naprawę hamulców oraz serwis silników
samochodowych.
 Usługowy Zakład Mechaniki Samochodowej QWE (ul. Łączna 61, Chełmża, godziny otwarcia
poniedziałek-sobota 8-19, autoholowanie - całodobowo). Zakład oferuje holowanie, naprawy
blacharskie oraz pozostałą mechanikę pojazdową. Żaden z istniejących w Chełmży warsztatów
samochodowych nie oferuje napraw elektronicznych systemów wtryskowych, naprawy oraz
napełniania klimatyzacji, obsługi i www.biznesopedia.pl naprawy automatycznych skrzyń biegów.
Na tle konkurencji Zakład Mechaniki Pojazdowej plasuje się jako zakład średniej wielkości,
nowoczesny, oferujący pełny profil usług po średnich cenach.
Ceny
Ceny usług świadczonych przez Zakład Mechaniki Pojazdowej będą się kształtować na średnim
poziomie w stosunku do konkurentów. Specyfikację zakładanych cen usług w porównaniu z
konkurentami przedstawiono poniżej
Strategie cen usług Zakładu Mechaniki Pojazdowej: - jednej ceny dla wszystkich odbiorców –
Zakład Mechaniki Pojazdowej nie różnicuje cen dla poszczególnych klientów. Utrzymujemy jedną
cenę za daną usługę bez względu na charakter klienta, czy moment świadczenia usługi. - penetracji
rynku – ceny będą ustalane są na średnim poziomie, aby zebrać odpowiednio dużą rzeszę klientów.
Pozwoli to na pozyskanie dużej liczby klientów, przez co można liczyć, że część z nich zostanie na
stałe.
Ceny głównych usług świadczonych przez Zakład Mechaniki Pojazdowej
1. Wymiana oleju z filtrem 20, 15 – 28 (ceny konkurencji),
2. Wymiana klocków hamulcowych 45, 40 - 60 (ceny konkurencji),
3. Wymiana płynu hamulcowego 40, 35 - 50 (ceny konkurencji),
4. Wymiana świecy zapłonowej 5, 5 (ceny konkurencji),
5. Wymiana paska klinowego 20, 15 – 60 (ceny konkurencji),
6. Wymiana końcówki drążka kierowniczego 30, 25 - 50 (ceny konkurencji),
7. Wymiana płynu chłodzącego 40, 35 - 45 (ceny konkurencji),
8. Wymiana amortyzatora - przód 70, 65 - 120 (ceny konkurencji),
9. Wymiana amortyzatora - tył 40, 35 - 50 (ceny konkurencji),
10. Diagnostyka komputerowa 50, 45 - 120 (ceny konkurencji),
11. Napełnianie klimatyzacji 150, 150 (ceny konkurencji),
Powyższy cennik nie obejmuje wszystkich możliwych usług – pozostałe usługi wyceniane są na
podstawie czasu potrzebnego na ich wykonanie i liczone są według ceny 50zł za roboczogodzinę.
Dystrybucja
Usługi Zakładu Mechaniki Pojazdowej będą świadczone na miejscu w warsztacie przy ul.
Warszawska 153, 06-500 Mława
Promocja
W momencie rozpoczęcia działalności Zakład Mechaniki Pojazdowej zostanie wyposażony w
szyld reklamowy o wymiarach 2m. x 2m., drugi szyld o wymiarach 0,60m. x 0,8m. zostanie
zamieszczony w centrum miasta (koszt około 500zł). Promocja bieżąca obejmuje stałe ogłoszenie w
Polskich Książkach Telefonicznych, okresowe ogłoszenia w Głosie Chełmża, stworzenie własnej
strony internetowej oraz dystrybucję ulotek reklamowych wśród mieszkańców miasta
13. Przygotowanie do realizacji projektu i wykonane działania
Przygotowanie do realizacji projektu i wykonane działania
Proszę opisać podjęte działania w celu realizacji przedsięwzięcia.
(promocja, pozyskanie klientów, zaangażowanie środków, realizacja pierwszych zleceń)
14. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy
Wykształcenie i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy
Przedstaw swoje wykształcenia, doświadczenia zawodowe i dodatkowe umiejętności.
Wykształcenie
Doświadczenie
zawodowe
Znajomość
języków
obcych
Umiejętność
obsługi
komputera
15. Zasoby ludzkie
Jeśli planowane jest zatrudnienie osób w wyniku
realizacji projektu, proszę opisać wszystkie
nowopowstałe stanowiska pracy oraz formę
zatrudnienia
Jeśli wymaga tego projekt, to w jaki sposób
wnioskodawca planuje zapewnić odpowiednie zasoby
ludzkie, jeśli nie przewiduje tworzenia nowych miejsc
pracy w ramach przedsięwzięcia?
W przypadku zatrudnienia nowych osób, proszę opisać
jak będzie przebiegał proces ich rekrutacji
Personel*- Proszę o podanie w etatach lub częściach etatów. Proszę scharakteryzować przewidywany poziom i
strukturę zatrudnienia w przedsiębiorstwie
Nazwa stanowiska
Liczba zatrudnionych na umowę o pracę Liczba zatrudnionych na umowę
osób/etatów (wymagane kwalifikacje)
zlecenie i pracowników sezonowych
(wymagane kwalifikacje)
Suma:
Suma:
* wypełnić tylko w wypadku zatrudnienia personelu
16.TECHNICZNY PLAN DZIAŁANIA FIRMY
Jakie wyposażenie będzie potrzebne do uruchomienia działalności
maszyny.......................................................................................
narzędzia……………………………………………………………
meble i sprzęt biurowy…………………………………………………
surowce i materiały…………………………………………………..
produkty………………………………………………………………
Czy na rynku istnieją odpowiednie źródła zaopatrzenia w maszyny / produkty ?( dostawcy – jakie
źródła zaopatrzenia ? )
Czy proponowany rodzaj działalności charakteryzuje się konkretnymi wymaganiami dotyczącymi
miejsca jej prowadzenia ?
Czy wnioskodawca dysponuje już odpowiednim lokalem na potrzeby działalności gospodarczej ?
( wielkość pomieszczenia, forma prawna, wyposażenie i infrastruktura )
17. PLAN FINANSOWY
Proszę podać wszystkie przewidywane koszty związane z podjęciem działalności
gospodarczej, podkreślając, które z nich będą pokryte z jednorazowej dotacji ) .
Klasyfikacja możliwych kosztów np.: opłaty urzędowe związane z uruchomieniem
działalności, nakłady związane z lokalem tj. wynajem lokalu, adaptacja lokalu z
zakresem prac, nakłady związane z zakupem maszyn i urządzeń – szczegółowa
specyfikacja maszyn, nakłady związane z zakupem surowców, towarów, inne….
Działania planowane w celu podjęcia działalności
gospodarczej
WYSZCZEGÓŁŃIENIE
Koszty działań
Źródła finansowania
Środki własne
Środki z kredytu
Inne źródła
CAŁKOWITA WARTOŚĆ :
18. Rachunek zysków i strat - plan finansowy ( prognoza przychodów i kosztów – ujęcie
roczne )
KATEGORIA
A. Przychody
1. Przychody ze
sprzedaży
( wyszczególnić
główne grupy
przychodów )
2. Inne przychody
RAZEM PRZYCHODY
B. Koszty
1. Koszty zakupu
towarów/surowców
2. Wynagrodzenia
pracowników
Przez pierwsze 12 m-cy
miesięcznie
x 12
Prognoza na kolejny rok
miesięcznie
x 12
3. Narzuty na
wynagrodzenia
4. Amortyzacja środków
trwałych
5. Czynsz dzierżawy
6. Koszt transportu
7. Koszt opakowań
8. Energia elektryczna
9. Woda, c.o., gaz
10. Zużycie materiałów i
przedmiotów nietrwałych
11. Usługi obce
12. Podatek lokalny
13. Inne podatki
14. Własne ubezpieczenia
15. Inne koszty (jakie?)
- Internet
- telefon
- ubezpieczenie OC
samochodu
- opłaty bankowe,
pocztowe
- środki czystości
- reklama
- inne
RAZEM KOSZTY
ZYSK BRUTTO (A-B)
C. Podatek dochodowy
WYNIK
EKONOMICZNY
(A-B-C)
Proszę opisać założenia jakie zostały przyjęte do oszacowania pozycji przychodowych i
kosztowych.
Download