Uploaded by aleko

etyka SS - SYLABUS 2020.03.01

advertisement
S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
[US]-Z-O-I-S-19/20Z
Nazwa przedmiotu:
etyka biznesu
(KIERUNKOWE)
Nazwa kierunku:
US zarządzanie
Forma studiów:
Profil studiów:
I stopnia lic., stacjonarne
Specjalność:
ogólnoakademicki
Status przedmiotu:
Język przedmiotu:
semestr: 2 - język polski
obowiązkowy
Rok
Semestr
Forma zajęć
Liczba godzin
1
2
konwersatorium
30
Razem
Forma
zaliczenia
ZO
ECTS
4
30
4
Koordynator
przedmiotu:
dr hab. PATRYCJA ZWIECH
Prowadzący zajęcia:
dr MARTA MŁOKOSIEWICZ
Cele przedmiotu:
Celem jest zapoznanie studentów z aparatem pojęciowym etyki biznesu oraz wyborami gospodarczymi i ich
ograniczeniami.
Wymagania wstępne:
w zakresie wiedzy: student zna wybrane koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem i personelem oraz
dysponuje podstawową wiedzą z socjologii lub filozofii.
w zakresie umiejętności: student potrafi dokonać opisu rzeczywistości organizacyjnej lub gospodarczej z
wykorzystaniem technik opisowych.
w zakresie kompetencji społecznych: student potrafi pracować w grupie oraz ma wpojone nawyki kształcenia
ustawicznego.
EFEKTY UCZENIA SIĘ
Kategoria
wiedza
Lp
1
KOD
Odniesienie do
efektów dla
programu
Opis efektu
EP1
zna podstawowe pojęcia z zakresu etyki biznesu
oraz zna podstawowe kierunki i systemy
etyczne, zna zasady uczciwej i nieuczciwej
konkurencji, zasady etycznej reklamy, zasady
etycznego zarządzania zasobami ludzkimi oraz
zasady etycznego działania w stosunku do
społeczeństwa i państwa.
K_W03
K_W06
K_W11
K_W12
K_U01
K_U02
K_K01
K_K02
K_K05
umiejętności
1
EP2
potrafi analizować problemy w zakresie
etycznego i nieetycznego zarządzania
poszczególnymi zasobami i obszarami
funkcjonalnymi organizacji i proponować
właściwe sposoby ich rozwiązania.
kompetencje społeczne
1
EP3
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy
związane z wykonywaniem zawodu menedżera
TREŚCI PROGRAMOWE
Semestr
Liczba godzin
Przedmiot: etyka biznesu
Forma zajęć: konwersatorium
1. Etyka - pojecie i historia. Etyka biznesu jako dział nauki. Wybory gospodarcze i ich ograniczenia.
Obszary nieetycznych zachowań firm. Uwarunkowania historyczne, kulturowe, religijne etyki
biznesu.
2. Etyka biznesu w relacji do konsumentów i społeczeństwa. Etyka reklamy. Czarny marketing.
Odpowiedzialność za środowisko naturalne. Korupcja.
2
5
2
6
3. Etyka firm a pracownicy. Dyskryminacja, molestowanie, mobbing w środowisku pracy.
2
4
4. Etyka pracy. Granice pracowniczej lojalności.
2
2
5. Etyczne relacje między przedsiębiorstwami. Etyczne negocjacje. Granice konkurencji. Korupcja
gospodarcza.
2
4
1/3
6. Finanse w świetle etyki. Twórcza i agresywna księgowość. Raje podatkowe.
2
4
7. Kodeksy etyczne.
2
3
8. Doktryny filozofii gospodarczej.
2
2
Metody kształcenia
prezentacja, dyskusja, praca w grupach, symulacje, metody przypadków
Nr efektu
kształcenia z
sylabusa
Metody weryfikacji
efektów uczenia się
Forma i warunki
zaliczenia
KOLOKWIUM
EP1
PREZENTACJA
EP2,EP3
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)
EP2,EP3
Forma i warunki zaliczenia:
zaliczenie ćwiczeń na podstawie kolokwium obejmującego wiedzę z ćwiczeń oraz zalecanej
literatury (zestaw zawierający pytania opisowe) (60% oceny) oraz aktywności studenta
(obserwacja pracy studenta na zajęciach podczas prezentacji, dyskusji panelowych bądź pracy w
grupie) (40% oceny).
Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena z przedmiotu jest równa ocenie uzyskanej z zaliczenia.
Sem.
Metoda obliczania
oceny końcowej
2
2
Rodzaj
zaliczenia
Przedmiot
Metoda
obl. oceny
etyka biznesu
Waga do
średniej
Ważona
etyka biznesu [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną
1,00
Blanchard K., Peale N. (2008): Etyka biznesu, Studio Emka, Warszawa
Havard A. (2011): Etyka przywódcy, MSM Studio, Gdańsk
Kietliński K., Martinez Reyes V. (2005): Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków
Morgan P.M. (2007): Problemy etyczne w tradycjach szesciu religii, Pax, Warszawa
Literatura podstawowa
Rybak M. (2011): Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN,
Warszawa
Zaorski - Sikora Ł. (2007): Etyka w biznesie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły HumanistycznoEkonomicznej w Łodzi, Łódź
Zwiech P. (2012): Istota oraz argumenty zwolenników i przeciwników społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw - przyczynek do dyskusji, Prace Studentów i Młodych
Pracowników Nauki, Zeszyt 4
Zwiech P. (2011): Rodzaje dyskryminacji kobiet na rynku pracy, Polityka Społeczna nr 4
Easterly W. (2008): Brzemię białego człowieka, PWN, Warszawa
Gasparski W. (2012): Biznes, etyka, odpowiedzialność, PWN, Warszawa
Jackson C.W. (2008): Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań
finansowych., PWN, Warszawa
Literatura
uzupełniająca
Landes D.S. (2010): Bogactwo i nędza narodów, WWL Muza SA, Warszawa
Sachs J. (2009): Nasze wspólne bogactwo. Ekonomia dla przeludnionej planety, PWN, Warszawa
Sedlacek T. (2012): Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall
Street, Studio Emka, Warszawa
Stiglitz J.E. (2007): Wizja sprawiedliwej globalizacji, PWN, Warszawa
Stiglitz J.E., Charlton A. (2007): Fair trade. Szansa dla wszystkich, PWN, Warszawa
NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne
30
Udział w egzaminie/zaliczeniu
2
Przygotowanie się do zajęć
10
2/3
Studiowanie literatury
10
Udział w konsultacjach
20
Przygotowanie projektu / eseju / itp.
18
Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia
10
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
100
Liczba punktów ECTS
4
3/3
Download