Uploaded by epoczta.mail

Oświadczenie o stanie cywilnym

advertisement
Oświadczenie o stanie cywilnym
Ja niżej podpisany/a
........................................................................................................
Imię i nazwisko, nazwisko rodowe
urodzony/a
dnia ...................................... w ..................................................................,
imiona rodziców
..........................................................................,
legitymujący/a się dowodem osobistym serii ..................................................
nr........................................................, wydanym przez................................................
w ..................................................................................... dnia ……….........,
nr PESEL ........................................, zam....................................................................
.....................................................................................................................................
kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu
oświadczam, co następuje:
1. Pozostaję w związku małżeńskim
- Tak
- Nie
Wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.
Oświadczam jednocześnie, że informacje zawarte w przedstawionych przeze mnie
dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
................................................
czytelny podpis
*/ niepotrzebne skreślić
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards