Uploaded by epoczta.mail

Oświadczenie o stanie cywilnym

advertisement
Oświadczenie o stanie cywilnym
Ja niżej podpisany/a
........................................................................................................
Imię i nazwisko, nazwisko rodowe
urodzony/a
dnia ...................................... w ..................................................................,
imiona rodziców
..........................................................................,
legitymujący/a się dowodem osobistym serii ..................................................
nr........................................................, wydanym przez................................................
w ..................................................................................... dnia ……….........,
nr PESEL ........................................, zam....................................................................
.....................................................................................................................................
kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu
oświadczam, co następuje:
1. Pozostaję w związku małżeńskim
- Tak
- Nie
Wiarygodność powyższych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem.
Oświadczam jednocześnie, że informacje zawarte w przedstawionych przeze mnie
dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
................................................
czytelny podpis
*/ niepotrzebne skreślić
Download