Uploaded by User1452

PROCEDURA PRALNIA 2020

advertisement
PROCEDURA NADZORU NAD POŚCIELĄ I WYPOSAŻENIEM HOTELOWYM
INSTRUKCJA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Instrukcja dotyczy pracowników Działu Hotel zwanego dalej Hotelem, którzy z racji
wykonywanych obowiązków nadzorują wyposażenie hotelowe które z uwagi na swoją
specyfikę podlega bieżącemu i okresowemu czyszczeniu.
2. Instrukcja jest dokumentem stworzonym dla lepszego nadzoru nad procesami prania i
nadzoru nad wyposażeniem.
3. Instrukcja jest integralną częścią instrukcji stanowisk.
II. POSTĘPOWANIE Z WYPOSAŻENIEM..
1. W ramach prowadzonej działalności hotelarskiej, w celu realizacji umowy hotelowej Hotel
wykorzystuje posiadane wyposażenie w tym wyposażenie podlegające okresowemu
czyszczeniu.
2. W skład wyposażenia podlegającego bieżącemu czyszczeniu wchodzą:
 Prześcieradła,
 Podkłady,
 Poszewki,
 Poszwy,
 Ręczniki wszystkich typów,
 Poduszki,
 Kołdry,
3. W skład wyposażenia podlegającego okresowemu czyszczeniu wchodzą:
 Poduszki,
 Kołdry,
 Materace,
4. Bieżący nadzór nad pościelą hotelową oraz wyposażeniem sprawuje technik ds. hotelowych
zwany dalej technikiem wraz z Służbą pięter.
5. Technik odpowiedzialny jest za:
 Nadzór nad głównymi i podręcznymi pomieszczeniami magazynowymi pościeli,
 Nadzór nad właściwym przechowywaniem pościeli w magazynach głównych pościeli,
 Nadzór nad stanami magazynowymi,
 Wydawanie oraz przyjmowanie pościeli z magazynów,
 Zgłaszanie kierownikowi braków magazynowych,
 Rekomendowanie kierownikowi likwidacji zużytej pościeli,
 Rekomendowanie kierownikowi zakupów pościeli i wyposażenia,
 Przeprowadzaniem wysyłki pościeli brudnej do pralni i odbiorem pościeli czystej
wracającej z pralni,
 Nadzorem nad jakością usługi pralniczej i zgłaszaniem kierownikowi nieprawidłowości
w tym zakresie,

6. Służba pięter odpowiedzialna jest za:
 Nadzór nad podręcznymi pomieszczeniami magazynowymi pościeli,
 Nadzór nad właściwym przechowywaniem pościeli w podręcznych magazynach
pościeli,
 Nadzór nad stanami magazynowymi powierzonymi do magazynów podręcznych,
 Zdawanie brudnej oraz przyjmowanie czystej pościeli z magazynów głównych,
 Nadzorem nad jakością usługi pralniczej i zgłaszaniem technikowi nieprawidłowości w
tym zakresie,
 Bieżąca kontrola wyposażenia hotelowego ( materace, podkłady, poduszki, kołdry,
firanki) , oraz zgłaszanie technikowi konieczności dokonania napraw i czyszczenia
tego wyposażenia,
7. Kierownik hotelu wyznacza podmiot obsługujący hotel w zakresie czyszczenia i prania pościeli
hotelowej oraz wyposażenia.
str. 1
8. Wskazany podmiot zwany dalej pralnią, w ramach posiadanej wiedzy fachowej i
specjalistycznych urządzeń, zobowiązany jest do świadczenia usług na jak najwyższym
poziomie z uwzględnieniem specyfiki branży hotelarskiej.
9. Technik w ramach współpracy kontroluje spełnianie wymagań stawianych Pralni przez hotel:
 Terminowości odbioru i dostaw,
 Organizowanie dostaw i odbiorów brudnej pościeli zgodnie z wymogami sanepidu.
 Wykonywanie czyszczenia – prania z dezynfekcją o poświadczanie ich wykonania na
rachunkach.
10. Kierownik w ramach nadzoru nad usługami Pralni:
 Korzystania przez Pralnię z certyfikowanych, bezpiecznych dla użytkownika oraz
bezpiecznych dla czyszczonego wyposażenia i akceptowanych przez sanepid
środków czyszczących,
 Gromadzi certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające korzystanie przez pralnie z ww
środków,
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Niniejsza Procedura ma charakter wewnętrzny.
2. Niniejsza instrukcja obowiązuje pracowników od dnia jej podpisania.
Załącznik nr 1:
Lista osób które zapoznały się z procedurą i zobowiązują się do jej przestrzegania.
Lp. Nazwisko i Imię
Data
Podpis
Podpis kierownika
1
2
3
4
5
6
7
8
9
str. 2
str. 3
Download