REKLAMACJA USŁUGI PRALNICZEJ Pamiętajmy, że oddając

advertisement
REKLAMACJA USŁUGI PRALNICZEJ
Pamiętajmy, że oddając odzież do pralni zawieramy umowę o dzieło, w której ważny
jest rezultat. Konsument niezadowolony z usługi pralniczej powinien złożyć reklamację,
najlepiej pisemną, aby w razie sporu mieć dowód, jakie kroki poczynił w tej sprawie.
a) Protokół reklamacyjny można złożyć osobiście w pralni i dopilnować, aby
osoba odbierająca pismo potwierdziła przyjęcie na kopii, podając swoje nazwisko i
koniecznie datę.
b) Protokół można również wysłać listem poleconym, a dowód nadania
przechowywać razem z kopią wysłanego pisma.
Protokół powinien zawierać:
 adres pralni,
 datę,
 dokładny opis wad,
 nasze roszczenie /np. ponowne wyczyszczenie lub zwrot kosztów/
 termin do ewentualnego usunięcia wad.
Reklamacja powinna zostać rozpatrzona przez usługodawcę w terminie 14 dni od
zawiadomienia o wadach.
W przypadku, gdy pralnia nie chce załatwić reklamacji zgodnie z żądaniem konsumenta
można postarać się o opinię rzeczoznawcy. Zgodnie z ustaloną linią orzecznictwa – umowa
z pralnią chemiczną o czyszczenie odzieży ma charakter umowy o dzieło /art. 627 k.c./
Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 20 maja 1986 r. III /CRN
82/86, OSNCP 1987/8 poz. 125/. Zgodnie z przyjętą wykładnią, zobowiązanie przyjmującego
zamówienie do wykonania dzieła jest zobowiązaniem rezultatu, który musi być osiągnięty i
strony muszą uważać jego osiągnięcie za pewne. Na gruncie umowy o dzieło, przyjmujący
zamówienie /tj. zakład pralniczy/ powinien w każdym wypadku zbadać materiał pod kątem
jego przydatności od wykonania dzieła. Jednocześnie nie ma znaczenia, że usługa została
wykonana w sposób typowy zgodnie z wymogami odpowiedniej technologii zapewniającej
osiągniecie rezultatu przy innych usługach pralniczych. Zgodnie z art. 634 k.c. – pracownik
pralni – przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do zbadania garderoby pod kątem
możliwości osiągnięcia rezultatu. Jako profesjonalista powinien wykazać się odpowiednimi
kwalifikacjami w tym przedmiocie. Osoba prowadząca działalność usługową powinna
wykazać się znawstwem w zakresie stosowanych materiałów i ich właściwości, tak aby nie
dopuścić do zniekształcenia rzeczy, jej fizycznego uszkodzenia czy zniszczenia.
Od odpowiedzialności za szkodę nie zwalnia pralni uwaga, że usługę wykonano zgodnie
z zaleceniami producenta. Orzecznictwo Sądu Najwyższego jest w tej kwestii
jednoznaczne: pralnia ma wykazać się profesjonalizmem i sama ocenić, czy dobrze
wykona usługę. Jeżeli źle oceni i uszkodzi w jakikolwiek sposób garderobę oddaną jej do
czyszczenia, to jest to jej ryzyko, za które musi wziąć odpowiedzialność.
Download