05 Umowa cyw. badanie szpiku kostnego

advertisement
UMOWA
O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
zawarta w dniu ………………... pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej
w Gnieźnie ul. Św. Jana 9 reprezentowanym przez:
p.o. Dyrektora Pana mgr Jacka Frąckowiaka
oraz Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa lek.med. Mateusza Hen
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a
Panem lek.med. …………………………………., prowadzącym Prywatny Gabinet
Lekarski, posiadającym prawo wykonywania zawodu nr……………….wydane przez
……………Izbę Lekarską w ………………………………, wpis do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą oraz wpis w CEIDG
NR REGON ………………………………… NR NIP ………………………………..
zwanym w treści umowy "Przyjmującym Zamówienie".
Podstawę niniejszej umowy stanowią:
1.
Ustawa „o działalności leczniczej”
2.
Ustawa „o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych”.
3.
Ustawa „o zawodzie lekarza i lekarza dentysty”
4.
Kodeks Cywilny i Kodeks Postępowania Cywilnego
Strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
Zamawiający powierza a Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się na zasadach
usługi cywilno prawnej do wykonywania badań oceny szpiku kostnego oraz konsultacji
hematologicznych pacjentów ZOZ Gniezno zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami
a także prowadzenie dokumentacji medycznej (również w formie elektronicznej)
związanej z przedmiotem umowy zgodnie z przepisami prawa zawartymi w Ustawie
„o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta”, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
„w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu
jej przetwarzania” a także zarządzeniami Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Gnieźnie.
§ 2.
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do:
1.
oceny szpiku kostnego w terminie 3 dni od daty otrzymania materiału do badań,
2.
odpowiedzi konsultacyjnej w okresie 24 godzin od momentu złożenia zapytania,
3.
przestrzegania przy wykonywaniu niniejszej umowy zasad wynikających
z Ustawy „ o ochronie danych osobowych”,
4.
wdrażania i przestrzegania realizacji obowiązujących norm, w tym ISO.
§ 3.
Ocena szpiku kostnego oraz konsultacje hematologiczne będą się odbywały
w …………………………………………….będącego własnością Przyjmującego Zamówienie.
Materiały do oceny oraz dokumentację do konsultacji na wskazany…………………..
adres dostarczał będzie Zamawiający.
§ 4.
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń
zdrowotnych będących przedmiotem umowy wg potrzeb Zamawiającego.
§ 5.
Obowiązki Przyjmującego Zamówienie:
1.
Przyjmujący Zamówienie wykonuje swoje obowiązki samodzielnie.
2.
Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania:
a/ przepisów określających prawa pacjenta
b/ Regulaminu Organizacyjnego ZOZ Gniezno
c/ standardów udzielania świadczeń zdrowotnych ustalonych przez
Zamawiającego.
§ 6.
Przyjmujący Zamówienie oświadcza że:
1.
posiada wymagany przepisami wpis do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą oraz wpis w CEIDG,
2.
legitymuje się fachowymi kwalifikacjami do udzielania specjalistycznych
świadczeń zdrowotnych w zakresie, o którym mowa w § 1.
§ 7.
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych
z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z posiadaną wiedza medyczną
i standardami postępowania oraz na zasadach wynikających z Ustawy: „o zawodzie
lekarza i lekarza dentysty”, „o działalności leczniczej”, „o świadczeniach finansowanych
ze środków publicznych”, „o ochronie danych osobowych” i innych przepisów
regulujących zasady wykonywania zawodu lekarza oraz udzielania świadczeń
zdrowotnych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz postanowień Kodeksu
Etyki Lekarskiej.
1.
2.
§ 8.
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu
informacji o realizacji wykonywania umowy w sposób i w układzie przez niego
ustalonym,
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu kontrolę
trybu, zakresu i jakości wykonywanych świadczeń o których mowa w § 1.
Zamawiający może przeprowadzić kontrolę za pośrednictwem
wyspecjalizowanych osób i jednostek organizacyjnych.
3.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dostarczania do Sekcji Zatrudnienia
i Płac Zamawiającego kserokopii dokumentów potwierdzających podwyższenie
swoich kwalifikacji.
§ 9.
Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów
„w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu
wykonującego działalność leczniczą” oraz złożenia kserokopii aktualnej polisy
w Sekcji Zatrudnienia i Płac.
1.
2.
3.
4.
§ 10
Za świadczone w ramach niniejszej umowy usługi, Zamawiający zobowiązuje się
zapłacić Przyjmującemu Zamówienie wynagrodzenie
w wysokości:
……………………….za każde badanie
……………………….za każda konsultację
Należności z tytułu realizacji umowy Zamawiający wypłaca za miesiąc
poprzedni, po jego zakończeniu, w terminie 10 dni po dniu dostarczeniu
przez Przyjmującego Zamówienie prawidłowo sporządzonego rachunku
wraz z zatwierdzonym wykazem wypracowanych punktów.
W przypadku błędnego obciążenia bądź błędów formalnych
lub rachunkowych w wystawionym rachunku, termin płatności określony
w ust. 2 ulega przesunięciu i jest określony na 10 dni od daty
dostarczenia rachunku korygującego.
Należność za wykonane świadczenia zdrowotne zostanie przekazana
Przyjmującemu Zamówienie na jego rachunek bankowy wskazany na
rachunku. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
§ 11.
Przyjmujący Zamówienie ponosi odpowiedzialność za szkody i zdarzenia medyczne
zaistniałe przy udzielaniu świadczeń objętych niniejsza umową, stosownie
do przepisów Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy „o działalności leczniczej”.
1.
2.
§ 12.
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji
o Zamawiającym nie podanych do publicznej wiadomości czasie wykonywania
umowy oraz w okresie 12 miesięcy po jej zakończeniu
W przypadku naruszenia postanowień ust.1 Zamawiający może rozwiązać
umowę w trybie natychmiastowym oraz wystąpić o odszkodowanie na zasadach
określonych w kodeksie cywilnym.
§ 13.
Umowa obowiązuje od dnia 1 marca 2013r do dnia 31 grudnia 2016r.
1.
2
3.
§ 14.
Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za uprzednim
30-dniowym okresem wypowiedzenia.
Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na zasadzie porozumienia
stron.
Zamawiający rozwiąże umowę bez wypowiedzenia w przypadku:
a/ utraty przez Przyjmującego Zamówienie odpowiednich kwalifikacji
i uprawnień zawodowych koniecznych do realizacji niniejszej umowy
b/ przerwy w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych uniemożliwiającej
wywiązywania się przez Zamawiającego z terminowego i pełnego
wykonywania zobowiązań wobec swoich pacjentów
c/ wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających realizację przedmiotu
umowy
d/ rozwiązania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
§ 15.
Przyjmujący Zamówienie osobiście rozlicza się z Urzędem Skarbowym i Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych.
§ 16.
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatruje Sąd Powszechny,
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
1.
2.
§ 17.
W sprawach nie uregulowanych umową należy stosować obowiązujące przepisy
kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
§ 18.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:
jeden dla Przyjmującego Zamówienie
dwa dla Zamawiającego
Zamawiający:
...............................................
Projekt umowy opracowała i sporządziła
Aurelia Malinowska
Przyjmujący Zamówienie:
............................................
Download