Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 - Kujawsko

advertisement
Załącznik nr 2
Opis Przedmiotu Zamówienia
tablic informacyjnych wraz z elementami instalacyjnymi i montażem
w budynkach Partnerów i uczestników projektu „Realizacja systemu innowacyjnej
edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu
dystrybucji treści edukacyjnych”
DZIAŁ I
Specyfikacja techniczna
Ilość tablic: 696 sztuk
Wymiar: 500 mm x 375 mm;
Technologia wykonania:
Płyta ze spienionego polichlorku winylu o minimalnej grubości 4 mm na stronie
frontowej nadruk pełno kolorowy na folii + lakier UV. Całość powinna być odpowiednio
trwała, estetyczna, odporna na wszelkie zjawiska atmosferyczne, w tym promieniowanie
UV, deszcz, mróz i powinna zapewniać czytelność informacji.
Kolorystyka, układ oraz wzór tablicy:
Tablice powinny być wykonane i zainstalowane zgodnie z zapisami Wytycznych
dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P
na lata 2007-2013 (Wersja IV Zmieniona uchwałą Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego Nr 2/44/14 z dnia 15 stycznia 2014 r.), które są załącznikiem nr 1
do niniejszej dokumentacji.
Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany wykonać projekt graficzny oraz prototyp
tablicy. W projekcie graficznym zostaną zaznaczone obszary przeznaczone
na zainstalowanie elementów montażowych jeżeli takowe wystąpią. Zamawiający
dostarczy wykonawcy w wersji elektronicznej elementy graficzne do wykorzystania
w ramach projektu graficznego tablicy. Projekt graficzny zostanie przekazany
Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy drogą mailową na
adres: [email protected] w celu akceptacji. Po pisemnej akceptacji
projektu graficznego tablicy, Przyjmujący zamówienie w terminie 3 dni roboczych
wykona i dostarczy do siedziby Zamawiającego na własny koszt jeden prototyp tablicy
w celu akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy ocena prototypu tablicy
będzie negatywna, Zamawiający przedstawi uwagi na piśmie, które Przyjmujący
zamówienie będzie zobowiązany uwzględnić podczas wykonywania pozostałych tablic.
Gwarancja:
Przyjmujący zamówienie winien udzielić gwarancji na wszystkie tablice oraz
na wykonane na tych tablicach nadruki na okres min. 3 lat, liczony od daty odbioru.
Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do zapewnienia trwałości tablic
i nadruków przez cały okres gwarancji.
1
DZIAŁ II
Montaż tablic w budynkach Partnerów i uczestników projektu
„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawskopomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”
Tablice będą trwale przymocowane do podłoża za pomocą kołków lub śrub ze stali
nierdzewnej, z możliwością zmiany lokalizacji. Oznacza to, że będzie istniała możliwość
zmiany umiejscowienia tablic bez ich uszkodzenia z zachowaniem warunków gwarancji.
System mocowania nie będzie wpływał na czytelność tablic. Przyjmujący zamówienie
na podstawie załączonych adresów, określających miejsca montażu, ułoży
harmonogram terminów instalacji oraz trasę, zgodnie z którą będzie odbywało się
rozmieszczanie tablic.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się systematycznie, nie rzadziej jednak niż raz
na tydzień przesyłać na adres e-mail: [email protected] aktualny
harmonogram zawierający informację o terminach instalacji i zaplanowanej trasie oraz
po zakończeniu zaplanowanej trasy, cotygodniowe raporty z instalacji tablic.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się, przed każdorazowym rozpoczęciem trasy,
do wcześniejszego kontaktu telefonicznego w sprawie montażu tablic z osobami
odpowiedzialnymi za odbiór montażu tablic w danej jednostce i poinformuje ją
o zaplanowanym przyjeździe w celu instalacji oraz odbioru tablic. Lista osób
do kontaktu zostanie udostępniona Przyjmującemu zamówienie po podpisaniu umowy.
Przyjmujący zamówienie załączy do każdego podpisanego protokołu odbioru, w wersji
papierowej, dokumentację fotograficzną przedstawiającą miejsce dokonanej instalacji.
Po zrealizowaniu zleconego zadania Przyjmujący zamówienie przekaże Zamawiającemu
pełną dokumentację fotograficzną zapisaną na nośniku danych elektronicznych,
zawierającą dokumentację fotograficzną z wszystkich przeprowadzonych instalacji,
według Załącznika nr 3.
Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się, po zamontowaniu każdych 100 tablic,
przekazać Zamawiającemu sporządzone podczas montażu częściowe protokoły odbioru
wraz z załączoną do nich papierową dokumentacją fotograficzną miejsca instalacji.
Montaż tablic odbędzie się w miejscu widocznym na zewnątrz lub w budynku Partnerów
projektów oraz jednostek podległych, w obecności osób odpowiedzialnych za odbiór
montażu tablic w danej jednostce, będącej przedstawicielem jednostki – partnera
projektu, który zostanie wcześniej upoważniony przez kierownika/dyrektora danej
jednostki do odbioru tablicy, wskaże przyjmującemu zamówienie dokładne miejsce
instalacji tablicy oraz podpisze się pod protokołem odbioru jako przedstawiciel danej
instytucji.
Gwarancja:
Przyjmujący zamówienie winien udzielić gwarancji na montaż tablic na okres min. 3 lat.
Oznacza to, że przez okres gwarancji wszelkie usterki wynikające z nieprawidłowego
montażu będą usuwane przez Przyjmującego zamówienie na jego koszt.
Przyjmujący zamówienie przekaże Zamawiającemu oraz jego Partnerom i uczestnikom
projektu, u których będą montowane tablice, w sposób pisemny, dane kontaktowe
komórki lub osoby zajmującej się realizacją zleceń gwarancyjnych. W przypadku zmiany
danych kontaktowych tej komórki/osoby Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany
o tym fakcie powiadomić pisemnie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych.
2
Przyjmujący zamówienie, po otrzymaniu zgłoszenia usterki (w dowolnej formie:
telefonicznie, fax-em lub drogą elektroniczną), usunie usterkę w ciągu 7 dni roboczych.
DZIAŁ III
Treść informacji do umieszczenia na tablicach informacyjnych
Treść informacji do umieszczenia na tablicach informacyjnych dla projektu „Realizacja
systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez
zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” będzie się przedstawiać w sposób
następujący:
Grafika zgodna z wytycznymi Instytucji Wdrażającej RPO WK-P
(herb województwa) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji
w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji
treści edukacyjnych”
Całkowita wartość inwestycji:
32 414 726,85 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego:
24 311 045,13 zł
Beneficjent: Województwo Kujawsko-Pomorskie
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
oraz Partnerów Projektu
Tablice powinny być wykonane i zainstalowane zgodnie z zapisami Wytycznych
dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P
na lata 2007-2013 (Wersja IV Zmieniona uchwałą Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego Nr 2/44/14 z dnia 15 stycznia 2014 r.).
3
Download