o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

advertisement
Załącznik nr 4 do SWKO
UMOWA …………………….. WZÓR
o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
Zawarta w dniu ………………2011 r. w Lądku Zdroju pomiędzy:
23 Wojskowym Szpitalem Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym, SP ZOZ z siedzibą; 57 - 540 Lądek
Zdrój, Pl. Mariańskim 7/8, wpisanym do KRS Nr 0000012089
prowadzonym przez IX Wydz.
Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, NIP 881-13-43-809 wpis do
rejestru zakładów opieki zdrowotnej Nr 99 00 138
reprezentowanym przez :
mgr inż. Zdzisław PUZIO
- Dyrektor
zwanym w dalszej części umowy „ Udzielającym Zamówienia”
a
………………………………………………………………………………………………………...
………… posiadającym :
a) prawo wykonywania zawodu lekarza nr …………… wydane przez …………….. Izbę
Lekarską w …………………………………,
b) zezwolenie na wykonywanie indywidualnej praktyki lekarskiej nr ………………..……. wydane
przez …………….. Izbę Lekarską w ……………., zarejestrowaną w rejestrze indywidualnych
praktyk lekarskich pod nr …………………………………………………
NIP ………………………….. , REGON – ……………………….
c) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/KRS nr …………………..
prowadzoną/ym ………………………………….. reprezentowanym przez :
……………………………………..
Zwanym w dalszej części umowy „Przyjmującym Zamówienie”
W wyniku postępowania o zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby
wykonujące zawód lekarza w zakresie określonym w Pakiecie nr 1, 2 i 3.
przeprowadzonego dnia …………2011 r. w trybie konkursu ofert, postępowanie Nr KO/1/2011
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Udzielający zamówienia powierza Przyjmującemu Zamówienie prowadzenia samodzielnej opieki
lekarskiej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych:
1.Pakiet Nr 1 w zakresie obsługi pacjentów w oddziałach uzdrowiskowych szpitalnych i
sanatoryjnych oraz w oddziale rehabilitacji w ramach prewencji ZUS w niżej wymienionych
specjalizacjach: ( należy wpisać specjalizację )
1. ……………………………………………..
2. ……………………………………………..
Rodzaj i zakres świadczeń zdrowotnych dla pakietu nr 1 obejmuje :
a) wstępne badanie lekarskie,
b) okresowe kontrolne badanie lekarskie w czasie trwania turnusu,
c) końcowe badanie lekarskie przed wypisaniem pacjenta z zakładu lecznictwa
uzdrowiskowego,
d) ustalenie programu leczenia balneologicznego i programu rehabilitacji,
e) ustalenie programu leczenia farmakologicznego z codzienną weryfikacją zleceń leków,
f) ustalenie i zlecenie niezbędnych badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych,
g) ustalenie diety,
h) codzienny obchód lekarski w oddziałach szpitalnych,
i) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji medycznej.
Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są obiekty zarządzane przez Udzielającego
Zamówienia.
Czas pracy osoby wykonującej zawód lekarza wynikać będzie z ilości przyjmowanych pacjentów i
harmonogramu pracy ustalonego przez Udzielającego Zamówienia na dany turnus. Udzielający
Zamówienia zastrzega, że ilość pacjentów przypadająca na jednego lekarza nie może być mniejsza
niż 20 osób.
1
2. Pakiet Nr 2 – w zakresie obsługi pacjentów ZOL – „Dom Weterana”(opieka długoterminowa)
w niżej wymienionych specjalizacjach : (wpisać specjalizację)
1. …………………………………………………..
2. …………………………………………………..
Rodzaj i zakres świadczeń zdrowotnych dla pakietu nr 2 obejmuje :
a) wstępne badanie lekarskie,
b) okresowe kontrolne badanie lekarskie,
c) końcowe badanie lekarskie przed wypisaniem pacjenta z zakładu lecznictwa,
d) ustalenie programu leczenia fizykalnego i programu rehabilitacji narządu ruchu,
e) ustalenie programu leczenia farmakologicznego z codzienną weryfikacją zleceń leków,
f) ustalenie i zlecenie niezbędnych badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych,
g) ustalenie programu leczenia i konsultacji psychologicznych indywidualnych i grupowych,
h) ustalenie diety,
i) codzienny obchód lekarski,
j) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji medycznej.
Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych są obiekty zarządzane przez Udzielającego
Zamówienia.
Czas pracy osoby wykonującej zawód lekarza dostosowany jest do pełnego etatu rozliczeniowego
na 35 osób w oddziale.
3. Pakiet nr 3 – w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w ilości do 4 miesięcznie zgodnie z
harmonogramem dyżurów ustalonym przez Udzielającego Zamówienia i Przyjmującego
Zamówienie.
- dni robocze - rozpoczęcie i zakończenie dyżuru zgodnie z Regulaminem szpitala.
- w dni świąteczne i wolne od pracy , rozpoczęcie i zakończenie dyżuru zgodnie z Regulaminem
szpitala.
Zakres pracy: Sprawowanie opieki medycznej nad pacjentami przebywającymi we wszystkich
oddziałach szpitala.
Miejscem wykonywania dyżuru lekarskiego jest gabinet lekarski w bud. Paw. III przy ul. Orla 4
§2
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń objętych niniejszą umową
zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń, który ustala Udzielający Zamówienia w
porozumieniu z Przyjmującym Zamówienie.
2. Harmonogram udzielania świadczeń obejmujący miesiąc kalendarzowy jest uzgadniany przez
strony najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem miesiąca.
§3
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do rzetelnego udzielania świadczeń zdrowotnych z
wykorzystaniem posiadanej wiedzy i umiejętności oraz z uwzględnieniem postępu w dziedzinie
medycyny.
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji lekarskiej oraz do
prowadzenia sprawozdawczości statystycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami
Udzielającego Zamówienie.
3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do sporządzania raportu z wykonywanych zadań.
§4
Przyjmujący Zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek poddawania się kontroli Udzielającego
Zamówienia, kontroli ze strony kontrahentów Udzielającego Zamówienia, NFZ oraz innych
uprawnionych organów i osób, szczególnie w zakresie dostępności i sposobu udzielania świadczeń
zdrowotnych.
§5
1. Dla realizacji umowy Udzielający Zamówienia zobowiązuje się zabezpieczyć obsługę
pielęgniarską..
2. Przyjmujący zamówienie współpracuje z lekarzami oraz pielęgniarkami udzielającymi świadczeń
zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia, w celu zapewnienia prawidłowej opieki
lekarskiej.
3. Przyjmujący zamówienie kontroluje wykonywanie wydawanych przez siebie zleceń.
2
§6
Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do :
1. Ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z
udzielaniem lub zaniechaniem udzielenia świadczeń zdrowotnych określonych w § 1.
2. Okazania polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, przy podpisywaniu niniejszej umowy
oraz dostarczenia kopii polisy.
§7
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego
zamówienia ponoszą solidarnie Udzielający Zamówienia i Przyjmujący Zamówienie.
§8
1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest przestrzegać zasad i przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy, przepisów przeciw pożarowych.
2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do używania odzieży ochronnej spełniającej
wymagania odpowiednich przepisów , którą zakupuje na koszt własny.
3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że ponosi wszelkie koszty związane z dojazdem do miejsca
udzielania świadczeń zdrowotnych oraz z powrotem.
§9
Przyjmujący zamówienie nie może pozbawić opieki pacjentów w żadnych okolicznościach,
wyjątkowo za zgodą Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa pod warunkiem, że zapewni zastępstwo osoby o
odpowiednich kwalifikacjach na własny koszt.
§ 10
Wartość przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania zostanie wyliczona jako wynik iloczynu
wykonanych usług zdrowotnych i określonych stawek jednostkowych ustalonych w formularzu
ofertowym na kwotę dla:
1. Pakiet nr 1 - za jednego pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
1.1. cenę brutto ……………… zł ( słownie: ……………………………………………………………)
1.2. cenę brutto ……………….zł (słownie : …………………………………………………………….)
Dotyczy obsługi pacjentów w ramach leczenia uzdrowiskowego, szpitalnego i w ramach
rehabilitacji ZUS.
2.Pakiet nr 2 – za jednego pacjenta prowadzonego w miesiącu
2.1. cenę brutto …………………….zł (słownie : ………………………………………………………..)
Dotyczy obsługi pacjentów ZOL – „Dom Weterana”(opieka długoterminowa)
3. Pakiet nr 3 3.1. za dyżur - w dni robocze
Jednostkowa cena brutto ……………… zł ( słownie: …………………………………………………)
3.2. za dyżur w dni świąteczne i wolne od pracy
Jednostkowa cena brutto ……………… zł ( słownie: ……………………………………………….. )
§ 11
1. Należność z tytułu wykonywania umowy wypłacana będzie na podstawie rachunku
wystawionego przez Przyjmującego zamówienie.
2. Rachunek, o którym mowa powyżej Przyjmujący zamówienie składa w Dziale Finansowym w
terminie do 5 dni po upływie turnusu dla pakietu nr 1, miesięcznie dla pakietu nr 2 i 3, za który
ma zostać wypłacona należność. Wypłata nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania przez
Udzielającego zamówienia rachunku, na wskazane przez Przyjmującego zamówienie konto.
3. W razie zwłoki w uiszczeniu należności Przyjmującemu zamówienie przysługują ustawowe
odsetki.
4. Udzielający zamówienia nie udziela zaliczek
5. Przyjmujący zamówienie nie ma prawa do zmiany cen ustalonych w § 10 w trakcie realizacji
umowy.
§ 12
Przyjmujący zamówienie rozlicza się osobiście z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń
Społecznych.
§ 13
Niniejsza umowa została zawarta na okres 4 lat tj. od dnia obowiązywania umowy …………. do
dnia ……….2015 roku.
§ 14
1. Każda ze stron ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy za uprzednim miesięcznym pisemnym
3
wypowiedzeniem, złożonym najpóźniej na koniec miesiąca poprzedzającego bieg terminu
wypowiedzenia.
2. Udzielający zamówienia może rozwiązać niniejszą umowę w formie pisemnej ze skutkiem
natychmiastowym przed upływem ustalonego w § 13 terminu w razie :
a. utraty przez Przyjmującego zamówienie uprawnień do wykonywania zawodu,
b. popełnienie w czasie trwania umowy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze
świadczenie usług zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie, jeśli popełnione
przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym lub jest
oczywiste.
c. gdy Przyjmujący Zamówienie nie wykona zobowiązań umowy w niej określonych,
pozostawi pacjentów bez opieki nie zapewniając zastępstwa, nie przystąpi do
realizacji umowy w terminie i czasie ustalonym w harmonogramie.
§ 15
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Udzielający
Zamówienia może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. W wypadku, o którym mowa w pkt. 1, Przyjmujący Zamówienie może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 16
1. Do kontaktów z Udzielającym Zamówienia w zakresie przedmiotu umowy Zamawiający
ustanawia pracowników :
1. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, lekarz med. Andrzej INGLOT – tel. 74/8117-393
2. Kierownik Dz. Kadr – mgr Stanisława OSIPIUK , tel. 74/8117- 224
2. Z ramienia Przyjmującego Zamówienie za realizację zamówienia odpowiedzialna/ny jest :
Z-ca dyrektora ds. Lecznictwa – lek. med. Andrzej Inglot.
§ 17
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod
rygorem nieważności .
2. W każdym przypadku gdy umowa zastrzega dla danej czynności formę pisemną jest ona
zastrzeżoną pod rygorem nieważności.
§ 18
W razie rozwiązania lub ustania umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest niezwłocznie
przekazać Udzielającemu zamówienia dokumenty i inne materiały, jakie sporządził, zebrał,
opracował lub otrzymał w trakcie trwania umowy w związku z jej wykonywaniem.
§ 19
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 20
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby
Udzielającego Zamówienia.
§ 21
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 22
Integralną częścią umowy jest SWKO oraz oferta Nr ……dla Pakietu nr ………. sporządzona i
złożona w postępowaniu konkursu ofert ( teczka nr KO/1/2011) którego wynikiem jest niniejsza
umowa.
PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE
UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA
4
Download