Uploaded by User1379

Tlenki i wodorki

advertisement
Tlenki i wodorki
1. Tlenki to związki chemiczne składające się z tlenu i innego pierwiastka chemicznego. Tlen w
tlenkach jest zawsze dwuwartościowy.
Wzór ogólny:
II
X a Ob
X – pierwiastek chemiczny
a, b – indeksy stechiometryczne
2. Nazwy i wzory
Tlenek sodu –
ZnO –
Tlenek wapnia –
Cu2O –
Tlenek glinu –
Br2O3 –
Tlenek azotu (V) –
SO3 –
Tlenek ołowiu (IV) –
HgO –
Tlenek chloru (VII) –
Li2O –
Tlenek siarki (VI) –
BaO –
3. Otrzymywanie tlenków.
pierwiastek  tlen  tlenek
Schemat reakcji:
( O2 )
…….... + ……….  ….. K2O
…….... + ……….  ….. MgO
…….... + ……….  ….. Fe2O3
…….... + ……….  ….. N2O5
…….... + ………. 
…….... + ………. 
................
tlenek siarki (VI )
................
tlenek chloru ( III )
…….... + ………. 
................
…….... + ………. 
................
tlenek kadmu
woda
O2
N2
Cl2
Br2
I2
H2
4. Podział tlenków:
SiO2
Al2O3
Br2O3
BaO
Na2O
N2O
a) ze względu na rodzaj pierwiastka
Tlenki
metali
niemetali
np. .............................................
np. ...............................
b) ze względu na stan skupienia (w temp. 20°C)
Tlenki
stałe
(tlenki metali)
np. Fe2O3, MgO, SiO2
ciekłe
np. H2O
gazowe (tlenki
niemetali z wyjątkiem
H2O i SiO2 - piasek)
np. SO3, CO2, N2O
c) ze względu na charakter chemiczny
zasadowe
obojętne
kwasowe
• reagują z wodą
dając zasady
• reagują z kwasami
• nie reagują z
zasadami
• nie reagują z
wodą, z kwasami
ani z zasadami
• reagują z wodą
dając kwasy
• reagują z zasadami
• nie reagują z
kwasami
CO, NO
Tlenki
niemetali np.
SO3, N2O5,
P2 O5
1
2
Li2O
Na2O
K2O
Rb2O
Cs2O
CaO
SrO
BaO
5. Wodorki to związki chemiczne składające się z wodoru i innego
pierwiastka chemicznego. Wodór w wodorkach jest zawsze
jednowartościowy.
Wzór ogólny:
n
I
X Hn
!!!dla pierwiastków grup 16 i 17
(zmiana kolejości zapisu)
X – pierwiastek chemiczny
I
n – wartościowość metalu
n
Hn X
6. Nazwy i wzory wodorków:
wodorek sodu –
ZnH2 –
wodorek wapnia –
FeH3 –
wodorek glinu –
CsH –
wodorek ołowiu (IV) –
CuH –
Otrzymywanie tlenków.
7. Schemat reakcji:
pierwiastek  wodór  wodorek
( H2 )
…….... + ……….  ….. KH
…….... + ……….  ….. MgH2
…….... + ……….  ….. AlH3
…….... + ……….  ….. HCl
…….... + ……….  …... NH3
Zadanie domowe
1. Podaj nazwy: BaO, FeO, Cl2O3, Ag2O, NaH, BeH2
2. Napisz wzory: tlenek jodu (I), tlenek strontu, tlenek rubidu, tlenek chromu
(VI), wodorek niklu (II), wodorek złota (I)
3. Napisz reakcję otrzymywania: tlenku kadmu, tlenku bromu (III), tlenku węgla
(II), wodorku manganu (IV)
Download