Uploaded by User1245

wykład organizacja, podział, struktury

advertisement
WYDZIAŁ ODLEWNICTWA
Marketing i zarządzanie zespołem
wykład 1
Zaliczenie przedmiotu
praca końcowa/prezentacja
obecność
50%
50%
ocena końcowa
Wprowadzenie do
problematyki
zarządzania
Nauka o zarządzaniu
Organizacja
Cele organizacji
Formalizacja struktury,
procedury
Schemat organizacyjny
Cykl życia organizacji
Po co taki przedmiot?
- Wejście na rynek pracy.
- Zakładanie własnej działalności.
Czym zajmuje się nauka o zarządzaniu?
•
Organizacja – grupa ludzi, którzy współpracują
ze
sobą
w
sposób
uporządkowany
i skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw
celów
•
Organizowanie - logiczne grupowanie działań
i zasobów
•
Zarządzanie – zestaw działań skierowanych na
zasoby
organizacji
i
wykonywanych
z zamiarem osiągnięcia celów organizacji
w sposób sprawny i skuteczny
organizowanie
organizacja
zarządzanie
PIRAMIDA POTRZEB MASLOWA
Potrzeba samorealizacji
rozwój mentalny
Potrzeba szacunku i uznania
uznanie, postrzeganie, nagradzanie
Potrzeba przynależności
przyjaźń, miłość, przynależność do grupy
Potrzeba bezpieczeństwa
bezpieczeństwo fizyczne, zdrowotne, prawne
Potrzeby fizjologiczne
jedzenie, spanie, schronienie
Jak powstała nauka o zarządzaniu?
psychologia
socjologia
ekonomia
statystyka
zarządzanie
i organizacja
prawo
psychologia
organizacji
marketing
socjologia
organizacji
organizacje, grupy, jednostki
Zagadnienia zarządzania (lata 90-te)
Human
resources
Marketing
management
(zasoby ludzkie)
(marketing)
Strategic management
(zarządzanie strategiczne)
Operation
management
(badania operacyjne)
Financial
management
Information technology
management
(zarządzanie finansami)
(zarządzanie IT)
Formuła 7 „s” – najważniejsze cechy systemu zarządzania
1. Strategy – strategia
2. Structure – struktura
3. System – sformalizowane procedury
4. Staff – pracownicy
5. Style – style zarządzania
6. Skills – umiejętności i talenty menedżerów
7. Superordinate goals – podstawowe ideały i wartości organizacji
Proces, a projekt
Proces – powtarzalny ciąg działań, np. produkcja masowa
Projekt – zestaw działań w celu
realizacji jednostkowego zadania
Funkcje zarządzania
PLANOWANIE
ORGANIZOWANIE
POLITYKA KADROWA
KIEROWANIE
KONTROLOWANIE
Funkcje zarządzania
PLANOWANIE
Planowanie – wytyczanie celów organizacji
i określanie sposobu ich najlepszej organizacji
Funkcje zarządzania
Organizowanie
działalności
–
logiczne
grupowanie
i zasobów organizacji w
realizowaniu jej celów
ORGANIZOWANIE
Funkcje zarządzania
Polityka kadrowa – dobór pracowników oraz
zespół procesów wykorzystywanych w celu
sprawienia,
by
współpracowali
organizacji.
członkowie
ze
sobą
organizacji
w
interesie
POLITYKA KADROWA
Funkcje zarządzania
Kierowanie - organizowanie, planowanie,
przewodzenie oraz kontrolowanie działań
członków danej grupy, a także postępowanie
w zakresie wykorzystania wszystkich zasobów
organizacji dla osiągnięcia określonych celów.
KIEROWANIE
Funkcje zarządzania
Kontrolowanie
–
obserwowanie
postępów organizacji w realizowaniu jej
celów
KONTROLOWANIE
Czym można zarządzać?
1
Przedsiębiorstwami
2
Instytucjami publicznymi
3
Organizacjami pozarządowymi
4
Organizacjami nieformalnymi
5
Projektami
Co to jest organizacja?
organizo (łac.) - tworzenie uporządkowanych, harmonijnych całości.
organizatio (łac.) - system
organizacja - zespół ludzi połączony wspólnym celem działania,
wraz z zasobami potrzebnymi im w działaniu.
Synergia
Efekt synergetyczny - współdziałające
elementy dają wypadkowy wynik pod
jakimś względem większy niż prosta
suma skutków wywołanych przez każdy z
elementów z osobna
Organizacja jako maszyna
CELE
Organizacja jako organizm
Organizacja uczy się
Organizacja zmienia się
Organizacja przystosowuje się
Organizacja podlega cyklowi
życia
Organizacja jako gra społeczna założenia
1) członkowie organizacji – gracze,
2) cele graczy różne,
3) gracze rywalizują,
4) reguły gry względnie określone,
5) stawka w grze (władza, pieniądze, przywileje itp.),
6) gracze realizują swe polityki i strategie,
7) gracze zawiązują koalicje,
8) konflikt interesów motorem rozwoju organizacji,
9) stan organizacji - ryzyko, niepewność,
10) gracze popełniają błędy, uczą się,
11) kompromis - sposób na zachowanie równowagi.
Organizacja jako gra społeczna
1) członkowie organizacji – gracze,
2) cele graczy różne,
niepewność
3) gracze
rywalizują,
gra
Item 2
następna tura
gra
4) reguły gry względnie określone,
zmiany kursów walut,
rozdział zasobów,
zmiany cen,
polityka kadrowa,
5) stawka w grze (władza, pieniądze, przywileje itp.),
zmiany technologii,
6) gracze realizują
swe polityki i strategie,
manipulowanie informacjami,
nowi konkurenci,
dywersyfikacja produktów,
zmiany prawne…
zmiana dostawców…
7) gracze zawiązują koalicje,
8) konflikt interesów motorem rozwoju organizacji,
9) stan organizacji - ryzyko, niepewność,
10) gracze popełniają błędy, uczą się,
11) kompromis - sposób na zachowanie równowagi.
zmiany otoczenia
następny ruch w grze…
Organizację tworzą ludzie
Twórcy
Pracownicy
Tworzą idee produktów bądź usług
Tworzą produkty bądź usługi
Menedżerowie
zarządzają organizacją
Kryteria podziału organizacji
kryterium podziału
rodzaj
przykłady
cel
komercyjna, niekomercyjna
przedsiębiorstwo, fundacja
przedmiot działalności
produkcyjna, usługowa
fabryka, biuro podróży
forma własności
prywatna indywidualna, prywatna
zbiorowa,
społeczna, samorządowa, państwowa
firma jednoosobowa, spółka akcyjna,
spółdzielnia, urząd gminy, spółka
komunalna, ministerstwo, spółka
państwowa
forma prawna
przedsiębiorstwo jednoosobowe,
spółka, przedsiębiorstwo państwowe,
spółdzielnia, instytucja publiczna,
stowarzyszenie, fundacja
Jan Kowalski,
Thyssen S.A., PKP,
Spółdzielnia Złocień, Urząd Miasta Wąchock
T.S. Wisła Kraków, WOŚP
zasięg
lokalna, regionalna, krajowa,
międzynarodowa
Badyl Partner Kraków, Piekarnia regionalna
Liszki, Krajowa Spółka Cukrowa, Orlen S.A.
Wielkość przedsiębiorstw
Ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
wszystkie pozostałe, które
nie wpisują się w wyżej
wymienione kryteria.
zatrudnienie < 250 osób,
przychody netto  50 mln EUR
zatrudnienie < 50 osób
przychody netto  10 mln EUR
zatrudnienie < 10 osób
przychody netto  2 mln EUR
Otoczenie organizacji
makrootoczenie
Mikrootoczenie:
mikrootoczenie
- klienci,
- konkurenci,
organizacja
- dostawcy,
- strategiczni sojusznicy.
Makrootoczenie organizacji
model rodziny
praca zawodowa
sposób spędzania
wolnego czasu
style konsumpcji
dominujące wyznania
zachowania zdrowotne
wielkość populacji
wielkość i struktura
gospodarstw
domowych
długość życia
przyrost naturalny
wskaźnik dzietności
system prawny
regulacje prawne
umiędzynarodowienie
gospodarki
wpływ opcji politycznej
ma kondycję prawa
stopa wzrostu
gospodarczego
wahania kursu walut
poziom inflacji
poziom bezrobocia
poziom rozwoju
technologicznego
nowe surowce,
produkty, maszyny
nowe procesy
technologiczne
warunki ekologiczne
surowce naturalne
koszty pozyskania
energii wpływ opcji
czynniki klimatyczne
ochrona środowiska
Wpływ organizacji na otoczenie
Rynek, reguły gry
Społeczeństwo,
kultura, tradycja
ORGANIZACJA
Rynek
Nauka, innowacje,
postęp techniczny
Sprzężenie zwrotne organizacji z otoczeniem
ORGANIZACJA
OTOCZENIE
zasoby ludzkie
zasoby rzeczowe
zasoby finansowe
produkty/usługi
zyski/straty
wyniki informacyjne
Zasoby organizacji
Zasoby finansowe
Zasoby rzeczowe
Zasoby ludzkie
Zasoby informacyjne
Kultura organizacji
Kultura – zestaw wartości, które
pomagają
członkom
organizacji
rozumieć, za czym organizacja się
opowiada, jak pracuje i co uważa
za ważne w swojej działalności.
Misja organizacji
Misja organizacji
N
krótki, precyzyjny manifest najważniejszych
celów
organizacji,
wyraz
filozofii
jej
funkcjonowania, czyli powód istnienia.
W
MISJA
E
Wyznacza kierunek wzrostu, dążeń dla
kierownictwa jak i pracowników. Stanowi
wartość firmy, motywuje.
S
Cel
przyszły, pożądany stan lub rezultat działania organizacji,
możliwy
i
przewidziany
do
osiągnięcia,
w okresie mieszczącym się w przedziale czasu objętym
krótkookresowym lub wieloletnim planem działania
Cele organizacji
Cele
operacyjne
są
wyznaczane
na
najniższym szczeblu w organizacji. Służą one
wykonywaniu określonych działań i zadań a
także przedsięwzięć. Dotyczą pojedynczych
osób.
Cele strategiczne dotyczą całej
organizacji, są bardzo ogólne,
dotyczą
więc
najczęściej
globalnej polityki organizacji,
która z kolei wynika ściśle z jej
misji.
Cele taktyczne dotyczą części
organizacji lub przedsiębiorstwa
np. działy, wydziały, itp. Z reguły
są uzgadniane lub ustalane na
okres jednego roku.
Delegowanie uprawnień
Delegowanie
uprawnień
proces,
toku
menedżer
w
–
którego
przekazuje
do
wykonania innym część swoich
obowiązków i uprawnień
Delegowanie uprawnień cd.
Decentralizacja
tycznego
–
proces
systema-
delegowania
władzy
i uprawnień w ramach organizacji, tj.
przekazywania
ich
menedżerom
średniego i niższego szczebla
Centralizacja – proces systematycznego
utrzymywania władzy i uprawnień przez
menedżerów wyższego szczebla
Procedury
Szczeble decyzyjne
Kierownik
Procedury
są
opisem
przebiegu
szczegółowo
przedstawia
uprawnienia
i
się
procesów,
kolejne
odpowiedzialność
w
którym
czynności
wykonawców.
oraz
Wejścia
i wyjścia dotyczą dokumentów i informacji, które inicjują
proces lub są jego efektem. Zazwyczaj są to inne procedury,
instrukcje, zapisy (wnioski, zlecenia), zarządzania oraz przepisy
prawa. Ich identyfikacja ułatwia pracownikom realizację zadań.
Manager
Księgowy
Prezes
Struktura organizacji
Hierarchia
określa
liczbę
stanowisk
organizacyjnych i kierowniczych oraz ich
uporządkowanie,
nadrzędności
które
i
ustala
stosunki
podporządkowania,
wprowadzając podział na przełożonych
i
podwładnych,
określa
tzw.
„drogę
służbową” czyli ściśle wyznaczoną kolejność
komunikowania się w „pionie”, niezbędne
do zapewnienia jedności rozkazodawstwa
Grupowanie stanowisk w hierarchii
PREZES
NA PODSTAWIE FUNKCJI
KSIĘGOWOŚĆ
FINANSE
PRODUKCJA
KADRY
NA PODSTAWIE WYROBU
SAMOCHODY
MOTOCYKLE
SILNIKI
WEDŁUG KLIENTÓW
INDYWIDUALNI
BIZNESOWI
VIP
WEDŁUG LOKALIZACJI
POLSKA
NIEMCY
LITWA
Struktura organizacji
Pierwszy krąg anielski - najwyższa klasa anielska:
Serafini są opiekunami tronu Bożego,
Cherubini w ogrodzie Eden strzegą drogi do drzewa życia,
Trony są symbolami władzy i Bożej sprawiedliwości.
Drugi krąg anielski - aniołowie rządzący materią i duchami:
Dominium lub Lordship: regulują obowiązki niższych aniołów, rzadko pojawiają się przed
ludźmi.
Cnoty lub Twierdze - dokonują cudów i znaków na świecie.
Moce lub władze - walczą ze złymi duchami.
Trzeci krąg anielski - niebiańscy obrońcy, posłańcy i przewodnicy ludzi:
Książęta lub władcy - anioły opiekuńcze, które są strażnikami i wychowawcami ludzi,
Archaniołowie - siedmiu archaniołów, którzy są strażnikami, opiekują się polityką i
handlem.
Anioły- są wysyłane na ziemię jako posłańcy, aby służyć ludzkości, każdy z ludzi ma
swojego anioła stróża.
Struktura organizacji
Pierwszy poziom hierarchii:
Lewiatan- skłania do herezji.
Asmodeus – skłania do bezmyślności,
Klasyfikacja demonów opracowana w 1612 roku przez inkwizytora Michaëlisa.
Astaroth –skłania do lenistwa,
Berith – skłania kłótni i popełniania morderstw,
Gressil – skłania do nieczystości,
Verrine - skłania do zniecierpliwienia,
Sonneillon – skłania do nienawiści.
Drugi poziom hierarchii:
Carreau - skłania do nieuprzejmości i zatwardziałości
serca,
Carnivean – skłania do bezwstydności i
nieprzyzwoitości,
Oeillet - skłania do dążenia do nadmiernego bogactwa,
Rosier – skłania do rozwiązłości seksualnej,
Verrier – skłania do nieposłuszeństwa,
Trzeci poziom hierarchii:
Belias – skłania do arogancji i próżności,
Olivier – skłania do okrucieństwa,
Iuvart – nie wiadomo do czego skłania ale opętał siostrę
Magdalenę….
Struktura pionowa organizacji
Baron narkotykowy –odpowiedzialny za kierowanie gangiem i nadzór,
wyznacza podwładnych, mianuje liderów terytorialnych, zawiera sojusze,
planuje operacje i egzekucje.
Porucznicy - odpowiedzialni za zarządzanie i nadzór nad zabójcami i
sokołami na danym terytorium. Przyjmują rozkazy bezpośrednio od barona,
mogą samodzielnie wykonywać niektóre egzekucje bez zgody lidera.
Hitmeni (cyngle)- uzbrojeni do prowadzenia działań w terenie, dokonują
zabójstw, kradzieży, porwań, wyłudzeń, ochronią interesy gangu przed
rywalizującymi grupami, policją i wojskiem.
Sokoły – (hiszp.) halcones, uszy i oczy gangu, odpowiedzialni za zgłaszanie i
nadzorowanie działań rywali, policji, wojska i innych członków gangu.
Inni członkowie gangu - w operacji gangu biorą udział ludzie z zewnątrz, jak
producenci narkotyków, dostawcy, dostawcy broni, pralnia pieniędzy i
finansiści.
Cykl życia organizacji
utworzenie
Faza
przedsiębiorczości
rozwój
Faza
zespołowości
Delegacja
uprawnień
dojrzałość
kryzys
Faza
formalizacji
Faza
biurokratyzacji
Utworzenie
trwałych
struktur
Przeorganizowanie
– ponowny wzrost
Schyłek organizacji – możliwe warianty
wzrost biurokracji → wzrost kosztów → upadek
przeorganizowanie → spadek kosztów → dalszy rozwój
Na czym polega założenie przedsiębiorstwa?
Sieć dystrybucji
Pomysł i kontakty
Rozwój przedsiębiorstwa
Inwestycje
Rozwijanie kontaktów biznesowych
Określenie listy zadań
Maksymalizacja
zysków
Planowanie
Delegowanie
uprawnień
Zarządzanie
Wyznaczanie celów
Logistyka
Marketing
Wpływ na otoczenie
Optymalizacja
działań w czasie
Wyznaczanie
ram
czasowych
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download