Zdolność do dostrzegania potrzeb, pragnień i popytu, wartość, cena

advertisement
MARKETING I REKLAMA
Semestr: 1
Rodzaj zajęć: wykład i ćwiczenia
Całkowita liczba godzin: 30
PROWADZĄCY: prof. dr hab. Władysław Mantura, dr Michał Flieger
CELE PRZEDMIOTU:
Celem zajęć jest ukazanie wzajemnych powiązań pomiędzy marketingiem a reklamą, ukazanie
mechanizmów działania komunikacji marketingowej, a także przedstawienie istoty, funkcji i celów
samej reklamy.
PROGRAM:
1. Zdolność do dostrzegania potrzeb, pragnień i popytu, wartość, cena i zadowolenie
klienta, schemat działania rynku – elementy efektywności, koncepcje marketingu
a efektywność sprzedaży, marketing skoordynowany i społeczny jako podstawa
współczesnego działania sprzedawców.
2. Pięć poziomów produktu tworzących wartość dla klienta, hierarchia produktów – pojęcia
klasyfikacji i asortymentu, decyzje dotyczące linii produktów, istota zarządzania marką,
świadomość marki wśród klientów, wpływ marki na sprzedaż produktów,
repozycjonowanie marki, opakowanie i etykieta.
3. Strategie marketingowe usług, realizacja strategii cenowych względem klienta, cele ceny
jako zrozumienie działań przedsiębiorstwa przez personel sprzedażowy, ekonomiczna
elastyczność popytu a sprzedaż, metody ustalania cen i ich obrona w oczach klientów,
rabaty i upusty cenowe, ceny promocyjne, dyskryminacja cenowa.
4. Dystrybucja, jej funkcje i przepływy zwiększające efektywność sprzedaży, uzasadnienie
liczby szczebli w kanale, analiza poziomów użyteczności oczekiwanych przez klientów,
formy handlu detalicznego, decyzje marketingowe handlu detalicznego, promotion mix
jako kluczowy element zarządzania marketingowego, instrumenty promocji i komunikacji
w perspektywie efektywności sprzedażowej przedsiębiorstwa, działanie strategią push
i pull na odbiorców finalnych.
METODA OCENY I FORMA ZALICZENIA:
Zaliczenie na ocenę.
LITERATURA:
Kotler P. , Marketing. Prentice-Hall International, Warszawa 1994.
Flieger M., Global Marketing Strategy. UAM, Poznań 1999.
Zarządzanie firmą. Strategor, PWE, Warszawa 2001.
Download