Uploaded by kuba.marmo

Formularz-przepisania-oceny-z-innego-kierunku

advertisement
Kognitywistyka (K1)
Instytut Filozofii
Uniwersytet Warszawski
ZGODA PROWADZĄCEGO NA PRZEPISANIE OCENY NA PODSTAWIE
PRZEDMIOTU ZREALIZOWANEGO NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW
Imię i nazwisko studenta
Numer albumu
Przepisywany przedmiot z
programu kierunku
Kognitywistyka wraz z
informacją, czy to ćwiczenia,
laboratorium, wykład itd.
Kod zajęć
Imię i nazwisko prowadzącego
przedmiot na kierunku
Kognitywistyka
Ocena
Nazwa przedmiotu będącego
podstawą przepisania oceny,
kierunek studiów, na którym
był realizowany oraz uczelnia
Data i podpis prowadzącego
zajęcia
Data i podpis kierownika studiów kognitywistycznych
Obowiązkowe elementy podania do kierownika studiów na kierunku Kognitywistyka o przepisanie oceny:
a) Podanie
b) Niniejsza „Zgoda prowadzącego…”
c) Potwierdzona ocena (ksero indeksu, wydrukowany dokument z USOS/innego systemu obsługi
studentów z pieczątką potwierdzającą ocenę z sekretariatu jednostki, w której realizowany był
przedmiot)
Download