Uploaded by User1181

Formularz zgloszenia kandydata - I stopien

advertisement
NIU: 110748
FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA
na studia I stopnia prowadzone na Politechnice Krakowskiej
w roku akademickim 2018/19
Wydział: Wydział Mechaniczny
Forma studiów: stacjonarne
Kierunek studiów: Automatyka i robotyka
Kierunek alternatywny: Informatyka stosowana
Nazwisko: WODZISZ
Imię / imiona: MATEUSZ MICHAŁ
Imię ojca: JERZY
Imię matki: RENATA
Numer PESEL: 99100704093
Data urodzenia: 07-10-1999
Miejsce urodzenia: TYCHY
Adres zamieszkania:
ulica: WĘGIERSKA
nr domu: 26
nr mieszkania:
miejscowość: BRZOSTEK
kod: 39-230
poczta: BRZOSTEK
województwo: PODKARPACKIE
telefon 1: +48516835619
telefon 2:
adres e-mail: [email protected]
Adres do korespondencji:
ulica: WĘGIERSKA
nr domu: 26
nr mieszkania:
miejscowość: BRZOSTEK
kod: 39-230
poczta: BRZOSTEK
województwo: PODKARPACKIE
Siedziba właściwej Wojskowej Komendy Uzupełnień: WKU Mielec;ul. Legionów 25;39-300 Mielec;tel. (0-15)
5862071
Dokument stanowiący podstawę przeprowadzania rekrutacji: świadectwo dojrzałości - nowa matura
Przedmiot stanowiący podstawę przeprowadzania rekrutacji: ..........................
Jestem finalistą / laureatem stopnia centralnego olimpiady albo laureatem konkursu uwzględnianego w rekrutacji
na PK*: NIE
* Informacja podlega weryfikacji przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną po przedłożeniu przez kandydata
odpowiedniego dokumentu.
.............................................................................
podpis kandydata
ANKIETA OSOBOWA
kandydata ubiegającego się o przyjęcie na Politechnikę Krakowską
w roku akademickim 2018/19
na Wydział Mechaniczny
1. Nazwisko: WODZISZ
2. Imię (imiona): MATEUSZ MICHAŁ
3. Data urodzenia: 07-10-1999
4. Miejsce urodzenia: TYCHY
5. Numer PESEL: 99100704093
6. Nazwa i numer dokumentu tożsamości (w przypadku braku numeru PESEL): ....................................
7. Imię ojca: JERZY Imię matki: RENATA
8. Adres zamieszkania:
ulica: WĘGIERSKA
nr domu: 26
nr mieszkania:
miejscowość: BRZOSTEK
kod: 39-230
poczta: BRZOSTEK
województwo: PODKARPACKIE
9. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania):
ulica: WĘGIERSKA
nr domu: 26
nr mieszkania:
miejscowość: BRZOSTEK
kod: 39-230
poczta: BRZOSTEK
województwo: PODKARPACKIE
Prawdziwość danych zawartych w ankiecie potwierdzam własnoręcznym podpisem.
................................................., 11-07-2018 r.
miejscowość
.............................................................................
podpis kandydata
OŚWIADCZENIE
Nazwisko: WODZISZ
Imię: MATEUSZ MICHAŁ
Wydział: Wydział Mechaniczny
W celu umożliwienia wykorzystania elektronicznej legitymacji studenckiej jako nośnika programu
Krakowskiej Karty Miejskiej, wyrażam zgodę w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity
osobowych
przez
Politechnikę
Dz.U. z 2015 r., poz. 2135), na przetwarzanie moich danych
Krakowską
i
ich
udostępnienie
Miejskiemu
Przedsiębiorstwu
Komunikacyjnemu S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, w zakresie niezbędnym dla
realizacji programu Krakowskiej Karty Miejskiej.
.............................................................................
data i podpis kandydata
PODANIE
o przyjęcie na studia I stopnia
Nazwisko: WODZISZ
Imię (imiona): MATEUSZ MICHAŁ
Numer PESEL: 99100704093
Nazwa i numer dokumentu tożsamości (w przypadku braku numeru PESEL)
......................................................................................................................................................................
Proszę o przyjęcie mnie w roku akademickim 2018/19 na I rok studiów I stopnia prowadzonych na
Politechnice Krakowskiej jako studia:
stacjonarne
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej
na kierunku: Automatyka i robotyka
kierunek alternatywny: Informatyka stosowana
Dodatkowe uwagi: .......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
................................................., 11-07-2018 r.
miejscowość
.............................................................................
podpis kandydata
Pokwitowanie
Spis dokumentów załączonych do podania
w przypadku
odbioru
dokumentów
przez kandydata
1) Kserokopia świadectwa dojrzałości nr .......................................................
z dnia ..........................wydanego przez………………………………………..
.................................................................................................................................
podać nazwę szkoły lub OKE wydającej świadectwo dojrzałości
w .............................................................................................................................
podać miejsce wydania świadectwa dojrzałości
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
PK
2) Kserokopia aneksu do świadectwa dojrzałości nr………………
z dnia……………………………wydanego przez Okręgową Komisję
Egzaminacyjną w ………………………………………………………….
podać miejsce wydania aneksu do świadectwa dojrzałości
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
PK
3) Kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z
poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dn. 7 września 1991 r.
o systemie oświaty nr………………z dnia……………………………wydanego przez
Okręgową Komisję Egzaminacyjną w ……………………………………………….
podać miejsce wydania zaświadczenia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
PK
4) Zaświadczenie o uzyskanych wynikach potwierdzenia efektów uczenia się na
Politechnice Krakowskiej
5) Formularz zgłoszenia kandydata
6) Ankieta osobowa
7) Kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemców paszportu lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną PK
8) Dowód wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia
9) Zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę medycyny pracy1
10) Kserokopia dokumentu (podać rodzaj dokumentu:…………………………..)
uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia na zasadach
obowiązujących obywateli polskich, poświadczona przez Wydziałową Komisję
Rekrutacyjną PK za zgodność z oryginałem
11) Inne………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
122) ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
_____________________________________
1)
dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek nanotechnologie i nanomateriały na Wydziale Fizyki, Matematyki
i Informatyki oraz na wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK
2)
wypełnia kandydat składający: zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, zaświadczenie
potwierdzające status laureata konkursu Wiedzy o Tadeuszu Kościuszce lub laureata konkursu „O Złoty Indeks PK”
Download