Uploaded by torchloft

opracowanie to

advertisement
1. Proszę opisać różnice pomiędzy realizacjami hermetyzacji i polimorfizmu w językach C++ i Java. Należy podać odpowiednie
przykłady.
2. Proszę opisać różnice pomiędzy realizacjami abstrakcji (abstrakcyjności) i polimorfizmu w językach C++ i Java. Należy podać
odpowiednie przykłady.
3. Proszę opisać "Zasadę minimalnej wiedzy (ang. Principle of Least Knowledge)" oraz podać przykład w jednym z
następujących języków: C++ lub Java.
4. Proszę opisać „Zasadę Rozkazuj, Nie Pytaj" (ang. "Tell Don't Ask") oraz podać przykład w jednym z następujących języków:
C++ lub Java.
5. Proszę opisać "Zasada otwarte – zamknięte OCP (ang. Open – Close Principle)" oraz podać przykład w jednym z
następujących języków: C++ lub Java.
6. Proszę opisać „Zasada odwracania zależności DIP (ang. Dependency Inversion Principle)" oraz podać przykład w jednym z
następujących języków: C++ lub Java.
7. Proszę podać sposób wyliczania metryk: Złożoność Cyklomatyzna McCabe'a i Weighted Method per Class. Dla podanego
kodu proszę policzyć Weighted Method per Class zakładając, że złożoność dla każdej metody jest równa jej Złożoności
Cyklomatyzna McCabe'a.
8. Proszę opisać słownie przekształcenie refaktoryzacyjne Wydzielenie klasy i podać przykład w jednym z następujących
języków: C++ lub Java.
9. Proszę opisać słownie przekształcenie refaktoryzacyjne Zastąpienie zmiennej tymczasowej przez zapytanie i podać przykład
w jednym z następujących języków: C++ lub Java.
10. Proszę opisać słownie przekształcenie refaktoryzacyjne Zastąpienie liczby oznaczającej typ przez klasę i podać przykład w
jednym z następujących języków: C++, Java lub C#.
11. Proszę opisać słownie przekształcenie refaktoryzacyjne Zastąpienie liczby oznaczającej typ przez podklasy i podać przykład
w jednym z następujących języków: C++, Java lub C#.
12. Proszę opisać słownie przekształcenie refaktoryzacyjne Utworzenie metody szablonowej (ang. Form Template Method),
omówić odpowiedni wzorzec i podać przykłady w jednym z następujących języków: C++ lub Java.
13. Proszę opisać słownie przekształcenie refaktoryzacyjne „Wprowadź polimorficzne tworzenie obiektów wzorcem Metoda
Wytwórcza (ang. Introduce Polymorphic Creation with Factory Method), omówić odpowiedni wzorzec i podać przykłady w
jednym z następujących języków: C++ lub Java.
14. Proszę opisać słownie przekształcenie refaktoryzacyjne „Połącz konstruktory w łańcuch (ang. Chain Constructors)” i podać
przykład w jednym z następujących języków: C++ lub Java.
15. Proszę opisać słownie przekształcenie refaktoryzacyjne „Wprowadź pusty obiekt (ang. Introduce Null Object)” i podać
przykład w jednym z następujących języków: C++, Java lub C#.
16. Proszę opisać słownie proces tworzenia aplikacji zgodnej ze standardem JDO dla języka Java z wykorzystaniem metadanych
przechowywanych w pliku XML.
17. Proszę omówić sposoby pobierania obiektów zgodnie ze standardem JDO.
18. Na podany temat proszę stworzyć typ obiektowy dla bazy danych zawierający: atrybuty, metody, konstruktory.
19. Proszę podać definicję testowania jednostkowego i podać test jednostkowy napisany przy użyciu biblioteki JUnit dla
podanego przykładu.
20. Proszę podać definicję testowania akceptacyjnego i podać test akceptacyjny napisany przy użyciu języka Gherkin dla
podanego przykładu.
Download