Uploaded by kruppi

Rozliczenie kosztów podróży - wzór

advertisement
Delegowany
Imię i nazwisko :
Stanowisko:
Cel wyjazdu i miejsce docelowe:
Data i miejsce sporządzenia:
Do polecenia wyjazdu służbowego Nr …………………………………… z dnia ………………...
ROZLICZENIE KOSZTOW PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ ……………….
WYJAZD
miejscowość
Koszty podróży
PRZYJAZD
data
godz.
miejscowość
data
godz.
Charakter wydatku
Koszty przejazdów udokumentowanych razem
……….... km
Ryczałt za dojazdy/Kilometrówka
Diety
Ilość:
…… Stawka:
………..
Noclegi udokumentowane
Ryczałt za nocleg
Środek
lokomocji1
Wartość
Diety
(ilość)
[zł]
[gr]
Pozostałe koszty podróży na podstawie
załączonych dowodów zakupu
RAZEM
Liczba załączonych dowodów:
Słownie:
Uwagi:
Rozliczenie sprawdził i zatwierdził:
Rozliczenie sporządził:
……..……
……..……
…………………………….
(data)
(podpis)
(data)
Rozliczenie zaliczki
Do polecenia wyjazdu służbowego
Pobrano zaliczkę
Nr ………………….. z dnia ………..
Kwituję wpłatę / wypłatę
……..……
(data)
1
(podpis)
Wartość
[zł]
[gr]
Koszty podróży razem
Do wypłaty/zwrotu
Kwituję zwrot / odbiór
…………………………….
(podpis )
…………………………….
……..……
…………………………….
(data)
(podpis delegowanego)
użyć skrótów:
P –pociąg ; L – samolot ; A – autobus/bus ; S F – samochód firmowy; SP – samochód prywatny ; Ł - prom
Download