Uploaded by Tysia

Antybiotyki

advertisement
Antybiotyki beta-laktamowe





szeroko stosowana grupa antybiotyków bakteriobójczych, do której zalicza się:
penicyliny, cefalosporyny, karbapenemy
Antybiotyki te mają wiązanie beta-laktamowe, które ulega rozerwaniu pod wpływem
określonych enzymów, tzw. beta-laktamaz produkowanych przez niektóre bakterie –
jednak spektrum substratowe poszczególnych enzymów jest różne.
Wszystkie antybiotyki beta-laktamowe hamują biosyntezę ściany komórki bakteryjnej,
co uniemożliwia namnażanie się kolejnych pokoleń bakterii.
Mechanizm działania penicylin jako antybiotyków polega na blokowaniu aktywności
enzymów bakteryjnych – transpeptydaz (PBP) biorących udział w ostatnim etapie
syntezy peptydoglikanu ściany komórki bakteryjne
Paciorkowce, Gronkowce, Clostridium, Actinomyces
Aminoglikozydy



grupa bakteriobójczych antybiotyków o szczególnym znaczeniu w zwalczaniu groźnych
zakażeń wywołanych bakteriami Gram-ujemnymi.
Działanie bakteriobójcze polega na zakłócaniu syntezy białek bakteryjnych, w tym tych,
które wchodzą w skład błony komórkowej.
Zanim jednak antybiotyk będzie mógł zadziałać w ten sposób, musi dostać się do
wnętrza komórki bakteryjnej. Transport leku jest aktywny i zachodzi przy udziale tlenu i
energii. Ulega zatem zahamowaniu w warunkach beztlenowych i przy niskim pH.
Przenikanie do komórki bakteryjnej ulega nasileniu w obecności związków blokujących
biosyntezę ściany – np. antybiotyków β-laktamowych.
Aminoglikozydy I generacji: streptomycyna, paromomycyna, neomycyna, kanamycyna
Aminoglikozydy II generacji: gentamycyna, netylmycyna, sisomycyna, tobramycyna, amikacyna
Aminoglikozydy III generacji: daktynomycyna, sepamycyna
Tetracykliny


antybiotyków o szerokim spektrum działania, pierwotnie otrzymywana ze szczepów
promieniowca Streptomyces aureofaciens.
Ich mechanizm działania polega na hamowaniu biosyntezy białka (zapobiegają wiązaniu
się aminoacylo-tRNA z miejscem A rybosomu, blokując tym samym podjednostki 30S
rybosomów bakteryjnych) i zaburzaniu procesów energetycznych w komórkach
bakteryjnych.

Tetracykliny charakteryzują się szerokim spektrum obejmującym bakterie Gramdodatnie i Gram-ujemne, chlamydie (np. Chlamydophila pneumoniae), riketsje i krętki.
Makrolidy


Działanie makrolidów związane jest z wiązaniem się z podjednostką 50S rybosomu
bakterii, unieczynnianiem tRNA powodującym przedwczesne zakończenie syntezy
łańcucha peptydowego (zahamowanie translokacji peptydylotransferazy).
Mechanizm oporności bakterii polega na syntezie metylazy metylującej miejsce
docelowego działania antybiotyku (oporność MLSB), zaburzeniu przechodzenia przez
ścianę komórkową lub aktywnemu wypompowywaniu leku z komórki.
Zakres działania
Spektrum przeciwbakteryjne jest bardzo szerokie i obejmuje wszystkie bakterie tlenowe i
beztlenowe inne niż Enterobacteriaceae (wyjątkiem jest aktywność azytromycyny wobec
Shigella) i Pseudomonas aeruginosa, a ponadto zachowuje aktywność wobec Chlamydia,
Toxoplasma gondii, Campylobacter, Bordetella pertussis. Jako jedne z niewielu antybiotyków są
skuteczne wobec bakterii atypowych, nieposiadających własnej ściany komórkowej lub żyjących
wewnątrz komórek gospodarza.
Ryfamycyny


grupa antybiotyków pochodzenia naturalnego, wytwarzanych przez bakterię
Amycolatopsis mediterranei lub produkowanych na drodze syntezy chemicznej. Należą
do szerszej grupy antybiotyków ansamycynowych.
Są szczególnie przydatne w leczeniu mykobakteriozy, w tym gruźlicy i trądu, oraz
zakażenia bakteriami wchodzącymi w skład Mycobacterium avium complex (MAC).
Zawierają macierzyste związki ryfamycynowe, jak również pochodne: ryfampicynę,
ryfabutynę, ryfapentynę i ryfaksyminę.
Download