Chemia antybiotyków

advertisement
Chemia antybiotyków
Kod przedmiotu:
Liczba punktów: 5
Rok studiów: I rok II stopień
Semestr: letni
Liczba godz. wykładów: 15
Liczba godz. ćwiczeń: 0
Liczba godz. Laboratoriów: 30
Liczba godz. seminariów 0
Nazwisko prowadzącego: dr hab. Piotr Przybylski
Rodzaj zaliczenia:
opracowanie pisemne zagadnień + dyskusja
Język:
Polski
Rodzaj przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom specjalizacji:
specjalistyczny
Treści merytoryczne:
Wykład: Na wstępie zostanie przedstawiona ogólna klasyfikacja leków. W ramach
wykładu zostaną omówione podziały antybiotyków a także zostaną szczegółowo
przedstawione mechanizmy działania antybiotyków oraz modyfikacje antybiotyków
prowadzące do poprawienia ich aktywności oraz stosowalności w medycynie. Na
wykładzie zostaną także zaprezentowane zagadnienia związane z metabolizmem
leków w organiźmie a także omówiona zostanie zależność pomiędzy budową
chemiczną antybiotyków a ich działaniem farmakologicznym. Omówiony zostanie
również wpływ czynników fizykochemicznych na trwałość środków leczniczych
opartych na strukturze antybiotyków.
Laboratorium: Zastosowanie metod wieloetapowej syntezy organicznej (r.
utlenienia, redukcji, aminowania redukcyjnego, estryfikacji, hydrolizy, cykloaddycji,
addycji i eliminacji) do modyfikacji złożonych struktur antybiotyków posiadających
wiele grup funkcyjnych. W ramach laboratoriów student zapozna się z metodami
oczyszczania i izolacji złożonych strukturalnie związków a także będzie mógł
zapoznać się z zastosowaniem nowoczesnej spektroskopii do identyfikacji i
strukturalnej charakterystyki otrzymanych przez siebie pochodnych.
Zalecana literatura:
--Wymagania wstępne:
podstawy: chemii organicznej, biochemii, spektroskopii
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards