18 listopada Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach.

advertisement
18 listopada Europejski Dzień Wiedzy o
Antybiotykach.
W 2013 r. głównym tematem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, w dalszym ciągu
będzie propagowanie racjonalnego stosowania antybiotyków zarówno wśród społeczeństwa
jak i profesjonalistów medycznych. Ponadto zostanie szczególnie mocno podkreślony
problem niebezpieczeństwa samoleczenia antybiotykami.
Celem Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach jest podkreślenie znaczenia
odpowiedzialnego stosowania antybiotyków zaprzestając nieuzasadnionego ich
przyjmowania, a także zachęcanie pacjentów do stosowania się do zaleceń lekarskich
dotyczących odpowiedniego sposobu przyjmowania antybiotyków.
Rosnąca antybiotykooporność zagraża skuteczności antybiotyków obecnie i w
przyszłości.
 Antybiotykooporność jest coraz poważniejszym problemem zdrowia publicznego w
Europie.
 Podczas gdy rośnie liczba zakażeń wywołanych bakteriami antybiotykoopornymi,
proces opracowywania nowych antybiotyków nie zapowiada zmiany sytuacji, co
skłania do pesymistycznych przewidywań co do dostępności skutecznych terapii
antybiotykowych w przyszłości.
Każdy z nas jest odpowiedzialny za utrzymanie skuteczności antybiotyków. Odpowiedzialne
stosowanie antybiotyków może pomóc w powstrzymaniu rozwoju opornych bakterii i
utrzymaniu skuteczności antybiotyków na użytek przyszłych pokoleń. W związku z tym
ważne jest, by wiedzieć, kiedy stosowanie antybiotyków jest właściwe i jak stosować je w
sposób odpowiedzialny. Zorganizowane już w niektórych krajach kampanie zwiększania
świadomości społecznej zaowocowały zmniejszeniem zużycia antybiotyków.Każdy z nas
może odegrać ważną rolę w zmniejszaniu antybiotykooporności:
Główne sposoby postępowania, kontroli i zapobiegania lekooporności
drobnoustrojów:
 Racjonalne stosowanie antybiotyków (tj. tylko w uzasadnionych przypadkach,
odpowiednie dawki w odpowiednich odstępach czasowych i przez określony czas).
 Higieniczne środki ostrożności pozwalające na kontrolę transmisji krzyżowej
drobnoustrojów opornych na leki przeciwdrobnoustrojowe (kontrolowanie zakażeń),
obejmujące higienę rąk, badania przesiewowe, izolację chorych itp.
Rozważania na poziomie indywidualnego pacjenta:
 przyjmowanie antybiotyków zawsze prowadzi do zmian normalnej flory
bakteryjnej człowieka, co często powoduje działania niepożądane, np.
biegunkę, jak również selekcję bakterii antybiotykoopornych;
 te „nowe” bakterie są w stanie przetrwać, zazwyczaj nie wywołując zakażeń,
do sześciu miesięcy, niekiedy zaś dłużej;
 pacjenci skolonizowani /będący nosicielami antybiotykoopornych bakterii są z
reguły bardziej narażeni na zakażenie tymi właśnie bakteriami niż na
zakażenie wrażliwą na leki subpopulacją tego samego gatunku bakterii;
 antybiotyków nie należy stosować, gdy nie jest to uzasadnione,
np. w przypadku zakażeń wirusowych, jak przeziębienie czy grypa;
 gdy wskazane jest jednak podanie antybiotyków (decyzję tę zawsze
podejmuje lekarz wypisujący receptę), w celu zoptymalizowania skuteczności
leczenia zakażenia i dla zminimalizowania ryzyka wystąpienia oporności leki
te powinny być stosowane we właściwy sposób, tj. w optymalnej dawce, we
właściwych odstępach czasowych i przez przepisany okres;
 nawet w przypadku właściwego stosowania antybiotyków dochodzi niekiedy
do wystąpienia antybiotykooporności na drodze naturalnej reakcji
przystosowawczej komórek bakteryjnych. Każdorazowo, gdy pojawią się
antybiotykooporne bakterie konieczne jest wdrożenie skutecznych programów
kontroli zakażeń, w celu zapobieżenia przenoszeniu bakterii z
osób zakażonych na innych pacjentów lub osoby zdrowe.

Galeria plakatów on-line

Materiały informacyjne

http://www.antybiotyki.edu.pl/
Informację przygotowała: Kamila Teofilak
Download