Uploaded by User623

WĘGLOWODORY

advertisement
WĘGLOWODORY

Są zbudowane z wyłącznie z atomów WĘGLA i WODORU
Źródła węglowodorów:




Ropa naftowa
Gaz zimny
Węgle kopalne
Gaz świetlny – Gaz koksowniczy
ALKANY

Węglowodory NASYCONE

Wzór ogólny:
CnH2n+2
Nazwa
Wzór
Metan
Sumaryczny
CH4
Półstrukturalny
CH4
Etan
C2H6
CH3-CH3
Propan
C3H8
CH3-CH2-CH3
Butan
C4H10
CH3-CH2-CH2-CH3
Pentan
C5H12
CH3-CH2-CH2- CH2-CH3
Heksan
C6H14
CH3-CH2-CH2- CH2- CH2-CH3
Heptan
C7H16
CH3-(CH2)5-CH3
Oktan
C8H18
CH3-(CH2)6-CH3
Nonan
C9H20
CH3-(CH2)7-CH3
Dekan
C10H22
CH3-(CH2)8-CH3
Strukturalny
Spalanie alkanów:
 Całkowite
CH4 + 2O2 ⇒ CO2 + 2H2O
 Niecałkowite
2CH4 + 3O2 ⇒ 2CO + 4H20
CH4 + O2 ⇒ C + 2H2O
WŁAŚCIWOŚCI:
 C1-C4 –GAZ
C5-C16 – CIECZ
C17-…- CIAŁO STAŁE
 BEZBARWNY
 GĘSTOŚĆ > POWIETRZA
 GĘSTOŚĆ < WODA
 NIEROZPUSZCZALNY W WODZIE
 BEZWONNY
 MAŁO REAKTYWNY CHEMICZNIE
 ULEGA REAKCJOM SPALANIA CAŁKOWITEGO I NIECAŁKOWITEGO
ZASTSOWANIE:





BENZYNY
OLEJE NAPĘDOWE
ŹRÓDŁO ENERGII
GAZ ZIMNY
KOSMETYKI
ALKENY I ALKINY
 Węglowodory NIENASYCONE
Wzór ogólny alkenów:
CnH2n
Wzór ogólny alkinów:
Nazwa
CnH2n-2
Eten
Sumaryczny
C2H4
Wzór
Półstrukturalny
CH2=CH2
Propen
C3H6
CH2=CH-CH3
Buten
C4H8
CH2=CH-CH2-CH3
Strukturalny
Nazwa
Etyn
Propyn
Sumaryczny
C2H2
C3H4
Wzór
Półstrukturalny
CH≡CH
CH≡C-CH3
Butyn
C4H6
CH≡C-CH2-CH3
SPALANIE:
C2H4 + O2 ⇒ 2C + 2H2O
C2H4 + 2O2 ⇒ 2CO + 2H2O
C2H4 + 3O2 ⇒ 2CO2 + 2H2O
ADDYCJA:
POLIMERYZACJA
Monomer
Polimer
WŁAŚCIWOŚCI ALKENÓW:





BEZBARWNY
GĘSTOŚĆ < POWIETRZE
NIEROPUSZCZALNY W WODZIE
CHARAKTERYSTYCZNY ZAPACH
REAKTYWNY CHEMICZNIE
WŁAŚCIWOŚCI ALKINÓW:





BEZBARWNY
GĘSTOŚĆ < POWIETRZE
NIEROPUSZCZALNY W WODZIE
BEZWONNY
BARDZO REAKTYWNY CHEMICZNIE
Strukturalny
DOŚWIADCZENIA
1.
WYKRYWANIE WĘGLA W SUBSTANCJI ORGANICZNEJ
2CuO + C ⇒ CO2 + 2Cu
Obserwacje: Woda wapienna mętnieje.
Wniosek: Substancja zawiera C.
2.
OTRZYMYWANIE ETENU.
Obserwacja: W próbówce na statywie folia topnieje
i po chwili wydziela się bezbarwny gaz o delikatnym
zapachu, na ściankach pojawia się para wodna
i powstaje czarny nalot – sadza.
Wnioski: Ten gaz to eten.
3. ODBARWIENIE WODY BROMOWEJ
ALKENY I ALKINY POWODUJĄ ODBARWIENIE WODY BROMOWEJ.
4. OTRZYMYWANIE ETYNU.
Obserwacje: Karbid pieni się, fenoloftaleina
zabarwia się na malinowo. Wydziela się
kopcący, palący się pomarańczowym
płomieniem gaz.
Wnioski: Ten gaz to etyn.




ZASTOSOWANIE ETENU:
FOLIE
BUTELKI
GUZIKI I ZABAWKI
OBUDOWY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
ZASTOSOWANIE ETYNU
 TWORZYWA SZTUCZNE
 PALNIKI
 LAMPY KARBIDOWE
IZOMERIA ALKENÓW I ALKINÓW
Download