Uploaded by kingsize

Scenariusz Temat 8

advertisement
SCENARIUSZ
zajęć z pracownikami zakładu/firmy z zakresu promocji zdrowia
TEMAT: 8 - ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE, A ZDROWIE
PRACOWNIKÓW
1. Nazwa przedmiotu:
Ochrona Zdrowia - zajęcia
praktyczne
2. Oznaczenie i nazwa jednostki tematycznej:
T_2. Analiza wybranych problemów w obszarze ochrony zdrowia - tworzenie
projektu/scenariusza promocji zdrowia w zakładzie pracy
3. Zakładane efekty szkolenia:
Nr efektu
szkolenia
W_01
W_02
U_01
Opis efektu
Zna definicję i omawia pojęcie substancję psychoaktywną, narkomania, lekomania, środki
psychoaktywne, działania dyscyplinujące, działania wspierające, palarnia,
Opisuje pojęcie i wymienia ogólne przyczyny nadużywania środków psychoaktywnych, choroby
wywołane przez środki psychoaktywne, pojęcie narkomani i lekomani, prawne aspekty dotyczące
środków psychoaktywnych w miejscu pracy, szkody społeczne wywołane przez środki
psychoaktywne w miejscu pracy, główne zasady programu/polityki wobec substancji
psychoaktywnych
Określa potrzeby unikanie stosowania substancji psychoaktywnych w miejscu pracy i zachowania
U_02
Rozpoznaje mocne metody zwalczania pracodawców z wykorzystaniem substancji
psychotropowych w miejscu pracy i słabe obszary statystyki światowe i krajowe, które pokazują,
że stosowanie substancji psychotropowych nie zmniejsza się do poprawy zdrowia grupy
K_01
Docenia znaczenie poszerzania wiedzy w sprawie stosowania substancji psychotropowych,
obowiązków pracownika i pracodawcy w miejscu pracy.
To uniemożliwia tego
K_02
Współpracuje z innymi nad powziętymi zadaniami zapobieganie stosowaniu substancji
psychoaktywnych w miejscu pracy i życiu – szanuje uczucia i opinie innych
4. Cele kształcenia



Zapoznanie słuchaczy z wpływem stosowania substancji psychoaktywnych w miejscu
pracy, chorobami, które powodują, oraz konsekwencjami dla pracownika i pracodawcy.
Charakterystyka podstawowych pojęć z substancję psychoaktywną, problemy
psychiatryczne, promblemy problem używania substancji psychoaktywnych w miejscu
pracy
Wdrożenie do samooceny i modyfikacji postaw zdrowotnych grupy substancję
psychoaktywną, problemy psychiatryczne, promblemy problem używania substancji
psychoaktywnych w miejscu pracy
5. Zagadnienia szczegółowe
Zagadnienie.1. Skutki zdrowotne oddziaływania środków psychoaktywnych na organizm – cele,
założenia, kontekst powstania trendu prozdrowotnego na tle ogólnych zagadnień z zakresu promocji
zdrowia: promocja zdrowia i profilaktyka medyczna (różnice), pojęcie zdrowie (wg. WHO), podstawowe
mierniki zdrowia, choroby przewlekłe (cywilizacyjne)
Zagadnienie.2. Prawne aspekty dotyczące środków psychoaktywnych w miejscu pracy: codzienna
aktywność fizyczna, zrównoważony sposób odżywiania, relaks, samoświadomość w kontekście
zagadnień dotyczących prozdrowotnego stylu życia: styl życia i tryb życia (różnice), zachowania
zdrowotne i antyzdrowotne (stan bieżący i zalecany),
Zagadnienie.3. Podstawowe sposoby przeciwdziałania/ profilaktyka z zakresu środków
psychoaktywnych w zakładzie pracy
Szczegółowy opis zagadnień w ZAŁĄCZNIKU
6. Proponowany podział czasu
Czas: 1.5 godzin
7. Przyjęte formy i metody:
Formy:grupowa.
Metody: wykład informacyjny i problemowy, pokaz , ćwiczenie audytoryjne, ćwiczenie umiejętności
praktycznych, ćwiczenie warsztatowe, analiza wytworów pracy, sesje informacji zwrotnych.
8. Sposób weryfikacji/ewaluacji efektów szkolenia
Nr efektu
szkolenia
Opis sposobu weryfikacji efektu
Wymagane narzędzie
W_01W_02
Wypowiedzi ustne
Pytania problemowe
U_01
U_02
Wypowiedzi ustne - wyniki pracy
Informacje zwrotne
K_01
K_02
Czynny udział w dyskusji, dzielenie się refleksjami i
doświadczeniem
Pytania problemowe
Informacje zwrotne od
grupy
9. Niezbędna infrastruktura i pomoce dydaktyczne
Obiekty/infrastruktura dydaktyczna
Sala z krzesłami i projektorem
Pomoce/przybory dydaktyczne
Laptop
10. Inne ustalenia
 np. poświecić odpowiedni do potrzeb czas na integrację uczestników w celu zbudowania wspierającej
atmosfery oraz dokładne wprowadzenie w organizację zajęć.
 wpisać co musisz uwzględnić np. aktywizację/zachęcenie do współpracy grupy (jak? -tylko w tym
temacie), przyniesienie własnych przyborów i materiałów.
 wdrażać do praktycznego wykorzystania pozyskanej wiedzy: interpretować uzyskane wyniki do
własnych potrzeb zdrowotnych, itp
Literatura i materiały dla słuchaczy: -
PROWADZĄCY:
Solomakha Denys
Danch Olha
Kushnerova Halina
Wzór - środki psychoaktywne, a zdrowie pracowników
ZAŁĄCZNIK
Treść zagadnienia
Nr zagadnienia
Temat zagadnienia
Zagadnienie 1
Skutki zdrowotne oddziaływania
środków
psychoaktywnych
na
organizm
Ogólne przyczyny nadużywania środków
psychoaktywnych, choroby wywołane przez
środki psychoaktywne, pojęcie narkomani i
lekomani
Zagadnienie 2
Prawne aspekty dotyczące środków
psychoaktywnych w miejscu pracy
Rozwiązania dot. Alkoholu, narkotyków,
palenia tytoniu
Zagadnienie 3
Podstawowe
sposoby
przeciwdziałania/ profilaktyka z
zakresu środków psychoaktywnych
w zakładzie pracy
Główne zasady programu/polityki wobec
substancji psychoaktywnych
Download