Uploaded by User564

A test-po-rozdziale-prawa-czlowieka-grupa-a (1)

advertisement
Test A
Prawa człowieka
1. Czytaj uważnie teksty zadań.
2. Jeżeli się pomylisz, błędnie zaznaczoną odpowiedź otocz kółkiem.
3. Rozwiązania zadań zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.
4. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. Za rozwiązanie
całego testu możesz otrzymać maksymalnie 15 punktów.
1. Zaznacz nazwę dokumentu związanego z genezą praw człowieka, którego dotyczy podany opis. (0–1 p.)
Dokument podpisano 12 czerwca 1776 r. w jednej z kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej. Na kształt tekstu
duży wpływ wywarły poglądy Johna Locke’a, który uznawał prawa człowieka za fundament funkcjonowania
państwa.
Wielka Karta Swobód
Petycja o prawo
Deklaracja praw człowieka i obywatela
Karta praw Wirginii
2. Przyjrzyj się zamieszczonej fotografii i wykonaj polecenia. (0–3 p.)
Jaki wpływ na przestrzeganie praw człowieka ma zjawisko korupcji?
[Ana Gomes*:] W krajach mocno skorumpowanych naruszenia praw człowieka są częste. Aby zapewnić sobie
całkowitą bezkarność, skorumpowane elity mają żywotny interes w łamaniu podstawowych praw obywateli –
dostępu do informacji, wolności słowa i sprawiedliwego procesu. […]
Wiele ze skorumpowanych państw to prężne gospodarki, stające się naszymi istotnymi partnerami biznesowymi.
W jaki sposób wypracować odpowiednią równowagę pomiędzy zyskami, jakie czerpiemy z takich kontaktów, a
chęcią zwalczania korupcji?
Istnieje tendencja przymykania oka na łamanie praw człowieka, jeśli w grę wchodzi wielki biznes. Wyjątkowo łatwo
zaobserwować to wśród krajów produkujących ropę – takich jak Arabia Saudyjska, republiki kaukaskie czy część
państw Afryki. Nie brakuje kolejnych łatwych przykładów. W Rosji energia wykorzystywana jest jako środek walki
politycznej i ekonomicznej, obywatele Chin muszą zmagać się z rozmaitymi naruszeniami ich praw, ale UE wydaje
się być w kontaktach z tymi państwami bardzo pokorna. […] Lady Catherine Ashton mówiła, że nasze polityki
tkane są srebrnymi nićmi praw człowieka. Przekujmy to w dalsze czyny. Myślę, że pierwszy krok naprzód został już
wykonany, poprzez powołanie stanowiska przedstawiciela ds. praw człowieka, które objął Stavros Lambrinidis.
*Ana Gomes – członkini Komisji ds. Praw Człowieka w Parlamencie Europejskim.
Źródło: Ana Gomes: brońmy praw człowieka, walcząc z korupcją!, wywiad, www.europarl.europa.eu
A. Wymień dwa przykłady praw człowieka łamanych w krajach, w których panuje wysoka korupcja.
•.....................................................................................................................................................
•.....................................................................................................................................................
B. Wyjaśnij, jaki wpływ na reakcję Unii Europejskiej w sytuacji łamania praw człowieka w danych państwach
ma ich pozycja gospodarcza.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
C. Podaj wskazany przez Anę Gomes przykład działań UE na rzecz wzmocnienia ochrony praw człowieka.
.......................................................................................................................................................
3. Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie uzupełnij tabelę. Wpisz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a
„F”– obok wypowiedzeń fałszywych. (0–1 p.)
Konwencja dotycząca statusu uchodźców
Genewa, 28 lipca 1951 r.
Rozdział IV
Warunki bytowe
Artykuł 20
Racjonowanie
Tam gdzie istnieje system racjonowania regulujący ogólne rozdzielnictwo deficytowych towarów, który ma
zastosowanie do ogółu ludności, uchodźcy będą traktowani w taki sam sposób, jak obywatele.
Artykuł 21
Mieszkanie
Co się tyczy mieszkań, Umawiające się Państwa udzielą […] uchodźcom legalnie przebywającym na ich
terytoriach możliwie najbardziej korzystne traktowanie; w każdym razie traktowanie to nie może być mniej
korzystne niż udzielane w tych samych okolicznościach cudzoziemcom.
Artykuł 22
Oświata publiczna
1. Umawiające się Państwa przyznają uchodźcom takie samo traktowanie w zakresie nauczania podstawowego,
jakie przyznają swoim obywatelom.
2. Umawiające się Państwa przyznają uchodźcom możliwie najbardziej korzystne traktowanie, a w każdym razie
nie mniej korzystne niż to, które przyznają w tych samych okolicznościach cudzoziemcom, w zakresie szkolnictwa
innego niż szkolnictwo podstawowe, w szczególności zaś w zakresie dostępu do studiów, uznawania zagranicznych
świadectw szkolnych, dyplomów i stopni naukowych, zwolnienia z czesnego i opłat oraz przyznawania stypendiów.
Źródło: www.msw.gov.pl
Lp.
1.
2.
3.
4.
Zdania
Prawda/Fałsz
W zakresie dostępu do mieszkań uchodźcy nie mogą być traktowani
gorzej niż obywatele danego państwa.
System racjonowania deficytowych towarów ustanowiony dla ogółu
ludności może obejmować również uchodźców.
W zakresie nauczania podstawowego uchodźców należy traktować w
taki sam sposób jak pozostałych obywateli.
Zasady uznawania zagranicznych dyplomów uchodźców muszą być
równie korzystne jak ustalenia obowiązujące cudzoziemców.
4. Przyporządkuj podanym opisom instytucji międzynarodowych zajmujących się ochroną praw
człowieka właściwe nazwy. (0–2 p.)
A. Rozpatruje skargi osób indywidualnych na naruszenie praw zagwarantowanych w Międzynarodowym
pakcie praw obywatelskich i politycznych oraz dokonuje interpretacji jego zapisów.
B. Orzeka o odpowiedzialności osób oskarżonych o popełnienie najcięższych zbrodni
Międzynarodowych: ludobójstwa, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.
C. Zajmuje się rozpatrywaniem skarg dotyczących naruszenia przez instytucje państwowe praw
zagwarantowanych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, składanych przez
osoby indywidualne.
1. Komitet Praw Człowieka
2. Europejski Trybunał Praw Człowieka
3. Trybunał Sprawiedliwości UE
4. Międzynarodowy Trybunał Karny
A – ........ B – ........ C – ........
5. Wpisz w odpowiednie rubryki tabeli numery zdań będących opiniami oraz numery wypowiedzeń, które
w obiektywny sposób informują o faktach. (0–2 p.)
1 W Warszawie już po raz trzynasty rozpoczyna się festiwal filmowy „Watch Docs”.
2 Prezentowane filmy poświęcone będą prawom człowieka. 3 Najciekawiej zapowiadają się azjatyckie filmy
dokumentalne. 4 Pokazy nie będą jedyną atrakcją festiwalu. 5 Organizatorzy zapowiadają spotkania z gośćmi. 6
Jednym z nich będzie irańska obrończyni praw kobiet Szadi Sadr. 7 Festiwal z pewnością warto odwiedzić. 8
Powinien on zwiększyć zainteresowanie tematyką praw człowieka.
Na podstawie: Rusza festiwal „Watch Docs”: Prawa człowieka okiem dokumentalistów,
http://kultura.gazetaprawna.pl
OPINIE
FAKTY
6. Przeczytaj tekst źródłowy i zaznacz właściwe zakończenie zdania. (0–1 p.)
Statut Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Rozdział II: Cele, środki – zasady działania
§ 8. Celem Fundacji jest:
1. Podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie problematyki praw człowieka. […]
4. Działanie na rzecz ochrony praw człowieka.
§ 9. Realizując cele wymienione w § 8, Fundacja może: […]
1a. w zakresie przewidzianym stosownymi regulacjami prawnymi powodować wszczęcie postępowań
i reprezentować jednostki przed krajowymi i międzynarodowymi organami sądowymi, administracyjnymi
i społecznymi, a także wstępować do tych postępowań w charakterze przedstawiciela społecznego oraz
podejmować inne działania prawne mające na celu ochronę praw człowieka […].
Źródło: www.hfhr.pl
W celu ochrony praw człowieka Helsińska Fundacja Praw Człowieka może
organizować marsze protestacyjne i akcje biernego oporu.
reprezentować państwo przed międzynarodowymi organami sądowymi.
wszczynać postępowania przed krajowymi organami administracyjnymi.
reprezentować państwo na forum międzynarodowych organizacji społecznych.
7. Przeanalizuj dane statystyczne, a następnie sformułuj wniosek na temat stanu wiedzy
ankietowanych o obowiązkach Rzecznika Praw Dziecka. (0–1 p.)
Czym Pana/Pani zdaniem zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka?
Źródło: www.brpd.gov.pl
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
8. Określ kategorię wolności oraz praw człowieka i obywatela, do której odnosi się przytoczony fragment
Konstytucji RP. (0–1 p.)
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Art. 67
1. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub
inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. […]
Źródło: Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483.
wolności i prawa polityczne
wolności i prawa socjalne
wolności i prawa osobiste
wolności i prawa kulturalne
9. Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenia. (0–2 p.)
[Radovan] Karadžić, były Prezydent Republiki Serbskiej, został aresztowany 22 lipca 2008 r., ponad 12 lat po
postawieniu go w stan oskarżenia za ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości oraz zbrodnie wojenne w byłej
Jugosławii w latach 90. – Proces Karadžicia będzie najważniejszym sprawdzianem dla Trybunału ds. Zbrodni w
byłej Jugosławii. Rzetelne przeprowadzenie procesu Karadžicia jest kluczową szansą na uwiarygodnienie prac
Trybunału – powiedziała Draginja Nadażdin, Dyrektorka Amnesty International Polska. […] Trybunał powinien
dostać wystarczająco dużo czasu i środków, aby dokończyć swoje ważne zadania, takie jak procesy Ratko Mladicia
i Gorana Hadžicia. Dokończenie tych procesów jest niezwykle istotne z uwagi na zobowiązania wobec ofiar
konfliktu.
Źródło: Proces Karadžicia szansą na sprawiedliwość dla ofiar wojny w Bośni, http://amnesty.org.pl
A. Przedstaw zarzuty, jakie postawiono byłemu prezydentowi Republiki Serbskiej.
.......................................................................................................................................................
B. Podaj nazwę międzynarodowego organu sądowego, o którym jest mowa w tekście.
.......................................................................................................................................................
10. Zapoznaj się z danymi statystycznymi i zaznacz zdanie prawdziwe. (0–1 p.)
Typ placówki
Przedszkola i oddziały przedszkolne
2009/2010
Liczba
Liczba
placówek
uczniów
38
195
2010/2011
Liczba
Liczba
placówek
uczniów
43
244
Szkoła podstawowa
76
1220
80
1351
Gimnazjum
45
665
49
630
Liceum ogólnokształcące
8
287
6
265
Liceum profilowane
2
7
0
0
Technikum
3
28
1
9
Razem
172
2402
179
2499
Źródło: Strategia rozwoju oświaty mniejszości ukraińskiej w Polsce, Warszawa 28 czerwca 2011 r.,
www.kuratorium.waw.pl
W roku szkolnym 2010/2011 gimnazjów, w których nauczano języka ukraińskiego jako języka
ojczystego, było mniej niż w roku szkolnym 2009/2010.
W roku szkolnym 2009/2010 liczba wszystkich uczniów pobierających naukę języka ukraińskiego
jako języka ojczystego była mniejsza niż w roku szkolnym 2010/2011.
W roku szkolnym 2010/2011 nauki języka ukraińskiego jako języka ojczystego nie prowadzono w
technikach.
Download