Uploaded by User7117

Konspekt lekcji. Zbrodnia wołyńska.

advertisement
Wioleta Sattarov – konspekt z lekcji historia.
05.12.2022
Przedstawiony w klasie 8d
Zbrodnia wołyńska.
Cele lekcji:
Uczeń:

umie pokazać na mapie gdzie miała miejsce zbrodnia: woj. Wołyńskie i Galicje
Wschodnią

umie rozwinąć skrót OUN (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów) i UPA
(Ukraińska Powstańcza Armia)

podaje bezpośrednią przyczynę „antypolskiej akcji” OUN-UPA na Wołyniu i w
Galicji Wschodniej

charakteryzuje przebieg wydarzeń i określa skutki ukraińskich mordów dokonanych
na Polakach na terenie Wołynia i Galicji Wschodniej

wymienia sposoby pomocy udzielonej Polakom przez Ukraińców

charakteryzuje bohaterstwo Ukraińców, którzy zdecydowali się pomóc Polakom.
Metody i formy pracy:

prezentacja

analiza tekstów źródłowych

praca ze źródłem audiowizualnym

praca z mapą historyczną

wykład

praca w grupach
Środki dydaktyczne i materiały:

fragment filmu dokumentalnego „Zmarłych pogrzebać” – o zbrodni wołyńskiej,
przygotowany przez IPN

mapa ziem polskich podczas II wojny światowej

fragmenty relacji świadków - „Kto tego nie widział, nigdy w to nie uwierzy…
Zbrodnia Wołyńska historia i pamięć. Materiały edukacyjne, Warszawa 2013.
Przebieg lekcji:
1. Podaje uczniom krótko cele lekcji i sprawdzam obecność.
2. Następnie podaje krótko uczniom najważniejsze informacje: kiedy dokonano
zbrodni, na jakim terenie (pokazuje uczniom mapkę przedstawiającą zasięg
zbrodni oraz układ narodowościowy terenów objętych zbrodnią dokonaną na
Wołyniu i w Galicji Wschodniej), kto i z jakiego powodu podjął decyzję o
eliminacji Polaków z tych terenów. Zapisuje na tablice rozwinięcie skrótu OUN i
UPA. Podkreślam, że zagadnienie to było celowo przemilczane, a jego analizą
historycy zajęli się po roku 1989. – 5 min
3. Oglądamy fragment filmu dokumentalnego „Zmarłych pogrzebać” – o zbrodni
wołyńskiej, przygotowany przez IPN – ok. 5 min.
Na podstawie tego fragmentu uczniowie określają dlaczego doszło do zbrodni
dokonanej na Polakach. – ok. 5min.
4. Dzielę uczniów na 4 grupy. Każdemu zespołowi rozdaję odpowiednie materiały
grupa 1- nr. dokumentu: 7, 8, 9. – wypisuje jakie działania zostały podjęte przez
ukraińskich nacjonalistów przeciwko Polakom
grupa 2- nr dokumentu: 10, 11, 12 – wypisuje reakcje Polaków na groźby, a
później dokonywane zbrodnie przez nacjonalistów ukraińskich
grupa 3- nr dokumentu: 2, 4, 19 – wypisuje wspólne cechy dokonywanych zbrodni
– z czego wynika, że były one zaplanowane i powtarzały się; brali czynny udział
księża prawosławni ukraińscy
grupa 4 – nr dokumentu 15, 17, 29 – „Sprawiedliwi Ukraińcy” – kim byli
Ukraińcy, którzy pomagali, w jaki sposób udzielali pomocy i czym ryzykowali by
tą pomoc udzielić.
Uczniowie pracują 10 minut w grupie, a następnie prezentują wyniki swojej pracy
w klasie. – 15 min.
5. Podsumowanie.
Przypomnienie uczniom, że bezpośrednią przyczyną zbrodni dokonanej na
Wołyniu i w Galicji Wschodniej była ideologia nacjonalistyczna.
Podkreślenie, że wśród ludności, która ucierpiała byli nie tylko Polacy, ginęli też
sami Ukraińcy. Przedstawienie statystyk. Przypomnienie, że Ukraińcy udzielali
pomoc Polakom, mimo, że groziła im za to i ich rodzinie śmierć. – 5 min.
Scenariusz lekcji został opracowany w oparciu o materiały edukacyjne IPN
umieszczone na stronie: https://zbrodniawolynska.pl/
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/teki-edukacyjn/93024,Ktotego-nie-widzial-nigdy-w-to-nie-uwierzy-Zbrodnia-Wolynska-historia-i-pamiec.html
https://zbrodniawolynska.pl/zw1/czytelnia/polecamy/18259,VIDEO-Zmarlychpogrzebac-film-dokumentalny-PL-IPNtv-Oddzial-IPN-w-Gdansku.html
Download