skrypt-prawo

advertisement
1. ustawa Polskim aktem prawnym regulującym problematykę udzielania ochrony cudzoziemcom
jest ustawa z 13 czerwca 2003 r. Weszła ona w życie na 8 miesięcy przed wstąpieniem Polski do
UE. Zawiera normy materialne i proceduralne, jest zatem b. szczegółowa. Wraz z 6
rozporządzeniami wykonawczymi tworzy kompletną regulację dotyczącą tej kwestii, stanowiąc lex
specialis w stosunku do ustawy o cudzoziemcach (również z 13 czerwca 2003 r.) 1. umowy
międzynarodowe Ustawa spełnia wymogi zarówno wynikające z zobowiązań międzynarodowych europejska Konwencja O Ochronie Praw Człowieka I Podstawowych Wolności / Międzynarodowy
Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych / Konwencja Praw Dziecka / Konwencja w sprawie statusu
uchodźców + Protokół Nowojorski. 2. dyrektywy i rezolucje Ustawa spełnia wymogi zarówno
wynikające z wiążących i niewiążących źródeł wspólnotowego prawa – Rezolucja Rady z 30
listopada w sprawie wniosków oczywiście bezzasadnych, Rezolucji Rady z 20 czerwca 1995 r. o
minimalnych gwarancjach dla procedur azylowych, rezolucja Rady z 26 czerwca 1997 r. w sprawie
małoletnich obywateli państw trzecich, którzy są pozbawieni opieki. 2. definicje (art. 2) 1.
bezpieczny kraj pochodzenia Kraj pochodzenia cudzoziemca, w którym ze względu na system
prawa i jego stosowanie oraz ze względu na stosunki polityczne w nim panujące, nie występują
prześladowania z powodu rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej
lub przekonań politycznych, a organizacjom pozarządowym i międzynarodowym umożliwia się
działanie na rzecz przestrzegania prawa. 1. uznane organizacje międzynarodowe W szczególności
uznaje się działalność takich organizacji, jak Amnesty International, Międzynarodową Organizację
Uchodźców. Międzynarodową Ligę Praw Człowieka. MOP, Międzynarodowy Czerwony Krzyż.
Lekarzy Bez Granic, UNESCO. 2. istotność ustalenia kraju pochodzenia Ustalenie kraju
1. ustawa Polskim aktem prawnym regulującym problematykę udzielania ochrony cudzoziemcom
jest ustawa z 13 czerwca 2003 r. Weszła ona w życie na 8 miesięcy przed wstąpieniem Polski do
UE. Zawiera normy materialne i proceduralne, jest zatem b. szczegółowa. Wraz z 6
rozporządzeniami wykonawczymi tworzy kompletną regulację dotyczącą tej kwestii, stanowiąc lex
specialis w stosunku do ustawy o cudzoziemcach (również z 13 czerwca 2003 r.) 1. umowy
międzynarodowe
Ustawa spełnia wymogi zarówno wynikające z zobowiązań międzynarodowych - europejska
Konwencja O Ochronie Praw Człowieka I Podstawowych Wolności / Międzynarodowy Pakt Praw
Obywatelskich i Politycznych / Konwencja Praw Dziecka / Konwencja w sprawie statusu
uchodźców + Protokół Nowojorski. 2. dyrektywy i rezolucje
Ustawa spełnia wymogi zarówno wynikające z wiążących i niewiążących źródeł wspólnotowego
prawa - Rezolucja Rady z 30 listopada w sprawie wniosków oczywiście bezzasadnych, Rezolucji
Rady z 20 czerwca 1995 r. o minimalnych gwarancjach dla procedur azylowych, rezolucja Rady z
26 czerwca 1997 r. w sprawie małoletnich obywateli państw trzecich, którzy są pozbawieni opieki.
2. definicje (art. 2)
1. bezpieczny kraj pochodzenia
Kraj pochodzenia cudzoziemca, w którym ze względu na system prawa i jego stosowanie oraz ze
względu na stosunki polityczne w nim panujące, nie występują prześladowania z powodu rasy,
religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub przekonań politycznych, a
organizacjom pozarządowym i międzynarodowym umożliwia się działanie na rzecz przestrzegania
prawa. 1. uznane orga
(…)
… zbrodni przeciwko pokojowi, zbrodni wojennych lub zbrodni przeciwko ludzkości
- do osób, które popełniły zbrodnię o charakterze niepolitycznym poza państwem, które je przyjęło
przed nadaniem statusu uchodźcy
- do osób, które są winne czynów sprzecznych z celami i zasadami NZ. 6. wobec kogo PRZESTAJE
obowiązywać? Wobec osoby, która:
- dobrowolnie ponownie zwróciła się o ochronę do państwa…
…, nie udziela się go przestępcom pospolitym, zbrodniarzom wojennym winnym zbrodni przeciwko
pokojowi i ludzkości. Poza względami humanitarnymi, służy realizacji interesów politycznych
państwa udzielającego go, nie bez przyczyny zatem decyzja jest podejmowana po obowiązkowym
uwzględnieniu stanowiska ministra spraw zagranicznych. (art. 94)
Podstawy jego oceny należą do państwa udzielającego go. Jest to prawo…
… Prezes Urzędu zapewnia opiekę medyczną oraz przyznaje pomoc przez zakwaterowanie i
wyżywienie, z zastrzeżeniem. Prezes Urzędu może odmówić cudzoziemcowi skorzystania z ochrony
czasowej, jeżeli: 1) istnieją uzasadnione podejrzenia, że: a) popełnił zbrodnię przeciwko pokojowi,
zbrodnię wojenną lub zbrodnię przeciwko ludzkości, b) popełnił, poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, a przed przybyciem…
… możliwość pozostawienia wniosku o nadanie statusu uchodźcy bez rozpoznania w 2
przypadkach:
a) gdy wniosek nie zawiera oniemia i nazwiska cudzoziemca lub kraju pochodzenia a ich braku nie
da się usunąć ustalając tego przez organ b) cudzoziemiec odmówił poddania się czynnościom
identyfikacyjnym (linie papilarne, fotografia). 5. wniosek oczywiście bezzasadny (art. 14)
… jest wtedy, gdy wystąpią jakakolwiek…
…, w którym:
a) nie występuje zagrożenie dla życia lub wolności cudzoziemców ubiegających się o nadanie
statusu uchodźcy, zgodnie z art. 33 Konwencji Genewskiej,
b) zapewnia się cudzoziemcom dostęp do postępowania o nadanie statusu uchodźcy,
c) nie występują faktyczne ani prawne ograniczenia wykonywania zadań organizacji pozarządowych
działających na rzecz przestrzegania praw człowieka,
d) zapewnia się organizacjom…
…, którego jest obywatelem
- utraciwszy uprzednio obywatelstwo, przyjęła je ponownie
- nabyła obywatelstwo innego państwa i korzysta z jego pełnej ochrony
- osiedliła się w państwie, które poprzednio opuściła lub poza którego granicami przebywała z
obawy przed prześladowaniem
- gdy w państwie, którego jest obywatelem albo posiada domicyl, ustały przyczyny uzasadniające
traktowanie jej jako uchodźcy.
2. azyl 1. jednolitość…
Wykład - uchodźcy
Wykład - Status uchodźców w świetle prawa międzynarodowego i prawa polskiego
polityka azyowa
Prawo imigracyjne i status cudzoziemców
Status prawny cudzoziemca w RP
Ludność w prawie międzynarodowym-opracowanie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards