Uploaded by adx_07

bezpieczny uczen gmina zelow 1

advertisement
GMINA ZELÓW
Edukacja dla bezpieczeństwa
ze szczególnym uwzględnieniem edukacji
dzieci, młodzieży i ich rodziców
w zakresie bezpieczeństwa na drodze,
w domu i w szkole oraz w zakresie
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
1. Zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami
ruchu drogowego.
2. Wyrabianie nawyku przestrzegania
przepisów ruchu drogowego.
3. Uświadomienie niebezpieczeństw grożących
podczas drogi do i ze szkoły.
4. Wyrabianie właściwych nawyków podczas
poruszania się drogą i poszanowania
znaków drogowych.
5. Uświadomienie dzieciom, jak ważne dla
bezpieczeństwa jest odpowiednie
oznakowanie pieszych i rowerzystów.
6. Uświadomienie niebezpieczeństw grożących
w czasie zabaw w domu i na podwórku,
szczególnie w pobliżu maszyn rolniczych
w gospodarstwie rolnym.
7. Uświadomienie dorosłym odpowiedzialności
za nieletnich pozostających pod ich opieką.
8. Budowanie zaufania do Policji, zmniejszenie
lęku przed policjantami.
9. Kreowanie pozytywnego wizerunku Policji
w oczach dzieci i młodzieży szkolnej.
1. Informacja o realizacji programu „Razem
bezpieczniej” w prasie lokalnej (Informator
Zelowski, Echo Powiatu), na stronie
internetowej gminy i na stronach
internetowych szkół.
2. Konkursu plastyczny na plakat
promujący akcję „Razem Bezpieczniej”.
1. Spotkania tematyczne funkcjonariuszy policji
z przedszkolakami, uczniami i rodzicami na tematy
związane z bezpieczeństwem.
2. Spotkanie przedstawiciela WORD z uczniami
w związku z kartą motorowerową.
3. Projekcja filmów instruktażowych związanych
z bezpieczeństwem.
4. Doskonalenie techniki jazdy na rowerze lub motorowerze
oraz umiejętności poruszania się po drodze – zajęcia
dla uczniów w Miasteczku Ruchu Drogowego.
5. Zorganizowanie w szkołach Tygodnia Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego zakończonego wręczeniem uczniom
elementów odblaskowych.



Spotkania profilaktyczne ze specjalistami
(policją, strażą pożarną, psychologami,
socjoterapeutami).
Rozdysponowanie elementów odblaskowych –
208 opasek odblaskowych w gimnazjum, 232
opaski w kl. IV i VI szkół podstawowych oraz
680 zawieszek odblaskowych w kl. I-III.
Konkursy i wystawki szkolne.
„Wszędzie zachowuję się bezpiecznie”, „Bezpiecznie
poruszam się po drodze”, „Bezpieczne wakacje” –
Komisariat Policji w Zelowie (745 uczniów)
„Nie ufam obcym” – Komisariat Policji
w Zelowie (43 uczniów szkoły podst.)
„Demoralizacja i przestępczość nieletnich”,
„Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne”
– Komenda Powiatowa Policji Wydział
dla Nieletnich (184 uczniów)
„Zanim zdobędziesz kartę rowerową” –
Komenda Powiatowa Policji Wydział Ruchu
Drogowego (28 uczniów).
„Jaka jest rola policjanta? Poznajemy podstawowe
zasady bezpieczeństwa w przedszkolu i na
drodze do niego” – Komisariat Policji w Zelowie
(130 przedszkolaków).
Spotkanie „Pies na mojej drodze” – pokaz
psa policyjnego - Komenda Powiatowa
Policji (70 przedszkolaków).
„Rola rodziców w zwiększeniu bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży, porady i wyprzedzające
działania zapobiegawcze”.
„Odpowiedzialność prawna rodziców
za nieletnie dzieci i odpowiedzialność prawna
nauczycieli za dzieci pozostające pod ich
opieką”.
Ćwiczenia praktyczne
w Miasteczku Ruchu
Drogowego
przy SP Nr 4 w Zelowie
Egzamin na kartę
rowerową
- 171 uczniów klas IV
Egzamin na kartę
motorowerową
- 45-u gimnazjalistów
1. Zajęcia warsztatowe dla uczniów – Pierwsza
pomoc przedmedyczna (prowadzący ratownicy
ze Sztabu Ratownictwa Medycznego,
pielęgniarka SP ZOZ).
2. Spotkania szkoleniowe dla rodziców na temat:
„Bezpieczna obsługa urządzeń mechanicznych
i elektrycznych w otoczeniu ucznia – zagrożenia
i konsekwencje prawne” (prowadzący inspektor
BHP).
3. Gminny konkurs plastyczny dla uczniów klas
I- III szkół podstawowych z terenu Gminy
Zelów pt. „Mały Ratownik”.
Konkurs plastyczny na plakat promujący akcję




SP 4 w Zelowie konkursy: plastyczny i literacki
pt. „Kiedy dwóch się kłóci”,
SP Bujny Szlach. – konkursy plastyczne
„Jestem widoczny – jestem bezpieczny”,
projekt i wykonanie elementu odblaskowego,
na opracowanie gry planszowej promującej
bezpieczeństwo,
SP Kociszew - konkurs plastyczny
„Bezpieczne wakacje”,
SP 2 w Zelowie- konkurs plastyczny
„Wszędzie czuję się bezpiecznie”.
Wzięło w nich udział aż 1306 uczniów.
Formy pracy:
 Rozmaite gry i zabawy na świeżym powietrzu,
 Konkursy i zawody (plastyczne, zręcznościowe
na scenkę teatralną, ułożenie piosenki itp.)
o tematyce bezpieczeństwa,
Projekcja filmów edukacyjnych np.
„(Nie)bezpieczna ulica”, „(Nie)bezpieczna
szkoła”,
Inne.
Ogólna liczba uczestników
projektu:
 1577 oraz 185 przedszkolaków,
 764 rodziców,
 115 nauczycieli.
Dziękujemy za uwagę
Opracowała:
Agnieszka Mysłowska
Download