Uploaded by User444

podstawy-techniki

advertisement
Podstawy techniki wykład
27.10.14r
warunkiem równowagi płaskiego dowolnego układu sił jest , aby suma rzutów wszystkich sił na
dwie dowolne osie, obie nierównoległe była równa 0, oraz suma momentów wszystkich sił
względem dowolnego punktu na płaszczyźnie ma się równać 0.
Zadania z siłą tarcia !
Przestrzenny układ sił :
- zbieżny na ciało działają siły które przecinają się w jednym punkcie
- dowolny
Przestrzenny dowolny układ sił (kolokwium)
Moment siły względem osi
Miarą działania obrotowego siły względem osi, jest wielkość która nosi nazwę momentu siły
względem osi.
Rysunek 1
Momentem siły względem osi z nazywamy wektor leżący na tej osi, o wartości liczbowej równej
momentowi rzutu p' danej siły na płaszczyznę prostopadłą do tej osi, względem punktu 0 przbeicia
osi z płasczyzną. Ponoewać moment siły P jest równy momentowi rzutu P' względem punktu O, jest
prostopadły do płaszczyzny pi i leży na osi z, do jego określenia wystarczy podać jedynie jego
miarę.
M1 = +-P'*h'
Gdzie h' oznacza ramię rzutu P' względem punktu O.
Znak plus przy wartości momentu należy przyjąć wtedy, gdy patrząc z dodatniego kierunku osi z na
płaszczyznę pi, rzut P' stara się wywołać obrót względem punktu O zgodny z kierunkiem
trygonometrycznym. Znak minus przyjmujemy gdy, zachodzi przypadek odwrotny.
Warunku równowagi przestrzennego dowolnego układu sił
W wyniku redukcji przestrzennego dowolnego układu sił do danego punktu, otrzymaliśmy wektor
główny R oraz moment główny M. Stąd wynikają wektorowe warunki równowagi.
Suma Pi = 0
Suma Mio = 0
stwierdzajac, że zarówno wektor główny R jak i moment główny Mo, muszą być równe 0.
Z powyższych wektorowych warunków równowagi możemy otrzymać odpowiadające im
analittyczne równania równowagi. → wzory
Otrzymaliśmy sześć równań równowagi – trzy wynikające z sumy rzutów sił na osie układu
współrzędnych oraz trzy wynikające z sumy momentów wszystkich sił względem tych osi.
Warunkiem równowagi przestrzennego dowolnego układu sił jest, aby suma rzutów wszystkich sił
na trzy osie dowolne, oby nierównoległe i nie leżące w jednej płaszczyźnie była równa 0 oraz suma
momentów względem osi była równa 0.
Download