podyplomowe studia zarządzania projektami – katowice

advertisement
PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA
PROJEKTAMI – KATOWICE
Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu
TERMIN od: 04.11.2017
TERMIN do: 04.11.2018
CZAS TRWANIA:21 dni
MIEJSCE: Katowice
CENA: 7900 zł +23%VAT
Studia zorientowane są na praktyczne zastosowanie technik, metod i narzędzi zarządzania projektami,
Większość czasu zajęć na studiach to warsztaty (studia przypadków, zadania zespołowe, zadania
indywidualne),
Zajęcia prowadzą trenerzy z bogatym doświadczeniem zawodowym, szkoleniowym i konsultingowym,
Liczba uczestników pojedynczej edycji studiów wynosi 20 osób,
Ponad 1000 zadowolonych absolwentów studiów w Warszawie i w Gdańsku z różnych branż,
Na zakończenie studiów studenci piszą praktyczną pracę dyplomową, dotyczącą zastosowania technik,
narzędzi, metod poznanych w trakcie studiów w swojej praktyce zawodowej,
Ciągłe doskonalenie !!! Program studiów jest stale usprawniany. Wprowadzamy do naszych zajęć
najnowsze i skuteczne praktyki zarządzania projektami.
Dla kogo
Osoby realizujące projekty, członkowie zespołów projektowych, wykonawcy prac projektowych, jak
też osoby, które przygotowują się do prowadzenia projektów.
Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami – Katowice | 1
Program szkolenia
SEMESTR I
MODUŁ I
WSTĘP DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
Prowadzący: Mariusz Kardaś
Czas trwania: 2 dni
Zakres:
definicja projektu i zarządzania projektami
typy projektów i cykl życia projektów
główne procesy w ramach zarządzania projektami
system zarządzania projektem w firmie
kluczowe osoby zaangażowane w projekty
zarządzanie projektem zmiany
motywacja do zmian
opór wobec zmian i sposoby radzenia sobie z nimi
MODUŁ II
TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU – EFEKTYWNA KOMUNIKACJA
Prowadzący: Beata Bednarczyk
Czas trwania: 2 dni
Zakres:
komunikacje w zespole projektowym
komunikacja narzędzia zarządzania zespołem projektowym
sztuka budowania czytelnych komunikatów
budowanie pozytywnych relacji w zespole
Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami – Katowice | 2
asertywność w pracy kierownika zespołu – trudne sytuacje komunikacyjne
efektywna prezentacja
techniki argumentacji idei i pomysłów
MODUŁ III
TECHNIKI PRACY W PROJEKCIE
Prowadzący: Konrad Klepacki
Czas trwania: 2 dni
Zakres:
przygotowanie i prowadzenie efektywnych spotkań zespołu projektowego
prezentowanie wyników prac projektowych
wykorzystywanie metod wizualizacji
wykorzystywanie technik komunikacji w trakcie spotkań i prezentacji
podejmowanie decyzji
kreatywne generowanie rozwiązań w zarządzaniu projektami
MODUŁ IV
METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
Prowadzący: Mariusz Kardaś
Czas trwania: 3 dni
Zakres:
metodyka zarządzania projektami wg Project Management Institute
skuteczne inicjowanie projektów
planowanie projektów
Metoda WBS
przydzielanie zasobów
Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami – Katowice | 3
Metoda Ścieżki Krytycznej
analiza ryzyka
tworzenie harmonogramu
realizacja i kontrola projektów
techniki kontroli prac projektowych
analizowanie i wprowadzanie zmian do projektów
efektywne zamknięcie projektów
MODUŁ V
PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI
BUDOWANIE I MOTYWOWANIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI W ZESPOLE
Prowadzący: Michał Brzeziński
Czas trwania: 3 dni
Zakres:
czynniki wpływające na skuteczność zespołu projektowego
style pracy w zespole
zespołowe podejmowanie decyzji
motywowanie członków zespołu
proces budowania zespołu
kierowanie konfliktem w zespole
model kompetencyjny lidera zespołu projektowego
źródła autorytetu lidera
style kierowania
SEMESTR II
Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami – Katowice | 4
MODUŁ I
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I BUDŻETOWANIE PROJEKTÓW
Prowadzący: Sławomir Lasota
Czas trwania: 2 dni
Zakres:
finansowe elementy budowy modelu projektu
zasady projekcji i prezentacji wyników finansowych generowanych przez projekt (strumienie
przychodów i kosztów; strumienie wpływów i wydatków)
zachowanie się (elastyczność) różnego rodzaju kosztów generowanych przez projekt
budżet przychodów i kosztów
budżet przepływów pieniężnych
wykonanie i analiza odchyleń
kontrola finansowa – propozycja formularzy
MODUŁ II
RACHUNEK OPŁACALNOŚCI I ANALIZA FINANSOWA PROJEKTÓW
Prowadzący: Lucjan Śledź
Czas trwania: 2 dni
Zakres:
wartości, czas, dyskonto, koszt kapitału, wartość rezydualna
narzędzia oceny efektywności finansowej (analiza strumieni korzyści i nakładów; wartość bieżąca
netto – NPV; wewnętrzna stopa zwrotu – IRR)
plan realizacji projektu i analiza finansowa, analiza opłacalności
analiza wyników realizacji projektu w długim okresie czasu (projektowanie i analiza rentowności
projektu; projektowanie i analiza płynności)
analiza wrażliwości
źródła finansowania projektu
Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami – Katowice | 5
źródła finansowania a płynność
MODUŁ III
ZWINNE METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (Agile PM)
Prowadzący: Michał Kisza
Czas trwania: 2 dni
Zakres:
czym jest Agile PM i na jakie trudności projektowe odpowiada
SCRUM – na czym polega jedna z najbardziej znanych metod zwinnych
najpopularniejsze praktyki i techniki wykorzystywane w realizacji projektów w sposób zwinnych
KANBAN – czym jest i jak go używać do koordynacji projektów, zadań w projektach, zespołach czy
też własnej aktywności
Agile PM i Critical Chain PM – kiedy takie połączenie ma sens i jak to zrobić
MODUŁ IV
MS PROJECT – PROGRAM KOMPUTEROWY WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Prowadzący: Mariusz Kardaś
Czas trwania: 3 dni
Zakres:
planowanie projektu
przydzielanie zasobów
poprawna sieć powiązań między zadaniami projektowymi
Ścieżka Krytyczna
tworzenie harmonogramu – wykres Gantta
Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami – Katowice | 6
realizacja i kontrola projektu
metody kontroli prac projektowych
wykorzystanie źródeł informacji o projekcie (raporty, tabele, itp.)
wprowadzanie zmian do projektu
symulacje planowania i realizacji projektów
Korzyści dla uczestników
Uczestnicy studiów nabędą kompetencje w zakresie:
zrozumienia integralności grup procesów w ramach Zarządzania Projektem
właściwego działania w ramach systemu zarządzania projektami istniejącego w firmie
wykorzystania kluczowych osób zaangażowanych w projekt w najbardziej efektywny sposób
skutecznego stosowania technik i narzędzi zarządzania projektami
zapewnienia efektywnego komunikowania się z osobami zaangażowanych w projekt
stworzenia planu bazowego projektu będącego punktem odniesienia dla pomiaru
zaawansowania oraz kontroli projektu
bycia liderem w projekcie
działań związanych z aktywnym budowaniem zespołu
angażowania i motywowania członków zespołu projektowego i wykonawców zadań
umiejętnego radzenia sobie z konfliktami
prowadzenia spotkań i prezentacji wyników prac projektowych
generowania rozwiązań
zrozumienia zastosowania zwinnych metod (Agile PM) w zarządzaniu projektami
analizowania opłacalności projektu
Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami – Katowice | 7
tworzenia budżetu projektu
przyspieszania realizacji zadań projektowych
identyfikowania, analizowania i reagowania na zmiany projekcie
zamknięcia projektu w sposób zapewniający, że ważne i użyteczne informacje nie są stracone
właściwego wykorzystania programu komputerowego MS Project do zarządzania projektami
Metody szkolenia
Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami (Project Management) realizowane są w formie
warsztatowej, gdzie uczestnicy stosują techniki i narzędzia pracy w projektach na przykładach
szkoleniowych – w formie zadań indywidualnych i zespołowych. Metodyka działań w projekcie
prezentowana na Podyplomowym Studiach Zarządzania Projektami (Project Management) jest
zgodna z zaleceniami Project Management Institute (USA) – organizacji, która wprowadziła
obowiązujące na świecie standardy zarządzania projektami. Podyplomowe Studia Zarządzania
Projektami prowadzone są przez trenerów z bogatym doświadczeniem szkoleniowym i
konsultingowym.
Dodatkowe informacje
Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, które zawierają materiały:
― warsztatowe (arkusze pracy, opisy ćwiczeń, testy)
― prezentacyjne (wydruk slajdów prezentacyjnych)
― opisowe (zawierające niezbędną wiedzę teoretyczną)
Godziny zajęć: 9:00 – 17:00
Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT
Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami – Katowice | 8
Dodatkowych informacji udzieli:
JOLANTA JAGŁOWSKA
Dyrektor ds. Szkoleń
+48 58 558 58 58 w. 399, +48 602 213 590
[email protected]
Link do strony:
https://gfkm.pl/szkolenia/szkolenia-otwarte/zarzadzanie-projektami/podyplomowe-studia-zarzadzania-projektami-katowice/
Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami – Katowice | 9
Download