Spotkanie kontrolerów JC PNG Radom 16.05.07

advertisement
PROCES CERTYFIKACJI
INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O.
HortIntegra - Kielce, 28.11.2014 r.
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O.
HortIntegra - Kielce, 28.11.2014 r.
Zgłoszenie do systemu Integrowanej produkcji
roślin
Producent zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż dni 30 przed
siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich, przed
rozpoczęciem okresu ich wegetacji.
Zgłoszenie zawiera:
 Imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz
adres i siedzibę producenta roślin;
 Numer REGON, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;
 Numer Pesel, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;
 Datę i podpis wnioskodawcy
Do zgłoszenia, dołącza się:
 Informację o gatunkach i odmianach roślin oraz o miejscu i powierzchni
ich uprawy
 Kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej
produkcji roślin.
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O.
HortIntegra - Kielce, 28.11.2014 r.
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O.
HortIntegra - Kielce, 28.11.2014
Zgłoszenie do systemu Integrowanej produkcji roślin
c.d.n
Jeżeli zgłoszenie nie zawiera wymienionych informacji podmiot certyfikujący
wzywa producenta do usunięcia braków w wyznaczonym terminie,
W przypadku nie usunięcia braków w wyznaczonym terminie, podmiot
certyfikujący informuje na piśmie producenta o odmowie przyjęcia zgłoszenia.
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O.
HortIntegra - Kielce, 28.11.2014 r.
Podmiot certyfikujący:
•
P ROWA DZ I R E J EST R P RO D U C E N TÓW RO Ś L I N ;
WYDAJE ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE WPISU DO REJESTRU, NIE PÓŹNIEJ
NIŻ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA OTRZYMANIA TEGO ZGŁOSZENIA.
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O.
HortIntegra - Kielce, 28.11.2014
Podmiot certyfikujący:
•
P ROWA DZ I R E J EST R P RO D U C E N TÓW RO Ś L I N ;
WYDAJE ZAŚWIADCZENIE O NUMERZE WPISU DO REJESTRU, NIE PÓŹNIEJ
NIŻ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA OTRZYMANIA TEGO ZGŁOSZENIA.
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O.
HortIntegra - Kielce, 28.11.2014
KONTROLA PRODUCENTÓW ROŚLIN
STOSUJĄCYCH INTEGROWANĄ
PRODUKCJĘ ROŚLIN
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O.
HortIntegra - Kielce, 28.11.2014 r.
Czynności kontrolne obejmują sprawdzenie wymagań m.in.:
 posiadania przez producenta zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie






integrowanej produkcji roślin,
Prowadzenia produkcji i ochrony roślin według szczegółowych metodyk
zatwierdzonych przez Głównego Inspektora i udostępnionych na stronie
administrowanej przez GIORIN
Stosowania nawożenia na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na
składniki pokarmowe, określone w szczególności na podstawie analizy gleby lub
roślin,
Dokumentowania prawidłowo prowadzenia działań związanych z integrowaną
produkcją roślin
Przestrzegania przy produkcji roślin zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności
określonych w metodykach,
Pobieranie prób do badań na pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów
azotanów, azotynów i metali ciężkich (20% producentów wpisanych do rejestru)
Przestrzega przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed
organizmami szkodliwymi, w szczególności określonymi w metodykach.
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O.
HortIntegra - Kielce, 28.11.2014 r.
Czynności kontrolne:
• Przeprowadzane przez upoważnione osoby
• Prowadzone w obecności producenta lub osoby przez niego upoważnionej, po
okazaniu upoważnienia do prowadzenia tych czynności.
• Osoba prowadząca czynności kontrolne jest uprawniona do:
 Żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników
informacji oraz udostepnienia innych informacji mających związek z przedmiotem kontroli,
 Dokonywania oględzin roślin, produktów roślinnych, materiału siewnego, środków ochrony
roślin, sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, obiektów, pomieszczeń, środków
transportu oraz innych przedmiotów.
 Pobierania próbek roślin i produktów roślinnych do badań na obecność PŚOR oraz poziomów
azotanów, azotynów i metali ciężkich.
.
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O.
HortIntegra - Kielce, 28.11.2014 r.
Protokół kontrolny
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O.
HortIntegra - Kielce, 28.11.2014 r.
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O.
HortIntegra - Kielce, 28.11.2014
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O.
HortIntegra - Kielce, 28.11.2014
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O.
HortIntegra - Kielce, 28.11.2014
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O.
HortIntegra - Kielce, 28.11.2014
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O.
HortIntegra - Kielce, 28.11.2014
Otrzymanie certyfikatu
.
 Producent spełnia wymagania określone w art. 57.1. ustawy o ochronie roślin z
dnia 8 marca 2013 r.
 Przyznawany na okres niezbędny do zbycia roślin, nie dłuższy jednak niż na okres 12
miesięcy.
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O.
HortIntegra - Kielce, 28.11.2014 r.
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O.
HortIntegra - Kielce, 28.11.2014
Producent który otrzymał certyfikat integrowanej produkcji
roślin może używać znaku integrowanej produkcji roślin
Wzór znaku integrowanej produkcji roślin znajduje się na stronie administrowanej przez
Główny inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O.
HortIntegra - Kielce, 28.11.2014 r.
DZIĘKUJE ZA UWAGĘ
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA PNG SP. Z O.O.
HortIntegra - Kielce, 28.11.2014 r.
Download