Program XVI Lubelskich Spotkań Naukowych Czwartek

advertisement
Program XVI Lubelskich Spotkań Naukowych
Czwartek
10.05.2012
15.00–16.30
17.00–18.30
Sala A
Sala B
Sala C
Sesja inauguracyjna
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Marek Masiak
prof. dr hab. n. med. Eva Czeskova (Brno, Czechy): Compliance in
schizophrenia
prof. dr hab. n. med. Marek Masiak: Nietypowy obraz schizofrenii
prof. dr hab. n. med. Halina Marmurowska-Michałowska: Wybrane
zagadnienia z obrazu klinicznego choroby afektywnej dwubiegunowej
Co wiemy, co chcielibyśmy wiedzieć o prepsychozie? W kierunku modelu
wczesnej interwencji
prof. dr hab. n. med. Bartosz Łoza, prof. dr hab. n. med. Andrzej
Czernikiewicz
Piątek
11.05.2012
Zaburzenia psychiczne z perspektywy psychofizjologicznej
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Janusz Perzyński
dr n. med. Grzegorz Kopacz: Od Bergsona do Mazurkiewicza
dr n. med. Aneta Perzyńska-Starkiewicz, prof. Janusz Perzyński: O istocie
choroby piętrowo-dyssolucyjnej
prof. dr hab. n. med. Janusz Perzyński: Dyssolucja a zaburzenia
świadomości
11.00–12.30
12.30–14.00
14.00–15.30
Psychiatria przez pryzmat ewolucji
Przewodnicząca: dr hab. n. med. Hanna Karakuła
prof. dr hab. n. med. Anna Herzyk: Osobliwości w działaniu mózgu na
podstawie zespołu sawanta
dr hab. n. med. Hanna Karakuła: Wielki wybuch w ewolucji człowieka.
Znaczenie dla psychiatrii
prof. dr hab. n. med. Jerzy Vetulani: Osobliwości ludzkiego mózgu – korzyści i
zagrożenia
Obiad
W poszukiwaniu endofenotypu schizofrenii (sesja „Wiadomości
Psychiatrycznych”)
dr hab. n. med. Agata Szulc, prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec, prof.
dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski, prof. dr hab. n. med. Bartosz Łoza
16.00–17.30
Różne oblicza psychoz
Przewodnicząca:
prof. dr hab. n. med.
Anna Grzywa
prof. dr hab. n. med.
Jacek Wciórka: Kryzys
psychotyczny
prof. dr hab. n. med.
Irena KrupkaMatuszczyk: Depresja
psychotyczna
prof. dr hab. n. med.
Anna Grzywa: Psychozy
egzotyczne
18.00–19.30
Gdy psychicznie
choruje lekarz
dr n. med. Sławomir
Murawiec, dr
Agnieszka
Samochowiec, prof. dr
hab. n. med. Andrzej
Czernikiewicz
Psychiatria sądowa
Przewodniczący:
prof. dr hab. n. med.
Józef Kocur, dr n.
med. Jerzy Pobocha
prof. dr hab. n. med.
Józef Kocur: Sądowopsychiatryczne
aspekty zdolności do
zawarcia małżeństwa
lub jego
unieważnienia
dr n. med. Jerzy
Pobocha: Zaburzenia
kontroli impulsów w
psychiatrii sądowej –
Polskie Towarzystwo
Psychiatrii Sądowej
dr. n. med. Jan Wilk:
Ocena wiarygodności
zeznań w procesie
karnym. Badania
wariograficzne
z perspektywy
biegłego psychiatry
dr hab. n. med.
Robert Pudlo: Historia
niepoczytalności
Warsztat:
Czym różni się
psychoterapia anoreksji
od psychoterapii
bulimii?
prof. dr hab. n. med.
Małgorzata Janas-Kozik
Nowe trendy w leczeniu
depresji
Przewodnicząca:
dr hab. n. med. Hanna
Karakuła
prof. dr hab. n. med.
Andrzej Zięba, dr n. med.
Tomasz Zyss: Dwie
dekady badań nad
różnymi technikami
leczenia fizykalnego
depresji, w tym głównie
przezczaszkowej
stymulacji magnetycznej
– czyli co wiemy o
neuroanatomii
czynnościowej zaburzeń
afektywnych
prof. dr hab. n. med.
Łukasz Święcicki: W
kierunku chronoterapii
lek. med. Aneta Opolska,
dr hab. n. med. Hanna
Karakuła: Czy
psychodietetyka stanowi
klucz do przezwyciężenia
lekooporności depresji?
Psychologiczne
problemy osób
uzależnionych
Przewodniczący: dr
hab. n. med. Beata
Pawłowska (Katedra i
Klinika Psychiatrii UM
w Lublinie),
dr hab. Maria Chuchra
(Kierownik Katedry
Zdrowia Publicznego
KUL w Lublinie),
ks. dr Jarosław Jęczeń
(Dyrektor Instytutu
Nauk o Rodzinie i Pracy
Socjalnej KUL w
Lublinie)
dr hab. Maria Chuchra:
Specyfika uzależnienia
kobiet od alkoholu
ks. dr Jarosław Jęczeń:
Aktywność w sieci –
ryzyko przemocy i
uzależnienia
dr n. med. Emilia
Potembska, dr hab. n.
med. Beata Pawłowska:
Uzależnienie od
Internetu i telefonu
komórkowego u
młodzieży
lek. med. Zofia
Stankiewicz
(Mazowiecki
Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy w
Płocku, Oddział w
Warszawie): Cechy
osobowości kulturystów
stosujących środki
psychoaktywne i sterydy
anaboliczne
mgr Ewa Rzeszutko
(Zakład Genetyki
Klinicznej UM w
Lublinie) Psychologiczne
i społeczne
funkcjonowanie
kierowców
prowadzących
samochód ryzykownie i
pod wpływem alkoholu
Sobota
12.05.2012
9.00–10.30
11.00–12.30
Warsztat filmowy:
Różne oblicza terapii
prof. dr hab. n. med.
Andrzej Czernikiewicz
Psychiatria
środowiskowa
dr n. med. Andrzej
Cechnicki
Sesja z udziałem
pacjentów i ich bliskich:
Trialog w psychiatrii
środowiskowej
Kwas kynureninowy w
procesach
neurodegeneracji i
neurorozwoju
Przewodniczący: dr hab.
n. med. Marcin Olajossy,
dr n. med. Konrad Rejdak
(Katedra i Klinika
Neurologii UM w
Lublinie): Udział kwasu
kynureninowego w
modulowaniu procesu
zapalnego w chorobach
układu nerwowego
dr n. med. Tomasz Kocki
(Katedra Farmakologii
Doświadczalnej i
Klinicznej UM w Lublinie):
KYNA w chorobach
neurodegeneracyjnych
mózgu
dr hab. n. med. Marcin
Olajossy (Katedra i Klinika
Psychiatrii UM w
Lublinie): KYNA, depresja i
EW
Warsztat:
Psychoedukacja
grupowa w
kompleksowym
leczeniu choroby
afektywnej
dwubiegunowej
Część I
dr n. med. Bartosz
Grabski, mgr
Grzegorz Mączka
Warsztat:
Psychoedukacja
grupowa w
kompleksowym
leczeniu choroby
afektywnej
dwubiegunowej.
Część II dr n. med.
Bartosz Grabski, mgr
Grzegorz Mączka
12.30
Zakończenie
Download