Terapia i rewalidacja grupowa

advertisement
Terapia i rewalidacja grupowa
Zakres treści programowych:
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Budowanie obrazu samego siebie.
Świadomość posiadania ciała.
Świadomość poszczególnych części ciała.
Wyodrębnienie własnej osoby z otoczenia.
Kształtowanie poczucia tożsamości.
Kształtowanie poczucia władania ciałem.
Kształtowanie skutecznej aktywności ruchowej.
Kształcenie świadomości przestrzeni i działania w niej.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wzbudzanie zainteresowania otoczeniem.
Kształtowanie reakcji na bodźce zewnętrzne.
Wdrażanie do aktywności i reagowania na otoczenie.
Pobudzanie aktywności i motywacji do działania.
Odczuwanie wszelkich rodzajów ruchu.
Nabywanie pewności siebie i poruszanie się w przestrzeni.
Kształtowanie poczucia bycia sprawcą.
Budzenie potrzeby ruchu spontanicznego i celowego.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nawiązywanie kontaktów społecznych.
Nawiązywanie kontaktu wzrokowego.
Kształtowanie zaufania do partnera.
Akceptacja kontaktu fizycznego.
Zabawy zmniejszające napięcie mięśniowe.
Zabawy rozluźniające wewnętrznie.
Zabawy kształtujące umiejętność współdziałania.
Pobudzenie aktywności w celu nawiązywania kontaktów.
Komunikowanie się
Zakres treści programowych:
I. Wzbudzanie motywacji do komunikowania się.
1.
2.
Komunikowanie się na wszystkich dostępnych poziomach:
oddech
odgłosy płynące z ciała
odgłosy nieartykułowane
postawa ciała
wyraz oczu
gestykulacja
mimika
mowa
Przekonanie dziecka o sprawczości jego komunikatów.
II. Poszukiwanie optymalnej dla każdego dziecka drogi - sposobu
komunikowania się z otoczeniem.
1. Nadawanie informacji:
- sygnalizowanie, czyli przekazywanie informacji o swych potrzebach drogą
komunikatów pozawerbalnych i werbalnych
- przekazywanie informacji o stanach emocjonalnych
- przekazywanie komunikatów w określonych sytuacjach
- uczenie się znaczenia własnych zachowań - sygnałów
2. Odbieranie informacji:
- odbiór sygnałów:
- odbiór bodźców smakowych i węchowych
- rozumienie dotyku, mimiki, gestu
- słuchanie:
- rozpoznawanie dźwięków płynących za świata zewnętrznego
- różnicowanie dźwięków płynących ze świata zewnętrznego
- różnicowanie dźwięków wysokich, niskich, tempa wolnego,
szybkiego
- odtwarzanie prostych rytmów
- reagowanie na własne imię
- rozumienie nazw przedmiotów i czynności
- słuchanie i wykonywanie prostych poleceń.
III. Wprowadzenie indywidualnego słownika.
1. Wdrażanie do używania prostych określeń wyrażających potrzeby.
2. „Budowanie słownika”.
3. Ujednolicenie słownika domowego i szkolnego.
IV. Uczenie prowadzenia dialogu w interakcji:
1. uczeń – nauczyciel
2. nauczyciel – uczeń
3. uczeń – uczeń
V. Jednocześnie z rozwojem umiejętności komunikacyjnych prowadzone
są systematyczne ćwiczenia doskonalące aparat mowy (oddechowe,
artykulacyjne, fonacyjne) .
Metody stosowane do porozumiewania się:
- język gestów
- piktogramy
- mowa
Samodzielność i wiedza o świecie
Zakres treści programowych:
I. „Ja”, czyli orientacja we własnej osobie oraz wiara w sprawczość
pozytywną.
1. Analiza – poznawanie każdej części ciała oraz roli jaką ona sprawuje:
- reakcja każdej części na dotyk
- minimalna kontrola nad czynnościami
Bazę poznania własnego ciała stanowią czynności
znane i lubiane. Wykorzystujemy lustra oraz kontakt
z ciałem poprzez wszelkiego rodzaju masaże,
oklepywanie, baraszkowanie itp.
2. Synteza poszczególnych części ciała poprzez współdziałanie lub ich
przeciwstawienie:
- rozpoznawanie swojej osoby
- poczucie jej odrębności
- podstawowa orientacja w schemacie ciała
- minimalna samokontrola.
Bazę pracy stanowią podstawowe czynności życia
codziennego.
II. „Ja” a otoczenie.
1. Nauka sygnalizowania swoich potrzeb, stanów i emocji na wszystkich
dostępnych poziomach.
2.
-
Budowanie obrazu dziecka w najbliższym otoczeniu:
„Ja w klasie”
„Ja w grupie”
„Ja w ubikacji”
3. Wprowadzenie elementów współdziałania i wzajemnej pomocy.
4. Wzajemne uzupełnianie się przy wykonywaniu określonych czynności
przez dzieci o różnych sprawnościach i zainteresowaniach.
Bazujemy
na
współdziałaniu
pozytywnym.
Wymienione treści osiągane są poprzez: podkreślanie
przydatności każdego dziecka w grupie, tolerancję dla
cech osobistych, zauważenie i wzmocnienie pro
społecznych zachowań.
III. Wiedza o świecie.
1.
-
Samodzielne funkcjonowanie w zakresie:
picia i jedzenia
sygnalizowania i opanowywania potrzeb fizjologicznych
ubierania się
higieny osobistej
2.
a)
b)
-
Poznawanie świata w zakresach:
uczeń jako jednostka
rozpoznawanie swojego odbicia w lustrze
reagowanie na swoje imię
rozpoznawanie swoich rzeczy
uczeń jako członek rodziny
rozpoznawanie najbliższych członków rodziny
obserwowanie ich w zajęciach domowych
udział w uroczystościach rodzinnych
rozpoznawanie własnego domu, pomieszczeń i znajdujących się w nich
urządzeń, przedmiotów i mebli
uczeń jako członek grupy rówieśniczej
rozpoznawanie kolegów i opiekunów
nauka współdziałania w grupie
współudział w zabawie
nauka utrzymywanie ładu i porządku w miejscu pobytu
udział w uroczystościach szkolnych
uczeń jako członek placówki edukacyjnej
rozpoznawanie uczniów i pracowników
poznawanie budynku, pomieszczeń i ich przeznaczenia
poznawanie otoczenia placówki
uczeń w środowisku przyrodniczym
obserwowanie pór roku i zjawisk im towarzyszących
kontakt ze światem roślin i zwierząt
udział w spacerach i wycieczkach.
Bazujemy na potrzebach dziecka i rozbudzamy
ciekawość . Stosujemy metodę – „nauka życia
poprzez życie”, czyli stwarzamy sytuację poznawcze
przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa
i komfortu psychicznego.
c)
d)
e)
-
Zajęcia ekspresyjne
Zakres treści programowych:
I. Muzyka.
1.
-
Zabawy z piosenkami:
związane z interpretacją treści piosenek
elementy inscenizacji
ćwiczenia ruchowe przy muzyce.
2. Zapoznanie z techniką gry na najprostszych instrumentach o nieokreślonej
wysokości dźwięku (bębenek, tamburyno, marakasy, trójkąt):
- improwizowanie rytmu na tle słuchanych piosenek
- akompaniowanie do piosenek i zabaw ruchowych.
3. Relaks – kształcenie umiejętności odpoczynku i odprężenia przy muzyce.
4. Rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni przez stosowanie
ćwiczeń muzyczno-ruchowych (tworzenie koła, chodzenie jedno za drugim,
zmiana kierunku ruchu, marsz, bieg) oraz własnych improwizacji
ruchowych uczniów.
5. Hamowanie–pobudzanie ruchu – reagowanie na sygnały muzyczne.
6. Rozpoznawanie, różnicowanie oraz lokalizowanie dźwięków dochodzących
z najbliższego otoczenia.
7. Swobodny, spontaniczny „taniec” przy muzyce.
8. Wzmacnianie wokalizacji.
II. Plastyka
1. Uwrażliwienie dłoni dziecka i jej twórcze wykorzystanie; poszerzenie
zdolności rozumienia świata.
2. Poznawanie podstawowych barw oraz dobieranie ich odpowiednio do
tematyki.
3. Próby opisywania swojego nastroju „językiem” kolorów.
4. Naklejanie gotowych elementów na kartonach.
5. Używanie różnych przyborów i narzędzi (różnej wielkości pędzle, gąbki,
pieczątki, stemple, wałki).
6. Ciągłe podejmowanie próby własnej ekspresji plastycznej.
7. Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne.
III. Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne oparte na elementarnych
umiejętnościach uczniów i różnych rodzajach ruchu.

















leżenie
turlanie
przewroty
pełzanie
siedzenie
czworakowanie
wstawanie
wymachiwanie
ciągnięcie
przesuwanie (pchanie)
toczenie przedmiotów
noszenie (dźwiganie)
rzucanie
podnoszenie przedmiotów
budowanie
uderzanie
















balansowanie
kopanie nogą
stanie
obracanie się
siadanie
opieranie się, podpieranie
upadanie
trzymanie się
wstawanie, podnoszenie się
wspinanie
zsuwanie się
chodzenie
bieganie
podskakiwanie
skakanie w różnych kierunkach
kołysanie się, huśtanie
Zajęcia powinny motywować dzieci do podjęcia wysiłku. Pomocna jest w tym
muzyka, użycie kolorowych, dźwięczących przedmiotów oraz aranżowanie
sytuacji dających poczucie sprawczości.
Ewaluacja programu
Program edukacyjno – terapeutyczny dla dzieci i młodzieży
z upośledzeniem głębokim jest programem ramowym i długofalowym.
W oparciu o jego treści nauczyciele prowadzący grupowe i indywidualne
zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze opracowują dla swoich uczniów IPET-y.
Celem dokonania ewaluacji niniejszego programu, raz do roku zostanie
przeprowadzony monitoring. Uzyskane informacje zwrotne pozwolą na
określenie jego przydatności w codziennej pracy nauczycieli oraz na
wprowadzenie ewentualnych zmian programowych. Narzędziem badawczym
będą obserwacje osiągnięć uczniów, ankiety dla nauczycieli i rodziców.
Download