Plan roczny

advertisement
Roczny plan dydaktyczny przedmiotu filozofia w zakresie rozszerzonym dla szkoły ponadgimnazjalnej, uwzględniający
kształcone umiejętności i treści podstawy programowej
Nr
Temat
Liczba
godzin
Treści
podstawy
programowej
Treści nauczania
Kształcone umiejętności
Propozycje
metod
nauczania
Propozycje środków
dydaktycznych*
I. STAWIAJĄC PYTANIA
1
Czym jest
filozofia?
2
III.3.4)
– wyjaśnia znaczenie i genezę
terminu
– umiejscawia w czasie miejsce
narodzin filozofii i jej kulturowe
znaczenie
– definiuje pojęcia ideologii i
światopoglądu
– przedstawia relację między
filozofią a światopoglądem i
ideologią
– przedstawia charakterystykę
myślenia filozoficznego
– dokonuje analizy własnego
światopoglądu
– przedstawia różnice między
specyfiką argumentacji
filozoficznej a ideologicznej
2
Specyfika tekstu
filozoficznego
1
– określa specyfikę tekstu
filozoficznego
– rozpoznaje problem zawarty
w tekście
– wyróżnia i odnajduje tezę
(tezy), argumenty i wnioski
zawarte w tekście
3
Zdziwienie jako
początek filozofii
– analiza tekstów
1
– analizuje i interpretuje tekst
filozoficzny
– odnajduje poruszaną
problematykę i odnosi ją do
innych tekstów kulturowych
pogadanka,
wykład,
ćwiczenia
metoda
aktywizująca,
praca z tekstem
podręcznika,
elementy
wykładu,
praca z mapą,
praca z tekstem
źródłowym,
praca z
materiałem
ilustracyjnym
praca z tekstem
źródłowym
metody
Tekst:
- Narodziny filozofii: [Platon,
Uczta, 203 b–204 c, tłum. W.
Witwicki, Warszawa 1982, s.
102–103].
Teksty:
Arystoteles, O duszy, edycja
komputerowa,
www.zrodla.historyczne.
prv.pl
Zbigniew Herbert, Dusza Pana
Cogito, w: tegoż, Raport z
oblężonego miasta i inne
wiersze, Wrocław 1992, s. 1214.
Teksty:
– Zdziwienie jako początek
filozofii: [Arystoteles,
źródłowych
4
Znaczenie
filozofii w
kulturze
5
Znaczenie
filozofii w
kulturze – analiza
tekstu
źródłowego
6
Dyscypliny
filozoficzne
aktywizujące,
praca z
materiałem
ilustracyjnym
dyskusja,
wykład
3
I.8.1)
– definiuje pojęcie kultury
– charakteryzuje relacje i
zależności między filozofią,
religią, nauką i sztuką
I.1.1)2)
– wymienia i definiuje główne
dyscypliny filozoficzne
– rozróżnia główne problemy
poszczególnych dyscyplin
filozoficznych
2
2
7
Podstawowe
problemy i
pojęcia filozofii –
ontologia
2
I.1.1)2)
I.2.1)2)3)
8
Ontologia –
postawy wobec
Boga
2
I.1.1)2)
I.8.1)
II.2.3)
– definiuje podstawowe
pojęcia występujące na gruncie
ontologii
– rozpoznaje podstawowe
problemy i zagadnienia
ontologii
– klasyfikuje, ocenia i wskazuje
na problemy filozoficzne w
opozycji: idealizm–realizm,
monizm–pluralizm
– definiuje i charakteryzuje
ateizm, agnostycyzm,
panteizm, deizm, teizm i
fideizm
– wymienia przykładowych
– przedstawia charakterystykę
myślenia filozoficznego
– wskazuje kulturotwórczą rolę
filozofii
– dostrzega ważność i
znaczenie pytań filozoficznych
– formułuje pytania, które
poszczególne dyscypliny
filozoficzne inicjują swoje
dociekania
– dostrzega ważność i
znaczenie pytań filozoficznych
dla omawianej dyscypliny
– rozpoznaje i samodzielnie
rekonstruuje podstawowe
problemy na gruncie
omawianej dyscypliny
– ilustruje poznane stanowiska
na przykładach konkretnych
zjawisk
– charakteryzuje różnice
występujące pomiędzy
omawianymi postawami
wobec Boga
– rozpoznaje argumenty na
praca z tekstem
źródłowym,
praca
indywidualna
pogadanka,
wykład
pogadanka,
praca z
podręcznikiem,
dyskusja,
wykład
Metafizyka, I 2 . 982 b 13 –
983 a 2].
- Światopogląd galilejski: [S.
Blackburn, Oksfordzki słownik
filozoficzny, red. naukowy J.
Woleński, tłum. C. Cieśliński,
Warszawa 1997, s. 393].
Teksty:
- O istocie sztuki; [ A.
Schopenhauer, Świat jako
wola i przedstawienie, t. II,
tłum., wstęp i komentarz J.
Garewicz, Warszawa 1995].
- Dramat rozdziału między
wiarą a rozumem: [Jan Paweł
II, Encyklika Fides et ratio, 45–
47, Poznań 1998, s. 70–73].
Obraz:
– Atmosfera (1872),
C. Flammarion.
Teksty:
- Początek świata: [Platon,
Timajos (III. Początek świata),
tłum. W. Witwicki, Warszawa
1960].
- W rzece Heraklita: [Wisława
Szymborska, W rzece
Heraklita, z tomu Sól].
9
Ontologia – spór
o uniwersalia
10
Podstawowe
problemy i
pojęcia filozofii –
epistemologia
11
Koncepcje
prawdy
12
Podstawowe
problemy i
pojęcia filozofii –
etyka
13
Podstawowe
problemy i
pojęcia filozofii –
estetyka
2
2
I.1.1)2)
I.8.3)
I.1.1)2)
reprezentantów poznanych
stanowisk
– prezentuje główne
stanowiska w sporze o
uniwersalia
– zna i rozumie genealogię
sporu oraz jego współczesne
inklinacje
– definiuje podstawowe
pojęcia występujące na gruncie
ontologii – rozpoznaje
podstawowe problemy i
zagadnienia epistemologii
– klasyfikuje, ocenia i wskazuje
na problemy filozoficzne w
opozycji: aprioryzm–
aposterioryzm, sceptycyzm–
dogmatyzm, absolutyzm–
relatywizm, racjonalizm–
irracjonalizm
I.1.1)2)
I.3.1)
III.1.3)
– zna i rozumie podstawowe
koncepcje prawdy: klasyczną,
ewidencjonistyczną,
koherencyjną, pragmatyczną,
aklamacyjną
– przytacza krytykę poznanych
koncepcji
4
I.1.1)2)
I.4.2)
I.4.4)5)
– klasyfikuje, ocenia i wskazuje
na problemy filozoficzne w
opozycji: subiektywizm–
obiektywizm, altruizm–egoizm
– prezentuje i porównuje
wybrane koncepcje etyczne
4
I.1.1)2)
I.6.1)2)3)4)
– klasyfikuje, ocenia i wskazuje
na problemy filozoficzne
dotyczące koncepcji piękna i
dzieła sztuki
2
rzecz poznanych stanowisk
– formułuje własne
stanowisko w sporze i
przytacza argumenty za jego
poparciem
– dostrzega ważność i
znaczenie pytań filozoficznych
dla omawianej dyscypliny
– ilustruje poznane stanowiska
na przykładach konkretnych
zjawisk
– dostrzega ważność znaczenia
prawdy w aspekcie
egzystencjalnym,
aksjologicznym i naukowym
– formułuje własne
stanowisko w kwestii
kryterium prawdy i przytacza
argumenty na jego rzecz
dyskusja,
wykład,
metody
aktywizujące
– dostrzega ważność i
znaczenie pytań filozoficznych
dla omawianej dyscypliny
– rozpoznaje i samodzielnie
rekonstruuje podstawowe
problemy na gruncie
omawianej dyscypliny
– ilustruje poznane stanowiska
na przykładach konkretnych
zjawisk
pogadanka,
praca z
podręcznikiem,
dyskusja,
wykład
metody
aktywizujące,
praca z tekstem
źródłowym;
praca z
Zdjęcia:
posążek Wenus z Willendorfu,
Trzy gracje Rubensa,
Narodziny Wenus
– rekonstruuje wybrane
koncepcje sztuki
– dostrzega wpływy i
powiązania między teoriami
estetycznymi a wytworami
sztuki
14
Podstawowe
problemy i
pojęcia filozofii –
antropologia
15
Podstawowe
problemy i
pojęcia filozofii –
filozofia polityki
16
17
18
19
Filozofia i czas –
narodziny
filozofii
Filozofia i czas –
stanowiska i
poglądy w
filozofii
starożytnej Grecji
Filozofia i czas –
stanowiska i
poglądy w
filozofii
średniowiecza
Filozofia i czas –
stanowiska i
poglądy w
filozofii
4
4
I.1.1)2)
– klasyfikuje, ocenia i wskazuje
na problemy filozoficzne w
opozycji: naturalizm–
antynaturalizm, redukcjonizm–
antyredukcjonizm oraz
wybrane koncepcje sensu życia
I.1.1)2)
– klasyfikuje, ocenia i wskazuje
na problemy filozoficzne w
opozycji: egalitaryzm–elitaryzm
oraz koncepcje państwa i
społeczeństwa
1
2
I.2.1)2)
I.3.1)
I.4.1)
2
I.7.2)
2
II.1.1)
II.3.1)2)3)4)
II.5.1)2)3)4)
materiałem
ilustracyjnym.
– wyjaśnia i określa warunki,
czas i miejsce narodzin filozofii
– analizuje znaczenie przejścia
od myślenia mitycznego do
naukowego
– streszcza i charakteryzuje w
sposób ogólny poszczególne
epoki filozoficzne
– wymienia głównych myślicieli
charakterystycznych dla
poszczególnych epok
filozoficznych
– identyfikuje główne
problemy, stanowiska i
koncepcje filozoficzne
rozpatrywane w historycznym
aspekcie omawianej epoki
– wyjaśnia odmienny charakter
poszczególnych epok
filozoficznych
– analizuje wzajemne
powiązania i wpływy epok
– identyfikuje w kontekście
historycznym podstawowe
rozwiązania problemów
filozoficznych omawianych w
danej epoce
– dostrzega pozaeuropejskie
inspiracje w filozofii na
przestrzeni epok
Botticellego, Marilyn Monroe,
Audrey Hepburn, Naomi
Campbell, rzeźba Dawid
Michała Anioła, James Bond
(Pierce Brosnan), Brad Pitt,
David Beckham, kulturysta
Arnold Schwarzeneger
Tekst:
- Pesymizm: [A.
Schopenhauer, Pesymizm
(fragment 5), [w:] W kręgu
dobra i zła. Wybrane teksty z
etyki współczesnej od Hegla
do Levinasa, oprac. i wybór
tekstów E. Podrez, Warszawa
1994].
pogadanka
pogadanka,
wykład,
praca z
podręcznikiem
Tablice:
– Filozofia starożytna i
hellenistyczna
– Filozofia średniowieczna
– Renesans i filozofia
nowożytna
– Filozofia XIX
– Filozofia współczesna
20
21
nowożytnej
Filozofia i czas –
stanowiska i
poglądy w
filozofii XIX
wieku
Filozofia i czas –
stanowiska i
poglądy w
filozofii
współczesnej
2
III.1.1)2)4)5)
III.2.1)2)5)
2
II. SZUKAJĄC ODPOWIEDZI
22
23
24
Sokrates –
pierwszy filozof
etyk
Metoda
dialektyczna
Sokratesa
Idealizm Platona
jako system
filozoficzny
2
I.3.1)
I.4.1)2)
– przedstawia postać Sokratesa
– przedstawia koncepcje dobra
i cnoty oraz ich miejsce w etyce
sokratejskiej
– omawia etapy metody
dialektycznej
– definiuje rolę sumienia i
określa jego znaczenie w etyce
Sokratesa
– dowodzi ważności zagadnień
etycznych w życiu człowieka
– charakteryzuje metodę
dialektyczną jako drogę
prowadzącą do pogłębiania
własnej świadomości
– samodzielnie formułuje
stanowisko krytyczne wobec
intelektualizmu etycznego
– formułuje własne
stanowisko w kwestii istnienia
wartości – prawdy, dobra itp.
I.2.1)4 a)
I.3.1)
I.4.3)
I.4.6b)
I.5.1)3)4a)
– wyjaśnia wpływ filozofii
Sokratesa na poglądy Platona
– definiuje historyczne
znaczenie filozofii Platona
– wyjaśnia główne wątki
(koncepcje człowieka i świata)
oraz pojęcia występujące na
gruncie filozofii Platona
– analizuje zależności między
filozofią a religią w systemie
Platona
– określa własności świata i
rzeczy oraz relacje, jakie
między nimi występują
– określa rolę Demiurga w
powstaniu świata
2
3
pogadanka,
wykład
dyskusja,
praca z
podręcznikiem
Teksty:
– Powołanie filozofa: [Platon,
Protagoras, tłum.
W. Witwicki, Warszawa 1958,
s. 98–99].
– Wiem, że nic nie wiem:
[Platon, Protagoras, tłum.
W. Witwicki, Warszawa 1958,
s. 108–109].
- Cnota jest wiedzą: [Platon,
Menon [w:] tegoż, Gorgiasz,
Menon, przeł. P. Siwek,
Warszawa 1991, s. 175–176].
pogadanka,
wykład,
analiza tekstu
źródłowego
Tekst:
– Miłość platońska: [Platon,
Uczta, 210 a – 212 a, tłum.
W. Witwicki, Warszawa
1982].
– przedstawia koncepcje
filozofa na temat miłości
25
Filozofia
polityczna
Platona
26
Mit jaskini –
analiza tekstu
źródłowego
27
Arystoteles i
początki
naukowego
myślenia
28
29
Fizyka i
Metafizyka
Arystotelesa
Etyka
Arystotelesa
2
– prezentuje platońską wizję
państwa idealnego
– podejmuję krytyczną
refleksję form ustrojowych
– dostrzega znaczenie
koncepcji państwa jako
elementu systemu
filozoficznego Platona
2
– ilustruje mit jaskini jako
syntezę systemu filozoficznego
Platona
– wykrywa i interpretuje
symbolikę zawartą w tekstach
źródłowych
praca z tekstem
źródłowym,
dyskusja
1
– przedstawia postać
Arystotelesa
– wskazuje na początki
naukowego myślenia u
Arystotelesa
– przedstawia Arystotelesa
jako pierwszego filozofa–
naukowca
– dostrzega doniosłość
metody arystotelesowskiej
pogadanka,
wykład
2
2
I.2.1)4 b)
I.3.1)
I.4.2)3)
I.4.6c)
I.5.2)3)4b)
– definiuje kluczowe pojęcia
występujące na gruncie
systemu Filozofa
– przedstawia główne
zagadnienia Fizyki i Metafizyki
Arystotelesa
– przedstawia założenia etyki
arystotelesowskiej
– wyjaśnia znaczenie i wypływ
systemu filozoficznego
Stagiryty
– określa szczegółowe
problemy i treści występujące
w Fizyce i Metafizyce
pogadanka,
wykład, analiza
tekstów
źródłowych
– stosuje kryterium złotego
środka do rozwiązania
przykładowego dylematu
moralnego
– formułuje własne
stanowisko względem
Tekst:
– Mit jaskini: [Platon,
Państwo, tłum. i oprac.
W. Witwicki, Warszawa 1958,
s. 358–366].
Teksty:
– Substancja jako pierwsza
kategoria bytu: [Arystoteles,
Metafizyka, VII 3, 1028 b 32 –
1029 a 15, tłum. T. Żeleźnik,
Warszawa 1984].
– Natura Boga: [Arystoteles,
Metafizyka, VII 7, 1072 b 13–
18 i 24–30, tłum. T. Żeleźnik,
Warszawa 1984].
– Pierwsza Przyczyna:
[Arystoteles, Metafizyka, VII
8, 10273 a 23–36, tłum.
T. Żeleźnik, Warszawa 1984].
Tekst:
– Zasada złotego środka:
[Arystoteles, Etyka
nikomachejska, II 6, 1106 b
36, tłum. G. Kromska,
Warszawa 1956].
koncepcji etycznej
Arystotelesa
30
Filozofia polityki
Arystotelesa
31
Znaczenie i
wpływ systemów
filozoficznych
Platona i
Arystotelesa
32
Filozofia
hellenistyczna i
poszukiwanie
szczęścia
1
33
Etyka stoicka
1
– prezentuje klasyfikacje form
ustrojowych według
Arystotelesa
1
2
34
Filozofia stoicka –
analiza tekstów
źródłowych
2
35
Hedonizm
1
I.2.1)
I.3.1)
I.4.2)
I.5.1)2)3)
– analizuje różnice i
podobieństwa między
systemami filozoficznymi
Platona i Arystotelesa
I.4.2)
– prezentuje charakter okresu
hellenistycznego w odniesieniu
do ówczesnych zmian
społecznych, kulturowych i
politycznych
Tekst:
– Ustroje właściwe i
zwyrodniałe: [Arystoteles,
Polityka, ks.III, 5 1-9, 14-15,
tłumaczenie L. Piotrowicz [w:]
tegoż, Dzieła wszystkie, tom I,
Warszawa 2003, s. 63–65,
66].
– charakteryzuje i dostrzega
znaczenie systemu polis jako
wspólnoty politycznej
– dostrzega znaczenie dobra
publicznego jako celu refleksji
politycznej podejmowanej na
gruncie filozoficznym
– charakteryzuje ważność
myśli Platona i Arystotelesa
dla filozofii greckiej
– dostrzega znaczenie i wpływ
systemów Platona i
Arystotelesa
– dostrzega rolę i znaczenie
przemian społecznopolitycznych, jakie leżały u
podstawy rozwoju filozofii
hellenistycznej
dyskusja,
praca z
podręcznikiem
pogadanka,
wykład
I.4.2)
I.4.6e)
– wymienia głównych
przedstawicieli szkoły stoickiej
– prezentuje główne założenia
etyki stoików
– definiuje podstawowe
pojęcia występujące na gruncie
etyki stoickiej
– charakteryzuje i dostrzega
wynikanie między etyką a
fizyką stoików
– dostrzega ważność i
znaczenie szkoły stoickiej w
przestrzeni starożytnej
refleksji etycznej
– analizuje teksty źródłowe i
podejmuje próbę rozwiązania
przykładowego dylematu
moralnego na gruncie etyki
stoików
– podejmuje krytykę etyki
stoickiej
I.4.2)
– wymienia głównych
– dostrzega ważność i
praca z tekstem
źródłowym,
ćwiczenia,
dyskusja
pogadanka,
Teksty:
- O wolności: [Epiktet z
Hierapolis, Diatryby,
tłumaczenie:
www.zrodlahistoryczne.prv.p,
s. 7–9].
- Postawa stoicka: [Epiktet,
Encheiridion, 5–9 (fragment),
[w:] Filozofia Grecji i Rzymu,
Warszawa 1968, s. 328–329].
- Filozofia jako jedyna ostoja
w życiu: [Marek Aureliusz,
Rozmyślania, II 17, tłum. M.
Reiter, Warszawa 1997].
epikurejczyków
I.4.6d)
36
Filozofia
epikurejczyków –
analiza tekstów
źródłowych
2
37
Sceptycy i
problem
możliwości
poznania
1
38
Filozofia
sceptyków –
analiza tekstów
źródłowych
39
Znaczenie i
wpływ filozofii
hellenistycznej
znaczenie szkoły epikurejskiej
w przestrzeni starożytnej
refleksji etycznej
– analizuje teksty źródłowe i
podejmuje próbę rozwiązania
przykładowego dylematu
moralnego na gruncie etyki
epikurejczyków
– podejmuje krytykę etyki
epikurejskiej
wykład
praca z tekstem
źródłowym,
ćwiczenia,
dyskusja
Teksty:
- Epikureizm: [Epikur, List do
Menakeusa [w:] D. Laertios,
Żywoty i poglądy sławnych
filozofów. Epikur, tłum. I.
Krońska, K. Leśniak, W.
Olszewski, Warszawa 1982, s.
648–649].
- Główne myśli epikureizmu:
[Diogenes Laertios, Żywoty i
poglądy sławnych filozofów.
Epikur, tłum. I. Krońska, K.
Leśniak, W. Olszewski,
Warszawa 1982].
pogadanka,
wykład
I.3.2)3b)
– wymienia głównych
przedstawicieli sceptyków
starożytnych
– definiuje podstawowe
pojęcia występujące na gruncie
filozofii sceptyków
– prezentuje główne założenia
etyki stoików
– dostrzega ważność i
znaczenie sceptyków w
przestrzeni starożytnej
refleksji etycznej
– analizuje teksty źródłowe i
podejmuje próbę rozwiązania
przykładowego dylematu
moralnego na gruncie etyki
sceptyków
– podejmuje krytykę poglądów
sceptyków
I.3.2)
I.4.2)
– zestawia i porównuje poglądy
poznanych szkół okresu
hellenistycznego, wskazując na
podobieństwa i różnice między
– charakteryzuje znaczenie
filozofii hellenistycznej w
przestrzeni historycznej
– dostrzega inspiracje myśli
2
2
przedstawicieli szkoły
epikurejskiej
– definiuje podstawowe
pojęcia występujące na gruncie
etyki stoickiej
– prezentuje główne założenia
etyki epikurejczyków
– przedstawia „czwórmian
leczniczy” Epikura
praca z tekstem
źródłowym,
ćwiczenia,
dyskusja
dyskusja,
praca z
podręcznikiem
Teksty:
– Co to jest sceptycyzm?:
[Sykstus Empiryk, Zarysy
Pyrrońskie, ks. I. 4,
tłumaczenie Adam
Krokiewicz,
www.zrodlahistoryczne.prv.pl
].
- Czy istnieje rzeczywiste
dobro i zło?: [Sykstus
Empiryk, [w:] J. Jarco, Z.
Kalita, M. Semp, Etyka.
Podręcznik dla szkół średnich,
Warszawa–Wrocław 1993, s.
55].
nimi
40
Św. Augustyn –
przedstawiciel
patrystyki
41
2
42
Św. Anzelm i
ontologiczny
dowód na
istnienie Boga
2
Argument
ontologiczny a
jego krytyka
44
Św. Tomasz z
Akwinu – filozof
scholastyczny
pogadanka,
wykład
2
Filozofia Św.
Augustyna –
analiza tekstów
źródłowych
43
hellenistycznej oraz jej wpływy
i znaczenie
I.7.1)
I.7.4a)
– przedstawia postać św.
Augustyna i znaczenie jego
myśli
– definiuje pojęcie patrystyki
– wyjaśnia kluczowe pojęcia
występujące na gruncie myśli
św. Augustyna
– przedstawia koncepcje
poznania i Boga na gruncie
myśli św. Augustyna
– dostrzega problem
pochodzenia i natury zła
– streszcza poglądy etyczne i
historiozoficzne św. Augustyna
I.8.2)4a)
– charakteryzuje relacje między
wiarą a rozumem na gruncie
myśli św. Anzelma
– omawia i podejmuje krytykę
argumentu ontologicznego św.
Anzelma
– rekonstruuje argument
ontologiczny w oparciu o
pracę z tekstem źródłowym
– przedstawia postać św.
Tomasza i znaczenie jego myśli
– wyjaśnia kluczowe pojęcia
występujące na gruncie myśli
– wskazuje na św. Tomasza
jako kontynuatora myśli
Arystotelesa
– charakteryzuje i wskazuje na
2
3
I.7.3)
I.7.4b)
I.8.1)2)4b)
– charakteryzuje św.
Augustyna jako
przedstawiciela patrystyki
– określa zależność między
filozofią Platona a myślą św.
Augustyna
– klasyfikuje, ocenia i wskazuje
na treści filozoficzne w
opozycji: subiektywizm–
obiektywizm, racjonalizm–
irracjonalizm
– ocenia usprawiedliwienie zła
w koncepcji św. Augustyna
praca z tekstem
źródłowym,
dyskusja
pogadanka,
wykład
praca z tekstem
źródłowym
praca w
grupach,
dyskusja
pogadanka,
wykład
Teksty:
– Zło jako brak dobra: [ św.
Augustyn, Wyznania (fragm.),
tłum. Z. Kubiak, Warszawa
1987].
– Iluminacja: [św. Augustyn,
Soliloquia (fragm.), w: Dialogi
filozoficzne, t. II, Warszawa
1953, s.40–41].
– W czym pobłądził św.
Augustyn: [L. Kołakowski, Bóg
nam nic nie jest dłużny…,
tłum. I. Kania, Kraków 2001,
s.46-47].
- Św. Tomasz: [U. Eco, Św.
Tomasz, [w:] Tegoż, Filozofia
frywolna, tłum. M. Woźniak,
Kraków 2004].
Tekst:
- Wiara szuka zrozumienia:
[św. Anzelm, Św. Anzelm,
Proslogion, tłum. T.
Włodarczyk, Warszawa 1992,
s. 144].
Tekst:
– Argument ontologiczny:
[Św. Anzelm, Proslogion, cz. 2,
tłum. T. Włodarczyk,
Warszawa 1992, s. 145–146].
św. Tomasza
– streszcza problemy
ontologiczne i
epistemologiczne występujące
na gruncie filozofii św. Tomasza
– wskazuje przymioty Boga i
wyjaśnia charakter stworzenia
oraz relacje, jakie między nimi
występują
45
46
Pięć dróg św.
Tomasza na
istnienie Boga –
analiza tekstu
źródłowego
Rola i znaczenie
filozofii antycznej
i średniowiecznej
– streszcza pięć dróg św.
Tomasza na istnienie Boga
– dostrzega ważność
argumentacji za istnieniem
Boga
2
2
47
Kartezjusz:
„Myślę, więc
jestem”
2
48
Rozprawa o
metodzie – praca
2
I.7.1)2)3)
– przedstawia wpływy myśli
antycznej na filozofię
średniowieczną
– charakteryzuje różnice i
podobieństwa w filozofii św.
Augustyna i św. Tomasza
II.1.2)
II.1.5a)
II.2.1)2)
– przedstawia Kartezjusza jako
myśliciela nowożytnego
– charakteryzuje sceptycyzm
metodyczny
– wyjaśnia kartezjańską
argumentację za istnieniem
Boga i świata materialnego
– przedstawia koncepcje
dualistyczną i
mechanicystyczną
– charakteryzuje znaczenie
myśli Kartezjusza w historii
filozofii
argumenty łączące myśl św.
Tomasza z Arystotelesem
– analizuje relację między
filozofią a wiarą na gruncie
myśli św. Tomasza
– swobodnie przedstawia treść
pięciu dróg za istnieniem Boga
– interpretuje charakter
argumentacji za istnieniem
Boga
– wykrywa i przedstawia
strukturę logiczną
argumentów św. Tomasza
– potrafi dowieść wpływu i
znaczenia myśli antycznej na
kulturę chrześcijańską
– dostrzega miejsce i rolę
filozofii św. Augustyna i św.
Tomasza w kulturze
chrześcijańskiej
– analizuje założenia
sceptycyzmu metodycznego
– określa rolę i miejsce
rozumu w kartezjańskiej teorii
poznania
– dostrzega znaczenie
krytycznego myślenia i drogi
metodycznego zwątpienia
– ukazuje problemy
wynikające z przyjęcia
dualizmu antropologicznego
– wyjaśnia wpływ Kartezjusza
na myśl filozoficzną
praca z tekstem
źródłowym,
dyskusja
Teksty:
– Pięć dróg św. Tomasza na
istnienie Boga: [św. Tomasz,
Suma teologiczna, t. I, Londyn
1967, s. 80].
- Św. Tomasz: [U. Eco, Św.
Tomasz, [w:] Tegoż, Filozofia
frywolna, tłum. M. Woźniak,
Kraków 2004].
praca w
grupach,
dyskusja
pogadanka,
wykład,
metoda
aktywizująca,
praca z tekstem
źródłowym,
praca z
materiałem
ilustracyjnym
praca z tekstem
źródłowym,
Teksty:
- Człowiek. Opis ludzkiego
ciała: [R. Descartes, Człowiek.
Opis ciała ludzkiego, tłum.,
wstęp i przypisy A.
Bednarczyk, Warszawa 1989].
- Siedlisko wszystkich
namiętności: [D. Goleman,
Inteligencja emocjonalna,
tłum. A. Jankowski, Poznań
1997].
Tekst:
– Rozprawa o metodzie:
49
z tekstem
dyskusja
Filozofia
człowieka Blaisa
Pascala
wykład,
metody
aktywizujące,
praca z tekstem
podręcznika,
praca z
materiałem
ilustracyjnym
2
II.6.1)2)3a)
50
51
52
Filozofia B.
Pascala – analiza
tekstów
filozoficznych
Baruch de
Spinoza – „Bóg,
czyli natura”
Baruch de
Spinoza – analiza
tekstu
– charakteryzuje racjonalizm i
sceptycyzm B. Pascala
– przedstawia teorię miłości
– rekonstruuje „zakład Pascala”
– podejmuje krytyczną analizę
„zakładu Pascala” – analizuje
tekst filozoficzny
– dostrzega doniosłość myśli
B. Pascala i jej wpływ na
filozofię współczesną
– prezentuje monistyczną
koncepcję świata B. de Spinozy
– streszcza koncepcje Boga i
człowieka
– przedstawia główne założenia
etyki naturalistycznej Spinozy
– dostrzega ważność i miejsce
systemu filozoficznego Spinozy
w historii filozofii
2
2
2
II.1.2)
II.2.1)2)
II.2.4b)
praca z tekstem
źródłowym,
dyskusja,
praca z
materiałem
filmowym
[Kartezjusz, Rozprawa o
metodzie (fragmenty cz. III),
tłum. T. Boy-Żeleński, Kraków
2004, s. 20–22].
Teksty:
– Co to jest ja? (myśl 323): [B.
Pascal, Co to jest ja? [w:]
Tegoż, Myśli, przekł. T. BoyŻeleński, Warszawa 2008,
s. 163–164].
- Trzcina myśląca (myśl 347):
[B. Pascal, Trzcina myśląca
[w:] Tegoż, Myśli, przekł. T.
Boy-Żeleński, Warszawa
2008, s. 172–173].
- Zakład Pascala (myśl 233):
[B. Pascal, Zakład Pascala [w:]
Tegoż, Myśli, przekł. T. BoyŻeleński, Warszawa 2008,
s. 126–127].
– Nędza człowieka [myśl 194
(fragm.)] [w: B. Pascal, Myśli,
przekł. T. Boy-Żeleński,
Warszawa 2008, s.106-109].
pogadanka,
wykład
praca z tekstem
źródłowym,
dyskusja
Tekst:
– Teoria podwójnego aspektu:
[B. Spinoza, Twierdzenie XV
filozoficznego
53
Empiryzm Johna
Locke’a
[w:] Tegoż, Etyka, przełożył
Ignacy Myślicki, na nowo
opracował Leszek Kołakowski,
s.7–9].
– określa J. Locke’a jako
czołowego przedstawiciela
oświecenia brytyjskiego
– charakteryzuje główne wątki
empiryzmu J. Locke’a
– przedstawia krytykę pojęcia
substancji
2
II.1.3)
II.1.5b)
II.3.2)3)
54
55
Filozofia polityki
Johna Locke’a
Immaterializm
Georga Berkeleya
– argumentuje i zajmuje
stanowisko w sporze
dotyczącym pochodzenia
wiedzy i źródeł poznania
pogadanka,
wykład
2
– rekonstruuje główne
założenia umowy społecznej J.
Locke’a
– interpretuje tekst
filozoficzny
– dostrzega znaczenie idei
tolerancji na gruncie filozofii
społeczno-politycznej
praca z tekstem
źródłowym,
praca w
grupach,
dyskusja
2
– charakteryzuje główne wątki
empiryzmu (sensualizmu) G.
Berkeleya
– przedstawia krytykę
koncepcji idei abstrakcyjnych
(substancji)
– odnosi i porównuje
koncepcję poznania G.
Berkeleya i J. Locke’a
– argumentuje i zajmuje
stanowisko w sporze
dotyczącym pochodzenia
pogadanka,
wykład,
metoda
aktywizująca,
praca z
podręcznikiem
II.1.3)
II.2.1)
II.2.4c)
Teksty:
– O stanie natury: [John
Locke, Dwa traktaty o rządzie,
przeł. Z. Rau, Warszawa
1992].
– Społeczeństwo polityczne:
[J. Locke, Drugi traktat o
rządzie, roz. II, VII, VIII, IX,
przeł. Z. Rau, Warszawa
1992].
- List o tolerancji: [John Locke,
List o tolerancji do
przesławnego męża
Limborcha Amsterdamczyka,
profesora teologii w
Seminarium Remonstrantów
napisany przez przyjaciela
pokoju, wroga prześladowań,
Anglika Jana Locke’a,
http://filozofiauw.wikidot.co
m/teksty-zrodlowe].
– rekonstruuje teorie idei i
umysłu
56
Analiza tekstu
filozoficznego G.
Berkeleya
2
57
Empiryzm Davida
Hume’a
2
58
Empiryzm Davida
Hume’a – analiza
tekstu
filozoficznego
2
59
Filozofia
polityczna
Woltera
2
60
Analiza
wybranego
tekstu
filozoficznego
Woltera
61
Teoria umowy
społecznej Jana
Jakuba Rousseau
– analiza tekstu
źródłowego
II.1.3)
II.1.5c)
II.2.2)
II.4.1)2)
praca z tekstem
źródłowym,
dyskusja
Tekst:
– Istnieć znaczy być
postrzeganym: [G. Berkeley,
Traktat o zasadach poznania,
cz. I. 3,4,5, przeł. J. Salamon,
Kraków 2005, s. 25–27].
pogadanka,
wykład
– analizuje sceptycyzm
pragmatyczny Hume’a
– wykrywa różnicę między
sceptycyzmem metodycznym
a pragmatycznym
– formułuje zarzuty D. Hume’a
wobec argumentów za
istnieniem Boga
– charakteryzuje założenia
etyki Hume’a
– określa znaczenie i wypływ
filozofii Hume’a
praca z tekstem
źródłowym,
dyskusja
Tekst:
– Krytyka pojęcia
przyczynowości: [D. Hume,
Badania dotyczące rozumu
ludzkiego, VII 2, tłum.
J. Łukaszewicz,
T. Twardowski, Warszawa
1977].
- Podstawa moralności: [D.
Hume, Podstawa moralności,
[w:] Tegoż, Badania dotyczące
zasad moralności, I, tłum.,
wstęp A. Hochfeld, Warszawa
1975].
pogadanka,
wykład
II.3.3)5e)
– określa Woltera jako
przedstawiciela oświecenia
francuskiego
– przedstawia racjonalizm i
naturalizm w filozofii Woltera
– dostrzega znaczenie idei
tolerancji i wolności
obywatelskiej
II.3.5d)
– określa J. J. Rousseau jako
przedstawiciela oświecenia
francuskiego
– przedstawia założenia
pedagogiki J. J. Rousseau
– rekonstruuje główne
założenia umowy społecznej J.
– dostrzega znaczenie idei
demokracji na gruncie filozofii
społeczno-politycznej
– podejmuje krytyczną analizę
antypedagogiki J. J. Rousseau
1
2
– określa D. Hume’a jako
przedstawiciela oświecenia
brytyjskiego
– wyjaśnia kluczowe pojęcia
występujące na gruncie filozofii
Hume’a
– przedstawia filozofię umysłu
(idee pamięci i wyobraźni) D.
Hume’a
– określa założenia empiryzmu
i metody eksperymentalnej
– dostrzega problem związku
przyczynowo-skutkowego
– przedstawia główne
elementy etyki D. Hume’a
wiedzy i źródeł poznania
praca z tekstem
źródłowym,
dyskusja
Tekst:
– Niezwykła tolerancja u
Żydów: [Wolter, Traktat o
tolerancji napisany z powodu
śmierci Jana Calasa, rozdz. 13,
Warszawa 1956].
pogadanka,
wykład,
metoda
aktywizująca,
praca z
podręcznikiem,
praca z tekstem
Tekst:
– O umowie społecznej [J.J.
Rousseau, Umowa społeczna,
księga 2, przełożył Antoni
Pesetiatkowicz, Kęty 2002, s.
18].
J. Rousseau
źródłowym
62
Naturalizm
pedagogiczny J. J.
Rousseau
1
praca z tekstem
źródłowym,
dyskusja,
metoda
aktywizująca
63
Racjonalizm
monistyczno–
metafizyczny
Gottfreda W.
Leibniza
2
pogadanka,
wykład
II.1.2)
64
G. W. Leibniz –
analiza tekstu
filozoficznego
2
65
Rola i znaczenie
filozofii
Oświecenia
66
Wprowadzenie
do filozofii
krytycznej
Immanuela Kanta
1
67
Krytyka czystego
rozumu I. Kanta
2
3
II.1.1)2)3)
I.2.1)2)
I.3.1)2)3)
II.1.4)
II.1.5d)
II.4.1)2)
– rekonstruuje koncepcje Boga
i świata
– przedstawia zasady logiki G.
W. Leibniza: racji dostatecznej,
tożsamości i sprzeczności
– dostrzega ważność i miejsce
systemu filozoficznego
Leibniza w historii filozofii
– dostrzega rolę oświeceniowej
walki z dogmatyzmem oraz jej
skutki
– charakteryzuje główne
zagadnienia i stanowiska
filozofii oświeceniowej
– porównuje koncepcje umowy
społecznej, wskazując na ich
podobieństwa i różnice
– potrafi dowieść wpływu i
znaczenia myśli oświeceniowej
na ówczesną naukę, sztukę i
politykę
– charakteryzuje znaczenie
filozofii oświeceniowej w
przestrzeni historycznej
– określa I. Kanta jako
przedstawiciela oświecania
niemieckiego
– przedstawia główne
zagadnienia Krytyki czystego
– analizuje znaczenie filozofii
krytycznej
praca z tekstem
źródłowym,
dyskusja
praca w
grupach,
dyskusja
pogadanka,
wykład,
metody
aktywizujące,
praca z
podręcznikiem
wykład,
praca z tekstem
Tekst:
Katarzyna Szumlewicz
Rousseau, Helwecjusz,
Condorcet: wychowanie
wolnego człowieka do
lepszego świata na:
www.racjonalista.pl.
Tekst:
– O człowieku: [G. W. Leibniz,
List Leibniza do Arnaulda,
Wenecja 23 marca 1690, w:
Leibniz, Korespondencja z
Antoine’em Arnauldem, tłum.
S. Cichowicz, Warszawa 1998,
s. 132–134].
rozumu – kantowskiej teorii
poznania
– wyjaśnia kluczowe pojęcia
występujące na gruncie filozofii
Kanta
– samodzielnie podaje
przykłady sądów
– analizuje i przedstawia istotę
„przewrotu kopernikańskiego”
I. Kanta
68
69
70
Krytyka
praktycznego
rozumu I. Kanta
Krytyka władzy
sądzenia I. Kanta
Znaczenie
filozofii I. Kanta.
Analiza tekstów
filozoficznych
– samodzielnie ocenia
znacznie „przewrotu
kopernikańskiego”
2
– przedstawia i scharakteryzuje
główne założenia i zagadnienia
etyki Kanta
– wyjaśnia kluczowe pojęcia
występujące na gruncie etyki
Kanta
– przytacza jedno z brzmień
imperatywu kategorycznego
– dokonuje analizy dylematu
moralnego, odwołując się do
założeń kantowskiej etyki
– odkrawa i dowodzi
doniosłości etycznej refleksji
Kanta
– analizuje wybrany dylemat
moralny odwołujący się do
etyki Kanta
1
– przedstawia i charakteryzuje
główne założenia i zagadnienia
kantowskiej estetyki
– wyjaśnia kluczowe pojęcia
występujące na gruncie
estetyki Kanta
– odnosi i porównuje
rozwiązania estetyki
kantowskiej do poznanych
koncepcji piękna
2
– określa znacznie refleksji
Kanta nad sposobem ludzkiego
poznania
– charakteryzuje wpływ myśli
Kanta na filozofię nowożytną
źródłowym,
dyskusja
wykład,
praca z tekstem
źródłowym,
dyskusja
wykład,
dyskusja
praca z tekstem
źródłowym,
dyskusja,
metoda
aktywizująca
Teksty:
– Prawo moralne: [I. Kant,
Krytyka praktycznego rozumu
(fragm.), tłum., przed. i przyp.
J. Gałecki, Warszawa 1984].
- Antynomie rozumu: [I. Kant,
Prolegomena do wszelkiej
przyszłej metafizyki, która
będzie mogła wystąpić jako
nauka, § 51–52, przeł. B.
Bonnstein, opr. J.
Suchorzewska, Warszawa
1993, s. 94–95].
– Co to jest Oświecenie:
[I. Kant, Co to jest Oświecenie,
w: M. Kuziak i inni, Słownik
myśli filozoficznej, BielskoBiała 2004, s. 226–227].
- Dwie moralności: [F.
Nietzsche, Poza dobrem i
złem, cyt. za: B.A. Markiewicz,
Filozofia dla szkoły średniej.
Wybór tekstów, Warszawa
1987, s. 334–335].
71
Idealizm
obiektywny
Georga W. F.
Hegla
2
II.5.1)2)
II.5.5a)
72
Analiza tekstu G.
W. F. Hegla
1
73
Rola i znaczenie
idealizmu
niemieckiego
1
74
Pesymistyczna
filozofia Artura
Schopenhauera
2
75
A. Schopenhauer
2
II.1.4)
II.5.1)2)
II.6.1)2)3b)
– przedstawia G. W. F. Hegla
jako przedstawiciela idealizmu
niemieckiego
– wyjaśnia kluczowe pojęcia
występujące na gruncie filozofii
Hegla
– streszcza poglądy
epistemologiczne i
ontologiczne
– przedstawia myśl G. W. F.
Hegla na naturę sztuki, religii i
państwa
– charakteryzuje znaczenie
filozofii Hegla
– opisuje wpływ i znaczenie
filozofii I. Kanta i G. W. F. Hegla
w odniesieniu do historii
filozofii
– charakteryzuje
woluntarystyczną teorię
poznania filozofa
– przedstawia pesymistyczny
pogląd na świat i życie A.
Schopenhauera
– streszcza główne zagadnienia
estetyki filozofa
– analizuje charakterystyczne
cechy idealizmu obiektywnego
Hegla
– określa przejawy alienacji i
odnajduje je we
współczesnym świecie
– przedstawia główne
założenia historiozofii Hegla
– ocenia znaczenie i wypływ
filozofii G. W. F. Hegla
pogadanka,
wykład
praca z tekstem
źródłowym,
dyskusja
Tekst:
– Wielkie postacie historyczne
a państwo: [G. W. F. Hegel,
Wykłady z filozofii dziejów
(Wstęp), tłum. J. Grabowski,
A. Landman, Warszawa
1958].
– odnosi myśli omawianych
filozofów do ówczesnych
wydarzeń historycznych
– dostrzega filozoficzne i
pozafilozoficzne inspiracje w
twórczości A. Schopenhauera
– interpretuje i podejmuje
krytyczną analizę tekstów
filozofa
dyskusja,
wykład,
metoda
aktywizująca,
praca z tekstem
źródłowy, praca
z materiałem
ilustracyjnym
praca z tekstem
Teksty:
– analiza tekstu
źródłowego
76
Utylitaryzm
Johna Stuarta
Milla
77
Utylitaryzm –
analiza tekstu
filozoficznego
78
Filozofia
egzystencji
Sørena
Kierkegaarda
79
80
81
Analiza tekstu S.
Kierkegaarda
Materializm
historyczny
Karola Marksa
K. Marks –
analiza tekstu
źródłowego
źródłowym,
dyskusja
2
II.4.1)2)3b)
II.5.3)4)5c)
– wyjaśnia empirystyczne
założenia filozofii J. S. Milla
– przedstawia główne założenia
etyki utylitarystycznej
II.6.1)2)3c)
– przedstawia postać i
najważniejsze dzieła S.
Kierkegaarda oraz kontekst
historyczno-kulturowy
twórczości filozofa
– opisuje najważniejsze wątki
filozofii egzystencji
– streszcza stadia
egzystencjalne oraz
rekonstruuje krytykę cywilizacji
S. Kierkegaarda
2
2
2
2
II.5.1)2)
II.5.3)4)5b)
2
– przedstawia postać K. Marksa
oraz kontekst historycznospołeczny jego twórczości
– omawia główne założenia
materializmu historycznego i
dialektycznego
– opisuje teorię klas i
koncepcje alienacji pracy
– stosuje założenia
utylitaryzmu do rozwiązania
przykładowego dylematu
moralnego
– dostrzega znaczenie i wpływ
utylitaryzmu
– dostrzega znaczenie i
wypływ filozofii S.
Kierkegaarda
– odnajduje inspiracje
twórczości filozofa w myśli św.
Augustyna i B. Pascala
– odnajduje inspiracje
twórczości filozofa w myśli G.
W. F. Hegla
– omawia i dyskutuje rolę i
znaczenie filozofii K. Marksa w
odniesieniu do przemian
społeczno-politycznych
– O tym, czym się jest:
[A. Schopenhauer, W
poszukiwaniu mądrości życia.
Parerga i paralipomena, t. I,
tłum. J. Garewicz, Warszawa
2002, s. 414–415].
– Hymn do Nirwany:
[K. Przerwa-Tetmajer, Wybór
poezji, Wrocław 1991].
pogadanka,
wykład
praca z tekstem
źródłowym,
ćwiczenia,
dyskusja
Tekst:
– Utylitaryzm: [J. S. Mill, Co
to jest utylitaryzm, tłum. M.
Ossowska, Warszawa 1959,
s. 29–35].
dyskusja,
wykład
praca z tekstem
źródłowym,
dyskusja
Tekst:
– Kim jest człowiek?:
[S. Kierkegaard, Bojaźń i
drżenie, 11a) przekł. J.
Iwaszkiewicz, Łódź 1972 s.
146–147, 155].
pogadanka,
wykład,
praca z tekstem
źródłowym,
praca z
podręcznikiem
praca z tekstem
źródłowym,
dyskusja
Tekst:
– Przedmowa: [K. Marks,
Przyczynek do krytyki
ekonomii politycznej].
82
Filozofia życia
Fryderyka
Nietzschego
2
II.6.1)2)3d)
83
84
85
Analiza tekstu F.
Nietzschego
Rola i znaczenie
filozofii XIX
Fenomenologia
Edmunda
Husserla
3
4
II.4.1)
II.5.2)3)4)
II.6.1)2)
3
III.1.1)
86
Fenomenologia –
analiza
materiałów
źródłowych
2
– charakteryzuje postaci F.
Nietzschego i wyróżnia okresy
w jego twórczości
– przedstawia krytykę
moralności filozofa
– interpretuje znaczenie
„śmierci Boga”
– wyjaśnia koncepcje
nadczłowieka, woli mocy, ideę
wiecznego powrotu
– dostrzega nawiązania
twórczości filozofii F.
Nietzschego do myśli filozofów
starożytnych
– charakteryzuje znaczenie
filozofii F. Nietzschego i jej
kulturowy wpływ
– rekonstruuje główne
zagadnienia i stanowiska
powstałe na gruncie filozofii
XIX wieku
– dostrzega rolę poznanych
koncepcji oraz charakteryzuje
ich wpływ kulturowy
– charakteryzuje znaczenie
filozofii XIX w. w przestrzeni
historycznej
– dokonuje krytycznej oceny
poznanych stanowisk
filozoficznych
– przedstawia E. Husserla jako
twórcę fenomenologii
– przedstawia główne
założenia fenomenologii
– wyjaśnia kluczowe pojęcia
występujące na gruncie
fenomenologii Husserla
– charakteryzuje znaczenie i
główne postulaty filozofii E.
Husserla
– wskazuje na kontekst
historyczno-kulturowy
powstania fenomenologii
– dokonuje opisu
fenomenologicznego
(ćwiczenia)
– ocenia znaczenie i wypływ
metody fenomenologicznej na
filozofię
dyskusja,
wykład,
praca pisemna –
esej,
praca z
podręcznikiem
praca z tekstem
źródłowym,
dyskusja,
praca
indywidualna
Teksty:
– Tako rzecze Zaratustra:
[F. Nietzsche, Tako rzecze
Zaratustra, Książka dla
wszystkich i dla nikogo,
Przedmowa 1–4, tłum. W.
Berent, Poznań 2006, s. 7–
13].
praca w
grupach,
dyskusja
pogadanka,
wykład,
metoda
aktywizująca,
praca z
podręcznikiem
praca z
materiałem
źródłowym,
dyskusja
ćwiczenia
Teksty:
– Kryzys kultury zachodniej:
[E. Husserl, Kryzys
europejskiego człowieka, w:
M. Kuziak i inni, Słownik myśli
filozoficznej, Bielsko-Biała
2004, s. 356–357].
– Fenomenologiczna epoché:
[E. Husserl, Idee czystej
fenomenologii i
fenomenologii filozofii, w:
B. Markiewicz, Filozofia dla
szkoły średniej. Wybór
tekstów, Warszawa 1987,
s. 351–354].
Obraz:
Mężczyzna patrzący na ptaka
w klatce, Dan Yacacarino.
III. W OBRONIE STANOWISKA
87
Wprowadzenie
do zagadnień
filozofii
współczesnej
88
Kwestia języka
nauki w filozofii
analitycznej
89
Filozofia
analityczna –
analiza tekstów
źródłowych
3
III.1.1)
III.2.1)
III.3.1)
2
III.1.4)5)6c)
3
– określa główne zagadnienia
podejmowane przez filozofię
współczesną
– przedstawia rolę i znaczenie
filozofii współczesnej w
korelacji do zmian kulturowopolitycznych XX wieku
– identyfikuje najważniejszych
przedstawicieli filozofii
współczesnej
– charakteryzuje główne
założenia filozofii analitycznej
– wymienia polskich
przedstawicieli filozofii
analitycznej
– rekonstruuje główne
założenia Koła Wiedeńskiego
– przedstawia główne założenie
myśli L. Wittgensteina
– dostrzega rolę języka i jego
struktury jako problemu
filozoficznego
– dostrzega ważność refleksji
filozofii jako znaczącej
aktywności kulturotwórczej
– charakteryzuje korelację
między współczesną myślą
filozoficzną a sztuką i
aktywnością literacką
– charakteryzuje różnorodne
stanowiska wewnątrz filozofii
analitycznej
– formułuje różnice między
redukcjonizmem a
deskryptywizmem
– samodzielnie interpretuje
fragmenty Traktatu logicznofilozoficznego
pogadanka,
wykład
pogadanka,
wykład,
praca z
podręcznikiem
praca z tekstem
źródłowym,
praca
indywidualna,
dyskusja,
praca z
materiałem
filmowym i
językowym
Teksty:
– Granice mojego języka
wskazują granice mojego
świata: [L. Wittgenstein,
Traktat logiczno-filozoficzny
(fragm.), w: B. Markiewicz,
Filozofia dla szkoły średniej.
Wybór tekstów, Warszawa
1987, s. 396–398].
– Jakie pytania mają sens: [M.
Schilck, Zwrot w filozofii, w: B.
Markiewicz, Filozofia dla
szkoły średniej. Wybór
tekstów, Warszawa 1987,
s. 399–400].
– Zasypiamy w słowach…, [w:
Z. Herbert, Poezje, Warszawa
1998, s. 351].
90
91
92
93
Filozofia nauki
Filozofia nauki –
praca z tekstem
Fenomenologia
Fenomenologia –
ćwiczenia i praca
z tekstem
filozoficznym
pogadanka,
wykład
3
III.1.2)
2
– omawia i porównuje główne
zagadnienia filozofii nauki:
weryfikacjonizm Koła
Wiedeńskiego, falsyfikacjonizm
K. R. Poppera, teorię
paradygmatów T. Kuhna
– odnosi i porównuje
postulaty współczesnej
filozofii nauki do koncepcji
XVII-wiecznej rewolucji
naukowej
2
III.1.1)
3
– charakteryzuje główne
założenia fenomenologii
– przedstawia E. Stein i R.
Ingardena jako kontynuatorów
filozofii E. Husserla
– charakteryzuje główne
zagadnienia myśli filozoficznej
E. Stein i J. Tischnera
– streszcza estetyczne poglądy
R. Ingardena
– rozpoznaje i wskazuje na
założenia fenomenologii w
myśli R. Ingardena
– dostrzega doniosłą rolę
kultury jako twórczej
przestrzeni tworzonej przez
człowieka
– charakteryzuje rolę widza i
artysty w powstaniu dzieła
sztuki
– analizuje i ocenia obecność
wartości artystycznych i
estetycznych w obrazie Red
Sun M. Chagalla
praca z tekstem
źródłowym,
dyskusja,
Teksty:
– Co oznacza pragmatyzm?:
[W. James, Wykład II. Co
oznacza pragmatyzm [w:]
Tegoż, Pragmatyzm. Nowa
nazwa kilku starych metod
myślenia. Popularne wykłady
z filozofii, przeł. Michał
Filipczuk, Kraków 2004, s. 25–
39].
pogadanka,
wykład,
praca z
podręcznikiem
praca z tekstem
źródłowym,
praca
indywidualna,
ćwiczenia,
dyskusja
Teksty:
– Przeżycie estetyczne:
[R. Ingarden, O estetyce
fenomenologicznej, w:
Filozofia XX wieku, t. I, red.
Z. Kuderowicz, Warszawa
2002, s. 419–420].
– Świat, człowiek i wartości:
[R. Ingarden, Książeczka o
człowieku (fragm.), w: Świat,
człowiek i wartości…, wstęp i
oprac. Z. J. Czarnecki,
Warszawa 1988, s. 256].
Obraz:
Red Sun (1949), M. Chagall.
94
95
96
97
Hermeneutyka
Hermeneutyka –
ćwiczenia
Egzystencjalizm
Egzystencjalizm –
analiza tekstów
filozoficznych
pogadanka,
wykład
2
III.1.1)
- przedstawia przedmiot i
główne
założenia
hermeneutyki
- rekonstruuje hermeneutyczne
rozumienie sensu
- przedstawia koncepcję koła
hermeneutycznego
- rekonstruuje najistotniejsze
wątki antropologiczne
III.2.1)2)3)4)6
)7ab)
– rekonstruuje koncepcję
człowieka na gruncie filozofii
egzystencjalistów
– wyjaśnia historyczne
przyczyny powstania
egzystencjalizmu
współczesnego
– wymienia głównych
przedstawicieli
egzystencjalizmu
– prezentuje główne
zagadnienia filozofii
egzystencjalistycznej
(problemy, pytania i
odpowiedzi)
– definiuje i świadomie
posługuje się pojęciami
występującymi na gruncie
egzystencjalizmu
– postrzega ważność
problemów, jakie podejmuje
egzystencjalizm
2
2
3
- opisuje i dyskutuje różnicę
pomiędzy
naukami
przyrodniczymi a naukami
humanistycznymi,
wskazuje
historyczność
doświadczenia i strukturę
języka
jako
nieusuwalne
elementy poznania,
- definiuje metodę koła
hermeneutycznego
– streszcza wpływ
egzystencjalizmu na sztukę i
kulturę
– odnosi się i wskazuje na
relacje filozofii
egzystencjalistów do literatury
– rozpoznaje wątki
egzystencjalistyczne w
literaturze
– samodzielnie dokonuje
interpretacji fragmentów
tekstów filozoficznych (J. P.
Sartre i A. Camus)
– samodzielnie ustosunkowuje
się do zagadnień poruszanych
przez egzystencjalistów
praca z
podręcznikiem,
ćwiczenia,
dyskusja
pogadanka,
wykład,
praca z
podręcznikiem,
metoda
aktywizująca
praca z tekstem
źródłowym,
praca
indywidualna,
dyskusja
Teksty:
- Teoria a praktyka [H.G.
Gadamer, Dziedzictwo
Europy, tłum. i wstęp A.
Przyłębski, Warszawa 1992, s.
18].
- Żyć z innymi: [H.G. Gadamer,
Dziedzictwo Europy, tłum. i
wstęp A. Przyłębski,
Warszawa 1992, s. 21].
Obrazy:
- Wieża Babel (1563), P.
Brueugl Starszy,
- The Great Adventure (1930),
R. Magritte.
Obrazy:
– Względność (1953),
M. C. Escher
– The Son of Man (1964),
R. Magritte
– Człowiek pchający kamień
pod górę, P. Anderson
Teksty:
– Człowiek jest skazany na
wolność: [J. P. Sartre,
Egzystencjalizm jest
humanizmem (fragm.), w:
B. Markiewicz, Filozofia dla
szkoły średniej. Wybór
tekstów, Warszawa 1987,
s. 444–445].
– Mit Syzyfa: [A. Camus, Mit
Syzyfa i inne eseje, tłum.
J. Guze, Warszawa 1004,
s. 156–169].
– Człowiek jest
– ocenia wartość wolności i
odpowiedzialności w życiu
człowieka
98
Personalizm
odpowiedzialny za świat i
samego siebie: [J. P. Sartre,
Byt i nicość (fragm.), w:
B. Markiewicz, Filozofia dla
szkoły średniej. Wybór
tekstów, Warszawa 1987,
s. 446].
2
99
Personalizm –
praca z tekstem
3
100
Filozofia dialogu
2
pogadanka,
wykład,
praca z
podręcznikiem,
metoda
aktywizująca
Obraz:
– Stworzenie człowieka
(fragm.), Michał Anioł.
Teksty:
– Co to jest personalizm?:
[E. Mounier, Świat osobowy,
tłum. A. Krasiński, w: Filozofia
XX wieku, t. I, red. Z.
Kuderowicz, Warszawa 2002,
s. 125].
– Cel życia człowieka: [Matka
Teresa, Cel życia człowieka,
cyt. za: H. Seweryniak,
Świadectwo i sens, Płock
2001, s. 517].
– Kim jest osoba?:
[T. Płużański, Emmanuel
Mounier – twórca
personalizmu, w: Filozofia XX
wieku, t. I, red. Z.
Kuderowicz, Warszawa 2002,
s. 269].
- Wspólne dobro: [K. Wojtyła,
Osoba i czyn, Kraków 1969, s.
308–309].
III.2.1)2)3)4)5
)6)7ce)
– definiuje pojęcie „osoby” jako
punktu wyjścia
personalistycznej refleksji o
człowieku
– wymienia głównych
przedstawicieli personalizmu
– prezentuje główne
zagadnienia personalizmu
– rekonstruuje personalistyczną
krytykę współczesnej
cywilizacji
– przedstawia idee
„społeczeństwa
zaangażowanego”
– dostrzega ważność
zagadnień poruszanych przez
personalistów
– samodzielnie formułuje
własne stanowisko wobec
krytyki cywilizacji współczesnej
– dostrzega ważność pytania o
istotę natury ludzkiej
– analizuje różnicę między
filozofią personalistów a
egzystencjalistów
praca z tekstem
źródłowym,
praca
indywidualna,
dyskusja
III.2.1)2)3)4)5
)6)7d)
– charakteryzuje koncepcje
człowieka na gruncie filozofii
dialogu
– określa wymiar etyczny
filozofii dialogu
– dobiera argumenty na rzecz
pogadanka,
wykład,
praca z
101
Filozofia dialogu
– analiza tekstu
filozoficznego
3
102
Współczesna
filozofia
polityczna i
społeczna
3
103
Współczesna
filozofia
polityczna i
społeczna.
Analiza tekstów
źródłowych
2
104
Rola i znaczenie
filozofii
3
– wyjaśnia historyczne
przyczyny narodzin filozofii
dialogu
– wymienia głównych
przedstawicieli filozofii dialogu
– rekonstruuje główne
założenia filozofii dialogu
– dostrzega ważność problemu
wolności i odpowiedzialności w
obliczu Innego
relacji etycznej jako spotkania i
dialogu
– dostrzega ważność kategorii
„świadomości etycznej”
– interpretuje filozofię dialogu
jako sprzeciw wobec
monologu i totalizacji
– interpretuje tekst filozoficzny
podręcznikiem
praca z tekstem
źródłowym,
praca
indywidualna,
dyskusja
Teksty:
– Ja i TY: [M. Buber, Ja i Ty,
tłum. J. Doktor, w: W kręgu
dobra i zła…, oprac. i wyb.
tekstów E. Podrez, Warszawa
1994, s. 142–143].
– Filozofia dramatu:
[J. Tichner, Filozofia dramatu,
Kraków 1998, s. 299–301].
- Całość i nieskończoność: [E.
Lévinas, Całość i
nieskończoność, tłum. M.
Kowalska, wstęp B. Skarga,
Warszawa 1998, s. 252–253].
pogadanka,
wykład
III.3.1)2)3)5)6
abc
– rekonstruuje i porównuje
główne stanowiska we
współczesnej filozofii polityki
– prezentuje najważniejsze
koncepcje społeczne wyrosłe
na gruncie współczesnej
filozofii polityki (koncepcja
społeczeństwa masowego,
alienacji, koncepcja
społeczeństwa „otwartego” i
„zamkniętego”
– analizuje aktualne
wydarzenia i problemy
społeczno-polityczne,
odnosząc je do poznanych
stanowisk i koncepcji
– samodzielnie analizuje tekst
filozoficzny
– podejmuje dyskusję i
krytycznie odnosi się
omawianych koncepcji i
stanowisk
III.2.1)2)3)6)
III.3.2)
– porównuje rozumienie
wolności i odpowiedzialności
– analizuje rolę i znaczenie
omawianych koncepcji
praca z tekstem
źródłowym,
praca
indywidualna,
dyskusja
praca z
podręcznikiem,
Teksty:
- Ucieczka od wolności: [E.
Fromm, Ucieczka od
wolności, przeł. Olga i Andrzej
Ziemilscy, Warszawa 2003,
s. 232–233].
- Społeczeństwo otwarte:
[K.R. Popper, Społeczeństwo
otwarte i jego wrogowie, t. 1
Urok Platona, przeł. H.
Krahelska, Warszawa 2006].
- Najnowszy dekalog: [A.
Hugh Clough, Najnowszy
dekalog, tłum. S. Kijaczko,
[w:] V. J. Bourke, Historia
etyki, tłum. A. Białek, Toruń
1994, s. 191].
współczesnej
na gruncie egzystencjalizmu,
personalizmu i filozofii dialogu
– charakteryzuje główne wątki
współczesnej filozofii polityki i
odnosi je do omawianych
koncepcji starożytnych i
oświeceniowych
– omawia główne zagadnienia
podejmowane na gruncie
filozofii nauki
filozoficznych w kształtowaniu
się współczesnych aksjologii
kulturowych
– dostrzega rolę i znaczenie
omawianych koncepcji z
zakresu filozofii polityki
– samodzielnie podejmuje
krytyczną dyskusję z
omawianymi koncepcjami,
poglądami i stanowiskami
– postrzega znaczenie filozofii
jako wciąż aktualnej
aktywności kulturotwórczej
dyskusja
IV. NARZĘDZIA i METODY
105
106
107
Myśl i język
Nazwy i ich
podział
Definicje
– przedstawia główne
zagadnienia logiki jako nauki
– definiuje pojęcie języka
– klasyfikuje rodzaje znaków i
nazw
2
2
2
108
Błędy w
definicjach
2
109
Elementy logiki
formalnej
3
110
Rachunek zdań
3
111
Rodzaje
rozumowań
2
IV.1.6.7.8
IV.2
112
Retoryka
2
IV.3.4
IV.9
– wyjaśnia budowę definicji
– przedstawia błędy definicyjne
– definiuje zdanie w sensie
logicznym
– wskazuje na zmienną
zdaniową i stałe logiczne w
przykładowym zdaniu
– definiuje i przedstawia
rodzaje rozumowań
– przedstawia zasady, którymi
powinien się kierować mówca
– dostrzega rolę języka jako
narzędzia kształtującego myśl i
rzeczywistość
– wskazuje i rozpoznaje
rodzaje nazw
– samodzielnie buduje
definicje
– wskazuje i rozpoznaje błędy
definicyjne
– odczytuje i zapisuje zdania w
postaci schematu
– stosuje metodę
zerojedynkową do prostych
schematów zdań
– odróżnia przesłanki od
wniosku
– dostrzega i rozróżnia chwyty
erystyczne stosowane w
dyskusji
– samodzielnie odróżnia tezy
od założeń
pogadanka,
wykład,
ćwiczenia,
praca z
podręcznikiem
pogadanka,
praca w
zespołach,
dyskusja,
prezentacja
Tekst:
- Podstawy każdej dialektyki:
[A. Schopenhauer, Sztuka
prowadzenia sporów, czyli
erystyczna, tłum.
L. Lachowiecki, Warszawa
1996, s. 16 i 19].
113
Przygotowywanie
mowy
2
114
Dyskusja
filozoficzna
2
IV.5
– analizuje konstrukcje
przemówienia
– charakteryzuje zasady
dyskusji filozoficznej
– konstruuje i wygłasza
przemówienia, korzystając z
zasad retoryki
– hierarchizuje argumenty
użyte w przemowie
– postrzega rolę prawdy w
dyskusji i odpowiedzialności za
wygłaszane poglądy
– stosuje zasady dyskusji
filozoficznej
*Podkreśleniem oznaczano teksty źródłowe znajdujące się na dołączonym do podręcznika nośniku CD.
Download