regulamin - Spółdzielnia Mieszkaniowa "VII Dwór"

advertisement
1
REGULAMIN
rozliczania kosztów zakupu i wytwarzania energii cieplnej oraz dokonywania rozliczeń z
użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej Spółdzielni
Mieszkaniowej VII Dwór w Gdańsku
I. Postanowienia ogólne
§1
Podstawowe akty prawne przyjęte za podstawę opracowania regulaminu:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r – „Prawo Energetyczne” (Dz.U.Nr 89/06 poz 625, Nr
104/06 poz. 708, Nr 158/06 poz. 1123)
Ustawa „Prawo Spółdzielcze” - ( ustawa z dnia 16 września 1982 roku Dziennik Ustaw z
2003r. Nr. 188 p.1848 tekst jednolity z późniejszymi zmianami.
Ustawa „O Spółdzielniach Mieszkaniowych” - ( ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku Dz.U.
z 2003 roku nr. 119 poz. 1116 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami),
Ustawa „Prawo Budowlane” - ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Dz.U. z 2006r Nr. 156 p.
1118 tekst jednolity z późniejszymi zmianami,
Ustawa „O Własności Lokali” - ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku Dz.U. Nr 80
z 2000r. p. 903 i 2004r. nr.141 p.1492.
Ustawa ,,O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków” ustawa z 07 czerwca 2001 roku Dz.U. nr.72 poz. 747 z 2002r. z późniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.09.2002r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Z 2002r. nr.8 poz.70)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 13.02.2003r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Z 2003r. nr.33 poz. 270 z późniejszymi zmianami)
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór uchwalony na Zebraniu Przedstawicieli
Członków w dniu 21 października 2010 roku Uchwałą nr 9/2010 i zarejestrowany w Sądzie
Rejestrowym w dniu 22.12.2010 roku (z późn.zmianami).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2002 roku w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w
ciepło (Dz.U.Nr 193/06 poz 1423)
Ministra Rozporządzenie Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r w sprawie rodzajów i
przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej
kontroli (Dz.U.Nr. 74/05 poz. 653, Nr 77/04 poz. 730)
Umowy z dostawcami mediów (energia cieplna, energia elektryczna, woda i kanalizacja,
gaz)
2
§2
Regulamin określa zasady rozliczania kosztów energii cieplnej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych, mieszkalno-użytkowych i użytkowych, do których dostarczana jest energia
cieplna na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej.
Regulamin niniejszy dotyczy użytkowników lokali.
§3
Ciepło dostarczane do budynku służy wyłącznie do:


ogrzewania za pomocą instalacji centralnego ogrzewania,
przygotowania centralnego ciepłej wody użytkowej.
§4
Pojęcia stosowane w Regulaminie:


spółdzielnia – osoba prawna działająca w imieniu i na rzecz członków Spółdzielni.
użytkownicy – osoby fizyczne lub prawne posiadające :
1. spółdzielcze prawo do lokalu lokatorskie lub własnościowe przysługujące
członkom spółdzielni mieszkaniowej
2. spółdzielcze własnościowe prawo do lokali przysługujące osobom nie będącym
członkami spółdzielni mieszkaniowej
3. prawo własności do lokali będący członkami spółdzielni
4. prawo własności do lokali nie będący członkami spółdzielni
5. umowę najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
6. osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego
7. osoby korzystające z pomieszczeń ogólnego użytku w poszczególnych
nieruchomościach ( najem pomieszczeń ogólnego użytku)
8. prawo do lokalu zajmowanego na potrzeby własne spółdzielni.






źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia i instalacje służące do produkcji ciepła
dla potrzeb nieruchomości budynkowych,
energia cieplna – medium energetyczne w postaci gorącej wody, służące
do ogrzewania pomieszczeń lub podgrzewania zimnej wody,
sieć i przyłącze cieplne – połączone ze sobą urządzenia i instalacje służące
do przesyłania i rozdziału ciepła na odcinku od kotłowni do nieruchomości
budynkowych,
węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia i instalacje służące do regulacji
ilościowo-jakościowej ciepła dostarczanego do wewnętrznych instalacji centralnego
ogrzewania i ciepłej wody w nieruchomościach budynkowych,
urządzenie pomiarowe – aparatura służąca do pomiaru parametrów przepływającego
przez nią medium,
centralny wodomierz (wodomierze) do pomiaru wody do podgrzania,
zlokalizowane w węźle (lub w węzłach) cieplnych wskazujące ogólną ilość wody
zimnej która ulega podgrzaniu, dla potrzeb danej nieruchomości budynkowej lub kilku
nieruchomości.
3












indywidualny wodomierz lokalowy, do pomiaru ciepłej wody użytkowej,
zainstalowany na zasilaniu w c.w. danego lokalu, wskazujący ilość zużytej przez ten
lokal ciepłej wody,
taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania - dotyczy dostawcy
ciepła (GPEC)
sezon grzewczy – okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność
ciągłego dostarczania ciepła do celów ogrzewania pomieszczeń,
nieruchomość budynkowa – budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy lub
usługowy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, oraz towarzyszącą
infrastrukturą,
lokal mieszkalny – pomieszczenia mieszkalne i użytkowe, do których prawo
zamieszkania i użytkowania nabył lokator na zasadach określonych w ustawie o
spółdzielniach mieszkaniowych oraz innych przepisów,
lokal użytkowy – pomieszczenia użytkowe przystosowane do prowadzenia
działalności na zasadach określonych zgodnie z zawartą ze Spółdzielnią umową,
pomieszczenia ogólnego użytku (część wspólna) – w danym budynku pomieszczenia
klatek schodowych, korytarze piwniczne, pomieszczenia gospodarcze i pomieszczenia
urządzeń technicznych, pralni, suszarni, wózkowni, strychów i szybów instalacyjnych,
instalacja wewnętrzna – urządzenia odbiorcze służące do transportu ciepła lub
ciepłej wody użytkowej do odbiorników ciepła (grzejników) lub punktów poboru
ciepłej wody w pomieszczeniach,
powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego – suma powierzchni wszystkich
pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób
użytkowania t.j. pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c. Do powierzchni użytkowej
lokalu mieszkalnego zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane,
a nie zalicza się powierzchni użytkowej balkonów, loggi, antresol, piwnic, suszarni,
pralni i strychów,
powierzchnia użytkowa lokalu użytkowego – suma powierzchni wszystkich
pomieszczeń znajdujących się w nim oraz pomieszczeń przynależnych z wyjątkiem
antresol, loggi, balkonów, pawlaczy i strychów. Do powierzchni użytkowej lokalu
zalicza się również powierzchnie zajęte przez meble wbudowane, oraz powierzchnie
zajęte przez urządzenia techniczne związane z funkcją danego lokalu. Powierzchnie
wspólne służące kilku użytkownikom lokali ( wspólny korytarz czy w.c.) dolicza się
proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych lokali,
powierzchnia użytkowa pomieszczeń ogólnego użytku – suma powierzchni
pomieszczeń klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, pomieszczeń gospodarczych
i pomieszczeń urządzeń technicznych, pralni, suszarni, strychów i szybów
instalacyjnych,
okres rozliczeniowy – okres 12 miesięcy, liczony od 1 stycznia do 31 grudnia,
w którym naliczane są zaliczkowe opłaty na poczet kosztów zużytego ciepła. Różnica
między faktycznymi kosztami a zaliczkowo pobranymi opłatami użytkowników lokali
na pokrycie tych kosztów podlega rozliczeniu po upływie okresu rozliczeniowego,
koszty stałe produkcji i przesyłu ciepła dla c.o. dla lokali mieszkalnych –koszty
stałe wynikające z planu finansowego, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą SM na
dany rok kalendarzowy w części przypadającej na c.o. dla lokali mieszkalnych t.j:
koszty amortyzacji urządzeń kotłowni i urządzeń przesyłowych; koszty remontów
kotłowni, sieci i węzłów cieplnych; koszty napraw, konserwacji, obsługi i utrzymania
kotłowni, sieci, węzłów cieplnych i rozdzielni; podatki i opłaty i inne koszty
uzasadnione; oraz koszty stałe zakupu gazu i energii elektrycznej; koszty ogrzewania
4






pomieszczeń wspólnych, koszty zakupu i wymiany oraz legalizacji urządzeń
pomiarowych.
koszty stałe produkcji i przesyłu ciepła dla c.o. dla lokali użytkowych – koszty
stałe wynikające z planu finansowego, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą SM na
dany rok kalendarzowy w części przypadającej na c.o. dla lokali użytkowych t.j:
koszty amortyzacji urządzeń kotłowni i urządzeń przesyłowych; koszty remontów
kotłowni, sieci i węzłów cieplnych; koszty napraw, konserwacji, obsługi i utrzymania
kotłowni, sieci, węzłów cieplnych i rozdzielni; podatki i opłaty i inne koszty
uzasadnione; oraz koszty stałe zakupu gazu i energii elektrycznej; koszty ogrzewania
pomieszczeń wspólnych; koszty zakupu i wymiany oraz legalizacji urządzeń
pomiarowych.
koszty stałe produkcji i przesyłu ciepła do podgrzania wody – koszty stałe
wynikające z planu finansowego, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą na dany rok
kalendarzowy w części przypadającej na podgrzanie wody t.j: amortyzacji urządzeń
kotłowni i urządzeń przesyłowych; koszty remontów kotłowni, sieci i węzłów
cieplnych ; koszty napraw, konserwacji, obsługi i utrzymania kotłowni, sieci, węzłów
cieplnych ; podatki i opłaty i inne koszty uzasadnione; oraz koszty stałe zakupu gazu i
energii elektrycznej; koszty zakupu i wymiany oraz legalizacji urządzeń
pomiarowych.
koszty zmienne produkcji i przesyłu ciepła – koszty zakupu gazu, wody, energii
elektrycznej i opłat stałych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska,
opłata indywidualna – oparta o wskazania zainstalowanych w poszczególnych
lokalach przyrządów pomiarowych (wodomierzy),
opłata zaliczkowa – opłata miesięczna przeznaczona na pokrycie kosztów zużycia
ciepła do podgrzania wody i centralnego ogrzewania w danym okresie
rozliczeniowym. Opłata zaliczkowa podlega rozliczeniu na koniec każdego okresu
rozliczeniowego.
Firma rozliczająca – specjalistyczna firma instalująca nagrzejnikowe podzielniki
kosztów i obsługująca rozlicznie kosztów ciepła.
II. Zasady rozdziału kosztów całkowitych
§5
1. Rozliczeniu podlegają całkowite rzeczywiste koszty ciepła.
1.1 w przypadku GPEC koszty stanowią sumę wniesionych opłat kosztów stałych i
zmiennych przez Spółdzielnię - tj.:
- opłata za zamówioną moc cieplną (wyrażona w zł / MW),
- opłata przesyłowa stała (wyrażona w zł / MW),
- opłata abonamentowa (wyrażona w zł / punkt pomiarowy),
- opłata za ciepło zużyte (wyrażona w zł / GJ),
- opłata zmienna za przesył ciepła (wyrażona w zł /GJ),
- opłata za nośnik ciepła (wyrażona w zł /m³),
- opłaty inne zatwierdzone w tzw. Taryfie za ciepło u dostawcy ciepła.
1.1 W przypadku własnej kotłowni koszty ciepła (energii /cieplnej) stanowią
wszystkie ponoszone opłaty eksploatacyjne kotłowni (między innymi za:
opał, energię elektryczną, bieżącą obsługę kotłowni, bieżącą konserwację
urządzeń kotłowni, amortyzację itp.).
5
§6
1. Klasyfikacji kosztów ciepła, które później podlegają indywidualnemu rozliczeniu na
poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe dokonuje się:
1.1 w przypadku ogrzewania lokali (c.o.) – dla każdego budynku odrębnie na
podstawie ciepłomierzy w danym budynku,
1.2 w przypadku podgrzania wody użytkowej (c.w.) – dla każdego budynku odrębnie
na podstawie urządzeń pomiarowo – rozliczeniowych w budynkach bądź w
zespole budynków (ciepłomierzy, wodomierzy dla zespołu budynków,
budynkowych wodomierzy ciepłej wody, indywidualnych wodomierzy ciepłej
wody w lokalach danego budynku).
2. System pomiarowo-rozliczeniowy kosztów energii cieplnej w przypadku ogrzewania
lokali składa się:
2.1 system pomiarowo rozliczeniowy służący do określenia kosztów ciepła
dostarczonego do budynku na cele ogrzewania lokali – ciepłomierz c.o.
2.2 indywidualne podzielniki kosztów energii cieplnej zainstalowane w lokalach
mieszkalnych (użytkowych), - (dotyczy budynków w których na wniosek
użytkowników zainstalowano podzielniki),
2.3 w przypadku podgrzania wody użytkowej (c.w.) – dla każdego budynku odrębnie
na podstawie urządzeń pomiarowo rozliczeniowych – (ciepłomierzy
c.w.,wodomierzy w węzłach cieplnych i wodomierzy indywidualnych).
§7
1. Rozliczanie kosztów zużycia energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania
dokonywane jest za tzw. okres rozliczeniowy nie krótszy niż 12 miesięcy.
2. Obsługę czynności rozliczeniowych w budynkach w których zainstalowane są
indywidualne podzielniki kosztów prowadzi wyspecjalizowana firma rozliczeniowa
na zlecenie Zarządu Spółdzielni.
III. Rozliczanie kosztów c.o. w budynkach wyposażonych w podzielniki kosztów
§8
1. Za lokal opomiarowany (mieszkanie, lokal użytkowy) uważa się gdy:
1.1 wszystkie punkty grzejne wyposażone są w zawory termostatyczne (dopuszcza się
nie stosowanie tych zaworów w łazienkach i w.c.),
1.2 na punktach grzejnych z zaworami termostatycznymi zainstalowane są podzielniki
kosztów ciepła (jako urządzenia wskaźnikowe nie będące przyrządami
pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do
obrotu na zasadach i w trybie określonym w przepisach o systemie oceny
zgodności).
2. Za lokal nieopomiarowany (mieszkanie, lokal użytkowy) uważa się gdy użytkownik
lokalu nie wyrazi zgody na zainstalowanie podzielników kosztów ciepła choćby na 1
punkcie grzejnym w lokalu.
§9
1. Koszty ogrzewania są rozliczane według systemu wyspecjalizowanej firmy
rozliczeniowej spełniającego wymagania polskich norm lub aprobaty technicznej.
2. Rozliczeniu indywidualnemu (na mieszkania i lokale użytkowe) podlegają
rzeczywiste koszty ogrzewania w budynku w sposób następujący:
6
2.1 koszty stałe (koszty niezależne od zużycia energii cieplnej) obejmujące opłaty za
zamówioną moc cieplną [w zł/MW] oraz opłatę stałą za usługę przesyłową [w
zł/MW] oraz koszty zmienne (koszty zależne od Użytkowników) obejmujące
opłaty za energię cieplną [w zł / GJ], opłatę zmienną za usługę przesyłową [w zł /
GJ] oraz opłatę za utratę nośnika ciepła w instalacji wewnętrznej budynku [w zł /
m³] – rozliczane w oparciu o m² powierzchni użytkowej lokali i dzielone są na:
2.2 koszty wspólne – które stanowią 50 % kosztów zmiennych i rozliczane są w
oparciu o m² powierzchni użytkowej lokali,
2.3 koszty zużycia – które stanowią 50 % kosztów zmiennych, związanych ze
zużyciem ciepła [GJ] i utratą nośnika ciepła. Koszty te zostaną rozdzielone według
wskazań podzielników kosztów, zgodnie z programem rozliczeniowym, przy
zastosowaniu współczynnika wyrównawczego oraz współczynnika korekcyjnego
(związanego z wydajnością cieplną danego grzejnika w stosunku do wydajności
cieplnej grzejnika wzorcowego).
2.4 Przyjęte współczynniki wyrównawcze to:
Położenie mieszkania
Parter
Ostatnie piętro
Pozostałe piętra
Mieszkania szczytowe
0,8
0,85
0,95
Mieszkania środkowe
0,9
0,95
1,0
3. Koszty wspólne obejmują zużycie ciepła w łazienkach, w.c., przedpokojach,
korytarzach, klatkach schodowych, pomieszczeniach wspólnego użytku (pralnie,
suszarnie) w których nie zamontowano podzielników kosztów ciepła – koszty te są
rozliczane proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni użytkowej (m²) lokalu
mieszkalnego lub użytkowego.
4. Koszty indywidualne obejmują indywidualne zużycie ciepła dla danego lokalu –
koszty te są rozliczane według wskazań podzielników kosztów.
§ 10
1. Koszty instalacji podzielników kosztów ciepła (materiał wraz z robocizną) pokrywa
użytkownik lokalu mieszkalnego lub użytkowego.
2. Podzielniki kosztów instalowane są w budynkach na pisemny wniosek ponad 2/3
użytkowników (danego budynku) potwierdzony podpisem poszczególnych
użytkowników lokali.
3. Użytkownicy lokali ponoszą rzeczywiste koszty czynności rozliczeniowych
dokonanych przez wyspecjalizowaną firmę rozliczeniową.
1.
2.
3.
4.
§ 11
Odczyty stanowiące podstawę do rozliczenia indywidualnego dokonuje się ze
wskazań podzielników kosztów centralnego ogrzewania zainstalowanych na
grzejnikach we wszystkich lokalach mieszkalnych i użytkowych danego budynku.
Odczyt obejmuje tzw. okres rozliczeniowy.
Czynności odczytowych dokonuje osoba upoważniona przez przedstawiciela firmy
rozliczeniowej a w przypadku zamontowania podzielników Data III odczyt dokonany
zostanie zdalnie – drogą radiową.
Odczyt dokonywany jest w obecności użytkownika lokalu (osoba pełnoletnia).
Każdorazowo użytkownik potwierdza swoim podpisem dokonanie odczytu,
prawidłowy stan urządzenia, nienaruszalność plomb, wielkość grzejnika i datę
7
5.
6.
7.
8.
9.
prowadzenia tych czynności. W przypadku lokalu użytkowego wykonanie tych
czynności może potwierdzić zatrudniony personel w danym lokalu.
W czasie odczytu podzielniki kosztów muszą być dostępne dla odczytujących tzn.
użytkownicy lokali muszą zadbać o swobodny dostęp do urządzeń przez usunięcie
wszelkich przeszkód (obudowy grzejników, mebli zastawiających urządzenia itp.).
O terminie odczytu użytkownik zostaje zawiadomiony z 7 dniowym wyprzedzeniem
poprzez komunikat umieszczony na tablicy ogłoszeniowej budynku lub na drzwiach
wejściowych do klatki schodowej bądź lokalu użytkowego.
W przypadku nie udostępnienia lokalu w podanym terminie wyznaczony będzie
termin dodatkowy w czasie 7 dni od daty pierwszego odczytu.
W przypadku, gdy odczyty w ustalonych terminach nie dojdą do skutku z przyczyn
leżących po stronie użytkownika rozliczenia kosztów ciepła za cały lokal dokona się
tak jak dla lokalu nieopomiarowanego (tj. według § 14 niniejszego regulaminu).
Dokonany odczyt drogą elektroniczną nie musi być potwierdzony podpisem – w tym
przypadku użytkownik może sprawdzić wartości odczytu z podzielników kosztów w
siedzibie SM VII Dwór w terminie 15 dni od II terminu odczytów po okresie
rozliczeniowym.
§ 12
1. Użytkownik zobowiązany jest do udostępnienia lokalu osobom upoważnionym przez
administrację Spółdzielni w celu:
1.1 zamontowania urządzeń (zaworów termostatycznych i podzielników kosztów na
grzejnikach),
1.2 dokonywania odczytów z podzielników kosztów centralnego ogrzewania,
1.3 wymiany podzielników kosztów,
1.4 konserwacji urządzeń,
1.5 naprawy urządzeń,
1.6 kontroli stanu technicznego zaworów termostatycznych i podzielników kosztów w
trakcie okresu rozliczeniowego.
2. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem bądź
zniszczeniem podzielników kosztów.
§ 13
1. Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za cały okres rozliczeniowy dokonuje się
w systemie ryczałtowym tj. jak dla lokalu nieopomiarowanego gdy użytkownik
doprowadził do co najmniej jednej sytuacji:
1.1 uszkodził plombę na urządzeniu pomiarowym (podzielniku kosztów centralnego
ogrzewania),
1.2 uszkodził urządzenie pomiarowe,
1.3 dokonał zmiany położenia podzielnika na grzejniku lub w inny sposób dokonał
zmian lub uszkodzeń,
1.4 uniemożliwił dokonanie odczytu z podzielników pomimo pisemnego
powiadomienia na tablicach ogłoszeniowych budynku lub na drzwiach
wejściowych do klatki schodowej bądź lokalu użytkowego,
1.5 nie wyraził zgody na zainstalowanie podzielników na grzejnikach,
1.6 zdemontował grzejnik wraz z urządzeniem pomiarowym,
1.7 z innych przyczyn nie opomiarował grzejników podzielnikami kosztów.
8
§ 14
1. Ryczałtowy koszt dostawy ciepła dla lokalu nieopomiarowanego wylicza się
szacunkowo. Do wyliczenia szacunkowego zostanie wykazany lokal (o zbliżonym
metrażu i położeniu) o największym zużyciu ciepła w budynku. Taka wartość
zostanie przypisana lokalowi nieopomiarowanemu. Dodatkowo za rozliczenie zostanie
pobrana opłata według obowiązującego cennika.
§ 15
1. Zmiany użytkowników lokali w trakcie trwania okresu rozliczeniowego rozlicza się
następująco:
1.1 w przypadku zmiany użytkownika ze spółdzielczym własnościowym prawem do
lokalu bądź z prawem odrębnej własności (zbycie, wzajemna zamiana), wszelkie
obowiązki z tytułu rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za cały okres
rozliczeniowy przejmuje nowy użytkownik.
1.2 w przypadku zmiany użytkownika z lokatorskim prawem do lokalu mieszkalnego,
lokalu mieszkalnego wolnego w sensie prawnym, lokalu użytkowego
wynajmowanego, rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania dokonuje się:
1.2.1 nowy użytkownik lokalu przyjmuje obowiązki za cały okres
rozliczeniowy pod warunkiem, że w protokóle zdawczo – odbiorczym
lokalu obydwie strony złożą takie pisemne oświadczenie,
1.2.2 dotychczasowy i przyszły użytkownik przyjmują na siebie skutki
rozliczenia ciepła tylko za faktyczny okres użytkowania lokalu w danym
okresie rozliczeniowym pod warunkiem, że w protokóle zdawczo –
odbiorczym lokalu obydwie strony złożą taką pisemną wolę – w tym
przypadku w protokóle zdawczo – odbiorczym zapisuje się stan odczytu z
podzielników kosztów centralnego ogrzewania (tzw. odczyt pośredni).
2. W każdym przypadku zmiany użytkownika, ostateczne rozliczenie kosztów za zużyte
ciepło następuje po zakończeniu tzw. okresu rozliczeniowego.
§ 16
1. Ustala się następujące terminy dla dokonywania czynności rozliczeniowych po
zakończeniu okresu rozliczeniowego:
1.1 firma rozliczeniowa dokonuje odczytu podzielników kosztów w terminie 30 dni,
1.2 Spółdzielnia przesyła firmie rozliczeniowej całą dokumentację niezbędną do
rozliczeń (całkowite rzeczywiste koszty ciepła za okres rozliczeniowy odrębnie dla
każdego budynku, wykazy użytkowników, przedpłaty, odczyty pośrednie, zmiany
użytkowników itp.) w terminie 30 dni.
1.3 firma rozliczeniowa w terminie 45 dni od chwili otrzymania dokumentacji ze
Spółdzielni dokonuje rozliczeń ciepła.
1.4 Spółdzielnia przesyła użytkownikowi indywidualne rozliczenie w terminie 30 dni
od chwili otrzymania z firmy rozliczeniowej.
1.5 reklamacje związane z rozliczeniem użytkownik lokalu może wnosić do 15 dni od
otrzymania rozliczenia.
§ 17
Użytkownicy lokali (mieszkalnych i użytkowych) wnoszą w okresach miesięcznych
przedpłaty zaliczkowe za dostarczoną energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania w
formie zaliczek.
Termin wnoszenia opłat wynika ze Statutu Spółdzielni lub umowy najmu.
9
§ 18
Dla lokali mieszkalnych ustala się następujące zasady ustalania przedpłat:
1. Jednostką rozliczeniową ciepła dla ustalenia wielkości przedpłat jest GJ.
2. Cenę rzeczywistą ciepła (zł / GJ) ustala się dzieląc całkowity rzeczywisty koszt ciepła
na potrzeby c.o. budynku (zł) przez ilość zużytego ciepła (GJ) wykazaną przez liczniki
ciepła w tym budynku w ostatnim okresie rozliczeniowym.
3. Ilość zużytego ciepła (GJ) do ustalenia wielkości przedpłat dla danego lokalu
mieszkalnego ustala się poprzez podzielenie całkowitego kosztu (zł) za pobrane ciepło
w tym lokalu (wyliczonego przez firmę rozliczeniową) w ostatnim okresie
rozliczeniowym przez rzeczywistą cenę ciepła (zł / GJ) dla budynku w którym
zlokalizowany jest lokal mieszkalny.Wyliczona w ten sposób ilość ciepła może być
powiększona o maksimum 20 % jako zabezpieczenie w przypadku nieprzewidzianych
zmian temperatury (w przypadku, gdy wyliczona ilość ciepła jest skrajnie mała lub
wyjątkowo duża - Spółdzielnia jest zobowiązana przeprowadzić dokładną analizę
nawet przy udziale użytkownika mieszkania).Ostateczną ilość ciepła za cały okres
rozliczeniowy dzieli się przez ilość miesięcy trwania ostatniego okresu
rozliczeniowego (minimum 12 miesięcy) – w ten sposób otrzymuje się wielkość ciepła
w skali jednego miesiąca według której należy ustalić przedpłatę.
4. Miesięczną przedpłatę (zł / m-c) za ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania ustala
się mnożąc wyliczoną dla danego mieszkania ilość ciepła (GJ) w skali jednego
miesiąca przez rzeczywistą cenę ciepła (zł / GJ) dla budynku w którym zlokalizowane
jest mieszkanie (lokal).
5. Użytkownik lokalu mieszkalnego zobowiązany jest przez cały okres rozliczeniowy
wnosić w okresach miesięcznych zaliczki na pokrycie kosztów c.o. (w okresie letnim i
w sezonie grzewczym w tej samej wysokości).
6. Miesięczna przedpłata dla mieszkania nieopomiarowanego jest równa 1/12
ryczałtowego kosztu dostawy ciepła wyliczonego według § 14).
7. W przypadku zmiany kosztów zakupu ciepła (zmiana taryf ciepła u obcych
dostawców - GPEC) lub kosztów wytwarzania ciepła (w przypadku własnej kotłowni)
w trakcie trwania okresu rozliczeniowego miesięczne zaliczkowe opłaty ulegają
zmianie proporcjonalnie do zmian kosztów (maleją lub wzrastają).
§ 19
Dla lokali użytkowych ustala się opłatę jednoczłonową wnoszoną przez najemców w okresie
grzewczym. Wysokość zaliczek ustalana jest na podstawie poprzednich okresów
rozliczeniowych z uwzględnieniem wzrostów bądź obniżenia kosztów zakupu lub
wytwarzania energii cieplnej. Wpłacone zaliczki podlegają rozliczeniu po zakończeniu
sezonu grzewczego.
IV. Rozliczanie kosztów c.o. w budynkach nie wyposażonych podzielniki kosztów
§ 20
1. Koszty dostawy ciepła na centralne ogrzewanie (c.o.) rozliczane są odrębnie dla
każdego budynku.
2. Wydzielone koszty stałe dostawy i zużycia ciepła na potrzeby c.o. są rozliczane na
poszczególne lokale – mieszkalne – użytkowe – proporcjonalnie do powierzchni
użytkowej lokalu.
10
3. Koszty energii cieplnej na ogrzewanie lokali ustala się następująco:
3.1 dla lokali zasilanych z GPEC – suma kosztów opłat stałych i zmiennych – zgodnie
z wystawionymi fakturami przez dostawcę ciepła, która wynika z odczytów
urządzeń pomiarowych zainstalowanych w węzłach cieplnych w każdym budynku.
3.2 dla lokali zasilanych z kotłowni lokalnej – suma całkowitych kosztów
wytwarzania energii cieplnej w kotłowni lokalnej, która wynika z ewidencji
finansowo-księgowej prowadzonej w Spółdzielni.
4. Jednostkowy koszt ogrzania 1m2 lokalu jest ilorazem kosztów ogrzewania budynku i
powierzchnią użytkową wszystkich lokali w budynku.
5. Koszt ogrzewania lokalu jest iloczynem kosztu ogrzania 1m2 i powierzchnią użytkową
lokalu (mieszkalnego, użytkowego).
IV. Podgrzanie wody – urządzenia pomiarowo – rozliczeniowe, okresy rozliczeniowe,
zasady rozliczeń kosztów ciepła i ustalanie przedpłat.
§ 21
1. Rozliczanie kosztów zużycia energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody
dokonywane jest za tzw. okres rozliczeniowy nie dłuższy niż 12 miesięcy.
2. Obsługę czynności rozliczeniowych prowadzi administracja Spółdzielni.
§ 22
1. Za lokal opomiarowany (mieszkanie, lokal użytkowy) uważa się gdy jest wyposażony
w wodomierz (wodomierze) do pomiaru zużycia ilości ciepłej wody.
§ 23
1. Koszty ciepła na podgrzanie wody rozliczane są według systemu (programu)
rozliczeniowego Spółdzielni.
§ 24
1. Do układu pomiarowo – rozliczeniowego stanowiącego podstawę do obliczania
należności z tytułu dostarczania ciepła na podgrzanie wody zalicza się zespół
urządzeń:
1.1 ciepłomierze,
1.2 indywidualne wodomierze ciepłej wody w lokalach,
1.3 zbiorcze wodomierze w węzłach cieplnych– wodomierze główne wody do
podgrzania
§ 25
1. Odczyty, które stanowią podstawę do rozliczenia ciepła na podgrzanie wody w lokalu
dokonuje się z urządzeń kontrolno – pomiarowych na koniec okresu rozliczeniowego.
2. Czynności odczytowych dokonuje osoba upoważniona przez administrację
Spółdzielni.
3. Odczyt indywidualnego wodomierza ciepłej wody w lokalu dokonywany jest w
obecności użytkownika (osoba pełnoletnia).
4. Każdorazowo użytkownik potwierdza swoim podpisem dokonanie odczytu,
prawidłowy stan techniczny wodomierza, nienaruszalność plomb. W przypadku lokalu
użytkowego wykonanie tych czynności może potwierdzić zatrudniony personel w
danym lokalu.
11
5. Dokonany odczyt drogą elektroniczną nie musi być potwierdzony podpisem – w tym
przypadku ewentualne uwagi użytkownik wnosi po otrzymaniu rozliczenia w terminie
7 dni.
6. O terminie odczytu użytkownik zostaje zawiadomiony z 5-cio dniowym
wyprzedzeniem poprzez komunikat umieszczony na tablicy ogłoszeniowej budynku
lub na drzwiach wejściowych do klatki schodowej bądź lokalu użytkowego.
7. W przypadku, gdy odczyt w ustalonym terminie nie dojdzie do skutku z przyczyn
leżących po stronie użytkownika, do rozliczeń kosztów ciepła na podgrzanie wody
przyjmuje się średnią ilość wody wyliczoną na podstawie ostatniego okresu
rozliczeniowego.
§ 26
1. Użytkownik zobowiązany jest do udostępnienia lokalu osobom upoważnionym przez
administrację Spółdzielni w celu:
1.1 naprawy lub wymiany wodomierza,
1.2 dokonania odczytu kontrolnego w trakcie okresu rozliczeniowego,
1.3 kontroli stanu technicznego wodomierza.
1.4 Użytkownik zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem
wodomierza ciepłej wody.
§ 27
1. Ustala się następujące zasady ustalenia kosztu podgrzania 1m3:
1.1 koszt dostawy ciepła (zł) za cały okres rozliczeniowy wylicza się mnożąc ilość
podgrzanej wody (m³) wykazanej na wodomierzu ciepłej wody w lokalu przez
wskaźnik ilości ciepła na podgrzanie wody (GJ / m³) i rzeczywistą cenę ciepła (zł /
GJ),
1.2 miesięczną przedpłatę (zł) ustala się mnożąc miesięczną ilość wody (m³)
wyliczoną na podstawie poprzedniego okresu rozliczeniowego przez obliczony
wskaźnik ilości ciepła na podgrzanie wody (GJ / m³) i przez rzeczywistą cenę
ciepła,
1.3 wskaźnik ilości ciepła na podgrzanie 1 m³ wody (GJ / m³) wylicza się dzieląc ilość
zużytego ciepła na podgrzanie wody w budynku (GJ) przez ilość zużytej wody
ciepłej (m³) we wszystkich lokalach i pomieszczeniach wspólnego użytku (np.:
pralnia) w okresie rozliczeniowym,
1.4 rzeczywistą cenę ciepła (zł / GJ) wylicza się dzieląc rzeczywiste koszty ciepła (zł)
na podgrzanie wody za okres ostatnich 12 miesięcy przez ilość ciepła (GJ)
zużytego na podgrzanie wody też za okres 12 miesięcy. Wyliczoną cenę ciepła
przyjętą do rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania stosuje się również do
rozliczeń ciepła na podgrzanie wody na tym samym poziomie w okresie 12
miesięcy.
§28
1. Spółdzielnia przesyła użytkownikowi rozliczenie kosztów ciepła za podgrzanie wody
wraz z wielkością miesięcznych przedpłat w terminie 90 dni od zakończenia okresu
rozliczeniowego.
2. Wartość nadpłaty lub niedopłaty, która wynika z rozliczenia, użytkownik reguluje w
najbliższym miesiącu przy opłatach eksploatacyjnych.
3. Administracja spółdzielni po zakończeniu okresu rozliczniowego zobowiązana jest do
przeprowadzenia analiz i wprowadzenia zmian zaliczek wnoszonych przez
użytkowników – dotyczy zaliczek na poczet ogrzewania (c.o.) i podgrzania wody
(c.w.).
12
V. Postanowienia końcowe.
§ 29
1. Okresem rozliczeniowym kosztów c.o i c.w. jest rok kalendarzowy.
2. Różnica między faktycznymi kosztami c.o. i c.w. a zaliczkowo pobranymi opłatami od
użytkowników lokali na pokrycie tych kosztów, rozliczona jest po okresie
rozliczeniowym.
3. Jeżeli w ciągu roku rozliczeniowego następują zmiany w warunkach wytwarzania lub
zakupu ciepła powodujące wzrost jego kosztów, to dopuszczalna jest zmiana
wysokości zaliczek za zużycie ciepła na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.
4. Decyzję o korekcie podejmuje Rada Nadzorcza SM VII Dwór w Gdańsku (na wniosek
Zarządu).
5. O zmianie wysokości opłat za dostawę ciepła i podgrzanie ciepłej wody użytkowej
spółdzielnia zawiadamia użytkowników lokali pisemnie 14 dni przed datą podwyżki
opłat.
6. Obowiązek wnoszenia opłat za dostawę ciepła do lokalu powstaje z dniem
zawiadomienia użytkownika przez Zarząd do dyspozycji użytkownika.
7. Obowiązek wnoszenia opłat ustaje z dniem fizycznego opróżnienia lokalu i oddania
kluczy spółdzielni. O fakcie opróżnienia lokalu użytkownik powinien zawiadomić
spółdzielnię przed tą datą.
8. Jeżeli w wyniku indywidualnego rozliczenia lokalu koszty są niższe niż naliczone
zaliczki – nadpłata zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności z tytułu opłat
eksploatacyjnych lub zwrócona użytkownikowi lokalu na jego pisemny wniosek,
natomiast niedopłata powinna zostać wpłacona na rachunek bankowy spółdzielni w
ciągu 30 dni od otrzymania rozliczenia. W szczególnych przypadkach na pisemny
wniosek użytkownika lokalu spółdzielnia może rozłożyć płatność na raty.
9. W przypadku stosowania metod rozliczania kosztów w oparciu o przyrządy
pomiarowe (wodomierze) użytkownik lokalu ma ustawowy obowiązek udostępniania
swoich pomieszczeń w celu ich zainstalowania, przeprowadzania okresowych kontroli
i odczytu wskazań w celach rozliczeniowych.
10. Jeżeli z powodu wadliwego działania instalacji odbiorczych c.o. następuje zaniżenie
parametrów ciepła temperatura w lokalu jest niższa od temperatury obliczeniowej
określonej w odrębnych przepisach Dz.U. nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 roku
Polskich Normach, użytkownikowi lokalu przysługują n/w bonifikaty w przypadku
zaniżenia temperatury lokalu, za każdą rozpoczętą dobę:
a. jednej trzydziestej opłaty miesięcznej za ogrzewanie, przy zaniżeniu temperatury
do 3°C,
b. jednej piętnastej opłaty miesięcznej za ogrzewanie, przy zaniżeniu temperatury
powyżej 3°C.
11. Zaniżenie temperatury potwierdzone musi być komisyjnym dokonaniem pomiaru
temeratury w pomieszczeniach niedogrzanych. Każdorazowo pomiar taki wykonany
musi być przez przedstawiciela SM VII Dwór przy udziale użytkownika. Z
dokonanych czynności sporządza się protokół pomiaru temperatury, który może być
podstawą do udzielenia przez Zarząd bonifikaty za niedogrzanie.
13
§ 30
Z dniem 01.01.2013r. traci moc Regulamin rozliczania zużycia energii cieplnej na potrzeby
centralnego ogrzewania i centralnie ciepłej wody uchwalony Uchwałą Nr 6/2007 Rady
Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór z dnia 28.02.2007r.
§ 31
Niniejszy regulamin zasad rozliczania kosztów ciepła podaje się do wiadomości wszystkim
użytkownikom lokali (mieszkalnych i użytkowych) poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór www.viidwor.eu.
§ 32
Niniejszy Regulamin Rada Nadzorcza SM VII Dwór w Gdańsku zatwierdziła Uchwałą Nr
66/2012 z dnia
17.12.2012 r. z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2013 roku.
Download