UCHWAŁA NR LVIII/1423/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30

advertisement
UCHWAŁA NR LVIII/1423/14
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska nr XIV/188/11 z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie zasad zbywania nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub lokali
mieszkalnych oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 594; zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; zm. z 2014r. poz. 379, poz.
1072), oraz art. 68 ust 1 pkt 1 i 7, ust. 1 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 518; zm. z 2014 roku poz. 659, poz. 805, poz.
906)
uchwala się, co następuje:
§ 1.
W uchwale Rady Miasta Gdańska nr XIV/188/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad
zbywania nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub lokali mieszkalnych oraz
warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat, zmienia się treść § 4 ust. 1 pkt 5),
który otrzymuje następujące brzmienie:
„5) nie dotyczy to sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, którzy po dniu 7 września
2011 r. uzyskali zgodę Prezydenta na zajęcie powierzchni innego lokalu w celu poszerzenia
dotychczas wynajmowanego lokalu, w sytuacji gdy w wyniku powiększenia lokalu, norma
powierzchni przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy, określona
w art. 5 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity
z 2013 r. Dz. U. poz. 966 z późn. zm.) została przekroczona o więcej niż 30%.”.
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
Id: EA6B7BDF-0AB2-4E5B-848E-1B770A0C84DC. Podpisany
Strona 1
Uzasadnienie:
Prowadzona przez Gminę Miasta Gdańska sprzedaŜ lokali i budynków mieszkalnych na rzecz
osób korzystających z pierwszeństwa ich nabycia jest konsekwencją prowadzonej polityki
Gdańskich władz samorządowych w kierunku prywatyzowania zasobów komunalnych
określonej w przyjętym przez Radę Miasta Gdańska – Wieloletnim Programie
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Gdańska. Zbywanie nieruchomości w
trybie bezprzetargowym na wniosek osób uprawnionych do ich nabycia wymaga określenia
czytelnych kryteriów i zasad sprzedaŜy.
Zmieniany przepis § 4 ust. 1 pkt 5) Uchwały Nr XIV/188/11 od 7 września 2011 roku
wyłączył stosowanie 90% bonifikaty w przypadku sprzedaŜy lokali mieszkalnych na rzecz
najemców, którzy po wejściu w Ŝycie uchwały zawarli umowę najmu na dodatkową
powierzchnię celem poszerzenia dotychczas wynajmowanego lokalu, w sytuacji gdy w
wyniku powiększenia lokalu norma powierzchni przypadająca na jednego członka
gospodarstwa domowego najemcy, określona w art. 5 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 czerwca
2001r. o dodatkach mieszkaniowych zostałaby przekroczona o 30%.
W proponowanej zmianie doprecyzowano warunki wyłączenia 90% bonifikaty w sytuacji
tzw. „poszerzeń” lokali. Przyjęto jednoznacznie, Ŝe 90% bonifikata nie ma zastosowania, gdy
poszerzenie dotychczasowego lokalu następuję o powierzchnię innego lokalu komunalnego, a
nie o niewydzielone części budynku w szczególności strychy, schowki, części klatek
schodowych.
Dodatkowo analiza obowiązywania zmienianego przepisu doprowadziła do wniosku, iŜ
konieczna jest jego korekta w zakresie ustalenia zdarzenia prawnego, od którego uzaleŜnione
jest wyłączenie stosowania 90% bonifikaty. UzaleŜnienie zastosowania bonifikaty od daty
zawarcia umowy najmu w sposób nieuzasadniony róŜnicuje sytuację najemców lokali, którzy
przed dniem wejścia w Ŝycie zmienianego przepisu uzyskali zgodę Prezydenta na zajęcie
powierzchni innego lokalu (najczęściej w celu przeprowadzenia remontu), ale nie zawarli
jeszcze umowy najmu na powiększoną powierzchnię oraz tych najemców, którzy przed
wejściem w Ŝycie uchwały uzyskali zgodę Prezydenta na zajęcie powierzchni innego lokalu i
zawarli umowy najmu lokalu o powiększonej powierzchni. Dlatego proponuje się zmianę
przepisu w ten sposób, Ŝe 90% bonifikata dla najemców nie ma zastosowania w sytuacji, gdy
po 7 września 2011r., uzyskali oni zgodę Prezydenta na zajęcie powierzchni innego lokalu.
W związku z powyŜszym niniejsza uchwała jest zasadna.
Wnioskodawca:
Radca Prawny
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards