Do*wiadczenie i umiej*tno*ci zawodowe sukcesem na rynku pracy

advertisement
PROJEKT
W
LICZBACH:
•
WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 793 362,15 ZŁ
• KWOTA DOFINANSOWANIA: 4 550 262,15 ZŁ
• WARTOŚĆ DOPOSAŻENIA SZKÓŁ: OKOŁO 842 500 ZŁ
• 12 NOWYCH PRACOWNI: 3 PRACOWNIE RECEPCYJNE, 4 PRACOWNIE OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ,
3 PRACOWNIE GASTRONOMICZNE – PRZYGOTOWANIA ŚNIADAŃ, 2 PRACOWNIE OBSŁUGI GOŚCI
TARGOWO-KONGRESOWYCH
• LICZBA UCZESTNIKÓW: 552 (510 UCZNIÓW I 42 NAUCZYCIELI)
• LICZBA SZKÓŁ: 7
• LICZBA ZAPLANOWANYCH STAŻY 153
STRUKTURA PROJEKTU:
• PROJEKT PODZIELONY JEST NA 9 ZADAŃ
• WSPARCIEM OBJĘCI SĄ UCZNIOWIE KIERUNKÓW: TECHNIK HOTELARSTWA, TECHNIK OBSŁUGI
TURYSTYCZNEJ, TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
• KAŻDY UCZESTNIK KSZTAŁCI W RAMACH PROJEKTU 2 KOMPETENCJE KLUCZOWE
• KAŻDY UCZESTNIK BIERZE UDZIAŁ W KURSACH ZAWODOWYCH W ILOŚCI 3-6 W ZALEŻNOŚCI OD ŚCIEŻKI
KSZTAŁCENIA
• KAŻDY UCZESTNIK BIERZE UDZIAŁ W ZAJĘCIACH Z DORADZTWA ZAWODOWEGO I INDYWIDUALNEGO
• 153 OSOBY BIORĄ UDZIAŁ W PŁATNYCH STAŻACH U CZŁONKÓW ROT WŚ
KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W
PROJEKCIE DLA UCZNIÓW:
• KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
• ZDOBYCIE DODATKOWYCH UMIEJĘTNOŚCI POŻĄDANYCH PRZEZ PRACODAWCÓW
• LEPSZE POZNANIE SIEBIE I DOPASOWANIE ZAWODOWE PRZEZ ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO
• ZDOBYCIE PIERWSZEGO DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO PODCZAS STAŻU
• ZDROWĄ RYWALIZACJĘ W RAMACH KONKURSÓW MIĘDZYSZKOLNYCH
• ZAPOZNANIE Z RZECZYWISTYMI WARUNKAMI PRACY PODCZAS STAŻY I ZAJĘĆ KURSOWYCH W HOTELU
KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W
PROJEKCIE
DLA
NAUCZYCIELI:
• MOŻLIWOŚĆ UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZWIJAJĄCYCH LUB UZUPEŁNIAJĄCYCH
WIEDZĘ Z ZAKRESU TURYSTYKI, HOTELARSTWA I GASTRONOMII,
• WSPÓŁPRACA POMIĘDZY NAUCZYCIELAMI Z RÓŻNYCH SZKÓŁ W RAMACH SIECI WSPÓŁPRACY,
• POMOC METODYCZNĄ W ZAKRESIE NAUCZANYCH PRZEDMIOTÓW – OPIEKĘ MENTORA,
• OTRZYMANIE NOWOCZESNEGO NARZĘDZIA PRACY I WSPÓŁPRACY W POSTACI PLATFORMY ELEARNINGOWEJ,
• UNOWOCZEŚNIENIE METOD KSZTAŁCENIA I UAKTUALNIENIE POSIADANEJ WIEDZY W ZAKRESIE
INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CZYLI TURYSTYKI
PROZDROWOTNEJ I TARGOWO-KONGRESOWEJ
KORZYŚCI DLA SZKÓŁ:
• WZBOGACENIE OFERTY
• LEPSZE DOPASOWANIE ABSOLWENTÓW DO RYNKU PRACY
• INTEGRACJA Z RYNKIEM PRACY POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ W ZAKRESIE STAŻY
• ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI
• NOWOCZESNE PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE
• INTEGRACJA Z INNYMI SZKOŁAMI PUBLICZNYMI KSZTAŁCĄCYMI W TYCH SAMYCH KIERUNKACH NA
TERENIE CAŁEGO WOJEWÓDZTWA
KORZYŚCI DLA ROT WŚ
• ROZWINIĘCIE WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁAMI PROWADZĄCEJ DO ZWIĘKSZENIA KOMPETENCJI
PRACOWNIKÓW BRANŻY TURYSTYCZNEJ REGIONU
• WSPARCIE CZŁONKÓW ROT WŚ STAŻYSTAMI
• POMOC CZŁONKOM ROT WŚ W DOPASOWANIU PRZYSZŁYCH PRACOWNIKÓW DO ICH POTRZEB
• WPŁYWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ W ZAKRESIE LEPSZEGO DOPASOWANIA UCZNIÓW DLA
REGIONALNEGO RYNKU PRACY
• INTEGRACJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ ZE ŚRODOWISKIEM SZKOLNYM NA TERENIE CAŁEGO
WOJEWÓDZTWA
KORZYŚCI DLA REGIONU
• ROZWÓJ PRZYSZŁYCH PRACOWNIKÓW HORYZONTALNYCH SPECJALIZACJI WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
• DOSTOSOWANIE NAUCZYCIELI DO ZMIENIAJĄCEGO SIĘ RYNKU REGIONALNYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH
• DOSTARCZENIE NA RYNEK PRACY WYKWALIFIKOWANYCH, DOŚWIADCZONYCH PRACOWNIKÓW
• ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ REGIONU POPRZEZ WYSOKIE KWALIFIKACJE
PRACOWNIKÓW
• ZMNIEJSZENIE LICZBY BEZROBOTNYCH ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POPRZEZ LEPSZE
DOPASOWANIE ABSOLWENTÓW DO PODJĘCIA ZADAŃ ZAWODOWYCH
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Download