Model Informacji Zarządczej

advertisement
Model Informacji Zarządczej (MIZ)
jako efektywne wsparcie biznesu
• Współczesny rynek wymaga elastyczności w poszukiwaniu
szans oraz odważnych i natychmiastowych decyzji. W celu
zbudowania silnej pozycji w konkurencyjnym środowisku
liderzy powinni dysponować kompletnymi danymi
biznesowymi do efektywnego zarządzania swoimi
obszarami, a informacja trafiająca do zarządu powinna
być szybka, wiarygodna i porównywalna.
• Działy finansowe mogą efektywniej wspierać
działalność rozwojową swoich przedsiębiorstw. Jednak
znaczącą część ich czasu pracy stanowią: manualne
uzgadnianie niespójnych danych, poprawianie błędów,
proste czynności transakcyjne, wielogodzinne spotkania,
przygotowywanie dodatkowych zestawień itp. Istotne
wyzwanie stanowi również: różny zakres raportowanych
danych, brak spójności w stawianych celach finansowych
i operacyjnych, długi proces zamknięcia miesiąca,
konsolidacji danych oraz dostosowywanie formatu
raportów do potrzeb poszczególnych odbiorców.
• Wszystkie te czynniki wpływają na nieefektywny
i wydłużony proces raportowania, ograniczający
tempo i jakość podejmowanych decyzji.
Dlaczego warto?
Wskaźniki dopasowania do potrzeb biznesowych
Strategiczne partnerstwo biznesowe
Proaktywne wsparcie procesów decyzyjnych
Standardy wizualne raportów
Szybkie, spójne i wiarygodne dane
Efektywne sterowanie organizacją
Wizja
Analiza
Raporty
Procesy
Organizacja
Infrastruktura IT
Umiejętności
Dane
• Ocena potencjału
zmian oraz
skomplikowania
ich wdrożenia
• Identyfikacja
szybkich
wygranych oraz
• Nowych rozwiązań
• Badanie rynkowe KPMG, przeprowadzone w 2015 r.,
wykazało, iż większość osób zarządzających działami
finansowymi oczekuje, że w ciągu najbliższych 5 lat,
podległe im komórki będą odgrywały większą rolę
w budowaniu i realizowaniu strategii biznesowej.
• Model Informacji Zarządczej jest narzędziem
umożliwiającym strategiczne partnerstwo biznesowe
oraz proaktywne wsparcie procesów decyzyjnych,
zawiera kluczowe wskaźniki, które są ściśle powiązane ze
strategią biznesową.
• Potrzeby informacyjne kluczowych osób, które są
odpowiedzialne za zarządzanie poszczególnymi funkcjami
biznesowymi, zidentyfikowane są w syntetycznych
wskaźnikach, prezentujących zależności przyczynowoskutkowe między danymi finansowymi i biznesowymi.
Umożliwia to łatwiejszą analizę danych,
porównywalność wyników i szybsze formułowanie
precyzyjnych wniosków. Dodatkowo kształtowana jest
świadomość „wartości dodanej” w organizacji.
Skuteczne rozwiązanie KPMG
Standardy
wizualne
Koncepcja IT
Koncepcja
biznesowa
Analizy
Rezultat
Korzyści z wdrożenia
Raportowanie
Katalog raportów
• Zakres raportowania
• Perspektywa czasowa
• Segmenty działalności
•
•
•
•
Dane
Hierarchia
raportów
Zdefiniowane mierniki (KPI)
Standardowe wzory raportów
Harmonogram, mapy procesów
Terminowe dostarczanie
wiarygodnych informacji
biznesowych, umożliwiające
szybką reakcję na występujące
zjawiska.
• Analiza źródeł danych
• Docelowa architektura IT
Przejrzysta prezentacja
kluczowych mierników.
Raporty cykliczne
Wizualizacja
• Szablony układu raportów
• Wizualizacje diagramów i tabel
• Firmowy schemat kolorów
• Raporty dot. budżetów i planów
• Raporty dot. wykonania
• Raporty statutowe i regulacyjne
Jak zbudować MIZ?
Bardziej szczegółowe analizy
poszczególnych obszarów
biznesowych.
Dlaczego KPMG?
• KPMG rekomenduje trzy koncepcje opracowań
modeli na poziomie strategicznym (ogólnym) w celu
przeprowadzenia warsztatów nad koncepcją
zarządzania oraz efektywej roli kontrolingu. Dopiero na
tej podstawie wybrany zostanie docelowy model dla
którego zostanie opracowana koncepcja szczegółowa.
• Szczegółowa koncepcja zawiera następujące
elementy: katalog raportów, wzory formularzy
raportów, zdefiniowane źródła danych i mechanizmów
ich przetwarzania oraz diagram makro-procesów
planistycznych i raportowych wraz z określeniem
odpowiedzialnych jednostek organizacyjnych.
• Dodatkowy elementem koncepcji MIZ może
stanowić: opracowanie map procesów planistycznych
i raportowych, które uszczegóławiają diagram makroprocesów. Mapy procesów składają się
z następujących elementów: zadania, punkty
decyzyjne, zespoły/działy, nazwy raportów, systemy
IT, terminy.
Wypracowaliśmy odpowiednie narzędzia
i metodyki pozwalające na skuteczną i szybką
realizację projektu
Pracujemy jako zespół razem z Klientem na sukces
firmy oraz jej pracowników, budujemy zaufanie
Zespół Financial Management to dedykowana
grupa ekspertów odpowiedzialna za stronę
merytoryczną (zgodną z najlepszymi praktykami)
KPMG oferuje Klientom wysokiej jakości
wsparcie przy zdefiniowaniu koncepcji MIZ, przy
wyborze narzędzi do raportowania oraz wsparcie
w zarządzaniu projektem
Kontakt
KPMG Advisory
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa
T: +48 22 528 11 00
F: +48 22 528 10 09
E: [email protected]
Violetta Małek
Dyrektor
Management Consulting
T: +48 22 528 38 15
E: [email protected]
© 2015 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską
spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek
członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG
International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wydrukowano w Polsce.
Piotr Michniak
Starszy Menedżer
Management Consulting
T: +48 22 528 18 31
E: [email protected]
Zeskanuj kod, aby
przejść do strony
kpmg.pl
Download