Szybka diagnoza funkcji finansowej

advertisement
Management Consulting
Szybka diagnoza funkcji
finansowej
Światowi liderzy intensywnie pracują nad ciągłym wzmacnianiem znaczenia działów
finansowych, podnosząc ich efektywność i zwiększając ich udział w tworzeniu wartości firmy
Źródło: Raport KPMG „Nowoczesne finanse inteligentnym wsparciem biznesu”
Prawie połowa respondentów badania przeprowadzonego
przez KPMG na potrzeby raportu „Nowoczesne finanse
inteligentnym wsparciem biznesu” odpowiedziała,
że ich zdaniem znaczenie Działu Finansów w rozwoju
firmy i realizowaniu strategii biznesowej w ciągu pięciu
lat wzrośnie w porównaniu do tego, jaką rolę odgrywa
on obecnie. W obecnym, szybko zmieniającym się
otoczeniu dział finansowy powinien być źródłem przewagi
konkurencyjnej. Jednak, aby tak się stało, dział finansowy
musi działać efektywnie i w większym stopniu niż
dotychczas wspierać biznes.
Zebranie danych
Informacje zbierane są za pomocą
ankiety składającej się z kilkudziesięciu
pytań o różnym poziomie
szczegółowości i dotyczących
różnych obszarów funkcji finansowej.
Pytania do ankiety zostały dobrane
w taki sposób, aby jej wypełnienie
wymagało jak najmniejszego nakładu
czasu i pracy (około 1 godziny), ale
jednocześnie dostarczało jak najwięcej
przekrojowych informacji.
1
W określeniu stopnia dojrzałości funkcji finansowej
najlepszym rozwiązaniem jest odwołanie się do
najlepszych praktyk oraz analiza porównawcza
(benchmarking). KPMG stworzyło narzędzia, dzięki
którym dyrektor finansowy będzie mógł bardzo szybko
(w ciągu 1-2 dni) ocenić mocne strony swojego zespołu
jak i zidentyfikować obszary wymagające poprawy,
a także odnieść rozwiązania i praktyki stosowane przez
swój zespół do najlepszych praktyk i funkcji finansowych
innych organizacji.
Analiza
Zespół ekspertów analizuje
wypełnioną ankietę przy użyciu
dedykowanych narzędzi,
a następnie interpretuje zebrane
informacje.
2
Prezentacja rezultatów
Po przeprowadzeniu analizy
przygotowywany jest krótki
raport, opisujący badany dział
finansowy z kilku perspektyw
wraz z wizualizacją wyników,
który zostanie dostarczony
do dwóch dni po wypełnieniu
ankiety.
3
Części składowe raportu
Oceny (w pięciostopniowej skali) wraz z komentarzem wystawione w każdym obszarze Nowoczesnego Modelu
Operacyjnego (TOM): Ludzie, Technologia, Procesy, Organizacja, Zakres prac, Lokalizacja
1.1
Analiza porównawcza wybranych KPI
Benchmark dwóch kluczowych mierników efektywności dotyczących poziomu kosztów i zatrudnienia
A B C D E
Ogólny rating działu finansowego
Ogólna ocena działu finansowego w pięciostopniowej skali
Odniesienie poszczególnych obszarów funkcji finansowej do Nowoczesnego Modelu
Operacyjnego (Target Operating Model – TOM)
2.6
26-50%
0-25%
5.8
51%-75%
76%-100%
2.4
Analiza porównawcza wykorzystania narzędzi controllingowych
Benchmark wybranych narzędzi i metodyk wspierających podejmowanie decyzji zarządczych
w przedsiębiorstwie
Nie wykorzystujemy
i nie zamierzamy
wdrożyć
Nie wykorzystujemy,
ale zamierzamy
wdrożyć
Wykorzystujemy,
ale mamy zamiar
zoptymalizować
Wykorzystujemy
w optymalny
sposób
Aktualizacja
budżetu/planu
5,1%
8,1%
20,1%
62,1%
Rachunek kosztów
produktów/usług
5,1%
8,1%
20,1%
62,1%
Ocena projektów
inwestycyjnych
5,1%
8,1%
20,1%
62,1%
Kluczowe mierniki
efektywności (KPI)
5,1%
8,1%
20,1%
62,1%
%
Ocena podfunkcji działu finansowego
60%
Księgowość
• Powielanie obowiązków przez różne działy
• Niewykorzystywanie potencjalnych synergii w organizacji
• Brak efektywnych systemów motywacyjnych
FP&A / Controlling
Oceny (wyrażone odsetkiem możliwych do zdobycia punktów) wraz z komentarzem wystawione
funkcjom Księgowości, Controllingu i Treasury
72%
• Powielanie obowiązków przez różne działy
• Niewykorzystywanie potencjalnych synergii w organizacji
• Brak efektywnych systemów motywacyjnych
€
Treasury
30%
• Powielanie obowiązków przez różne działy
• Niewykorzystywanie potencjalnych synergii w organizacji
• Brak efektywnych systemów motywacyjnych
Analiza SWOT
Obszary do poprawy
Mocne strony
Identyfikacja mocnych stron i obszarów wymagających poprawy w funkcji finansowej oraz wskazanie
szans i zagrożeń
Korzyści płynące z przeprowadzenia
szybkiej oceny funkcji finansowej
Porównanie procesów i wskaźników efektywności
do innych organizacji pozwala bardzo szybko ustalić,
które obszary wymagają optymalizacji, a które
działają efektywnie,
Ocena funkcji finansowej pozwala zidentyfikować obszary,
które wymagają specjalistycznych analiz, które wykażą
przyczyny potencjalnych nieefektywności,
Informacja o największych odchyleniach w stosunku
do najlepszych praktyk i rozwiązań stosowanych przez
inne organizacje pozwala na nadanie odpowiednich
priorytetów działaniom optymalizacyjnym,
Szybkość i minimalne zaangażowanie zasobów Klienta,
Wypracowane narzędzia i doświadczenie pozwalają
na sprawną identyfikację problemów i efektywne
poprowadzenie Państwa firmy do zauważalnej
obniżki kosztów.
• Maksymalizacja przewagi konkurencyjnej
• Przygotowanie firmy na potencjalną recesję
• Utrzymanie zyskowności oraz stabilnej pozycji
rynkowej
• Zabezpieczenie przewagi konkurencyjnej
• Uzyskanie środków pieniężnych umożliwiających
dalszy rozwój działalności
Szanse
• Osiąganie korzystniejszych kowenantów
finansowych
SWOT
• Zabezpieczenie ryzyka wypłacalności klientów
oraz kooperantów
• Minimalizacja skutków spowolnienia
gospodarczego
Zagrożenia
• Utrzymanie firmy na rynku
• Odzyskanie płynności finansowej
• Dostęp do źródeł finansowania
• Dotrzymanie kowenantów finansowych
Dlaczego KPMG?
Dysponujemy narzędziami i metodykami,
wykorzystywanymi przez KPMG na całym świecie, które
pozwalają na skuteczną i szybką realizację projektu
Posiadamy dostęp do światowych baz danych
porównawczych (benchmarkowych)
KPMG posiada dedykowany zespół ekspertów
specjalizujący się w projektach z obszaru Financial
Management odpowiedzialny za stronę merytoryczną
(zgodną z najlepszymi praktykami)
Pracujemy jako zespół razem z Klientem na sukces
firmy oraz jej pracowników, budujemy zaufanie
Kontakt
KPMG Advisory
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.
ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa
T: +48 22 528 11 00
F: +48 22 528 10 09
E: [email protected]
Violetta Małek
Dyrektor
Management Consulting
T: +48 22 528 38 15
E: [email protected]
© 2016 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką
komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich
stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem
prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Polsce.
Paweł Młyński
Starszy Menedżer
Management Consulting
T: +48 22 528 18 53
E: [email protected]
Paweł Rychlik
Starszy Menedżer
Management Consulting
T: +48 22 528 14 85
E: [email protected]
Zeskanuj kod, aby
przejść do strony
kpmg.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards