Skrócony opis Wykład z teologii biblijnej stanowi zwieńczenie

advertisement
TEOLOGIA BIBLIJNA – PRZYMIERZE
Skrócony opis
Wykład z teologii biblijnej stanowi zwieńczenie wykładów z Pisma Świętego. Dotychczasowe - punktowe spojrzenie na teksty biblijne (w ramach danej księgi lub bloku tekstów) zostaje zastąpione całościowym
(holistycznym. kanonicznym) spojrzeniem na Biblię. Temu służy wybór jednego tylko tematu - przymierza.
Pełny opis
Celem wykładu jest zapoznanie uczestników z biblijną teologią przymierza. W punkcie wyjścia określi się
specyfikę teologii biblijnej na tle innych dyscyplin teologicznych. W dalszej części wykładu omówi się
historię dotychczasowych studiów nad tematem przymierza w Biblii. Następnie zostaną przybliżone kolejne
przymierza w Biblii Hebrajskiej, by przejść do kwestii przymierza w Nowym Testamencie.
Literatura
Papieska Komisja Biblijna, Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej, Kielce 2002, nr
II.B.5; II.C.
Jankowski, A. , Biblijna teologia przymierza, Kraków 1997.
Lemański, J., Wybranie, lub Boży, przymierze, w: Teologia Starego Testamentu. I. Teologia Pięcioksięgu,
red. M. Rosik, Wrocław 2011, 97-152.
Pietkiewicz, R., Przymierze, wybranie i lud Boży, w: Teologia Starego Testamentu. II. Księgi historyczne,
119-192.
Pikor, W., Rola ziemi w przymierzu Boga z Izraelem. Studium historyczno-teologiczne Księgi Ezechiela,
Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.
Efekty kształcenia
W01 - Student zna specyfikę teologii biblijnej jako dyscypliny, ma wiedzę na temat różnych sposobów
uprawiania teologii biblijnej (K_W01)
W02 Student ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu
teologii biblijnej (K_W06)
W03 Student ma rozszerzoną wiedzę o człowieku w kontekście kulturowym (K_W18)
U01 Student posiada pogłębione umiejętności badawcze w zakresie teologii, obejmujące zwłaszcza
analizę tekstów biblijnych (K_U02; K_U04)
U02 Student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, prowadzenia merytorycznej dyskusji
dotyczącej biblijnej teologii przymierza (K_U09)
U03 Student potrafi omówić kwestię nowego przymierza w kontekście dialogu chrześcijańsko-żydowskiego
(K_U12)
K01Student ma krytyczną świadomość poziomu własnej wiedzy i
umiejętności w zakresie teologii biblijnej (K_K01)
K02 Student identyfikuje główne problemy w dialogu chrześcijańsko-żydowskim (K_K06)
K03 Student ma świadomość własnej, indywidualnej odpowiedzialności za dialog międzyreligijny
(K_K07)
Tematy
1. Koncepcje teologii biblijnej
2. Przymierze jako temat jednoczący Biblię
3. Historia studiów nad przymierzem
4. Przymierze z Noem
5. Przymierze z Abrahamem
6. Przymierze synajskie
7. Przymierze na Moabie (Pwt)
8. Przymierze Dawidowe
9. Historia monarchii w kontekście przymierza
10. Prorockie zapowiedzi nowego przymierza
11. Eucharystia jako nowe przymierze
12. Przymierze w Liście do Hebrajczyków
13. Pawłowe spojrzenie na przymierze synajskie
14. Przymierze/a Starego Testamentu a przymierze Chrystusa
Kryteria oceny
Na ocenę złożą się następujące elementy:
1) praca semestralna (60%)
2) hasło encyklopedyczne (30%)
3) frekwencja (10%)
1) Praca semestralna
Tematy do wyboru
a) Dlaczego prorocy zapowiadali nowe przymierze?
b) W czym zawierała się nowość przymierza synajskiego na tle starożytnych przymierzy bliskowschodnich?
c) Jedno czy wiele przymierzy Boga z Abrahamem?
d) W jakiej relacji do przymierza synajskiego pozostaje przymierze Dawidowe?
e) W jakim sensie Jezus jest pośrednikiem nowego przymierza podczas Ostatniej Wieczerzy?
f) W czym zawiera się nowość przymierza Chrystusa w świetle Listu do Hebrajczyków?
g) W jakim sensie właściwe jest mówienie o starym i nowym przymierzu?
Każdy student wybiera jeden temat. Praca nie powinna przekroczyć 8 tysięcy znaków ze spacjami – stanowi
to trzy strony przy marginesie 2,5 cm, odstępie 1,5 pt. i czcionce TimesNewRoman 12 pt.
Ocenie będzie podlegać: umiejętność zaprezentowania postawionej kwestii (3 pt.), podejście „autorskie” do
danego problemu (2 pt.) oraz strona literacka pracy (stylistyka, interpunkcja, literatura itd.) (1 pt.).
Maksymalna ocena to 6 pt. Na zakończenie pracy należy wskazać literaturę wykorzystaną w pracy.
Termin oddania pracy: 25.05.2017
2) Hasło encyklopedyczne
Każdy ze studentów winien napisać hasło pt. „Przymierze” do słownika teologii biblijnej. Hasło nie powinno
przekroczyć 5 tysięcy znaków ze spacjami. Oczekiwane elementy hasła: definicja przymierza, przymierze w
ST, przymierze w NT, przymierze Jezusa a przymierze/a ST.
Wielkość hasła max. 5 tysięcy znaków ze spacjami. Pozostałe kryteria oceny jak w punkcie 1.
3) Frekwencja
Dopuszcza się dwukrotną nieusprawiedliwioną nieobecność na wykładzie.
W ocenie pracy semestralnej bierze się pod uwagę następujące kryteria: samodzielność opracowania, sposób
rozwiązania problemu, strona formalna pracy.
Download