Nabożeństwo przymierza z Bogiem

advertisement
ROK WIARY
-
CELEBRACJA, grudzień 2012
__________________________________________________________________________________
WIERZĘ W BOGA, KTÓRY KOCHA (3)
FORMA WYZNANIA WIARY
W tym miesiącu proponujemy młodzieży nabożeństwo przymierza, w czasie którego wyznamy wiarę i
przyjmiemy znak przymierza.
NABOŻEŃSTWO PRZYMIERZA Z BOGIEM
W przygotowaniu nabożeństwa wykorzystano „Podręcznik nabożeństw Oazy Nowego Życia I-II-III
stopnia” (Lublin 1997) oraz „Exsultate Deo. Śpiewnik mszalny” (Lublin 2010).
Pieśń na wejście
Jezus Chrystus jest moim zbawieniem (Ex str. 533)
Pozdrowienie
Gromadzimy się na liturgii, poprzez którą pragniemy odnowić nasze patrzenie na Boga. On dał nam w
historii zbawienia wiele dowodów na to, że nas kocha. Pragniemy dzisiaj odświeżyć w sobie tę prawdę.
A rozpoznając ślady miłości Boga, w odpowiedzi na postawę Boga, wejść z Nim w bliższą relację,
czego znakiem będzie symboliczne odnowienie z Nim przymierza. Módlmy się o pełne otwarcie z
naszej strony na przeżycie tej celebracji.
Modlitwa
Boże, Ty sprawiasz, że Twa miłość odnawia naturę człowieka, † wzbudź w Twoim Kościele ducha
dziecięctwa, którego otrzymaliśmy na chrzcie świętym, * abyśmy, odnowieni na duchu i ciele, służyli
Tobie z całkowitym oddaniem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
I Czytanie Iz 54, 4-10
Czytanie z Księgi Proroka Izajasza.
Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz,
nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia.
Raczej zapomnisz o wstydzie twej młodości.
I nie wspomnisz już hańby twego wdowieństwa.
Bo małżonkiem twoim jest twój Stworzyciel,
któremu na imię - Pan Zastępów;
__________________________________________________________________________________
Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - www.kdm.org.pl
ROK WIARY
-
CELEBRACJA, grudzień 2012
__________________________________________________________________________________
Odkupicielem twoim - Święty Izraela,
nazywają Go Bogiem całej ziemi.
Zaiste, jak niewiastę porzuconą
i zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan.
I jakby do porzuconej żony młodości
mówi twój Bóg:
Na krótką chwilę porzuciłem ciebie,
ale z ogromną miłością cię przygarnę.
W przystępie gniewu ukryłem
przed tobą na krótko swe oblicze,
ale w miłości wieczystej
nad tobą się ulitowałem,
mówi Pan, twój Odkupicie.
Dzieje się ze Mną tak, jak za dni Noego,
kiedy przysiągłem, że wody Noego
nie spadną już nigdy na ziemię;
tak teraz przysięgam, że się nie rozjątrzę na ciebie
ani cię gromić nie będę.
Bo góry mogą ustąpić
i pagórki się zachwiać,
ale miłość moja nie odstąpi od ciebie
i nie zachwieje się moje przymierze pokoju,
mówi Pan, który ma litość nad tobą.
Oto słowo Boże.
Psalm
Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a)
Refren: Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś *
i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
Panie mój, Boże, z krainy umarłych wywiodłeś moją duszę *
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
__________________________________________________________________________________
Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - www.kdm.org.pl
ROK WIARY
-
CELEBRACJA, grudzień 2012
__________________________________________________________________________________
Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana *
i pamiętajcie o Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko chwilę, †
a łaska Jego przez całe życie. *
Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele.
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną, *
Panie, bądź moją pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, *
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki
II Czytanie Rz 6, 2-14
Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia: Jeżeli umarliśmy dla grzechu, jakże możemy żyć w nim nadal?
Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa,
zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z
Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki
chwale Ojca.
Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo
będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia
grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli
w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu.
Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że
Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że
umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla
grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.
Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim pożądliwościom.
Nie oddawajcie też członków waszych jako broń nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na
służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki wasze oddajcie jako broń
sprawiedliwości na służbę Bogu. Albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie
jesteście poddani Prawu, lecz łasce.
Oto słowo Boże.
__________________________________________________________________________________
Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - www.kdm.org.pl
ROK WIARY
-
CELEBRACJA, grudzień 2012
__________________________________________________________________________________
Alleluja
Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie
i wszystko moje do ciebie należy.
Ewangelia Łk 15, 1-3, 11-32
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali
faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
«Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część majątku, która
na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy
wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie.
A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i
przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął
on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.
Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z
głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i
względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z
najemników”. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca.
A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił
mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem
ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”.
Lecz ojciec rzekł do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też
pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i
bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się bawić.
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce.
Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój
kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”.
Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on
odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś
nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił
twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”.
__________________________________________________________________________________
Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - www.kdm.org.pl
-
ROK WIARY
CELEBRACJA, grudzień 2012
__________________________________________________________________________________
Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy.
A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”».
Oto słowo Pańskie.
Homilia
Znak
- komentarz
Przymierze to akt dokonywany pomiędzy konkretnymi stronami, osobami. Bóg w historii zbawienia co
raz wychodził z inicjatywą zawarcia przymierza z ludem, a czynił to poprzez Noego, Abrahama,
Mojżesza. Obietnicą Boga było chronienie człowieka i wierność w realizacji obietnic. Ze strony
człowieka miała pojawić się postawa posłuszeństwa. Nowe Przymierze zawarte przez Jezusa poszło
najdalej - uwalniało od mocy grzechu oraz dawało wolność do posłuszeństwa Bogu. Poprzez
sakrament chrztu świętego weszliśmy w przymierze z Bogiem. Czynili to często w naszym imieniu
rodzice i chrzestni. Dziś na tym etapie życia, w Roku Wiary, pragniemy odnowić, przymierze dające
nam radość życia w wolności od grzechu.
- formuła
Celebrans:
Pragnąc odnowić przymierze z Bogiem, mając w świadomości Jego miłość oraz kroki, które ciągle
czyni wobec człowieka, pytam każdą i każdego z was:

Czy wierzysz w słowo Boże, które odsłania nam tajemnice miłości Boga?
Wierzę

Czy wierzysz, że Bóg z miłości stworzył człowieka i otaczający go świat?
Wierzę

Czy wierzysz, że Bóg nie pozostawił człowieka w niewoli grzechu, ale wyszedł z
inicjatywą działań, których celem jest zbawienie - ocalenie człowieka?
Wierzę

Czy wierzysz, że pełnię miłości wobec człowieka objawił Bóg w swoim Synu - Jezusie
Chrystusie, który dla nas stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał?
Wierzę

Czy wierzysz, że Bóg posyłając Ducha Świętego dał nam wspólnotę Kościoła, która
ciągle ma stawać się obrazem miłości Boga i ze źródła tej miłości dzielić się z
człowiekiem?
Wierzę
__________________________________________________________________________________
Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - www.kdm.org.pl
-
ROK WIARY
CELEBRACJA, grudzień 2012
__________________________________________________________________________________
Jeśli pragniesz być otwarta i otwarty dla Boga i dalej z Nim współpracować możesz teraz podejść do
ołtarza i otrzymać symboliczny znak odnawianego przymierza z Bogiem - tekst hymnu o Miłości (z
pieczęcią i symbolem Roku Wiary). Otrzymując go, poprzez słowo - Amen, potwierdź wiarę, że
twoje życie łączy się dzisiaj mocniej z Bogiem.
Młodzi podchodzą w procesji
Przy wręczaniu symbolu przymierza:
Celebrans:
Bóg Cię miłuje; nie zawiedź Jego miłości!
Wierny:
Amen.
Po kilku pierwszych głośnych wezwaniach śpiewana jest pieśń - Kościół to nie tylko dom (Ex str.388)
Modlitwa wiernych
Bogu, który zachęca nas, abyśmy oddawali Mu nasze sprawy, zanieśmy ufne modlitwy:
- Spraw Panie, aby Kościół był żywym świadectwem Twojej troski o zbawienie każdego człowieka.
Ciebie prosimy.
- Spraw Panie, aby papież Benedykt XVI i towarzyszący mu w posłudze pasterskiej biskupi i
prezbiterzy, trwając w Tobie, pokonywali zakusy złego i wiernie wskazywali na źródło prawdziwej
radości człowieka, które jest w Tobie. Ciebie prosimy.
- Spraw Panie, aby mający jakąkolwiek władzę w swych rękach traktowali ją jako zaproszenie do
posługi dla najbardziej potrzebujących. Ciebie prosimy.
- Spraw Panie, aby młodzi, znajdując wiele przykładów dojrzałego życia chrześcijańskiego wśród
dorosłych, z otwartością przyjmowali pragnienie Twego kochającego Serca, aby w nim zanurzać swe
trudności i rany, i z nadzieją tym samym podejmowali swe życiowe zadania. Ciebie prosimy.
- Spraw Panie, aby ci, którzy jeszcze Cię nie poznali, a może zagubili, by pokonali przeszkody i mogli
zjednoczyć się z Tobą. Ciebie prosimy.
- Spraw Panie, abyśmy odnawiając dzisiaj z Tobą przymierze, potrafili cieszyć się relacją z Tobą i być
świadkami Twej obecności w naszym życiu w naszych środowiskach. Ciebie prosimy.
Boże, kochany Ojcze, którego ciągle rozpoznajemy, poprowadź nas dalej ścieżkami, które będą
naszą drogą wzrostu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
__________________________________________________________________________________
Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - www.kdm.org.pl
-
ROK WIARY
CELEBRACJA, grudzień 2012
__________________________________________________________________________________
Ojcze nasz
Zanurzeni w miłości, Boga, jako Jego dzieci, wspólnie wołajmy do Niego:
Ojcze nasz….
Modlitwa końcowa
Ojcze Święty, który odnowiłeś nas na podobieństwo swojego Syna, spraw, abyśmy doświadczywszy
Twej bliskości świadczyli wśród świata o Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Błogosławieństwo:
Celebrans: Niech nas błogosławi Ojciec, który nas powołał na przybrane dzieci.
Wierni: Amen.
Celebrans: Niech nas wspiera Syn, który przyjął nas za braci.
Wierni: Amen.
Celebrans: Niech z nami będzie Duch Święty, który nas uczynił swoją świątynią.
Wierni: Amen.
Celebrans: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec + i Syn, i Duch Święty.
Wierni: Amen.
Pieśń na zakończenie
Abba Ojcze (Ty wyzwoliłeś nas, Panie - Ex str. 420)
__________________________________________________________________________________
Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży - www.kdm.org.pl
Download