MODLITWA ZA RODZINY

advertisement
MODLITWA ZA RODZINY
I NIEDZIELA LUTEGO 2015 R.
WYSTAWIENIE NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU
Pieśń: Jezu, miłości Twej
Panie Jezu, adorując Ciebie dzisiaj, pragniemy przedstawić Ci sprawy rodzin. Ty wiesz,
jak bardzo ludzka rodzina jest ważna dla każdego człowieka. Ty jesteś Słowem, które Ciałem
się stało i zamieszkało między nami. Jako Wszechmogący Bóg wybrałeś sobie rodzinę z
Nazaretu by zamieszkać z ludźmi. Objawiłeś, że jesteś Emmanuelem – Bogiem z nami. W
Świętej Rodzinie wzrastałeś w łasce u Boga i u ludzi.
Pragniemy prosić Cię gorąco o świętość rodzin, powtarzając: Spójrz Panie na nasze
rodziny i spraw, aby były święte.
K: Wejrzyj Boże na chrześcijańskie matki i spraw, aby naśladowały świętość Maryi.
W: Spójrz Panie na nasze rodziny i spraw, aby były święte.
K: Wejrzyj na chrześcijańskich ojców i pomóż, aby naśladowali mądrość i czystość św.
Józefa.
K: Pomóż, aby chrześcijańscy rodzice z otwartością i wielkodusznością przyjmowali od
Ciebie dar nowego życia.
K: Spraw, aby młodzi chłopcy i dziewczęta pielęgnowali cnotę dziewictwa na wzór
Najświętszej Dziewicy Maryi.
K: Pomóż Panie Jezu, aby dzieci naśladowały Ciebie w posłuszeństwie wobec rodziców.
K: Spraw, aby starsi i chorzy stawali się mistrzami rozpoznawania Twojej obecności na
ziemi, na wzór starca Symeona i prorokini Anny.
W chwili modlitewnego wyciszenia wyraźmy przed Bogiem osobiście to, co jest
pragnieniem naszych serc. Powiedzmy mu o naszych rodzinach. O związanych z nimi
radościach, nadziejach, oczekiwaniach a także o kłopotach i troskach. Wyraźmy swoje własne
pragnienie osobistego poświęcenia się Bogu. (Chwila ciszy)
W łączności z całym Kościołem zwracamy się do Ciebie Panie słowami modlitwy
ułożonej przez Ojca Świętego Franciszka.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, źródło życia i miłości wszystkich ludzi!
Dziękujemy za to, że stworzyłeś nas mężczyznami i kobietami, abyśmy się nawzajem
uzupełniali i byli dla siebie wzajemną pomocą.
Dziękujemy, że przez Jezusa Chrystusa uświęciłeś małżeństwo, ustanawiając je
sakramentem. Spraw, aby każda rodzina stała się sanktuarium życia i miłości.
Pomóż wszystkim małżonkom trwać w wierności i jedności.
Wspieraj małżeństwa i rodziny zagrożone oraz dotknięte rozmaitymi kryzysami.
Oddajemy Ci, Boże, wszystkie dzieci od momentu poczęcia. Niech cieszą się miłością
matki i ojca.
Spraw, by dzieci i młodzież znalazły w rodzinach silne wsparcie dla wzrostu w prawdzie i
miłości.
Umacniaj dziadków i babcie, aby umieli dzielić się mądrością i wiarą z młodymi.
Prosimy, by stanowiący prawa i sprawujący władzę służyli poczętemu życiu, małżeństwu i
rodzinie.
str. 1
Święta Rodzino z Nazaretu, wspomagaj, aby przyszły Synod Biskupów umocnił
świadomość świętego i nierozerwalnego charakteru małżeństwa i rodziny.
Święta Maryjo, Matko Boża, Królowo rodzin, módl się za nami!
Święty Józefie, głowo świętej Rodziny, módl się za nami!
Święty Janie Pawle II, papieżu rodziny, módl się za nami!
Pieśń: Barka
Panie Jezu, z inicjatywy papieża Franciszka przeżywamy Rok Życia Konsekrowanego.
Czekamy także na październikowe Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone rodzinie.
Patrzymy dziś na rodziny jako pierwsze miejsce wzrostu powołania do życia całkowicie
poświęconego Bogu.
To rodziny są pierwszym postulatem i nowicjatem; pierwszym seminarium. To w
rodzinach kształtują się fundamenty późniejszych relacji z Bogiem i ludźmi. To od
środowiska miłości rodzinnej zależy późniejsza umiejętność miłowania Boga i człowieka
przez osoby konsekrowane.
Od tego, jakie są rodziny, bardzo zależy to, jacy są i będą księża, zakonnicy i siostry
zakonne. Pragniemy poświęcić nasze rodziny Twemu Boskiemu Sercu. Niech będą Twoją
wyłączną własnością. Niech dają światu coraz większą rzeszę serc całkowicie poświęconych
Bogu, serc konsekrowanych – czyli pełnych Twojej miłości, pragnących we wszystkim pełnić
wyłącznie Twoją świętą wolę!
Akt poświęcenia rodzin Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Jezu Chryste, Ty jesteś naszym Zbawcą i Królem miłosierdzia. Wejrzyj na nasze rodziny
zebrane u Twoich stóp. Chcemy dzisiaj poświęcić się Twemu Najświętszemu Sercu i obrać
Cię za Króla, Ojca i Przyjaciela naszych domów.
Poświęcamy Ci nasze serca, rozum, wolę i całą istotę, oddajemy Ci w posiadanie nasze
ogniska rodzinne. Pragniemy odważnie wyznawać naszą wiarę w Ciebie i zachować w życiu
Twoje przykazania. Zachowaj nas od wszystkiego, co Ci się nie podoba, zwłaszcza usuń od
nas nieczystość, gniew i pijaństwo. Chcemy zachować skarb łaski uświęcającej i umacniać w
nas Twoje Królestwo przez wzorowe życie chrześcijańskie, uczestniczenie we Mszy świętej i
częste przystępowanie do Sakramentów świętych.
Dopomóż, abyśmy byli Ci wierni. Bądź zawsze z nami, Najświętsze Serce Jezusa, nie
opuszczaj nas w godzinach doświadczeń i pokus, bądź naszą pomocą we wszystkich troskach
i potrzebach. Niech nasze rodziny będą całkowicie oddane Tobie, a nasza Ojczyzna niech się
stanie Królestwem Twoim i Twojej Matki Najświętszej. Przyjmij nasz hołd czci, miłości i
oddania i obdarz nas swoim błogosławieństwem. Amen.
Pieśń: Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci…
W przeddzień Święta Ofiarowania Pańskiego, pragniemy zawierzyć Tobie życie tych
którzy w mistyczny sposób złożyli całe swoje życie w Twoje ręce. W naszej modlitwie
chcemy pamiętać o wszystkich osobach konsekrowanych i, przyzywając wstawiennictwa
Matki Najświętszej, chcemy wyrazić naszą wdzięczność powtarzając: Przez ręce Maryi
dziękujemy Ci Panie.
- za ich posługę – Przez ręce Maryi dziękujemy Ci Panie.
- za głoszenie swoim życiem Dobrej Nowiny – Przez ręce Maryi dziękujemy Ci Panie.
str. 2
- za obecność w chwilach cierpienia – Przez ręce Maryi dziękujemy Ci Panie.
- za to, że są na tym świecie świadkami rzeczywistości nie z tego świata – Przez ręce
Maryi dziękujemy Ci Panie.
- za wspieranie małżonków i kapłanów – Przez ręce Maryi dziękujemy Ci Panie.
- za pielgrzymowanie wersetami brewiarzy w stronę ludzkich spraw – Przez ręce Maryi
dziękujemy Ci Panie.
Z głęboką wiarą zwracamy się do Ciebie, Boże w Trójcy Świętej Jedyny, polecając
Ci wszystkie osoby konsekrowane słowami modlitwy Świętego Jana Pawła II z Adhortacji
o życiu konsekrowanym Vita consecrata (nr 111).
„Ojcze Święty, uświęć swoich synów i córki, którzy konsekrowali się Tobie dla chwały
Twojego imienia. Wspomagaj ich swoją mocą, aby mogli świadczyć, że Ty jesteś początkiem
wszystkiego, jedynym źródłem miłości i wolności. Dziękujemy Ci za dar życia
konsekrowanego, które z wiarą szuka Ciebie, a pełniąc swoją powszechną misję, wzywa
wszystkich, aby zmierzali ku Tobie”. (Chwila ciszy)
„Jezu Zbawicielu, Słowo Wcielone, Ty powierzyłeś swoją drogę życia tym, których
powołałeś: nadal przyciągaj do siebie ludzi, którzy będą dla współczesnego człowieka
świadkami Twojego miłosierdzia, zapowiedzią Twojego powrotu, żywym znakiem dóbr
przyszłego zmartwychwstania. Niech żadna próba nie oderwie ich od Twojej miłości!
(Chwila ciszy)
„Duchu Święty, Miłości rozlana w sercach, który umysłom udzielasz łaski i natchnienia,
odwieczne Źródło życia, który doprowadzasz do końca misję Chrystusa przez różnorakie
charyzmaty, prosimy Cię za wszystkie osoby konsekrowane. Napełnij ich serca głęboką
pewnością, że zostały wybrane, aby kochać, wielbić i służyć. Pozwól im zaznać Twojej
przyjaźni, napełnij je Twoją radością i pociechą, pomagaj im przezwyciężać chwile trudności
i podnosić się po upadkach, uczyń je odblaskiem Boskiego piękna. Daj im odwagę
podejmowania wyzwań naszych czasów i łaskę ukazywania ludziom dobroci
i człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa”. (Chwila ciszy)
Pieśń: PRZED TAK WIELKIM SAKRAMENTEM
Módlmy się
Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus narodzony z Dziewicy Maryi
i umęczony na krzyżu jest obecny w Najświętszym Sakramencie * spraw, abyśmy z tego
Boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
str. 3
Download